Danh sách tiểu hành tinh/29001–30000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29001 2615 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29002 2708 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29003 2760 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
29004 2767 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
29005 2784 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
29006 3091 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29007 4022 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
29008 4044 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
29009 4074 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29010 4100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
29011 4184 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
29012 4285 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
29013 4291 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
29014 4536 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
29015 4544 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29016 4591 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
29017 4601 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
29018 6062 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
29019 6095 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
29020 6274 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
29021 6613 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
29022 6630 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
29023 6667 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
29024 6685 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
29025 6710 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
29026 6774 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29027 7587 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29028 9097 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
29029 9549 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
29030 1034 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29031 1132 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29032 2059 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
29033 2085 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
29034 2149 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
29035 2214 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29036 3075 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
29037 3165 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
29038 4030 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
29039 4514 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
29040 1002 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29041 1050 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
29042 1426 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
29043 2024 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29044 2154 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29045 2255 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29046 2268 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
29047 2278 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
29048 3069 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29049 3083 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
29050 3333 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29051 4212 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
29052 4258 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29053 Muskau 4466 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
29054 5097 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
29055 5118 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
29056 1055 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29057 1083 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29058 2077 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29059 2151 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
29060 2157 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29061 2193 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29062 2324 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29063 2369 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
29064 3129 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
29065 3447 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
29066 3527 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
29067 3856 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
29068 4234 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29069 4310 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
29070 4316 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29071 5048 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
29072 5089 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
29073 5130 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
29074 5160 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
29075 1950 DA 22/02/1950 Mount Hamilton C. A. Wirtanen 2,0 km MPC · JPL
29076 1972 TR8 04/10/1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 5,4 km MPC · JPL
29077 1975 SR 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
29078 1975 SX1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
29079 1975 XD 01/12/1975 Cerro El Roble C. Torres, S. Barros 2,4 km MPC · JPL
29080 Astrocourier 1978 RK 01/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 18 km MPC · JPL
29081 Krymradio 1978 SC5 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
29082 1978 VG9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
29083 1979 MG3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
29084 1979 MD7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
29085 Sethanne 1979 SD 17/09/1979 Harvard Observatory Harvard Obs. 3,3 km MPC · JPL
29086 1980 PY2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 5,2 km MPC · JPL
29087 1980 VW2 01/11/ 1980 Palomar S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
29088 1981 DR2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
29089 1981 DD3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
29090 1981 EY3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
29091 1981 EF8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
29092 1981 EL10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
29093 1981 EQ10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
29094 1981 ED11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
29095 1981 EK11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
29096 1981 EW11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
29097 1981 EC12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
29098 1981 EN16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
29099 1981 EQ16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
29100 1981 EE18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29101 1981 EZ20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
29102 1981 EA22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,6 km MPC · JPL
29103 1981 EC22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
29104 1981 EO22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
29105 1981 EY22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
29106 1981 EL25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
29107 1981 EO25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
29108 1981 EG26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
29109 1981 EO28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
29110 1981 ET29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
29111 1981 EC33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
29112 1981 EZ33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,5 km MPC · JPL
29113 1981 EA34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
29114 1981 EB34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
29115 1981 EW38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
29116 1981 ED40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
29117 1981 EK40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
29118 1981 EQ43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
29119 1981 EW45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
29120 1981 EY45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
29121 1981 QP2 23/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,0 km MPC · JPL
29122 Vasadze 1982 YR1 24/12/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 4,1 km MPC · JPL
29123 1983 RA4 02/09/1983 Anderson Mesa N. G. Thomas 5,5 km MPC · JPL
29124 1984 SW6 28/09/1984 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
29125 Kyivphysfak 1984 YL1 17/12/1984 Nauchnij L. G. Karachkina 3,1 km MPC · JPL
29126 1985 CU1 11/02/1985 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
29127 1985 FF2 24/03/1985 Anderson Mesa B. A. Skiff 11 km MPC · JPL
29128 1985 RA1 13/09/1985 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
29129 1985 RG3 06/09/1985 La Silla H. Debehogne 5,8 km MPC · JPL
29130 1986 EA5 09/03/1986 Siding Spring C.-I. Lagerkvist 8,6 km MPC · JPL
29131 1986 QU1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
29132 Bradpitt 1987 BP1 22/01/1987 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
29133 Vargas 1987 KH5 29/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 7,0 km MPC · JPL
29134 1987 RW 12/09/1987 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
29135 1987 SZ2 21/09/1987 Smolyan E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
29136 1987 SQ4 25/09/1987 Brorfelde P. Jensen 3,4 km MPC · JPL
29137 Alanboss 1987 UY1 18/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
29138 1988 BE4 20/01/1988 La Silla H. Debehogne 6,5 km MPC · JPL
29139 1988 CP 15/02/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
29140 1988 CG4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
29141 1988 CZ4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29142 1988 CR7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
29143 1988 DK 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 5,2 km MPC · JPL
29144 1988 FB 16/03/1988 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
29145 1988 FE 16/03/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
29146 McHone 1988 FN 17/03/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,8 km MPC · JPL
29147 1988 GG 11/04/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
29148 Palzer 1988 JE 10/05/1988 La Silla W. Landgraf 10 km MPC · JPL
29149 1988 RE1 09/09/1988 Brorfelde P. Jensen 5,3 km MPC · JPL
29150 1988 RM5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 5,1 km MPC · JPL
29151 1988 RE11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,5 km MPC · JPL
29152 1988 RA13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
29153 1988 SY2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
29154 1988 VC1 03/11/ 1988 Brorfelde P. Jensen 4,2 km MPC · JPL
29155 1988 XE 02/12/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
29156 1989 CH 03/02/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
29157 Higashinihon 1989 ET1 11/03/1989 Geisei T. Seki 3,2 km MPC · JPL
29158 1989 EE3 02/03/1989 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
29159 1989 GB 02/04/1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 6,8 km MPC · JPL
29160 1989 SP1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
29161 1989 SF2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
29162 1989 SD4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
29163 1989 SF14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,1 km MPC · JPL
29164 1989 UA 20/10/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 6,2 km MPC · JPL
29165 1989 UK1 26/10/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
29166 1989 VP1 03/11/ 1989 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
29167 1989 WC2 29/11/ 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
29168 1990 KJ 20/05/1990 Palomar E. F. Helin 4,9 km MPC · JPL
29169 1990 OC1 22/07/1990 Palomar E. F. Helin 8,0 km MPC · JPL
29170 1990 OA3 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,2 km MPC · JPL
29171 1990 QK3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
29172 1990 QL4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
29173 1990 QW4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
29174 1990 QJ6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
29175 1990 QP6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
29176 1990 QJ10 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
29177 1990 RF7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 9,1 km MPC · JPL
29178 1990 RW8 13/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
29179 1990 RT13 14/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
29180 1990 SW1 22/09/1990 Palomar B. Roman 3,9 km MPC · JPL
29181 1990 SE6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
29182 1990 ST6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
29183 1990 SQ7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
29184 1990 SL10 17/09/1990 Palomar C. M. Olmstead 4,8 km MPC · JPL
29185 Reich 1990 TG8 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 13 km MPC · JPL
29186 Lake Tekapo 1990 UD2 26/10/1990 Geisei T. Seki 2,6 km MPC · JPL
29187 Lemonnier 1990 US3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
29188 1990 UW3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
29189 Udinsk 1990 UY3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
29190 1990 UZ4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
29191 1990 UQ5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
29192 1990 VK2 11/11/ 1990 Oohira T. Urata 12 km MPC · JPL
29193 Dolphyn 1990 WD1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
29194 1990 WJ4 16/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29195 1990 WF5 16/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
29196 Dius 1990 YY 19/12/1990 McGraw-Hill R. P. Binzel 16 km MPC · JPL
29197 Gleim 1991 AQ2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
29198 Weathers 1991 DW 18/02/1991 Palomar E. F. Helin 6,8 km MPC · JPL
29199 Himeji 1991 FZ 17/03/1991 Geisei T. Seki 13 km MPC · JPL
29200 1991 FX2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29201 1991 GO4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
29202 1991 GH8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
29203 Schnitger 1991 GS10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,8 km MPC · JPL
29204 Ladegast 1991 GB11 11/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,5 km MPC · JPL
29205 1991 NM6 11/07/1991 La Silla H. Debehogne 9,2 km MPC · JPL
29206 1991 PX10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
29207 1991 RG2 06/09/1991 Haute Provence E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29208 Halorentz 1991 RT2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
29209 1991 RV7 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
29210 Robertbrown 1991 RB12 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
29211 1991 RY15 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
29212 Zeeman 1991 RA41 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,9 km MPC · JPL
29213 1991 SJ 29/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,5 km MPC · JPL
29214 Apitzsch 1991 TL6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,8 km MPC · JPL
29215 1991 UE 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
29216 1991 VX5 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
29217 1991 VV12 04/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,6 km MPC · JPL
29218 1992 AY 04/01/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 13 km MPC · JPL
29219 1992 BJ 24/01/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,3 km MPC · JPL
29220 Xavierbaptista 1992 BC2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
29221 1992 BW3 28/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
29222 1992 BU4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
29223 1992 DW2 23/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29224 1992 DD7 29/02/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
29225 1992 DW7 29/02/1992 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
29226 1992 DH8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
29227 Wegener 1992 DY13 29/02/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,7 km MPC · JPL
29228 1992 EC 02/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
29229 1992 EE1 10/03/1992 Dynic A. Sugie 4,3 km MPC · JPL
29230 1992 ED4 01/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
29231 1992 EG4 01/03/1992 La Silla UESAC 8,0 km MPC · JPL
29232 1992 EH4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29233 1992 EP6 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
29234 1992 EC7 01/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
29235 1992 EU13 02/03/1992 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
29236 1992 EB14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
29237 1992 EG14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
29238 1992 EE17 01/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
29239 1992 EJ17 02/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
29240 1992 GE3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
29241 1992 GA5 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
29242 1992 HB4 23/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29243 1992 JC1 03/05/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
29244 Van Damme 1992 OV1 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
29245 1992 PZ 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
29246 Clausius 1992 RV 02/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 12 km MPC · JPL
29247 1992 RC4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
29248 1992 SB10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
29249 Hiraizumi 1992 SN12 26/09/1992 Geisei T. Seki 7,7 km MPC · JPL
29250 Helmutmoritz 1992 SO17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 8,8 km MPC · JPL
29251 1992 UH4 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,7 km MPC · JPL
29252 Konjikido 1993 BY2 25/01/1993 Geisei T. Seki 9,4 km MPC · JPL
29253 1993 DN 21/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
29254 1993 FR1 25/03/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 15 km MPC · JPL
29255 1993 FF4 17/03/1993 La Silla UESAC 8,0 km MPC · JPL
29256 1993 FC7 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
29257 1993 FK10 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
29258 1993 FX11 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
29259 1993 FZ11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
29260 1993 FG12 17/03/1993 La Silla UESAC 8,1 km MPC · JPL
29261 1993 FS13 17/03/1993 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
29262 1993 FP14 17/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
29263 1993 FY14 17/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
29264 1993 FR17 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
29265 1993 FV18 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
29266 1993 FA20 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
29267 1993 FD22 21/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
29268 1993 FY22 21/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
29269 1993 FD25 21/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
29270 1993 FF28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
29271 1993 FF31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
29272 1993 FO31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
29273 1993 FO32 21/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29274 1993 FK33 19/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
29275 1993 FM33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
29276 1993 FO33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
29277 1993 FB34 19/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
29278 1993 FN34 17/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
29279 1993 FC35 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
29280 1993 FD36 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29281 1993 FJ38 19/03/1993 La Silla UESAC 9,8 km MPC · JPL
29282 1993 FM39 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
29283 1993 FD40 19/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
29284 1993 FL41 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
29285 1993 FD42 19/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL
29286 1993 FA45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
29287 1993 FD49 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
29288 1993 FJ51 19/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
29289 1993 FM62 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29290 1993 FF84 24/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
29291 1993 JX 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
29292 Conniewalker 1993 KZ1 24/05/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,6 km MPC · JPL
29293 1993 OG9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
29294 1993 OH9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
29295 1993 OC13 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
29296 1993 PY5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
29297 1993 RU7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
29298 Cruls 1993 SA14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
29299 1993 TW1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
29300 1993 TD25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29301 1993 TQ31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
29302 1993 TY34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
29303 1993 TO36 11/10/1993 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
29304 1993 TF37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
29305 1993 TJ38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
29306 1993 TK38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
29307 Torbernbergman 1993 TB39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
29308 1993 UF1 20/10/1993 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
29309 1993 VF1 15/11/ 1993 Dynic A. Sugie 11 km MPC · JPL
29310 1993 VA5 15/11/ 1993 Kiyosato S. Otomo 4,4 km MPC · JPL
29311 Lesire 1994 BQ3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 9,3 km MPC · JPL
29312 1994 BL4 21/01/1994 Fujieda H. Shiozawa, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
29313 1994 CR 04/02/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
29314 Eurydamas 1994 CR18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 21 km MPC · JPL
29315 1994 EV5 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
29316 1994 LY1 07/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
29317 1994 PR9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
29318 1994 PH14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
29319 1994 PS14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
29320 1994 PW14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
29321 1994 PL16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
29322 1994 PS16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
29323 1994 PN19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
29324 1994 PM31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
29325 1994 PN39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
29326 1994 RK3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
29327 1994 SV9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
29328 Hanshintigers 1994 TU14 13/10/1994 Kiso Kiso Obs. 3,2 km MPC · JPL
29329 Knobelsdorff 1994 TN16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
29330 1994 UK 31/10/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
29331 1994 UC8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
29332 1994 VE 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
29333 1994 VE2 08/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
29334 1994 XJ 03/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
29335 1994 XL 03/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
29336 1994 YT1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
29337 Hakurojo 1995 AE1 06/01/1995 Geisei T. Seki 4,2 km MPC · JPL
29338 1995 AV2 02/01/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,4 km MPC · JPL
29339 1995 BA 19/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
29340 1995 BF 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
29341 1995 BC1 25/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
29342 1995 CF1 03/02/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 4,0 km MPC · JPL
29343 1995 CK10 01/02/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,9 km MPC · JPL
29344 1995 DX 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
29345 Ivandanilov 1995 DS1 22/02/1995 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 6,1 km MPC · JPL
29346 Mariadina 1995 DB13 25/02/1995 Asiago M. Tombelli 6,1 km MPC · JPL
29347 Natta 1995 EU 05/03/1995 Colleverde V. S. Casulli 4,5 km MPC · JPL
29348 Criswick 1995 FD 28/03/1995 Climenhaga D. D. Balam 4,6 km MPC · JPL
29349 1995 FQ4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
29350 1995 FQ20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
29351 1995 HP2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
29352 1995 JR 01/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
29353 Manu 1995 OG 19/07/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,5 km MPC · JPL
29354 1995 OR1 19/07/1995 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
29355 Siratakayama 1995 QX3 28/08/1995 Nanyo T. Okuni 5,6 km MPC · JPL
29356 Giovarduino 1995 SY29 25/09/1995 Pleiade P. Antolini 9,0 km MPC · JPL
29357 1995 YE6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
29358 1996 AY7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29359 1996 BK 16/01/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,7 km MPC · JPL
29360 1996 BR14 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
29361 Botticelli 1996 CY 09/02/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
29362 Azumakofuzi 1996 CY2 15/02/1996 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
29363 1996 CW8 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 3,2 km MPC · JPL
29364 1996 DG 18/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
29365 1996 DN2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
29366 1996 DS6 16/02/1996 Caussols E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
29367 1996 EN12 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
29368 1996 FF2 20/03/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
29369 1996 FK2 21/03/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
29370 1996 FQ4 18/03/1996 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
29371 1996 FG16 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
29372 1996 GA 05/04/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,0 km MPC · JPL
29373 Hamanowa 1996 GP2 14/04/1996 Nanyo T. Okuni 3,4 km MPC · JPL
29374 Kazumitsu 1996 GZ2 13/04/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,3 km MPC · JPL
29375 1996 GN17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
29376 1996 GU17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
29377 1996 GV18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
29378 1996 HP4 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
29379 1996 HX12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
29380 1996 HO13 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
29381 1996 HR15 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
29382 1996 HM16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
29383 1996 HA23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
29384 1996 HO23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29385 1996 JT 13/05/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
29386 1996 JC5 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
29387 1996 JC6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
29388 1996 JD6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
29389 1996 LZ 13/06/1996 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
29390 1996 LO3 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
29391 Knight 1996 MB 17/06/1996 Needville Needville Obs. 7,0 km MPC · JPL
29392 1996 MN1 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
29393 1996 NA3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
29394 Hirokohamanowa 1996 NR5 12/07/1996 Nanyo T. Okuni 5,1 km MPC · JPL
29395 1996 PO1 05/08/1996 Haleakala AMOS 4,0 km MPC · JPL
29396 1996 PM3 06/08/1996 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
29397 1996 RU3 13/09/1996 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
29398 1996 RM5 15/09/1996 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
29399 1996 RO5 15/09/1996 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
29400 1996 RO6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29401 Asterix 1996 TE 01/10/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,5 km MPC · JPL
29402 Obelix 1996 TT9 14/10/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 7,4 km MPC · JPL
29403 1996 TO13 05/10/1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
29404 Hikarusato 1996 TS14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 4,8 km MPC · JPL
29405 1996 TN18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
29406 1996 TS32 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
29407 1996 UW 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
29408 1996 VJ5 03/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
29409 1996 VW5 14/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
29410 1996 VD6 15/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
29411 1996 WQ2 20/11/ 1996 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
29412 1996 WJ3 27/11/ 1996 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
29413 1996 XE1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
29414 1996 XF1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
29415 1996 XU5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
29416 1996 XX5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
29417 1996 XR26 06/12/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
29418 1997 AH13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
29419 Mládková 1997 AD18 13/01/1997 Ondřejov L. Kotková 7,0 km MPC · JPL
29420 Ikuo 1997 AT18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 12 km MPC · JPL
29421 1997 AV18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 1,6 km MPC · JPL
29422 1997 AH21 09/01/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,1 km MPC · JPL
29423 1997 AF22 09/01/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 17 km MPC · JPL
29424 1997 BV4 29/01/1997 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 11 km MPC · JPL
29425 1997 CZ21 13/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
29426 1997 CH28 11/02/1997 Xinglong SCAP 17 km MPC · JPL
29427 Oswaldthomas 1997 EJ11 07/03/1997 Linz E. Meyer 1,4 km MPC · JPL
29428 Ettoremajorana 1997 FM1 31/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
29429 1997 GO13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
29430 Mimiyen 1997 GG22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
29431 Shijimi 1997 GA26 12/04/1997 Yatsuka H. Abe 3,2 km MPC · JPL
29432 Williamscott 1997 GP34 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29433 1997 HC3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
29434 1997 HZ13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
29435 Mordell 1997 JB8 08/05/1997 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
29436 1997 JT14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
29437 Marchais 1997 LG1 07/06/1997 Castres A. Klotz 4,5 km MPC · JPL
29438 1997 MV 26/06/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
29439 Maxfabiani 1997 MQ1 28/06/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,3 km MPC · JPL
29440 1997 MK4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29441 1997 NN1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29442 1997 NS4 08/07/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
29443 Remocorti 1997 NM10 13/07/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 2,6 km MPC · JPL
29444 1997 NR10 06/07/1997 Moriyama Y. Ikari 3,7 km MPC · JPL
29445 1997 PH 01/08/1997 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
29446 Gouguenheim 1997 PX 04/08/1997 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
29447 Jerzyneyman 1997 PY2 12/08/1997 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
29448 Pappos 1997 QJ 23/08/1997 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
29449 Taharbenjelloun 1997 QR2 29/08/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
29450 Tomohiroohno 1997 QZ2 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 5,3 km MPC · JPL
29451 1997 RM1 02/09/1997 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
29452 1997 RV2 03/09/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 5,8 km MPC · JPL
29453 1997 RU6 05/09/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,1 km MPC · JPL
29454 1997 RZ6 09/09/1997 Rand G. R. Viscome 3,0 km MPC · JPL
29455 1997 SX1 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 7,3 km MPC · JPL
29456 Evakrchová 1997 SN2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
29457 Marcopolo 1997 SO4 25/09/1997 Pianoro V. Goretti 2,4 km MPC · JPL
29458 Pearson 1997 SJ11 30/09/1997 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
29459 1997 SO16 29/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
29460 1997 SR31 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
29461 1997 SP32 30/09/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
29462 1997 SG34 29/09/1997 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
29463 Benjaminpeirce 1997 TB 02/10/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
29464 Leonmiš 1997 TY9 05/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
29465 1997 TX10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
29466 1997 TN17 08/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
29467 Shandongdaxue 1997 TS26 15/10/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
29468 1997 UC 20/10/1997 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
29469 1997 UV2 25/10/1997 Oohira T. Urata 4,8 km MPC · JPL
29470 Higgs 1997 UC7 26/10/1997 Colleverde V. S. Casulli 7,1 km MPC · JPL
29471 Spejbl 1997 UT7 27/10/1997 Ondřejov L. Kotková 3,0 km MPC · JPL
29472 Hurvínek 1997 UV7 27/10/1997 Ondřejov L. Kotková 3,8 km MPC · JPL
29473 Krejčí 1997 UE8 21/10/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 4,8 km MPC · JPL
29474 1997 UT8 25/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
29475 1997 UF11 29/10/1997 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
29476 Kvíčala 1997 UX14 31/10/1997 Ondřejov P. Pravec 3,4 km MPC · JPL
29477 Zdíkšíma 1997 UE15 31/10/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
29478 1997 UW17 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
29479 1997 VJ1 01/11/ 1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
29480 1997 VO1 01/11/ 1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,7 km MPC · JPL
29481 1997 VJ3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
29482 1997 VM3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
29483 Boeker 1997 VD5 03/11/ 1997 Solingen B. Koch 2,0 km MPC · JPL
29484 Honzaveselý 1997 VJ6 09/11/ 1997 Ondřejov L. Kotková 3,2 km MPC · JPL
29485 1997 VE7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
29486 1997 VG7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
29487 1997 VU8 14/11/ 1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
29488 1997 WM 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
29489 1997 WQ 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
29490 Myslbek 1997 WX 19/11/ 1997 Ondřejov P. Pravec 3,2 km MPC · JPL
29491 Pfaff 1997 WB1 23/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
29492 1997 WP2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
29493 1997 WR5 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
29494 1997 WL7 19/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 11 km MPC · JPL
29495 1997 WU7 27/11/ 1997 Woomera F. B. Zoltowski 11 km MPC · JPL
29496 1997 WE8 19/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
29497 1997 WD15 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
29498 1997 WK21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
29499 1997 WT21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
29500 1997 WP32 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29501 1997 WQ32 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29502 1997 WL35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
29503 1997 WQ38 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
29504 1997 WS44 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29505 1997 WV44 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29506 1997 XM 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
29507 1997 XV 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
29508 Bottinelli 1997 XR8 07/12/1997 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
29509 1997 YK1 17/12/1997 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
29510 1997 YF2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
29511 1997 YP3 21/12/1997 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
29512 1997 YL5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
29513 1997 YT5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
29514 Karatsu 1997 YV6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 10 km MPC · JPL
29515 1997 YL7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
29516 1997 YO7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
29517 1997 YQ10 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
29518 1997 YW11 31/12/1997 Lime Creek T. Houlden, E. Ross 4,9 km MPC · JPL
29519 1997 YH13 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
29520 1997 YH14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
29521 1997 YK14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
29522 1997 YL15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
29523 1997 YO21 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
29524 1998 AE 03/01/1998 Oaxaca J. M. Roe 12 km MPC · JPL
29525 1998 AF 02/01/1998 Moriyama Y. Ikari 3,0 km MPC · JPL
29526 1998 AV 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
29527 1998 AY6 05/01/1998 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
29528 Kaplinski 1998 AN8 10/01/1998 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
29529 1998 BM 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
29530 1998 BT 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
29531 1998 BA1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,3 km MPC · JPL
29532 1998 BJ1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
29533 1998 BW1 19/01/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 8,4 km MPC · JPL
29534 1998 BP7 24/01/1998 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
29535 1998 BF8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
29536 1998 BC12 23/01/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29537 1998 BW15 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
29538 1998 BN16 25/01/1998 Haleakala NEAT 22 km MPC · JPL
29539 1998 BT23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
29540 1998 BV24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
29541 1998 BZ24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
29542 1998 BZ25 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
29543 1998 BV29 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
29544 1998 BE30 30/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
29545 1998 BM31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
29546 1998 BV33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
29547 Yurimazzanti 1998 BA34 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 8,2 km MPC · JPL
29548 1998 BC42 19/01/1998 Xinglong SCAP 8,2 km MPC · JPL
29549 1998 BB44 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
29550 1998 BE44 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti 5,0 km MPC · JPL
29551 1998 CH1 05/02/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
29552 Chern 1998 CS2 15/02/1998 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
29553 1998 CZ3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
29554 1998 CL4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
29555 MACEK 1998 DP 18/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 23 km MPC · JPL
29556 1998 DR2 21/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
29557 1998 DV3 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
29558 1998 DN4 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
29559 1998 DS4 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
29560 1998 DE9 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
29561 Iatteri 1998 DU10 21/02/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 12 km MPC · JPL
29562 Danmacdonald 1998 DM14 22/02/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
29563 1998 DY26 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
29564 1998 ED6 02/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 27 km MPC · JPL
29565 Glenngould 1998 FD 17/03/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 8,4 km MPC · JPL
29566 1998 FK5 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
29567 1998 FT13 26/03/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
29568 Gobbi-Belcredi 1998 FG16 25/03/1998 Bologna San Vittore Obs. 4,6 km MPC · JPL
29569 1998 FA23 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
29570 1998 FY27 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
29571 1998 FC29 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29572 1998 FH30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
29573 1998 FU38 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
29574 1998 FM45 20/03/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
29575 Gundlapalli 1998 FM51 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
29576 1998 FF52 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29577 1998 FA53 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29578 1998 FU53 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29579 1998 FV54 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29580 1998 FK55 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29581 1998 FR55 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29582 1998 FR58 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29583 1998 FA60 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29584 1998 FQ60 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29585 Johnhale 1998 FD64 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
29586 1998 FT66 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
29587 1998 FR69 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29588 1998 FM71 20/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
29589 1998 FV98 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29590 1998 FR115 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29591 1998 FK121 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29592 1998 FP123 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29593 1998 FA129 22/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29594 1998 GK8 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29595 1998 HL14 26/04/1998 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
29596 1998 HO32 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
29597 1998 HT37 20/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29598 1998 HB62 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29599 1998 HZ119 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
29600 1998 HP134 19/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29601 1998 KK31 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
29602 1998 LA2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
29603 1998 MO44 19/06/1998 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
29604 1998 QX5 24/08/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
29605 Joshuacolwell 1998 QF54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
29606 1998 QN94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29607 Jakehecla 1998 QZ97 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29608 1998 RP50 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
29609 Claudiahuang 1998 RY54 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29610 Iyengar 1998 RO60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29611 1998 RO77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
29612 Cindyjiang 1998 RR77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29613 Charlespicard 1998 SB2 16/09/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
29614 Sheller 1998 SR35 22/09/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
29615 1998 SL47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
29616 1998 SG64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29617 1998 SK108 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
29618 Jinandrew 1998 SL124 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
29619 Kapurubandage 1998 SO134 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
29620 Gurbanikaur 1998 SM140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29621 1998 SY141 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
29622 1998 SM145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
29623 1998 SR164 30/09/1998 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
29624 Sugiyama 1998 TA 02/10/1998 Mishima M. Akiyama 4,2 km MPC · JPL
29625 1998 TF7 14/10/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
29626 1998 TV12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
29627 1998 TX12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
29628 Fedorets 1998 TX30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
29629 1998 UP16 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
29630 1998 UN32 29/10/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
29631 Ryankenny 1998 UV35 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
29632 1998 UR44 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
29633 Weatherwax 1998 VH2 10/11/ 1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
29634 1998 VB3 10/11/ 1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
29635 1998 VP5 09/11/ 1998 Gekko T. Kagawa 2,7 km MPC · JPL
29636 1998 VH6 11/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
29637 1998 VN11 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29638 Eeshakhare 1998 VX19 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29639 1998 VO22 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29640 1998 VQ22 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29641 Kaikloepfer 1998 VA26 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
29642 Archiekong 1998 VY27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
29643 Plücker 1998 VR31 15/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
29644 1998 VA33 11/11/ 1998 Chichibu N. Satō 2,3 km MPC · JPL
29645 Kutsenok 1998 VX37 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29646 Polya 1998 WJ 16/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
29647 Poncelet 1998 WY 17/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
29648 1998 WM3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29649 1998 WP6 23/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29650 Toldy 1998 WR6 23/11/ 1998 Modra A. Galád, P. Kolény 1,6 km MPC · JPL
29651 1998 WA9 22/11/ 1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,2 km MPC · JPL
29652 1998 WD9 26/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
29653 1998 WG9 27/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
29654 Michaellaue 1998 WW9 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29655 Yarimlee 1998 WH10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29656 Leejoseph 1998 WA12 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29657 Andreali 1998 WD12 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
29658 Henrylin 1998 WR17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
29659 Zeyuliu 1998 WY17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29660 Jessmacalpine 1998 WE20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29661 1998 WT20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29662 1998 WD23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29663 Evanmackay 1998 WH23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29664 1998 WY23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29665 1998 WD24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
29666 1998 WC31 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
29667 1998 XF 01/12/1998 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
29668 Ipf 1998 XO 09/12/1998 Kleť M. Tichý 3,6 km MPC · JPL
29669 1998 XZ3 11/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
29670 1998 XS4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
29671 1998 XX8 09/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
29672 Salvo 1998 XG9 12/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,1 km MPC · JPL
29673 1998 XK11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
29674 Raušal 1998 XO12 15/12/1998 Ondřejov P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
29675 1998 XV15 15/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,3 km MPC · JPL
29676 1998 XW15 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29677 1998 XL17 15/12/1998 Bédoin P. Antonini 2,9 km MPC · JPL
29678 1998 XZ18 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
29679 1998 XF23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
29680 1998 XM27 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29681 Saramanshad 1998 XT47 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29682 1998 XR48 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29683 1998 XO50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29684 1998 XF51 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
29685 Soibamansoor 1998 XG53 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29686 Raymondmaung 1998 XO53 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29687 Mohdreza 1998 XL78 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29688 1998 XM92 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
29689 1998 XY93 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
29690 Nistala 1998 XM94 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29691 1998 XH96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 5,0 km MPC · JPL
29692 1998 XE97 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 2,2 km MPC · JPL
29693 1998 YC 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
29694 1998 YG 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
29695 1998 YH 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
29696 Distasio 1998 YN 16/12/1998 Caussols ODAS 10 km MPC · JPL
29697 1998 YR1 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
29698 1998 YE3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29699 1998 YF4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
29700 Salmon 1998 YU5 19/12/1998 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29701 Peggyhaas 1998 YT6 20/12/1998 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
29702 1998 YY6 23/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,9 km MPC · JPL
29703 1998 YL7 22/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
29704 1998 YB9 23/12/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
29705 Cialucy 1998 YP10 26/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,7 km MPC · JPL
29706 Simonetta 1998 YS11 25/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,4 km MPC · JPL
29707 1998 YU14 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
29708 1998 YQ15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
29709 1999 AF2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29710 1999 AK2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
29711 1999 AU5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
29712 1999 AX6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
29713 1999 AK7 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
29714 1999 AL7 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
29715 1999 AW7 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
29716 1999 AY7 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
29717 1999 AC8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
29718 1999 AH18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
29719 1999 AF19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
29720 1999 AC20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
29721 1999 AC21 13/01/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
29722 1999 AQ23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
29723 1999 AD24 14/01/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,5 km MPC · JPL
29724 1999 AP24 15/01/1999 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
29725 Mikewest 1999 AC25 15/01/1999 Caussols ODAS 8,6 km MPC · JPL
29726 1999 AH26 09/01/1999 Uenohara N. Kawasato 3,3 km MPC · JPL
29727 1999 AC34 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29728 1999 AM34 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
29729 1999 BY1 18/01/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29730 1999 BE2 18/01/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
29731 1999 BY2 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
29732 1999 BZ2 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
29733 1999 BA4 18/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,5 km MPC · JPL
29734 1999 BP5 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
29735 1999 BR6 21/01/1999 Caussols ODAS 10 km MPC · JPL
29736 Fichtelberg 1999 BE7 21/01/1999 Drebach J. Kandler 2,0 km MPC · JPL
29737 Norihiro 1999 BG7 21/01/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 3,5 km MPC · JPL
29738 Ivobudil 1999 BT8 23/01/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,6 km MPC · JPL
29739 1999 BM9 16/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,9 km MPC · JPL
29740 1999 BS9 19/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
29741 1999 BM10 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
29742 1999 BQ12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,7 km MPC · JPL
29743 1999 BM15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
29744 1999 BG20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29745 Mareknovak 1999 BM20 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
29746 1999 BB25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29747 Acorlando 1999 BJ25 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
29748 1999 BZ31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
29749 1999 CN 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
29750 Chleborad 1999 CA3 08/02/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
29751 1999 CE4 09/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 6,7 km MPC · JPL
29752 1999 CG4 10/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
29753 Silvo 1999 CY4 10/02/1999 Gnosca S. Sposetti 4,9 km MPC · JPL
29754 1999 CE5 12/02/1999 Oohira T. Urata 2,9 km MPC · JPL
29755 1999 CT5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
29756 1999 CW5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
29757 1999 CH8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
29758 1999 CN8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
29759 1999 CR8 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
29760 Milevsko 1999 CM10 15/02/1999 Kleť Kleť Obs. 6,5 km MPC · JPL
29761 Lorenzo 1999 CJ16 13/02/1999 Montelupo M. Tombelli, S. Bartolini 2,4 km MPC · JPL
29762 Panasiewicz 1999 CK17 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
29763 1999 CH20 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29764 Panneerselvam 1999 CC23 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29765 Miparedes 1999 CG23 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
29766 1999 CL24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29767 1999 CO24 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29768 1999 CZ27 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29769 1999 CE28 10/02/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
29770 Timmpiper 1999 CT28 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29771 1999 CA31 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29772 Portocarrero 1999 CH31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
29773 Samuelpritt 1999 CH34 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
29774 1999 CL44 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29775 1999 CO45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29776 Radzhabov 1999 CV45 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29777 1999 CK46 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
29778 1999 CO48 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29779 1999 CK49 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29780 1999 CJ50 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29781 1999 CL50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
29782 1999 CN50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29783 Sanjanarane 1999 CU50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
29784 1999 CD51 10/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29785 1999 CD55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
29786 1999 CO57 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29787 Timrenier 1999 CR57 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29788 Rachelrossi 1999 CG60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29789 1999 CD64 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29790 1999 CW64 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29791 1999 CC65 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29792 1999 CG65 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29793 1999 CH65 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29794 1999 CC67 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
29795 1999 CL71 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29796 1999 CW77 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
29797 1999 CC78 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29798 1999 CP79 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29799 Trinirussell 1999 CZ81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29800 Valeriesarge 1999 CM84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29801 1999 CX84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29802 Rikhavshah 1999 CD86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29803 Michaelshao 1999 CQ87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
29804 Idansharon 1999 CH90 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29805 Bradleysloop 1999 CK91 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
29806 Eviesobczak 1999 CQ98 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29807 1999 CR99 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29808 Youssoliman 1999 CK100 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29809 1999 CQ103 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
29810 1999 CF106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
29811 1999 CK109 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29812 Aaronsolomon 1999 CS110 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29813 1999 CF111 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29814 1999 CU111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
29815 1999 CG112 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
29816 1999 CS113 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
29817 1999 CG117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29818 Aryosorayya 1999 CM117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
29819 1999 CD128 11/02/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
29820 1999 CW149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
29821 1999 DP1 17/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,0 km MPC · JPL
29822 1999 DS2 19/02/1999 Zeno T. Stafford 4,5 km MPC · JPL
29823 1999 DS3 20/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,3 km MPC · JPL
29824 Kalmančok 1999 DU3 23/02/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 5,0 km MPC · JPL
29825 Dunyazade 1999 DB4 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,6 km MPC · JPL
29826 1999 DW6 23/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29827 1999 DQ7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
29828 1999 DU8 16/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
29829 Engels 1999 EK3 14/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 6,3 km MPC · JPL
29830 1999 ER4 14/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
29831 1999 EV4 13/03/1999 Woomera F. B. Zoltowski 7,6 km MPC · JPL
29832 Steinwehr 1999 EA12 15/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29833 1999 FJ 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,0 km MPC · JPL
29834 Mariacallas 1999 FE1 17/03/1999 Caussols ODAS 5,2 km MPC · JPL
29835 1999 FW1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
29836 1999 FB4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
29837 Savage 1999 FP5 21/03/1999 Prescott P. G. Comba 6,6 km MPC · JPL
29838 1999 FA7 20/03/1999 Caussols ODAS 7,6 km MPC · JPL
29839 Russhoward 1999 FA9 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
29840 1999 FV12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
29841 1999 FO14 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
29842 1999 FE18 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
29843 1999 FJ19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
29844 1999 FM19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
29845 Wykrota 1999 FE21 22/03/1999 Wykrota C. Jacques 3,8 km MPC · JPL
29846 1999 FT23 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29847 1999 FC24 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
29848 1999 FL24 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29849 1999 FJ25 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
29850 Tanakagyou 1999 FQ25 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29851 1999 FW25 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29852 Niralithakor 1999 FD26 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29853 1999 FZ26 19/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29854 1999 FK27 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29855 1999 FN27 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
29856 1999 FA28 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29857 1999 FS28 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29858 Tlomak 1999 FC31 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29859 1999 FW31 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
29860 1999 FO34 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
29861 1999 FV36 20/03/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29862 Savannahjoy 1999 FF37 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
29863 1999 FC43 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29864 1999 FM44 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
29865 1999 FL45 20/03/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
29866 1999 FR46 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
29867 1999 FA55 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
29868 1999 FB56 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29869 Chiarabarbara 1999 GC1 04/04/1999 San Marcello A. Boattini, G. D'Abramo 6,7 km MPC · JPL
29870 1999 GV4 11/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
29871 1999 GE5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,9 km MPC · JPL
29872 1999 GO6 15/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
29873 1999 GG9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
29874 Rogerculver 1999 GV9 14/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
29875 1999 GY14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
29876 1999 GR16 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
29877 1999 GL17 15/04/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29878 1999 GY19 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29879 1999 GO21 15/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29880 Andytran 1999 GQ28 07/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
29881 Tschopp 1999 GO29 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29882 1999 GU30 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
29883 1999 GB31 07/04/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
29884 1999 GF31 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
29885 1999 GN31 07/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
29886 Randytung 1999 GQ31 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29887 1999 GN34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29888 1999 GJ36 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
29889 1999 GN36 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
29890 1999 GH37 12/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29891 1999 GQ37 12/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29892 1999 GS37 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29893 1999 GW37 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29894 1999 GD39 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29895 1999 GP53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
29896 1999 GN58 07/04/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29897 Kossen 1999 GM61 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
29898 1999 HG1 19/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 9,5 km MPC · JPL
29899 1999 HU1 20/04/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
29900 1999 HP5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29901 1999 HS7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
29902 1999 HM8 16/04/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
29903 1999 HP9 17/04/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
29904 1999 HL10 17/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29905 Kunitaka 1999 HQ11 21/04/1999 Nanyo T. Okuni 9,2 km MPC · JPL
29906 1999 HF12 16/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29907 1999 JD 01/05/1999 Monte Agliale M. Ziboli 3,8 km MPC · JPL
29908 1999 JP3 06/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
29909 1999 JE8 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29910 Segre 1999 JV8 14/05/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
29911 1999 JQ9 08/05/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
29912 1999 JQ10 08/05/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
29913 1999 JO12 08/05/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
29914 1999 JH15 15/05/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
29915 1999 JG18 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29916 1999 JP18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29917 1999 JP19 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29918 1999 JV20 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29919 1999 JD23 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
29920 1999 JB26 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29921 1999 JE26 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29922 1999 JZ27 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29923 1999 JE28 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
29924 1999 JN28 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29925 1999 JV28 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
29926 1999 JW32 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29927 1999 JE35 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29928 1999 JX35 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
29929 1999 JR39 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
29930 1999 JT41 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
29931 1999 JL44 10/05/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
29932 1999 JB46 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29933 1999 JG46 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29934 1999 JL46 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29935 1999 JH48 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29936 1999 JD49 10/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
29937 1999 JB50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29938 1999 JR52 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29939 1999 JS52 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
29940 1999 JK73 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29941 1999 JB76 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
29942 1999 JJ77 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
29943 1999 JZ78 13/05/1999 Socorro LINEAR 40 km MPC · JPL
29944 1999 JF80 12/05/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
29945 1999 JU83 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
29946 1999 JZ83 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29947 1999 JD84 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29948 1999 JS84 12/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29949 1999 JM85 15/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29950 Uppili 1999 JA86 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
29951 1999 JH86 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29952 Varghese 1999 JL86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
29953 1999 JW86 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
29954 1999 JK89 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
29955 1999 JE90 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29956 1999 JF91 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
29957 1999 JR91 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
29958 1999 JY91 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29959 Senevelling 1999 JJ92 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29960 1999 JU92 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29961 1999 JB99 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
29962 1999 JA100 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29963 1999 JH100 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29964 1999 JO100 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29965 1999 JX102 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
29966 1999 JW103 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29967 1999 JN104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
29968 1999 JE106 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29969 Amyvitha 1999 JX109 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29970 1999 KQ 16/05/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
29971 1999 KT 16/05/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
29972 Chriswan 1999 KO11 18/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29973 1999 LP7 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
29974 1999 LV8 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
29975 1999 LQ32 08/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
29976 1999 NE9 13/07/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
29977 1999 NH11 13/07/1999 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
29978 Arthurwang 1999 NN13 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29979 Wastyk 1999 RN83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29980 Dougsimons 1999 SV6 30/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
29981 1999 TD10 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 81 km MPC · JPL
29982 Sarahwu 1999 TT31 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29983 Amyxu 1999 VS61 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
29984 Zefferer 1999 VC79 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29985 1999 VX153 10/11/ 1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
29986 Shunsuke 1999 XW37 03/12/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
29987 Lazhang 1999 XO49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
29988 Davidezilli 1999 XR99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29989 1999 XS204 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29990 1999 XR208 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
29991 Dazimmerman 2000 AC38 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
29992 Yasminezubi 2000 AY39 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29993 2000 AD55 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29994 Zuoyu 2000 AC61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29995 Arshavsky 2000 AO97 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29996 2000 AQ97 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
29997 2000 AE127 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
29998 2000 AG137 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29999 2000 AT137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
30000 Camenzind 2000 AB138 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL

25.000s  • 26.000s  • 27.000s  • 28.000s  • 29.000s  • 30.000s  • 31.000s  • 32.000s  • 33.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001