Danh sách tiểu hành tinh/560001–561000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560001 2015 FT7 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560002 2015 FV8 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560003 2015 FW8 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560004 2015 FY8 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560005 2015 FJ9 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560006 2015 FG10 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560007 2015 FB11 13/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
560008 2015 FC12 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560009 2015 FH12 18/02/2015 Kitt Peak L. H. Wasserman, M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
560010 2015 FE13 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560011 2015 FJ13 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560012 2015 FA14 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560013 2015 FT15 16/09/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
560014 2015 FL16 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560015 2015 FT17 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560016 2015 FC18 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560017 2015 FF18 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560018 2015 FA19 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560019 2015 FO19 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560020 2015 FV19 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560021 2015 FW19 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
560022 2015 FY19 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
560023 2015 FK21 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560024 2015 FB22 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560025 2015 FG22 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
560026 2015 FA23 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560027 2015 FS23 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
560028 2015 FJ24 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
560029 2015 FO24 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560030 2015 FV24 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560031 2015 FK26 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
560032 2015 FG27 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
560033 2015 FV27 31/10/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
560034 2015 FO28 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
560035 2015 FW29 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
560036 2015 FM31 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560037 2015 FN31 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560038 2015 FT32 17/08/2012 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
560039 2015 FP36 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 140 km MPC · JPL
560040 2015 FM38 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560041 2015 FL40 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560042 2015 FN41 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560043 2015 FQ42 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
560044 2015 FS42 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560045 2015 FA43 31/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
560046 2015 FO43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560047 2015 FE47 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560048 2015 FM47 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
560049 2015 FU47 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560050 2015 FV47 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
560051 2015 FA49 10/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
560052 2015 FB49 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
560053 2015 FC49 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560054 2015 FX49 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560055 2015 FF50 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560056 2015 FO50 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560057 2015 FZ50 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560058 2015 FE51 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
560059 2015 FN51 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
560060 2015 FX51 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
560061 2015 FY51 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560062 2015 FH52 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
560063 2015 FJ52 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
560064 2015 FR52 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560065 2015 FS52 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560066 2015 FY52 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560067 2015 FK55 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
560068 2015 FO57 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560069 2015 FR57 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560070 2015 FE59 22/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560071 2015 FE60 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560072 2015 FM60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560073 2015 FT60 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
560074 2015 FY60 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560075 2015 FB61 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560076 2015 FF62 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560077 2015 FM63 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
560078 2015 FP64 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560079 2015 FS64 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
560080 2015 FM65 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
560081 2015 FZ66 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560082 2015 FD67 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560083 2015 FS67 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560084 2015 FC68 24/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 4,0 km MPC · JPL
560085 2015 FV68 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560086 2015 FN69 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560087 2015 FZ69 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560088 2015 FH71 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560089 2015 FR71 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560090 2015 FY71 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560091 2015 FO72 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560092 2015 FU72 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560093 2015 FU76 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
560094 2015 FZ76 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
560095 2015 FD77 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560096 2015 FG78 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560097 2015 FH80 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560098 2015 FP80 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560099 2015 FQ80 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
560100 2015 FZ81 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560101 2015 FL82 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560102 2015 FO82 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560103 2015 FR85 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560104 2015 FC86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560105 2015 FK86 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
560106 2015 FQ86 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560107 2015 FR86 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560108 2015 FD87 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560109 2015 FU87 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560110 2015 FS88 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560111 2015 FQ89 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560112 2015 FN90 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
560113 2015 FR90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560114 2015 FQ91 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560115 2015 FR91 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560116 2015 FT91 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560117 2015 FX92 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560118 2015 FB93 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560119 2015 FL93 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560120 2015 FN94 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560121 2015 FG95 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560122 2015 FH95 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560123 2015 FC100 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560124 2015 FT101 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560125 2015 FC102 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
560126 2015 FN102 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560127 2015 FY102 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560128 2015 FS105 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560129 2015 FZ105 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560130 2015 FC106 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560131 2015 FK106 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560132 2015 FF108 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560133 2015 FK108 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560134 2015 FA109 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560135 2015 FS112 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560136 2015 FT112 23/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 690 m MPC · JPL
560137 2015 FH114 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560138 2015 FS114 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560139 2015 FD116 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560140 2015 FG116 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560141 2015 FQ116 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560142 2015 FV119 10/05/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
560143 2015 FD121 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560144 2015 FQ121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560145 2015 FR121 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
560146 2015 FC122 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560147 2015 FC123 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560148 2015 FE123 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560149 2015 FT123 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
560150 2015 FU124 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560151 2015 FH125 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560152 2015 FO125 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
560153 2015 FH126 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560154 2015 FP126 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
560155 2015 FQ126 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560156 2015 FY126 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560157 2015 FB127 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560158 2015 FC127 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560159 2015 FD127 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560160 2015 FL127 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560161 2015 FQ127 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560162 2015 FL128 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
560163 2015 FO128 25/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
560164 2015 FV129 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560165 2015 FO130 01/11/2013 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
560166 2015 FS130 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
560167 2015 FY130 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560168 2015 FG132 27/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
560169 2015 FK132 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560170 2015 FD133 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560171 2015 FH133 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
560172 2015 FK134 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560173 2015 FL134 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560174 2015 FO134 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
560175 2015 FV134 29/08/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
560176 2015 FW134 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560177 2015 FB135 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560178 2015 FJ135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560179 2015 FM135 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560180 2015 FZ136 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560181 2015 FT137 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
560182 2015 FA139 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560183 2015 FS139 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560184 2015 FW140 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560185 2015 FE142 14/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
560186 2015 FN143 27/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
560187 2015 FD145 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
560188 2015 FJ145 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560189 2015 FZ146 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560190 2015 FH147 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560191 2015 FW148 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560192 2015 FC149 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560193 2015 FJ149 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,3 km MPC · JPL
560194 2015 FP149 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560195 2015 FF151 02/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
560196 2015 FC157 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
560197 2015 FQ158 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560198 2015 FF163 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560199 2015 FL165 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560200 2015 FT165 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560201 2015 FG167 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560202 2015 FT167 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560203 2015 FG168 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560204 2015 FV171 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560205 2015 FD172 22/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
560206 2015 FW174 09/07/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
560207 2015 FZ174 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560208 2015 FQ175 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560209 2015 FU176 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
560210 2015 FP177 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
560211 2015 FM178 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560212 2015 FY178 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560213 2015 FF181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560214 2015 FK181 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560215 2015 FU181 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560216 2015 FQ182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
560217 2015 FL184 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560218 2015 FM187 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560219 2015 FF188 21/06/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
560220 2015 FA189 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560221 2015 FD189 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560222 2015 FM189 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560223 2015 FF190 10/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
560224 2015 FQ190 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560225 2015 FT190 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560226 2015 FZ190 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560227 2015 FQ191 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560228 2015 FT191 13/09/2012 ESA OGS ESA OGS 2,9 km MPC · JPL
560229 2015 FF192 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
560230 2015 FO193 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,2 km MPC · JPL
560231 2015 FK195 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
560232 2015 FR195 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
560233 2015 FX195 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560234 2015 FR197 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560235 2015 FH200 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560236 2015 FT201 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560237 2015 FE204 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560238 2015 FX204 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
560239 2015 FC207 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560240 2015 FS210 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560241 2015 FA212 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560242 2015 FC212 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
560243 2015 FD212 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560244 2015 FE212 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560245 2015 FJ212 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560246 2015 FG213 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560247 2015 FU213 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560248 2015 FU214 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560249 2015 FQ215 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560250 2015 FR215 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560251 2015 FC216 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560252 2015 FK216 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560253 2015 FK217 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560254 2015 FG218 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560255 2015 FK218 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560256 2015 FL222 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
560257 2015 FO222 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560258 2015 FW224 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
560259 2015 FC225 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560260 2015 FH225 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560261 2015 FA230 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560262 2015 FB230 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560263 2015 FH230 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560264 2015 FV231 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560265 2015 FU233 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560266 2015 FV233 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560267 2015 FF234 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560268 2015 FG235 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560269 2015 FP236 24/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560270 2015 FU238 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560271 2015 FV239 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560272 2015 FV240 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560273 2015 FE242 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560274 2015 FV242 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560275 2015 FV243 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560276 2015 FZ243 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560277 2015 FD244 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560278 2015 FJ244 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560279 2015 FR244 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
560280 2015 FJ245 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560281 2015 FC248 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560282 2015 FV248 15/09/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
560283 2015 FZ249 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560284 2015 FA250 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560285 2015 FH252 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560286 2015 FT252 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560287 2015 FW252 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560288 2015 FG253 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560289 2015 FN253 23/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
560290 2015 FB254 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560291 2015 FF256 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560292 2015 FX256 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560293 2015 FH258 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560294 2015 FJ258 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560295 2015 FA261 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560296 2015 FW261 19/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
560297 2015 FG262 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560298 2015 FJ262 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
560299 2015 FY262 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
560300 2015 FU263 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560301 2015 FM264 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
560302 2015 FS264 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560303 2015 FT264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560304 2015 FW267 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560305 2015 FD268 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560306 2015 FL268 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560307 2015 FU268 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560308 2015 FY268 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560309 2015 FL269 18/02/2015 Kitt Peak L. H. Wasserman, M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
560310 2015 FG270 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
560311 2015 FY270 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560312 2015 FC271 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560313 2015 FF271 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
560314 2015 FK271 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560315 2015 FY271 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560316 2015 FZ271 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560317 2015 FB272 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560318 2015 FC272 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560319 2015 FH274 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560320 2015 FJ274 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
560321 2015 FL274 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560322 2015 FQ274 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560323 2015 FR274 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560324 2015 FU274 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560325 2015 FX274 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560326 2015 FB275 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560327 2015 FD275 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560328 2015 FW275 05/05/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
560329 2015 FB276 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560330 2015 FL276 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560331 2015 FV276 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560332 2015 FG277 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560333 2015 FV278 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
560334 2015 FV280 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560335 2015 FA281 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560336 2015 FE281 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
560337 2015 FF281 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560338 2015 FN281 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560339 2015 FS282 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
560340 2015 FT282 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560341 2015 FG283 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560342 2015 FT283 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560343 2015 FU287 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
560344 2015 FX287 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560345 2015 FG288 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560346 2015 FN288 04/12/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
560347 2015 FP288 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560348 2015 FX288 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560349 2015 FC289 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560350 2015 FU290 02/08/2011 Charleston R. Holmes 3,0 km MPC · JPL
560351 2015 FW290 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560352 2015 FG291 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560353 2015 FN291 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560354 Chrisnolan 2015 FW291 26/11/2013 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 2,7 km MPC · JPL
560355 2015 FH292 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560356 2015 FL292 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560357 2015 FP292 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560358 2015 FF293 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560359 2015 FJ293 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560360 2015 FQ293 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
560361 2015 FC294 06/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
560362 2015 FR294 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560363 2015 FM295 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560364 2015 FN295 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560365 2015 FG297 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
560366 2015 FH297 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,5 km MPC · JPL
560367 2015 FJ297 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560368 2015 FM301 14/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
560369 2015 FO301 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560370 2015 FU304 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
560371 2015 FX304 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
560372 2015 FC306 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560373 2015 FS306 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
560374 2015 FC307 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560375 2015 FD307 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560376 2015 FE307 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560377 2015 FQ307 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560378 2015 FO308 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560379 2015 FB309 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560380 2015 FW311 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
560381 2015 FD313 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560382 2015 FG313 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560383 2015 FQ314 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560384 2015 FV314 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560385 2015 FZ314 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560386 2015 FL315 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
560387 2015 FC317 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560388 2015 FX317 21/10/2012 Piszkesteto G. Hodosán 3,0 km MPC · JPL
560389 2015 FQ318 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560390 2015 FY318 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560391 2015 FA320 02/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
560392 2015 FO320 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560393 2015 FV321 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560394 2015 FH322 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560395 2015 FO322 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560396 2015 FD323 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560397 2015 FZ323 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560398 2015 FK325 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,1 km MPC · JPL
560399 2015 FR325 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560400 2015 FA326 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560401 2015 FY327 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560402 2015 FC328 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560403 2015 FW328 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560404 2015 FB329 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560405 2015 FP329 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
560406 2015 FB331 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560407 2015 FD331 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560408 2015 FH334 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
560409 2015 FQ334 30/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
560410 2015 FU337 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
560411 2015 FM339 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560412 2015 FM341 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
560413 2015 FF343 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560414 2015 FQ345 24/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 176 km MPC · JPL
560415 2015 FS346 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560416 2015 FV346 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560417 2015 FQ347 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
560418 2015 FV349 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560419 2015 FD350 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
560420 2015 FF351 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560421 2015 FP351 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
560422 2015 FF352 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560423 2015 FS353 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560424 2015 FA354 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560425 2015 FR354 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560426 2015 FA356 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560427 2015 FY357 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560428 2015 FE362 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560429 2015 FR362 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560430 2015 FN363 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
560431 2015 FD366 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560432 2015 FC367 31/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
560433 2015 FF367 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560434 2015 FV367 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
560435 2015 FB368 21/08/2001 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
560436 2015 FH368 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560437 2015 FM371 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560438 2015 FO372 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560439 2015 FJ373 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
560440 2015 FO373 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
560441 2015 FD375 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560442 2015 FP375 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560443 2015 FS376 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560444 2015 FW376 13/10/2007 Dauban F. Kugel 2,9 km MPC · JPL
560445 2015 FC377 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560446 2015 FF377 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560447 2015 FJ377 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560448 2015 FN377 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560449 2015 FW377 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560450 2015 FU378 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560451 2015 FV378 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
560452 2015 FK379 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
560453 2015 FR381 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560454 2015 FX381 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560455 2015 FB382 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560456 2015 FF382 23/09/2007 Altschwendt W. Ries 2,7 km MPC · JPL
560457 2015 FQ382 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560458 2015 FK383 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560459 2015 FE384 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 2,5 km MPC · JPL
560460 2015 FX384 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
560461 2015 FP385 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560462 2015 FQ386 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560463 2015 FN387 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560464 2015 FD388 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
560465 2015 FL388 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560466 2015 FX388 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
560467 2015 FP389 13/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,5 km MPC · JPL
560468 2015 FL390 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560469 2015 FM392 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
560470 2015 FM393 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
560471 2015 FS397 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560472 2015 FC402 22/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560473 2015 FY402 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560474 2015 FX403 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560475 2015 FJ404 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560476 2015 FE405 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560477 2015 FS405 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560478 2015 FL407 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560479 2015 FJ409 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560480 2015 FE411 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560481 2015 FO411 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560482 2015 FY413 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560483 2015 FO416 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
560484 2015 FW418 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560485 2015 FY420 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560486 2015 FM424 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560487 2015 FP424 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560488 2015 FG427 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560489 2015 FK428 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560490 2015 FG434 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560491 2015 FN442 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
560492 2015 GH2 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
560493 2015 GR6 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560494 2015 GX7 10/08/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
560495 2015 GX8 24/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560496 2015 GO9 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560497 2015 GP9 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560498 2015 GN10 19/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
560499 2015 GY10 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
560500 2015 GH11 16/08/2012 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560501 2015 GK11 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560502 2015 GN11 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560503 2015 GS11 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560504 2015 GU11 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560505 2015 GV11 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
560506 2015 GA12 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560507 2015 GF14 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560508 2015 GJ14 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560509 2015 GW14 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560510 2015 GE15 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560511 2015 GU16 29/07/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
560512 2015 GC17 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560513 2015 GG22 12/04/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 750 m MPC · JPL
560514 2015 GW22 16/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
560515 2015 GD23 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560516 2015 GY24 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
560517 2015 GH25 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560518 2015 GL25 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
560519 2015 GE26 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560520 2015 GJ28 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560521 2015 GX32 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560522 2015 GB33 20/10/2012 Piszkesteto A. Király 2,9 km MPC · JPL
560523 2015 GS33 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560524 2015 GA36 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560525 2015 GF36 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
560526 2015 GL37 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
560527 2015 GU38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560528 2015 GO39 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560529 2015 GU39 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560530 2015 GW39 15/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,1 km MPC · JPL
560531 2015 GY40 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
560532 2015 GK41 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560533 2015 GW41 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560534 2015 GB42 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560535 2015 GG42 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560536 2015 GJ42 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560537 2015 GR44 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560538 2015 GZ44 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560539 2015 GG46 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560540 2015 GV46 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560541 2015 GM47 10/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560542 2015 GB48 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
560543 2015 GJ48 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
560544 2015 GL48 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560545 2015 GM48 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,8 km MPC · JPL
560546 2015 GQ48 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560547 2015 GR48 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
560548 2015 GZ48 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560549 2015 GH49 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560550 2015 GL49 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560551 2015 GB50 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
560552 2015 GO50 13/04/2015 Cerro Tololo S. S. Sheppard, C. Trujillo cubewano ( 233 km MPC · JPL
560553 2015 GQ51 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
560554 2015 GV51 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560555 2015 GZ51 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560556 2015 GZ61 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560557 2015 HQ 30/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
560558 2015 HG3 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560559 2015 HK4 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560560 2015 HS4 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
560561 2015 HT5 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560562 2015 HB8 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
560563 2015 HH10 18/04/2015 Cerro Tololo-DECam R. L. Allen, D. James APO 830 m MPC · JPL
560564 2015 HO11 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560565 2015 HY11 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560566 2015 HF13 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560567 2015 HJ13 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560568 2015 HG14 10/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560569 2015 HZ15 25/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
560570 2015 HD16 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560571 2015 HE16 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560572 2015 HH16 01/11/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
560573 2015 HJ16 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560574 2015 HD17 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560575 2015 HX18 21/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560576 2015 HO19 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560577 2015 HM22 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560578 2015 HP22 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560579 2015 HQ23 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560580 2015 HB25 16/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560581 2015 HC26 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560582 2015 HE28 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560583 2015 HJ28 18/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
560584 2015 HC30 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
560585 2015 HL30 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560586 2015 HF31 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560587 2015 HR32 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560588 2015 HB34 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
560589 2015 HY34 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560590 2015 HC35 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560591 2015 HQ35 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560592 2015 HM36 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
560593 2015 HA37 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560594 2015 HL37 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560595 2015 HU37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
560596 2015 HW37 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
560597 2015 HY37 30/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560598 2015 HR38 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560599 2015 HU39 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
560600 2015 HD45 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560601 2015 HN45 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560602 2015 HS45 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560603 2015 HB46 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560604 2015 HR48 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560605 2015 HW48 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
560606 2015 HJ49 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560607 2015 HN49 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560608 2015 HB50 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
560609 2015 HF50 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
560610 2015 HQ50 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560611 2015 HX52 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560612 2015 HF53 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560613 2015 HL53 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560614 2015 HV53 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
560615 2015 HF54 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560616 2015 HH54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560617 2015 HP54 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
560618 2015 HC55 26/10/2013 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
560619 2015 HF59 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
560620 2015 HE62 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
560621 2015 HS66 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
560622 2015 HQ68 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560623 2015 HO70 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
560624 2015 HC71 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
560625 2015 HC72 23/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560626 2015 HJ75 07/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,4 km MPC · JPL
560627 2015 HS75 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
560628 2015 HT75 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
560629 2015 HM76 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560630 2015 HP77 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560631 2015 HL80 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560632 2015 HP80 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560633 2015 HJ81 14/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
560634 2015 HL81 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
560635 2015 HK83 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
560636 2015 HK85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560637 2015 HQ88 27/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
560638 2015 HD89 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560639 2015 HZ89 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560640 2015 HV90 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560641 2015 HD92 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560642 2015 HN92 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
560643 2015 HG98 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560644 2015 HQ98 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 550 m MPC · JPL
560645 2015 HZ100 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560646 2015 HV101 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560647 2015 HF102 30/07/2005 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
560648 2015 HS103 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560649 2015 HV103 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560650 2015 HF104 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560651 2015 HB105 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560652 2015 HX105 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560653 2015 HF106 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560654 2015 HG107 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560655 2015 HO108 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560656 2015 HW109 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560657 2015 HH110 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
560658 2015 HM111 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560659 2015 HQ111 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560660 2015 HC112 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560661 2015 HZ112 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560662 2015 HE113 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560663 2015 HG113 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560664 2015 HN113 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
560665 2015 HW113 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560666 2015 HB115 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 4,0 km MPC · JPL
560667 2015 HE115 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560668 2015 HB116 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
560669 2015 HL116 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560670 2015 HB119 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
560671 2015 HW119 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560672 2015 HH120 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560673 2015 HU120 27/07/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
560674 2015 HS121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
560675 2015 HA124 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
560676 2015 HV126 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560677 2015 HL132 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
560678 2015 HP132 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560679 2015 HS132 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
560680 2015 HO133 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
560681 2015 HE143 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
560682 2015 HH147 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
560683 2015 HK148 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560684 2015 HZ156 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560685 2015 HX157 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560686 2015 HU158 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
560687 2015 HO160 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
560688 2015 HP160 26/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560689 2015 HQ161 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560690 2015 HS161 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560691 2015 HL165 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560692 2015 HP166 31/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
560693 2015 HV167 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
560694 2015 HN169 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 630 m MPC · JPL
560695 2015 HF172 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
560696 2015 HG172 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560697 2015 HM177 13/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
560698 2015 HN179 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
560699 2015 HV179 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560700 2015 HT180 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560701 2015 HL185 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560702 2015 HK191 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560703 2015 HX192 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560704 2015 HA193 18/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
560705 2015 HP193 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560706 2015 HU194 11/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560707 2015 HH200 30/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560708 2015 HC201 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
560709 2015 HC209 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560710 2015 HP210 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560711 2015 HH215 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
560712 2015 HT215 18/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
560713 2015 HB217 18/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
560714 2015 JX2 10/04/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
560715 2015 JS3 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
560716 2015 JS8 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560717 2015 JH10 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
560718 2015 JK14 14/05/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 1,9 km MPC · JPL
560719 2015 JH16 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560720 2015 KH1 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560721 2015 KM1 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560722 2015 KZ1 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560723 2015 KN4 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
560724 2015 KH5 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
560725 2015 KS5 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
560726 2015 KB7 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
560727 2015 KK7 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560728 2015 KJ10 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
560729 2015 KO10 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560730 2015 KK20 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
560731 2015 KG21 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 540 m MPC · JPL
560732 2015 KQ23 25/07/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
560733 2015 KS28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
560734 2015 KR29 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
560735 2015 KV30 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
560736 2015 KL31 28/04/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 1,1 km MPC · JPL
560737 2015 KZ31 10/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560738 2015 KN32 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560739 2015 KD38 30/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
560740 2015 KO38 16/10/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
560741 2015 KD43 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
560742 2015 KK43 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560743 2015 KA44 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
560744 2015 KZ44 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
560745 2015 KB48 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560746 2015 KA49 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
560747 2015 KB49 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
560748 2015 KD54 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560749 2015 KZ54 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
560750 2015 KU56 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
560751 2015 KD58 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
560752 2015 KB60 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
560753 2015 KM62 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560754 2015 KO65 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560755 2015 KQ66 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
560756 2015 KE67 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
560757 2015 KY67 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
560758 2015 KW74 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
560759 2015 KG75 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560760 2015 KB80 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
560761 2015 KK81 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560762 2015 KF84 14/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
560763 2015 KH85 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
560764 2015 KF86 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560765 2015 KY87 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560766 2015 KA88 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,5 km MPC · JPL
560767 2015 KZ95 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
560768 2015 KS99 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560769 2015 KM107 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
560770 2015 KT116 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
560771 2015 KD119 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560772 2015 KR123 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560773 2015 KB124 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
560774 2015 KF124 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
560775 2015 KG124 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
560776 2015 KO124 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
560777 2015 KY126 19/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560778 2015 KF127 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
560779 2015 KE128 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560780 2015 KL128 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
560781 2015 KQ128 05/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
560782 2015 KQ130 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
560783 2015 KE131 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
560784 2015 KK131 29/03/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
560785 2015 KN131 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
560786 2015 KW131 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
560787 2015 KV132 11/09/2002 Haleakala AMOS 590 m MPC · JPL
560788 2015 KW134 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
560789 2015 KD135 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
560790 2015 KS135 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
560791 2015 KD137 11/03/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
560792 2015 KZ138 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
560793 2015 KW139 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
560794 2015 KB143 23/11/2012 Mount Graham R. P. Boyle, V. Laugalys 2,8 km MPC · JPL
560795 2015 KK143 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560796 2015 KC144 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
560797 2015 KE144 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
560798 2015 KO144 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
560799 2015 KH145 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
560800 2015 KJ149 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560801 2015 KL149 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
560802 2015 KS149 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
560803 2015 KH151 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
560804 2015 KO151 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
560805 2015 KJ152 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
560806 2015 KB154 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560807 2015 KY155 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
560808 2015 KA160 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
560809 2015 KW164 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 860 m MPC · JPL
560810 2015 KS165 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
560811 2015 KO169 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
560812 2015 KD171 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
560813 2015 KG171 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560814 2015 KK172 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
560815 2015 KM172 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
560816 2015 KU172 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
560817 2015 KD180 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560818 2015 KZ182 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560819 2015 KA183 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
560820 2015 KE190 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
560821 2015 KP190 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
560822 2015 KT196 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560823 2015 LA3 20/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
560824 2015 LN4 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
560825 2015 LK8 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
560826 2015 LJ13 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
560827 2015 LA16 02/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
560828 2015 LE17 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
560829 2015 LN17 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560830 2015 LQ17 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
560831 2015 LP24 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
560832 2015 LP27 14/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
560833 2015 LU30 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
560834 2015 LG33 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
560835 2015 LU33 28/07/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
560836 2015 LW33 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560837 2015 LD34 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
560838 2015 LJ35 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
560839 2015 LV35 14/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
560840 2015 LW43 10/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560841 2015 LP44 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
560842 2015 LX52 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
560843 2015 LV54 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
560844 2015 ME 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
560845 2015 MB2 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560846 2015 MU9 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
560847 2015 MU11 13/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
560848 2015 MN12 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
560849 2015 MD20 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
560850 2015 ME21 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560851 2015 MW22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
560852 2015 MT25 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
560853 2015 MU26 28/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
560854 2015 MR27 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
560855 2015 MZ27 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
560856 2015 MW31 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
560857 2015 MM35 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
560858 2015 MB41 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
560859 2015 MU44 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
560860 2015 MA46 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
560861 2015 MR46 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 800 m MPC · JPL
560862 2015 MZ46 10/11/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
560863 2015 MP47 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
560864 2015 MM50 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
560865 2015 MT51 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
560866 2015 MZ51 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560867 2015 MR53 13/12/2002 Haleakala AMOS 1,1 km MPC · JPL
560868 2015 MO54 05/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
560869 2015 MD57 26/09/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
560870 2015 MK57 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
560871 2015 ML62 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
560872 2015 MR62 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
560873 2015 MD64 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
560874 2015 MO64 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
560875 2015 MY64 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
560876 2015 MJ65 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
560877 2015 MX65 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
560878 2015 MM67 22/04/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
560879 2015 MK68 20/09/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 690 m MPC · JPL
560880 2015 MF69 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
560881 2015 ML71 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
560882 2015 MU73 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
560883 2015 MU74 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
560884 2015 MF77 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
560885 2015 MG79 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
560886 2015 MY81 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
560887 2015 MQ90 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
560888 2015 ME93 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560889 2015 MX93 22/02/2003 Klet J. Tichá, M. Tichý 4,0 km MPC · JPL
560890 2015 MQ94 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
560891 2015 MG97 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
560892 2015 MX99 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
560893 2015 MC106 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
560894 2015 ME106 30/04/2015 La Palma La Palma Obs. 690 m MPC · JPL
560895 2015 MA109 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560896 2015 ML109 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
560897 2015 MU109 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
560898 2015 MF111 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
560899 2015 MO111 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
560900 2015 MX116 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
560901 2015 MT122 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
560902 2015 MP124 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
560903 2015 MP125 26/10/2002 Haleakala AMOS 720 m MPC · JPL
560904 2015 MO129 31/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
560905 2015 ML135 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
560906 2015 MB139 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
560907 2015 MO139 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
560908 2015 MM141 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
560909 2015 MC147 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
560910 2015 MD148 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
560911 2015 MU148 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
560912 2015 MY148 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
560913 2015 MJ150 24/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
560914 2015 MP150 14/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
560915 2015 MN164 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
560916 2015 ML165 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
560917 2015 MY167 19/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
560918 2015 MU171 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
560919 2015 MH172 19/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
560920 2015 MT175 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
560921 2015 MU175 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
560922 2015 NL4 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
560923 2015 NK6 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
560924 2015 NP6 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
560925 2015 NC7 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 800 m MPC · JPL
560926 2015 NB8 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
560927 2015 NQ8 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
560928 2015 ND13 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
560929 2015 NF18 31/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
560930 2015 NF21 04/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
560931 2015 NV27 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
560932 2015 NG30 05/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
560933 2015 NO34 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
560934 2015 OX6 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
560935 2015 OT8 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
560936 2015 OT10 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
560937 2015 OE11 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
560938 2015 OM12 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
560939 2015 OV14 29/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
560940 2015 ON16 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
560941 2015 OV18 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
560942 2015 OE19 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
560943 2015 OL19 18/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
560944 2015 OW25 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
560945 2015 OG29 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
560946 2015 OD31 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
560947 2015 OF35 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
560948 2015 OC36 13/08/2001 Haleakala AMOS 910 m MPC · JPL
560949 2015 OL38 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
560950 2015 OM41 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
560951 2015 OQ41 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
560952 2015 OV41 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
560953 2015 OK43 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
560954 2015 OX45 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 930 m MPC · JPL
560955 2015 OC46 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
560956 2015 OS52 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
560957 2015 OE57 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
560958 2015 OU58 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
560959 2015 OT59 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
560960 2015 OK62 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
560961 2015 OC63 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
560962 2015 OD63 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
560963 2015 OG68 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
560964 2015 OW68 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
560965 2015 OP71 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
560966 2015 OS73 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
560967 2015 OL74 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
560968 2015 OR74 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
560969 2015 OM75 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 700 m MPC · JPL
560970 2015 OS75 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
560971 2015 OK76 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
560972 2015 OT77 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
560973 2015 OM84 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 690 m MPC · JPL
560974 2015 OE85 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
560975 2015 OC86 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
560976 2015 OA87 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
560977 2015 OL87 17/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
560978 2015 ON87 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
560979 2015 OB88 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
560980 2015 OX90 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
560981 2015 OO95 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
560982 2015 OL97 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
560983 2015 OM97 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
560984 2015 OS98 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 770 m MPC · JPL
560985 2015 OF99 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
560986 2015 OJ100 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
560987 2015 OX103 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
560988 2015 OC105 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
560989 2015 ON105 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
560990 2015 OZ106 27/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
560991 2015 OA110 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
560992 2015 OB123 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
560993 2015 OS130 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
560994 2015 OM136 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
560995 2015 OY141 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
560996 2015 OO144 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
560997 2015 PA 01/11/2011 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
560998 2015 PW 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
560999 2015 PF1 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
561000 2015 PJ1 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

556.000s  • 557.000s  • 558.000s  • 559.000s  • 560.000s  • 561.000s  • 562.000s  • 563.000s  • 564.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001