Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/278001–279000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278001 2006 UT104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278002 2006 US105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278003 2006 UC118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278004 2006 UE126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
278005 2006 UR127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
278006 2006 UE168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
278007 2006 UC188 19/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278008 2006 UJ190 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
278009 2006 UJ197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
278010 2006 UN202 22/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
278011 2006 UC204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
278012 2006 UR214 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278013 2006 UB220 16/10/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
278014 2006 UB240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278015 2006 UH260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
278016 2006 VS 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
278017 2006 VV16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278018 2006 VM25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278019 2006 VK29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278020 2006 VJ34 11/11/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
278021 2006 VK44 13/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
278022 2006 VN51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278023 2006 VX57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278024 2006 VK64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
278025 2006 VP95 01/11/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
278026 2006 VJ96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278027 2006 VC105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278028 2006 VG139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278029 2006 VP146 15/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
278030 2006 WM4 19/11/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
278031 2006 WH15 16/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
278032 2006 WL23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278033 2006 WO26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
278034 2006 WN31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
278035 2006 WP36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
278036 2006 WU54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278037 2006 WW55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
278038 2006 WE67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
278039 2006 WO69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
278040 2006 WR79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278041 2006 WV79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278042 2006 WJ86 18/11/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
278043 2006 WN87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278044 2006 WG115 20/11/2006 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
278045 2006 WS149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278046 2006 WV157 22/11/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
278047 2006 WY162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278048 2006 WY172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278049 2006 WU178 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
278050 2006 WP182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278051 2006 WR188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
278052 2006 WB190 25/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
278053 2006 WG201 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
278054 2006 XZ13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278055 2006 XK20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278056 2006 XP26 12/12/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
278057 2006 XA57 13/12/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
278058 2006 XB60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
278059 2006 XY66 14/12/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
278060 2006 XO70 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
278061 2006 YR9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278062 2006 YF17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278063 2006 YM18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278064 2006 YS21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278065 2006 YZ34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278066 2006 YC36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278067 2006 YY40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278068 2006 YO51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
278069 2006 YW52 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278070 2007 AP 08/01/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
278071 2007 AL4 08/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
278072 2007 AB7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278073 2007 AV12 09/01/2007 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
278074 2007 AL14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278075 2007 AA18 08/01/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
278076 2007 AD22 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
278077 2007 AA24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278078 2007 AQ24 15/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
278079 2007 AG27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278080 2007 AK29 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278081 2007 BN 16/01/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
278082 2007 BW 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
278083 2007 BP5 17/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
278084 2007 BK9 17/01/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
278085 2007 BJ10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278086 2007 BZ10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
278087 2007 BE14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
278088 2007 BZ14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
278089 2007 BR15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278090 2007 BL19 21/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
278091 2007 BZ19 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
278092 2007 BK20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
278093 2007 BP20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
278094 2007 BS24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
278095 2007 BW27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
278096 2007 BR29 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
278097 2007 BV29 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
278098 2007 BO31 26/01/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 940 m MPC · JPL
278099 2007 BE45 25/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
278100 2007 BQ46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278101 2007 BO48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278102 2007 BS53 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278103 2007 BG56 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
278104 2007 BJ65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278105 2007 BX65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
278106 2007 BX67 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
278107 2007 BG75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
278108 2007 BJ75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278109 2007 BF77 16/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
278110 2007 BN81 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
278111 2007 BO100 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 560 m MPC · JPL
278112 2007 CK 05/02/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
278113 2007 CW 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278114 2007 CY 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
278115 2007 CR1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278116 2007 CA4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278117 2007 CA5 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
278118 2007 CX8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278119 2007 CE10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278120 2007 CB12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278121 2007 CY13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278122 2007 CG19 05/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
278123 2007 CM21 06/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
278124 2007 CM28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278125 2007 CG33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
278126 2007 CP34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
278127 2007 CG36 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
278128 2007 CB40 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278129 2007 CT44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
278130 2007 CH45 08/02/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
278131 2007 CZ45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
278132 2007 CD46 08/02/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
278133 2007 CZ47 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
278134 2007 CJ51 11/02/2007 Antares ARO 860 m MPC · JPL
278135 2007 CS51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
278136 2007 CF52 09/02/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278137 2007 CH52 10/02/2007 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
278138 2007 CU52 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278139 2007 CZ52 13/02/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
278140 2007 CL59 10/02/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
278141 Tatooine 2007 CS61 15/02/2007 Taunus S. Karge, E. Schwab 960 m MPC · JPL
278142 2007 CG62 10/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
278143 2007 CN62 13/02/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
278144 2007 CX64 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
278145 2007 CD66 09/02/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
278146 2007 DW2 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
278147 2007 DA3 16/02/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
278148 2007 DP5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278149 2007 DB12 16/02/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
278150 2007 DO15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278151 2007 DP17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278152 2007 DD19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
278153 2007 DN19 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278154 2007 DR21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
278155 2007 DA23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
278156 2007 DZ28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
278157 2007 DM33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278158 2007 DS33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278159 2007 DA34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
278160 2007 DJ34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278161 2007 DH35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278162 2007 DN35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
278163 2007 DO35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
278164 2007 DZ38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278165 2007 DE41 20/02/2007 Lulin Observatory LUSS 740 m MPC · JPL
278166 2007 DY52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
278167 2007 DX54 21/02/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
278168 2007 DE55 21/02/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
278169 2007 DU55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278170 2007 DE56 21/02/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
278171 2007 DA71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278172 2007 DM72 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278173 2007 DK82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278174 2007 DR82 23/02/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
278175 2007 DS82 23/02/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
278176 2007 DX82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278177 2007 DF86 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278178 2007 DT88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278179 2007 DO90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278180 2007 DC91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278181 2007 DD92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278182 2007 DV96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278183 2007 DV97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278184 2007 DR98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278185 2007 DE99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278186 2007 DB106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278187 2007 DT110 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278188 2007 DW110 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278189 2007 DO114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
278190 2007 EP1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
278191 2007 EH2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278192 2007 ED4 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278193 2007 EF4 09/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
278194 2007 EC11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278195 2007 ET11 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
278196 2007 EJ12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
278197 Touvron 2007 EL12 09/03/2007 Nogales J.-C. Merlin 4,5 km MPC · JPL
278198 2007 EO12 09/03/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
278199 2007 EU22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278200 Olegpopov 2007 EV26 11/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278201 2007 EL30 09/03/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
278202 2007 EP30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
278203 2007 EY30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
278204 2007 EH34 10/03/2007 Eskridge G. Hug 830 m MPC · JPL
278205 2007 EJ34 10/03/2007 Eskridge G. Hug 2,0 km MPC · JPL
278206 2007 EM34 10/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
278207 2007 EN36 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
278208 2007 ED37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
278209 2007 ES37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278210 2007 EQ38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278211 2007 EX38 11/03/2007 Vicques M. Ory 790 m MPC · JPL
278212 2007 EG42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278213 2007 EL42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278214 2007 EX42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278215 2007 EF44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278216 2007 EG47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278217 2007 EK54 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
278218 2007 EZ64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278219 2007 EM68 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
278220 2007 EU72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278221 2007 ES78 10/03/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
278222 2007 ED80 10/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
278223 2007 EJ81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278224 2007 EL85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278225 Didierpelat 2007 EY87 12/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 980 m MPC · JPL
278226 2007 EX89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278227 2007 EX95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278228 2007 EN98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278229 2007 EV99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278230 2007 EM108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278231 2007 EB109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278232 2007 EZ109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278233 2007 ES114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278234 2007 EE115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278235 2007 EW119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
278236 2007 EX124 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
278237 2007 EY125 10/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
278238 2007 EJ139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
278239 2007 EL140 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278240 2007 EW140 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278241 2007 EL144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278242 2007 EN149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278243 2007 EW149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
278244 2007 ED150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
278245 2007 ED152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278246 2007 EP155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278247 2007 EA167 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278248 2007 EZ167 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278249 2007 EH168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278250 2007 EM170 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278251 2007 EF177 14/03/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
278252 2007 EX189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
278253 2007 EP190 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278254 2007 EN191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278255 2007 EF203 10/03/2007 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
278256 2007 EB212 08/03/2007 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
278257 2007 EW213 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278258 2007 EH214 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278259 2007 ER216 14/03/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
278260 2007 ED221 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278261 2007 EL221 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278262 2007 ET221 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278263 2007 FQ7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278264 2007 FN20 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278265 2007 FF23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
278266 2007 FV30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278267 2007 FY30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278268 2007 FK32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278269 2007 FD34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278270 2007 FE36 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278271 2007 FT37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278272 2007 FS46 29/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
278273 2007 FR47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278274 2007 FU49 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278275 2007 GF2 10/04/2007 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
278276 2007 GF10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
278277 2007 GO17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278278 2007 GT17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278279 2007 GV19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278280 2007 GF23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278281 2007 GM24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278282 2007 GC27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278283 2007 GO27 15/04/2007 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
278284 2007 GE28 15/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
278285 2007 GP33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278286 2007 GZ36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278287 2007 GZ38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278288 2007 GS42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278289 2007 GN44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278290 2007 GU47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278291 2007 GF50 14/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278292 2007 GT50 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
278293 2007 GG51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278294 2007 GS51 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278295 2007 GX60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278296 2007 GL61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278297 2007 GT63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278298 2007 GU63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278299 2007 GB64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278300 2007 GB65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278301 2007 GZ76 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
278302 2007 GO77 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278303 2007 HY 17/04/2007 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
278304 2007 HD8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278305 2007 HX9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278306 2007 HG11 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278307 2007 HS12 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278308 2007 HZ12 16/04/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
278309 2007 HP15 19/04/2007 Mayhill A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
278310 2007 HH17 16/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278311 2007 HA19 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278312 2007 HP19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278313 2007 HS23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278314 2007 HP25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278315 2007 HY25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278316 2007 HP27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278317 2007 HV33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278318 2007 HR39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
278319 2007 HG40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278320 2007 HT45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278321 2007 HY45 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
278322 2007 HT46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278323 2007 HU47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278324 2007 HX51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278325 2007 HB54 15/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278326 2007 HX54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278327 2007 HA59 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch APO 3,2 km MPC · JPL
278328 2007 HX60 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
278329 2007 HJ66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
278330 2007 HN66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
278331 2007 HY68 23/04/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
278332 2007 HL69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278333 2007 HK77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278334 2007 HQ79 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278335 2007 HW79 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278336 2007 HO84 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278337 2007 HT87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278338 2007 HQ90 22/04/2007 Catalina Station Catalina Stn. 710 m MPC · JPL
278339 2007 HF91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278340 2007 HS97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278341 2007 JH 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278342 2007 JS 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278343 2007 JU 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
278344 2007 JV1 07/05/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
278345 2007 JA3 06/05/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
278346 2007 JK4 07/05/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
278347 2007 JW10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278348 2007 JH13 08/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278349 2007 JV16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278350 2007 JL18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278351 2007 JX22 11/05/2007 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
278352 2007 JL23 07/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278353 2007 JL24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278354 2007 JO24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278355 2007 JF26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278356 2007 JZ26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278357 2007 JD29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278358 2007 JH32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278359 2007 JT37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278360 2007 JU40 12/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
278361 2007 JJ43 14/05/2007 Palomar Palomar Obs. 558 km MPC · JPL
278362 2007 KZ1 18/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
278363 2007 KE2 18/05/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
278364 2007 KL3 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
278365 2007 KR7 16/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
278366 2007 KJ8 21/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
278367 2007 KP9 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278368 2007 LU1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278369 2007 LF5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278370 2007 LU5 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278371 2007 LK7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278372 2007 LP7 08/06/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
278373 2007 LU8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278374 2007 LO9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278375 2007 LJ10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278376 2007 LZ16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278377 2007 LJ20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278378 2007 LD24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278379 2007 LU26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278380 2007 LU28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278381 2007 MR 18/06/2007 Catalina CSS 150 m MPC · JPL
278382 2007 MO7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278383 2007 MN16 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278384 Mudanjiang 2007 MV20 24/06/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,7 km MPC · JPL
278385 2007 MA24 24/06/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
278386 Sofivanna 2007 NK2 13/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,5 km MPC · JPL
278387 2007 OM 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
278388 2007 OV1 18/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
278389 2007 PZ9 08/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
278390 2007 PK11 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278391 2007 PL14 08/08/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
278392 2007 PN25 13/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
278393 2007 PS26 11/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
278394 2007 PB30 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
278395 2007 PP38 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
278396 2007 PD47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278397 2007 QZ1 18/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
278398 2007 QF5 26/08/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,6 km MPC · JPL
278399 2007 QJ7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
278400 2007 QL8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278401 2007 QD10 22/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
278402 2007 QA13 18/08/2007 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
278403 2007 QT16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
278404 2007 QH17 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278405 2007 RA6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
278406 2007 RV6 06/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,2 km MPC · JPL
278407 2007 RC7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,8 km MPC · JPL
278408 2007 RC22 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278409 2007 RJ33 05/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278410 2007 RV38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
278411 2007 RX42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
278412 2007 RQ46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278413 2007 RH48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278414 2007 RG56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278415 2007 RF103 11/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
278416 2007 RP134 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
278417 2007 RR146 14/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,6 km MPC · JPL
278418 2007 RA155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
278419 2007 RH157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278420 2007 RY167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278421 2007 RA205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
278422 2007 RT208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278423 2007 RP210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278424 2007 RH217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278425 2007 RY218 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278426 2007 RQ228 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278427 2007 RD239 14/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
278428 2007 RW257 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
278429 2007 RG266 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
278430 2007 RC270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
278431 2007 RD271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278432 2007 RS275 09/09/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
278433 2007 RT275 09/09/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
278434 2007 RU275 09/09/2007 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
278435 2007 RT281 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
278436 2007 RQ283 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278437 2007 RT284 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
278438 2007 RS286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278439 2007 RU286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278440 2007 RF308 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278441 2007 RJ312 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
278442 2007 RJ323 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278443 2007 SG1 18/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,0 km MPC · JPL
278444 2007 SJ4 16/09/2007 Tiki N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
278445 2007 SL12 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
278446 2007 SA16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
278447 Saviano 2007 TH 02/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,0 km MPC · JPL
278448 2007 TX2 03/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
278449 2007 TS5 06/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
278450 2007 TR6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
278451 2007 TO22 09/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
278452 2007 TD31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
278453 2007 TY31 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
278454 2007 TN84 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
278455 2007 TV85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
278456 2007 TH94 07/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
278457 2007 TO110 08/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
278458 2007 TA111 08/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
278459 2007 TF125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
278460 2007 TG129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
278461 2007 TJ139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
278462 2007 TD160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
278463 2007 TJ161 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
278464 2007 TB164 11/10/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
278465 2007 TQ166 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
278466 2007 TS168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
278467 2007 TE190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
278468 2007 TP208 10/10/2007 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
278469 2007 TA225 11/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278470 2007 TN225 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278471 2007 TF242 08/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
278472 2007 TX251 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
278473 2007 TS269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
278474 2007 TS287 11/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
278475 2007 TF379 13/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
278476 2007 TT405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278477 2007 TC413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
278478 2007 TQ434 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278479 2007 TG451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
278480 2007 UU 17/10/2007 Mayhill A. Lowe 6,6 km MPC · JPL
278481 2007 UK37 19/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278482 2007 UF53 21/06/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
278483 2007 UA68 30/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
278484 2007 UT84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278485 2007 UV95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
278486 2007 UR136 19/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278487 2007 VX65 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278488 2007 VW73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278489 2007 VU88 03/11/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
278490 2007 VL118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
278491 2007 VQ148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 730 m MPC · JPL
278492 2007 VA238 12/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
278493 2007 VZ251 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
278494 2007 VT252 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278495 2007 VK332 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
278496 2007 WV8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
278497 2007 WV20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278498 2007 XW57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
278499 2007 YC11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278500 2007 YV54 31/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278501 2007 YA56 30/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
278502 2008 AP1 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
278503 2008 AN47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278504 2008 AO74 11/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
278505 2008 AS132 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278506 2008 BJ20 30/01/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
278507 2008 BA32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278508 2008 CU1 03/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
278509 2008 CX12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278510 2008 CT18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278511 2008 CB24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278512 2008 CL39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
278513 Schwope 2008 CE120 14/02/2008 Inastars B. Thinius 2,4 km MPC · JPL
278514 2008 CG180 09/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
278515 2008 CV199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
278516 2008 DP21 28/02/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
278517 2008 DU25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
278518 2008 DK32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278519 2008 DC33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
278520 2008 DY34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278521 2008 DP36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278522 2008 DW46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278523 2008 DY46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278524 2008 DU48 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278525 2008 DJ67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278526 2008 DM68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
278527 2008 DH85 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278528 2008 EM13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278529 2008 EM16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278530 2008 EY20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278531 2008 EJ32 08/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,2 km MPC · JPL
278532 2008 EC46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278533 2008 EP47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278534 2008 EZ69 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278535 2008 EE72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278536 2008 EC74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278537 2008 EX75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278538 2008 EZ81 04/03/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
278539 2008 EF82 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
278540 2008 EX87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
278541 2008 EA123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278542 2008 EB127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278543 2008 EJ151 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278544 2008 ER166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
278545 2008 EM167 08/03/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
278546 2008 FW3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278547 2008 FM8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278548 2008 FX27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278549 2008 FC34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
278550 2008 FZ48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278551 2008 FC66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
278552 2008 FW67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278553 2008 FL96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
278554 2008 FW109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278555 2008 FB123 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
278556 2008 FP137 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
278557 2008 GM27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278558 2008 GF36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278559 2008 GN36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278560 2008 GH47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278561 2008 GA74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278562 2008 GN74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278563 2008 GH93 06/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278564 2008 GK97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278565 2008 GY126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278566 2008 GZ127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278567 2008 GP129 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
278568 2008 GY137 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278569 2008 GW144 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
278570 2008 HT8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278571 2008 HZ8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278572 2008 HB21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
278573 2008 HF26 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278574 2008 HW26 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278575 2008 HV35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278576 2008 HS37 30/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
278577 2008 HG40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
278578 2008 HD62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278579 2008 HC66 28/04/2008 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
278580 2008 JE5 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278581 2008 JL6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278582 2008 JE15 05/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
278583 2008 JD23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278584 2008 JQ27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278585 2008 KM26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278586 2008 KW34 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278587 2008 KX42 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278588 2008 LY16 08/06/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 820 m MPC · JPL
278589 2008 NO 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278590 2008 NA2 04/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
278591 Salò 2008 NZ3 15/07/2008 Magasa M. Tonincelli, A. Stucchi 890 m MPC · JPL
278592 2008 NG5 03/07/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
278593 2008 OC 24/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
278594 2008 OT1 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 880 m MPC · JPL
278595 2008 OB2 27/07/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
278596 2008 OR2 27/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
278597 2008 OA21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278598 2008 OL21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278599 2008 OM23 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278600 2008 OZ24 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278601 2008 PV2 02/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
278602 2008 PG6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
278603 2008 PQ6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
278604 2008 PV6 05/08/2008 Tiki N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
278605 2008 PZ7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
278606 2008 PU9 07/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
278607 2008 PS11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
278608 2008 PZ15 08/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
278609 Avrudenko 2008 PP17 05/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 750 m MPC · JPL
278610 2008 PW19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
278611 2008 QC5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278612 2008 QL5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278613 2008 QV5 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
278614 2008 QC8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 600 m MPC · JPL
278615 2008 QP8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
278616 2008 QQ9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
278617 2008 QV10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
278618 2008 QN12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
278619 2008 QB16 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
278620 2008 QM20 31/08/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 3,9 km MPC · JPL
278621 2008 QU22 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
278622 2008 QC25 31/08/2008 Tiki N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
278623 2008 QP28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
278624 2008 QX30 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
278625 2008 QC40 27/08/2008 Pises Pises Obs. 2,2 km MPC · JPL
278626 2008 QK40 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 2,3 km MPC · JPL
278627 2008 QW40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278628 2008 QZ40 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278629 2008 QH43 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278630 2008 QV44 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
278631 2008 QR45 23/08/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
278632 2008 QO47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278633 2008 QU47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278634 2008 RJ 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,6 km MPC · JPL
278635 2008 RQ1 03/09/2008 Kachina J. Hobart 1,0 km MPC · JPL
278636 2008 RX1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278637 2008 RF2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278638 2008 RD3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278639 2008 RG5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278640 2008 RZ5 02/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,7 km MPC · JPL
278641 2008 RF17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278642 2008 RH17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278643 2008 RL19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278644 2008 RK21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278645 Kontsevych 2008 RQ22 04/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,1 km MPC · JPL
278646 2008 RH24 05/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
278647 2008 RN36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278648 2008 RY37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278649 2008 RE40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278650 2008 RX41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278651 2008 RY41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278652 2008 RV42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278653 2008 RL44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278654 2008 RS44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278655 2008 RD45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278656 2008 RR46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278657 2008 RX53 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278658 2008 RC54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278659 2008 RT64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278660 2008 RY65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278661 2008 RO68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278662 2008 RU68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278663 2008 RV68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
278664 2008 RU71 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
278665 2008 RV78 09/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
278666 2008 RX79 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278667 2008 RM86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278668 2008 RS87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
278669 2008 RG91 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
278670 2008 RN91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278671 2008 RN93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278672 2008 RO93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278673 2008 RZ93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278674 2008 RA94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278675 2008 RT95 07/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
278676 2008 RU96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278677 2008 RG100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278678 2008 RQ100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278679 2008 RY105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278680 2008 RU106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278681 2008 RW106 07/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
278682 2008 RP107 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278683 2008 RX109 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278684 2008 RQ111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278685 2008 RL115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278686 2008 RN115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278687 2008 RG116 07/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
278688 2008 RL117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278689 2008 RU117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278690 2008 RZ118 12/09/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
278691 2008 RL120 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
278692 2008 RS120 05/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
278693 2008 RV128 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278694 2008 RO130 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
278695 2008 RQ130 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278696 2008 RX131 04/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
278697 2008 RG136 04/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
278698 2008 RH139 07/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
278699 2008 RP139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
278700 2008 RB140 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278701 2008 RK141 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
278702 2008 RH143 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278703 2008 RP143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
278704 2008 SR3 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
278705 2008 SV17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278706 2008 SF21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278707 2008 SX26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278708 2008 SQ27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278709 2008 SK30 20/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
278710 2008 SQ30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
278711 2008 SC32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278712 2008 SE36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278713 2008 SY38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278714 2008 SE39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278715 2008 SR39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278716 2008 SX39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278717 2008 SO44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278718 2008 SO46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278719 2008 SB50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278720 2008 SS55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278721 2008 SV55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278722 2008 SJ61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
278723 2008 SX61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278724 2008 SZ61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278725 2008 SN64 21/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
278726 2008 SF65 21/09/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
278727 2008 SV67 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
278728 2008 SO68 21/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
278729 2008 SJ70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278730 2008 SZ70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278731 2008 SG71 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278732 2008 SJ71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
278733 2008 SR72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278734 2008 SN82 23/09/2008 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
278735 Kamioka 2008 SG83 27/09/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
278736 2008 SX84 28/09/2008 Wrightwood J. W. Young 1,4 km MPC · JPL
278737 2008 SR86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278738 2008 SA87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278739 2008 SD91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278740 2008 SP92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278741 2008 SM94 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278742 2008 ST94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
278743 2008 SW95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278744 2008 SX95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278745 2008 SL96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278746 2008 SZ98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278747 2008 SS100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278748 2008 SP101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278749 2008 SJ102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278750 2008 SM103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
278751 2008 SH106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278752 2008 SU107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278753 2008 SB108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
278754 2008 SG108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278755 2008 SG111 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278756 2008 SP117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278757 2008 SJ120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278758 2008 SC122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278759 2008 SL122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278760 2008 SN125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278761 2008 SY126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278762 2008 SV136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278763 2008 SD138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278764 2008 SY138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278765 2008 SW143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278766 2008 SY143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278767 2008 SJ149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278768 2008 SY149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
278769 2008 SR153 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
278770 2008 SS154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
278771 2008 SD155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
278772 2008 SL156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
278773 2008 SN156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
278774 2008 SP156 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
278775 2008 SA157 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278776 2008 SR158 24/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
278777 2008 SQ161 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
278778 2008 SX163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
278779 2008 SC164 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
278780 2008 SN171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
278781 2008 SD176 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278782 2008 SY182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278783 2008 SS183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278784 2008 SM184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
278785 2008 SU186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278786 2008 SF190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
278787 2008 SW190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
278788 2008 SF191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
278789 2008 SC196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278790 2008 SX196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278791 2008 SL198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278792 2008 SK202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
278793 2008 SA204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
278794 2008 SW207 27/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278795 2008 SC210 28/09/2008 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
278796 2008 SN218 29/09/2008 Hibiscus N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
278797 2008 SS218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
278798 2008 SE229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278799 2008 SY232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
278800 2008 ST233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278801 2008 SJ235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278802 2008 SK238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278803 2008 ST238 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278804 2008 SM241 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
278805 2008 SX242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278806 2008 SC244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278807 2008 SQ244 29/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
278808 2008 SY244 29/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
278809 2008 SS246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
278810 2008 SH248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278811 2008 SW248 21/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278812 2008 SG253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
278813 2008 SV253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278814 2008 SC255 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278815 2008 SO255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278816 2008 SQ255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278817 2008 SD256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278818 2008 SL257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278819 2008 SS258 22/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
278820 2008 SL261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278821 2008 ST261 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
278822 2008 SF262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278823 2008 SZ263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
278824 2008 SF266 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278825 2008 SS268 29/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
278826 2008 SY268 30/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
278827 2008 SV269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278828 2008 SA272 29/09/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
278829 2008 SV272 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
278830 2008 SB273 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
278831 2008 SS285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278832 2008 ST286 22/09/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
278833 2008 SN287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278834 2008 SR288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278835 2008 SB289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278836 2008 SC289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278837 2008 SQ295 27/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
278838 2008 ST300 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
278839 2008 SL301 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
278840 2008 SE303 24/09/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
278841 2008 SH304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278842 2008 SJ304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278843 2008 SV305 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
278844 2008 SE308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
278845 2008 SV308 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
278846 2008 SH309 23/09/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
278847 2008 TX1 03/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,5 km MPC · JPL
278848 2008 TX2 04/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,2 km MPC · JPL
278849 2008 TU5 02/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
278850 2008 TU7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
278851 2008 TV8 05/10/2008 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
278852 2008 TM16 01/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
278853 2008 TG17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278854 2008 TS20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278855 2008 TX21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278856 2008 TZ22 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278857 2008 TY24 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
278858 2008 TW27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
278859 2008 TL29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
278860 2008 TN29 01/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
278861 2008 TR30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278862 2008 TG33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278863 2008 TO35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278864 2008 TT38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278865 2008 TW44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278866 2008 TP49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278867 2008 TR53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278868 2008 TT56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278869 2008 TD57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278870 2008 TX57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278871 2008 TC58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278872 2008 TG62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278873 2008 TH62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278874 2008 TS62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278875 2008 TC63 02/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
278876 2008 TM64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278877 2008 TA68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278878 2008 TS69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278879 2008 TF71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278880 2008 TX73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278881 2008 TC76 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278882 2008 TH77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278883 2008 TL78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278884 2008 TF79 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278885 2008 TF82 02/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
278886 2008 TD84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278887 2008 TA86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278888 2008 TP87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278889 2008 TC88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278890 2008 TK88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278891 2008 TL94 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278892 2008 TZ103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278893 2008 TV104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278894 2008 TD108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278895 2008 TG108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278896 2008 TL108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
278897 2008 TO108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278898 2008 TU111 06/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
278899 2008 TO113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278900 2008 TK114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278901 2008 TC115 06/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
278902 2008 TV118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278903 2008 TX123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278904 2008 TV129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
278905 2008 TF130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278906 2008 TB144 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278907 2008 TQ144 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
278908 2008 TW145 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
278909 2008 TG147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
278910 2008 TP148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278911 2008 TG149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278912 2008 TN149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
278913 2008 TQ150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278914 2008 TJ156 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278915 2008 TN157 04/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
278916 2008 TU157 04/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
278917 2008 TG163 01/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
278918 2008 TC164 01/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
278919 2008 TL164 01/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
278920 2008 TW165 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
278921 2008 TK172 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278922 2008 TZ176 01/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
278923 2008 TO182 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278924 2008 TY183 03/10/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
278925 2008 TE185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
278926 2008 TM185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
278927 2008 UJ3 21/10/2008 Needville J. Dellinger, M. Eastman 5,1 km MPC · JPL
278928 2008 UW4 25/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,7 km MPC · JPL
278929 2008 UH7 27/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278930 2008 UO7 26/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
278931 2008 UQ11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278932 2008 UE13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278933 2008 UF13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278934 2008 UO13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
278935 2008 UK21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278936 2008 UL21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278937 2008 UR25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278938 2008 UW27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
278939 2008 UQ34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278940 2008 UD41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278941 2008 UU42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
278942 2008 UF45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278943 2008 UA48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
278944 2008 UR52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278945 2008 UH55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278946 2008 UJ60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278947 2008 UF61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278948 2008 UR62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
278949 2008 UP63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278950 2008 UZ63 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278951 2008 UU64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278952 2008 UF70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278953 2008 UN72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
278954 2008 UY72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
278955 2008 UU74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278956 Shei-Pa 278956|Shei-Pa}} 22/10/2008 Lulin X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 3,8 km MPC · JPL
278957 2008 UG84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
278958 2008 UX90 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278959 2008 UF92 23/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
278960 2008 UE94 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
278961 2008 UO94 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
278962 2008 UD96 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
278963 2008 UD97 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
278964 2008 UV98 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
278965 2008 UZ101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278966 2008 UY105 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278967 2008 UM114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278968 2008 UR115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278969 2008 UU129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278970 2008 UD131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278971 2008 UL144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278972 2008 UN154 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
278973 2008 UO159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278974 2008 UF160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278975 2008 UZ162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278976 2008 UM166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278977 2008 UQ168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278978 2008 UX169 24/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
278979 2008 UN173 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
278980 2008 UM176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278981 2008 UX177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278982 2008 UD183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278983 2008 UM190 25/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
278984 2008 UZ193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
278985 2008 UU195 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
278986 Chenshuchu 2008 UQ205 20/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
278987 2008 UW205 27/10/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
278988 2008 UU209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278989 2008 UV210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278990 2008 UO211 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278991 2008 UH214 24/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
278992 2008 UN214 24/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
278993 2008 UD216 24/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
278994 2008 UJ218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278995 2008 US223 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
278996 2008 UV223 25/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
278997 2008 UC224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
278998 2008 UJ226 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
278999 2008 UF235 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279000 2008 UF241 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

274.000s  • 275.000s  • 276.000s  • 277.000s  • 278.000s  • 279.000s  • 280.000s  • 281.000s  • 282.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001