Danh sách tiểu hành tinh/553001–554000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553001 2010 XE54 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553002 2010 XB61 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553003 2010 XV62 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
553004 2010 XY68 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553005 2010 XU70 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553006 2010 XD76 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553007 2010 XD81 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
553008 2010 XF83 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
553009 2010 XN90 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
553010 2010 XX93 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
553011 2010 XA95 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
553012 2010 XM95 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
553013 2010 XN95 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
553014 2010 XO95 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553015 2010 XB96 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
553016 2010 XR99 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
553017 2010 XA108 12/01/2016 Calar Alto-CASADO S. Hellmich, S. Mottola 1,3 km MPC · JPL
553018 2010 XD109 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553019 2010 XQ109 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553020 2010 XU109 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553021 2010 XJ115 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553022 2010 XL115 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
553023 2010 YZ1 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553024 2010 YE4 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553025 2010 YJ6 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553026 2011 AJ1 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
553027 2011 AU2 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553028 2011 AJ3 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553029 2011 AQ8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553030 2011 AV11 29/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
553031 2011 AY11 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553032 2011 AZ14 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
553033 2011 AX16 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553034 2011 AY16 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553035 2011 AM34 10/01/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 830 m MPC · JPL
553036 2011 AV38 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553037 2011 AG44 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
553038 2011 AA51 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553039 2011 AH62 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553040 2011 AO62 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553041 2011 AR64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
553042 2011 AG72 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553043 2011 AK81 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553044 2011 AM81 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553045 2011 AO84 30/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
553046 2011 AH86 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
553047 2011 AN86 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
553048 2011 AD87 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
553049 2011 AZ89 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
553050 2011 AF90 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553051 2011 AO90 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
553052 2011 AN93 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553053 2011 AH95 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553054 2011 AE96 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553055 2011 AW96 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553056 2011 AB98 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553057 2011 AG98 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553058 2011 AY99 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553059 2011 AE100 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553060 2011 AT100 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
553061 2011 BM4 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
553062 2011 BX4 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553063 2011 BC7 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553064 2011 BQ8 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553065 2011 BD9 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553066 2011 BN18 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553067 2011 BE26 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553068 2011 BJ26 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553069 2011 BS28 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553070 2011 BU29 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553071 2011 BN35 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553072 2011 BV36 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553073 2011 BR37 28/01/2011 Sandlot G. Hug 2,2 km MPC · JPL
553074 2011 BM43 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553075 2011 BT43 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
553076 2011 BQ44 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,7 km MPC · JPL
553077 2011 BP47 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
553078 2011 BB48 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
553079 2011 BG49 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,7 km MPC · JPL
553080 2011 BF50 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553081 2011 BC55 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553082 2011 BD55 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553083 2011 BO58 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553084 2011 BE60 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553085 2011 BX60 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
553086 2011 BL66 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,7 km MPC · JPL
553087 2011 BV67 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553088 2011 BX76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
553089 2011 BT84 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553090 2011 BD87 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553091 2011 BL91 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553092 2011 BR92 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553093 2011 BS92 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553094 2011 BY92 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553095 2011 BQ94 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553096 2011 BK99 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553097 2011 BE101 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
553098 2011 BH102 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553099 2011 BF104 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553100 2011 BM104 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553101 2011 BT105 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
553102 2011 BJ108 16/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
553103 2011 BQ116 16/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
553104 2011 BD118 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553105 2011 BF118 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553106 2011 BR118 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553107 2011 BY120 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553108 2011 BY121 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553109 2011 BT124 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
553110 2011 BM127 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553111 2011 BV127 07/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
553112 2011 BQ128 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553113 2011 BW128 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553114 2011 BO131 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553115 2011 BT137 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
553116 2011 BJ138 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553117 2011 BZ138 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553118 2011 BF139 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553119 2011 BQ139 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553120 2011 BZ139 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553121 2011 BQ140 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
553122 2011 BV143 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
553123 2011 BW143 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553124 2011 BN147 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553125 2011 BF149 25/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
553126 2011 BW149 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553127 2011 BR153 02/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553128 2011 BT159 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553129 2011 BL160 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553130 2011 BH164 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553131 2011 BJ164 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553132 2011 BZ165 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553133 2011 BN166 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553134 2011 BJ167 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553135 2011 BD168 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
553136 2011 BJ169 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553137 2011 BM170 13/03/2010 Haleakala Pan-STARRS 297 km MPC · JPL
553138 2011 BQ170 29/12/2009 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 231 km MPC · JPL
553139 2011 BX170 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553140 2011 BH173 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553141 2011 BG176 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
553142 2011 BX176 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553143 2011 BY181 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
553144 2011 BF194 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553145 2011 BD199 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
553146 2011 CJ 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553147 2011 CE6 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
553148 2011 CS11 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
553149 2011 CA12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553150 2011 CB12 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553151 2011 CE13 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553152 2011 CO15 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553153 2011 CK16 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
553154 2011 CE18 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,1 km MPC · JPL
553155 2011 CT19 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553156 2011 CA20 24/11/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
553157 2011 CT25 20/11/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2,0 km MPC · JPL
553158 2011 CR32 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553159 2011 CP37 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553160 2011 CY44 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553161 2011 CB45 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
553162 2011 CO45 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553163 2011 CY45 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553164 2011 CA50 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 350 m MPC · JPL
553165 2011 CB55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553166 2011 CG55 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553167 2011 CT58 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553168 2011 CE59 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553169 2011 CH60 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553170 2011 CR60 29/01/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
553171 2011 CM61 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553172 2011 CU62 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553173 2011 CK65 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
553174 2011 CF68 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553175 2011 CU71 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553176 2011 CZ76 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553177 2011 CS77 03/02/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
553178 2011 CL81 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
553179 2011 CY82 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
553180 2011 CE87 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553181 2011 CG91 06/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
553182 2011 CN91 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553183 2011 CT92 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553184 2011 CP93 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
553185 2011 CA97 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553186 2011 CJ99 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553187 2011 CK100 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553188 2011 CG103 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553189 2011 CZ116 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553190 2011 CS120 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553191 2011 CO127 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553192 2011 CG128 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553193 2011 CB130 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
553194 2011 CR130 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553195 2011 CV130 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553196 2011 CP132 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553197 2011 CV132 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
553198 2011 CP135 07/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553199 2011 CF136 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553200 2011 DS14 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553201 2011 DB18 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553202 2011 DV31 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553203 2011 DN33 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553204 2011 DW34 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553205 2011 DS39 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553206 2011 DE45 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553207 2011 DQ45 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553208 2011 DW46 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553209 2011 DE56 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553210 2011 DN56 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553211 2011 DS57 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553212 2011 DZ57 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553213 2011 EJ5 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553214 2011 EN9 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553215 2011 EH22 04/03/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
553216 2011 ED23 04/03/2011 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
553217 2011 EL25 15/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
553218 2011 EM30 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
553219 2011 EK32 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553220 2011 EM32 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
553221 2011 ET41 05/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
553222 2011 EN54 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
553223 2011 EC58 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553224 2011 ET59 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
553225 2011 EO63 08/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553226 2011 EY63 23/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
553227 2011 EZ63 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553228 2011 EA65 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553229 2011 ED65 05/03/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2,0 km MPC · JPL
553230 2011 EK65 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
553231 2011 EZ74 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553232 2011 EC80 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553233 2011 EL86 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553234 2011 EU91 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553235 2011 EH99 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
553236 2011 EB101 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553237 2011 EJ104 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553238 2011 EW104 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
553239 2011 EA106 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
553240 2011 EE106 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553241 2011 FK 22/03/2011 Wildberg R. Apitzsch 3,9 km MPC · JPL
553242 2011 FL6 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553243 2011 FA9 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
553244 2011 FP24 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
553245 2011 FQ25 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,3 km MPC · JPL
553246 2011 FA28 27/08/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
553247 2011 FT36 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,2 km MPC · JPL
553248 2011 FA39 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
553249 2011 FV39 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553250 2011 FY48 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
553251 2011 FW51 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,0 km MPC · JPL
553252 2011 FR52 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553253 2011 FL58 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553254 2011 FB59 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
553255 2011 FO59 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
553256 2011 FA69 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553257 2011 FT76 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553258 2011 FU79 09/03/2011 Moletai K. Černis 1,9 km MPC · JPL
553259 2011 FM82 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553260 2011 FX86 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
553261 2011 FV87 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
553262 2011 FJ92 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553263 2011 FC97 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1,7 km MPC · JPL
553264 2011 FF97 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553265 2011 FU101 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
553266 2011 FG102 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
553267 2011 FK104 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,1 km MPC · JPL
553268 2011 FT109 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553269 2011 FN113 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
553270 2011 FY115 24/07/2003 Wise D. Polishook 3,1 km MPC · JPL
553271 2011 FJ124 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553272 2011 FL137 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
553273 2011 FK138 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553274 2011 FZ138 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553275 2011 FG139 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553276 2011 FM141 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
553277 2011 FQ142 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553278 2011 FF150 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553279 2011 FB153 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553280 2011 FK158 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553281 2011 FB161 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
553282 2011 FE161 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
553283 2011 FF161 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
553284 2011 FJ164 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
553285 2011 GH9 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
553286 2011 GV10 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
553287 2011 GP19 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553288 2011 GK23 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
553289 2011 GJ26 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553290 2011 GD29 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
553291 2011 GT33 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
553292 2011 GC39 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
553293 2011 GX43 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553294 2011 GB52 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553295 2011 GJ54 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553296 2011 GR61 03/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
553297 2011 GV63 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
553298 2011 GZ70 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
553299 2011 GA74 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
553300 2011 GL74 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553301 2011 GD80 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
553302 2011 GF81 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
553303 2011 GX84 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553304 2011 GG91 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
553305 2011 GK91 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
553306 2011 GM93 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553307 2011 GL95 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
553308 2011 GN96 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
553309 2011 GU98 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
553310 2011 GC100 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
553311 2011 GN102 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
553312 2011 HX1 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
553313 2011 HX8 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
553314 2011 HD12 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
553315 2011 HG15 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
553316 2011 HK25 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
553317 2011 HW40 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553318 2011 HJ50 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553319 2011 HO51 24/05/2001 Apache Point SDSS Collaboration 470 m MPC · JPL
553320 2011 HC69 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553321 2011 HU71 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
553322 2011 HM73 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553323 2011 HM76 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,1 km MPC · JPL
553324 2011 HS83 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
553325 2011 HW84 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
553326 2011 HL88 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
553327 2011 HU98 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553328 2011 HZ104 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553329 2011 HT105 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
553330 2011 HS106 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
553331 2011 HC108 09/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553332 2011 HB109 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553333 2011 HG109 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
553334 2011 JN9 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
553335 2011 JF13 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553336 2011 JH13 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
553337 2011 JL14 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553338 2011 JP15 13/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
553339 2011 JP22 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
553340 2011 JU23 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553341 2011 JF24 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
553342 2011 JJ24 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553343 2011 JL30 19/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
553344 2011 JN30 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
553345 2011 JH35 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
553346 2011 KS 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
553347 2011 KY1 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553348 2011 KC3 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
553349 2011 KN3 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553350 2011 KT10 22/10/2005 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
553351 2011 KA16 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
553352 2011 KC16 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553353 2011 KB19 29/05/2011 ESA OGS ESA OGS 2,1 km MPC · JPL
553354 2011 KH19 28/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 790 m MPC · JPL
553355 2011 KU19 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553356 2011 KF22 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553357 2011 KR24 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
553358 2011 KX24 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 540 m MPC · JPL
553359 2011 KG30 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
553360 2011 KR35 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553361 2011 KE36 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
553362 2011 KN39 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
553363 2011 KQ39 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553364 2011 KT39 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
553365 2011 KR49 22/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,0 km MPC · JPL
553366 2011 KV49 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
553367 2011 KK50 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
553368 2011 KF53 10/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553369 2011 KZ54 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553370 2011 KM56 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
553371 2011 LQ3 30/09/2008 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
553372 2011 LG4 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553373 2011 LW10 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
553374 2011 LV17 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553375 2011 LD23 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553376 2011 LG23 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553377 2011 LB25 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
553378 2011 LR25 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553379 2011 LV27 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
553380 2011 LB29 05/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
553381 2011 LT30 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
553382 2011 LG34 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
553383 2011 LO34 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
553384 2011 ME1 12/02/2000 Apache Point SDSS Collaboration 920 m MPC · JPL
553385 2011 MM11 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553386 2011 MO11 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553387 2011 MX11 23/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
553388 2011 MC12 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
553389 2011 MG12 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
553390 2011 MR12 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
553391 2011 ML14 25/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553392 2011 MS14 28/06/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,9 km MPC · JPL
553393 2011 NR4 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
553394 2011 NL5 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
553395 2011 OV 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
553396 2011 OM1 22/07/2011 Haleakala Haleakala-Faulkes 800 m MPC · JPL
553397 2011 OZ4 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
553398 2011 OC9 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553399 2011 OM17 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
553400 2011 OP21 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553401 2011 OY24 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
553402 2011 OO26 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
553403 2011 OB27 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553404 2011 OF29 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
553405 2011 OL34 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
553406 2011 ON36 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
553407 2011 OO37 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
553408 2011 OH40 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
553409 2011 OQ40 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553410 2011 OA41 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
553411 2011 OJ46 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 520 m MPC · JPL
553412 2011 OR46 29/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 660 m MPC · JPL
553413 2011 OH50 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
553414 2011 OD52 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
553415 2011 OF56 27/07/2011 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
553416 2011 OO58 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
553417 2011 OB61 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553418 2011 OK62 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
553419 2011 OM62 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
553420 2011 OP62 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
553421 2011 OJ63 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
553422 2011 OK63 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
553423 2011 OW63 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
553424 2011 OZ69 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
553425 2011 OL72 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
553426 2011 OK73 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
553427 2011 PF 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
553428 2011 PA1 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
553429 2011 PJ9 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
553430 2011 PP9 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
553431 2011 PN11 28/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
553432 2011 PB12 03/08/2011 ESA OGS ESA OGS 780 m MPC · JPL
553433 2011 PU12 03/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
553434 2011 PV12 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
553435 2011 PV15 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
553436 2011 PE20 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553437 2011 QO3 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 15 km MPC · JPL
553438 2011 QA7 09/08/2011 Piszkesteto A. Pál 2,4 km MPC · JPL
553439 2011 QB8 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
553440 2011 QF8 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
553441 2011 QY9 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
553442 2011 QA10 27/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
553443 2011 QU12 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553444 2011 QB15 12/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 620 m MPC · JPL
553445 2011 QJ15 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
553446 2011 QZ15 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
553447 2011 QG16 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
553448 2011 QJ17 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
553449 2011 QX18 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
553450 2011 QQ21 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553451 2011 QE24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553452 2011 QA26 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553453 2011 QV28 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
553454 2011 QT32 15/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, H. S. Hwang 770 m MPC · JPL
553455 2011 QC37 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
553456 2011 QK39 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
553457 2011 QV39 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
553458 2011 QZ39 28/08/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 870 m MPC · JPL
553459 2011 QL43 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
553460 2011 QG45 28/08/2011 Charleston R. Holmes 550 m MPC · JPL
553461 2011 QN45 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
553462 2011 QG47 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
553463 2011 QA52 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
553464 2011 QM53 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553465 2011 QG54 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553466 2011 QQ54 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553467 2011 QV55 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
553468 2011 QJ56 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
553469 2011 QR60 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
553470 2011 QL64 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
553471 2011 QA69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
553472 2011 QE72 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
553473 2011 QW72 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
553474 2011 QQ75 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
553475 2011 QE77 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
553476 2011 QP77 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
553477 2011 QR77 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
553478 2011 QR78 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553479 2011 QC80 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
553480 2011 QX83 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
553481 2011 QR85 27/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 720 m MPC · JPL
553482 2011 QW88 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
553483 2011 QW92 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
553484 2011 QV97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
553485 2011 QD100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
553486 2011 QN100 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553487 2011 QO101 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
553488 2011 QU101 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
553489 2011 QA103 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
553490 2011 QB104 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553491 2011 QN105 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
553492 2011 QL106 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
553493 2011 QW107 16/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
553494 2011 QT109 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553495 2011 RT4 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
553496 2011 RW5 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
553497 2011 RD9 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553498 2011 RU9 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
553499 2011 RX9 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
553500 2011 RC13 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553501 2011 RO14 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
553502 2011 RE15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
553503 2011 RM15 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
553504 2011 RU21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
553505 2011 RV24 01/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
553506 2011 RH26 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
553507 2011 RT27 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553508 2011 SX2 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,4 km MPC · JPL
553509 2011 SH5 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553510 2011 SB7 17/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
553511 2011 SH14 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553512 2011 SJ15 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
553513 2011 SR18 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553514 2011 SK19 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553515 2011 SL19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
553516 2011 SQ23 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
553517 2011 SE26 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
553518 2011 SF30 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553519 2011 SL33 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
553520 2011 SF37 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
553521 2011 SX39 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553522 2011 SN49 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
553523 2011 SJ51 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
553524 2011 SJ53 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
553525 2011 SA55 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
553526 2011 SU56 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553527 2011 SV57 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553528 2011 SF59 04/06/2011 Cerro Tololo F. Pozo, J. P. Colque 2,8 km MPC · JPL
553529 2011 SA62 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553530 2011 SM63 11/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
553531 2011 SA68 20/09/2011 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
553532 2011 SB71 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
553533 2011 SY74 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553534 2011 SY83 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
553535 2011 SZ83 21/09/2011 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
553536 2011 SM86 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553537 2011 SQ89 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
553538 2011 SC90 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
553539 2011 SU93 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
553540 2011 SA97 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553541 2011 SN97 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
553542 2011 SQ98 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553543 2011 ST115 18/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
553544 2011 SU128 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553545 2011 SV128 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
553546 2011 SK131 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553547 2011 SG133 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
553548 2011 SB143 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553549 2011 SR143 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
553550 2011 SK147 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
553551 2011 SL147 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553552 2011 SO147 17/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
553553 2011 SH149 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553554 2011 SM153 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553555 2011 SV153 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
553556 2011 SE158 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
553557 2011 SC161 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
553558 2011 SH165 07/03/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,8 km MPC · JPL
553559 2011 SQ167 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553560 2011 SV172 04/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
553561 2011 SZ175 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553562 2011 SG177 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553563 2011 SJ179 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553564 2011 SB180 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
553565 2011 SE184 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
553566 2011 SP187 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
553567 2011 SW190 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
553568 2011 SW191 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553569 2011 SH194 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
553570 2011 SO197 07/02/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
553571 2011 SE200 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
553572 2011 SB201 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
553573 2011 SO202 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553574 2011 ST204 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
553575 2011 SZ212 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
553576 2011 SN214 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
553577 2011 SZ214 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
553578 2011 SR216 06/09/2011 Bisei SG Center N. Hashimoto, K. Nishiyama 750 m MPC · JPL
553579 2011 SB221 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
553580 2011 SG223 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
553581 2011 SE224 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
553582 2011 SW226 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553583 2011 SE239 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553584 2011 SN239 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553585 2011 SF242 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553586 2011 SK242 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553587 2011 SF243 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
553588 2011 SF244 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553589 2011 SP245 20/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
553590 2011 SS253 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553591 2011 SR256 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
553592 2011 SF259 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553593 2011 SC263 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
553594 2011 SJ263 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
553595 2011 SW264 02/07/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,6 km MPC · JPL
553596 2011 SR268 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
553597 2011 SR269 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
553598 2011 ST272 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
553599 2011 SJ274 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
553600 2011 SD278 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553601 2011 SX282 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
553602 2011 SS284 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
553603 2011 SJ285 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
553604 2011 SL286 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553605 2011 SZ286 30/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
553606 2011 SD292 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
553607 2011 SR295 04/09/2004 Klet J. Tichá, M. Tichý 560 m MPC · JPL
553608 2011 SX295 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
553609 2011 SW296 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
553610 2011 SY296 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
553611 2011 SM297 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
553612 2011 SH302 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
553613 2011 SM308 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
553614 2011 SF309 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553615 2011 SS309 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
553616 2011 ST313 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553617 2011 SQ321 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553618 2011 SL323 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
553619 2011 SX324 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
553620 2011 TK6 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553621 2011 TY9 28/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
553622 2011 TJ11 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 890 m MPC · JPL
553623 2011 TN13 04/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
553624 2011 TW13 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
553625 2011 TD14 05/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
553626 2011 TW18 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
553627 2011 TF19 03/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 640 m MPC · JPL
553628 2011 TY19 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
553629 2011 TB20 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553630 2011 TR21 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
553631 2011 UV1 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
553632 2011 UE3 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
553633 2011 UP5 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553634 2011 US5 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
553635 2011 UZ7 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 860 m MPC · JPL
553636 2011 UU8 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
553637 2011 UC10 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553638 2011 UN14 25/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
553639 2011 UE18 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
553640 2011 UU21 07/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
553641 2011 UY24 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
553642 2011 UW25 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
553643 2011 UN26 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
553644 2011 UD27 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
553645 2011 UG28 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
553646 2011 UD30 16/09/2007 Lulin LUSS 700 m MPC · JPL
553647 2011 UD37 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
553648 2011 UW42 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
553649 2011 UE43 07/07/2007 Lulin LUSS 880 m MPC · JPL
553650 2011 UM43 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553651 2011 UD46 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
553652 2011 UJ46 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
553653 2011 UB56 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
553654 2011 UJ56 14/08/2007 Siding Spring SSS 660 m MPC · JPL
553655 2011 UU57 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553656 2011 UL61 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
553657 2011 UB63 20/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
553658 2011 UJ63 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
553659 2011 UB75 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553660 2011 UX77 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
553661 2011 UW101 12/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
553662 2011 UA102 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
553663 2011 UW104 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
553664 2011 UZ109 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
553665 2011 UU111 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553666 2011 UG114 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
553667 2011 UV115 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
553668 2011 UH125 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
553669 2011 UP135 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
553670 2011 UH138 19/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553671 2011 UT138 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
553672 2011 UV139 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
553673 2011 UV140 05/08/2007 Lulin LUSS 790 m MPC · JPL
553674 2011 UA142 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
553675 2011 UD142 29/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
553676 2011 UB143 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
553677 2011 UO143 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
553678 2011 US146 19/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
553679 2011 UP153 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
553680 2011 UK155 19/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
553681 2011 UZ161 06/10/2000 Haleakala AMOS 940 m MPC · JPL
553682 2011 UC165 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
553683 2011 UU167 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
553684 2011 UN171 29/09/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
553685 2011 UE181 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
553686 2011 UU189 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
553687 2011 UO191 01/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
553688 2011 UB193 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
553689 2011 UH195 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
553690 2011 UE204 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
553691 2011 UC205 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
553692 2011 UX207 24/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
553693 2011 UY210 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
553694 2011 UW213 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
553695 2011 US217 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553696 2011 UV219 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
553697 2011 UU234 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
553698 2011 UG241 04/10/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
553699 2011 UM241 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
553700 2011 UH243 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553701 2011 UG252 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553702 2011 UG260 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
553703 2011 UK264 18/08/2007 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
553704 2011 UB274 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
553705 2011 UL277 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
553706 2011 UP288 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
553707 2011 UX288 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
553708 2011 UT289 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
553709 2011 UL290 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
553710 2011 UE293 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
553711 2011 UJ295 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553712 2011 UR301 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
553713 2011 UC307 15/12/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
553714 2011 UH308 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
553715 2011 UK308 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
553716 2011 UP311 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
553717 2011 UM317 28/08/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
553718 2011 UR318 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553719 2011 UV321 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
553720 2011 UM322 31/01/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
553721 2011 UQ324 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
553722 2011 UL328 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553723 2011 UY329 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
553724 2011 UV334 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553725 2011 UW334 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
553726 2011 UW336 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
553727 2011 UP345 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
553728 2011 UQ347 04/09/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 670 m MPC · JPL
553729 2011 UW351 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
553730 2011 UW352 21/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,1 km MPC · JPL
553731 2011 UM354 24/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553732 2011 UE356 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
553733 2011 UE363 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
553734 2011 UQ364 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
553735 2011 UL366 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553736 2011 UA370 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
553737 2011 UE370 14/09/2007 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
553738 2011 UJ370 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
553739 2011 UY371 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
553740 2011 UN384 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
553741 2011 UR388 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
553742 2011 UF393 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
553743 2011 UC421 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
553744 2011 UC428 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
553745 2011 UN433 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553746 2011 UL436 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
553747 2011 UC445 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
553748 2011 UH449 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
553749 2011 UF458 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553750 2011 UX464 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
553751 2011 UG465 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553752 2011 UU466 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
553753 2011 UR468 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
553754 2011 VK 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
553755 2011 VW1 20/07/2007 Lulin LUSS 810 m MPC · JPL
553756 2011 VV3 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
553757 2011 VD8 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
553758 2011 VP17 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553759 2011 VR18 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
553760 2011 VD19 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
553761 2011 VP21 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
553762 2011 VA22 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553763 2011 VW24 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
553764 2011 VF25 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553765 2011 WJ 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553766 2011 WW12 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
553767 2011 WS16 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553768 2011 WV28 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
553769 2011 WJ30 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
553770 2011 WM30 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553771 2011 WO36 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
553772 2011 WF49 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
553773 2011 WW52 23/11/2011 XuYi PMO NEO 840 m MPC · JPL
553774 2011 WM54 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
553775 2011 WF55 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
553776 2011 WY57 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
553777 2011 WX60 28/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553778 2011 WW62 23/11/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 900 m MPC · JPL
553779 2011 WH64 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553780 2011 WV73 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
553781 2011 WJ84 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553782 2011 WA89 30/09/2002 Haleakala AMOS 2,1 km MPC · JPL
553783 2011 WN92 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
553784 2011 WX101 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
553785 2011 WY101 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553786 2011 WC105 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
553787 2011 WK107 04/10/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
553788 2011 WK116 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
553789 2011 WR116 15/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 650 m MPC · JPL
553790 2011 WO120 30/10/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
553791 2011 WE121 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
553792 2011 WS122 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
553793 2011 WQ128 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553794 2011 WB130 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553795 2011 WN130 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
553796 2011 WF131 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553797 2011 WE135 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
553798 2011 WZ138 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
553799 2011 WC143 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
553800 2011 WS150 11/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553801 2011 WZ157 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
553802 2011 WN160 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553803 2011 WX160 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
553804 2011 WH161 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553805 2011 WV162 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553806 2011 WU163 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
553807 2011 WB165 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
553808 2011 WC167 20/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
553809 2011 WF167 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
553810 2011 WG167 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553811 2011 WW171 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
553812 2011 WX172 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
553813 2011 WT175 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
553814 2011 WF177 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553815 2011 WB178 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553816 2011 WG179 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
553817 2011 XA 01/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553818 2011 XW4 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
553819 2011 YW3 21/12/2011 Oukaimeden C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
553820 2011 YP6 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
553821 2011 YF8 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553822 2011 YH9 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
553823 2011 YZ22 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553824 2011 YM27 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
553825 2011 YY37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553826 2011 YE41 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 650 m MPC · JPL
553827 2011 YH41 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
553828 2011 YF43 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553829 2011 YN54 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553830 2011 YY56 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
553831 2011 YH62 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
553832 2011 YK64 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553833 2011 YY68 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
553834 2011 YL69 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553835 2011 YU69 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553836 2011 YA74 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
553837 2011 YH80 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
553838 2011 YJ80 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
553839 2011 YC82 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
553840 2011 YW83 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553841 2011 YO87 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
553842 2011 YV87 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553843 2011 YO89 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
553844 2012 AU2 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
553845 2012 AZ11 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553846 2012 AO13 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
553847 2012 AS13 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
553848 2012 AY13 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
553849 2012 AR17 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553850 2012 AG20 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
553851 2012 AJ23 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
553852 2012 AN24 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
553853 2012 AL26 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553854 2012 AD32 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
553855 2012 AF33 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
553856 2012 BA1 17/01/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 1,6 km MPC · JPL
553857 2012 BY2 18/01/2012 Oukaimeden M. Ory 1,1 km MPC · JPL
553858 2012 BJ15 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553859 2012 BJ18 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
553860 2012 BE30 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
553861 2012 BN31 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553862 2012 BF34 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
553863 2012 BZ36 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
553864 2012 BA47 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
553865 2012 BB55 14/12/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
553866 2012 BF66 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
553867 2012 BC73 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
553868 2012 BN74 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
553869 2012 BV84 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553870 2012 BC89 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
553871 2012 BN90 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
553872 2012 BV92 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
553873 2012 BJ95 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
553874 2012 BE96 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
553875 2012 BM96 21/01/2012 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
553876 2012 BR96 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
553877 2012 BC99 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553878 2012 BW103 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
553879 2012 BY106 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553880 2012 BH115 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
553881 2012 BK121 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
553882 2012 BO131 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553883 2012 BZ141 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
553884 2012 BC142 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
553885 2012 BY142 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553886 2012 BE143 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
553887 2012 BH145 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
553888 2012 BC146 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
553889 2012 BJ147 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
553890 2012 BL147 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
553891 2012 BS150 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
553892 2012 BW151 31/10/2010 ESA OGS ESA OGS 3,2 km MPC · JPL
553893 2012 BW154 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 336 km MPC · JPL
553894 2012 BU156 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553895 2012 BA157 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
553896 2012 BF158 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553897 2012 BT158 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
553898 2012 BZ159 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 207 km MPC · JPL
553899 2012 BB161 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
553900 2012 BC161 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
553901 2012 BP161 14/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
553902 2012 BR162 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
553903 2012 BH164 31/01/2012 Charleston R. Holmes 730 m MPC · JPL
553904 2012 BS164 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
553905 2012 BF172 18/01/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
553906 2012 BR172 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
553907 2012 BO174 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
553908 2012 BT174 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
553909 2012 BW174 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
553910 2012 BH180 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
553911 2012 CH1 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
553912 2012 CG2 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553913 2012 CO6 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
553914 2012 CZ9 26/03/2004 Kitt Peak I. dell'Antonio 1,1 km MPC · JPL
553915 2012 CR10 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
553916 2012 CF14 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
553917 2012 CQ15 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
553918 2012 CT16 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
553919 2012 CC20 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
553920 2012 CJ26 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
553921 2012 CN26 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
553922 2012 CU26 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
553923 2012 CL28 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
553924 2012 CQ35 30/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
553925 2012 CS35 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
553926 2012 CL39 03/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553927 2012 CB45 06/04/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
553928 2012 CZ48 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
553929 2012 CT55 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
553930 2012 CV59 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
553931 2012 CX59 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
553932 2012 CX62 25/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
553933 2012 CG65 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
553934 2012 CV65 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
553935 2012 CQ67 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
553936 2012 DW11 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
553937 2012 DQ12 31/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
553938 2012 DZ18 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
553939 2012 DB38 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
553940 2012 DN41 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
553941 2012 DW46 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
553942 2012 DO49 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
553943 2012 DQ53 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1,6 km MPC · JPL
553944 2012 DC79 22/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
553945 2012 DH90 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
553946 2012 DY92 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
553947 2012 DZ93 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
553948 2012 DT100 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553949 2012 DP101 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
553950 2012 DE102 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553951 2012 DL104 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,5 km MPC · JPL
553952 2012 DQ104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
553953 2012 DT105 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553954 2012 DF106 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
553955 2012 DU106 27/02/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
553956 2012 DL107 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
553957 2012 DM107 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
553958 2012 DD109 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
553959 2012 DC112 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
553960 2012 DD117 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
553961 2012 DO119 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
553962 2012 DQ122 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
553963 2012 EX4 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
553964 2012 EM10 27/08/2006 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
553965 2012 EQ11 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553966 2012 EP22 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
553967 2012 EK25 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
553968 2012 FP2 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
553969 2012 FW5 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
553970 2012 FL6 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553971 2012 FA7 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
553972 2012 FD13 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
553973 2012 FM13 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553974 2012 FF15 21/03/2012 Wildberg R. Apitzsch 750 m MPC · JPL
553975 2012 FQ16 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
553976 2012 FR16 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
553977 2012 FL19 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
553978 2012 FN19 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553979 2012 FX22 21/03/2012 Kachina J. Hobart 1,7 km MPC · JPL
553980 2012 FM29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
553981 2012 FB38 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
553982 2012 FV38 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
553983 2012 FW39 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
553984 2012 FD46 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
553985 2012 FX49 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
553986 2012 FE50 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,3 km MPC · JPL
553987 2012 FS50 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
553988 2012 FY51 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
553989 2012 FK57 26/03/2012 Charleston R. Holmes 1,4 km MPC · JPL
553990 2012 FH60 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
553991 2012 FC61 22/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
553992 2012 FY65 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
553993 2012 FL69 11/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
553994 2012 FK71 01/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
553995 2012 FO71 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
553996 2012 FL72 31/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
553997 2012 FB74 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
553998 2012 FC78 01/05/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
553999 2012 FU78 27/03/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
554000 2012 FM87 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 249 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

549.000s  • 550.000s  • 551.000s  • 552.000s  • 553.000s  • 554.000s  • 555.000s  • 556.000s  • 557.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001