Danh sách tiểu hành tinh/42001–43000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42001 2000 YW46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42002 2000 YU47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42003 2000 YJ48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42004 2000 YJ49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42005 2000 YW49 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42006 2000 YA50 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42007 2000 YG50 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42008 2000 YJ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42009 2000 YM50 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42010 2000 YX58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42011 2000 YS59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42012 2000 YC60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42013 2000 YL61 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42014 2000 YM61 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
42015 2000 YM65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
42016 2000 YZ68 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42017 2000 YU72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42018 2000 YK78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42019 2000 YE79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42020 2000 YP79 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42021 2000 YJ80 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42022 2000 YS81 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42023 2000 YW81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42024 2000 YX82 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42025 2000 YL84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
42026 2000 YF86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42027 2000 YL86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42028 2000 YT88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42029 2000 YV88 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42030 2000 YA89 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42031 2000 YJ89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42032 2000 YV89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42033 2000 YH95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42034 2000 YD96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42035 2000 YG96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42036 2000 YP96 30/12/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
42037 2000 YQ96 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42038 2000 YO97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42039 2000 YN98 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
42040 2000 YS99 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42041 2000 YB100 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42042 2000 YR101 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42043 2000 YB102 28/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42044 2000 YF102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42045 2000 YJ103 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42046 2000 YM103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42047 2000 YV105 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42048 2000 YE107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42049 2000 YG107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42050 2000 YN107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
42051 2000 YX107 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42052 2000 YH108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42053 2000 YO110 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42054 2000 YA111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42055 2000 YB112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42056 2000 YF114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42057 2000 YW114 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42058 2000 YF115 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42059 2000 YG115 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42060 2000 YX115 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42061 2000 YE116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42062 2000 YR118 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42063 2000 YS122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42064 2000 YE128 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
42065 2000 YJ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
42066 2000 YF129 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
42067 2000 YU131 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42068 2000 YA133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
42069 2000 YG135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
42070 2000 YM136 23/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
42071 2000 YS137 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
42072 2000 YS139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
42073 Noreen 2001 AS1 02/01/2001 Carbuncle Hill D. P. Pray 9,5 km MPC · JPL
42074 2001 AV2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
42075 2001 AL3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42076 2001 AQ4 02/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42077 2001 AS4 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42078 2001 AT4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42079 2001 AD7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42080 2001 AL7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42081 2001 AX7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42082 2001 AF11 02/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
42083 2001 AU11 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42084 2001 AA12 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42085 2001 AD12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42086 2001 AE13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42087 2001 AB14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42088 2001 AG15 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42089 2001 AQ15 02/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42090 2001 AF16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42091 2001 AV16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42092 2001 AU20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42093 2001 AO23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42094 2001 AO24 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42095 2001 AY25 06/01/2001 Farpoint Farpoint Obs. 6,3 km MPC · JPL
42096 2001 AZ25 06/01/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
42097 2001 AO28 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42098 2001 AS29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42099 2001 AN30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42100 2001 AL31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42101 2001 AA34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42102 2001 AF34 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42103 2001 AO34 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
42104 2001 AS35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42105 2001 AZ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42106 2001 AB38 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42107 2001 AF38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42108 2001 AM41 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42109 2001 AX44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
42110 2001 AC45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
42111 2001 AZ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42112 Hongkyumoon 2001 AF48 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
42113 Jura 2001 AB49 15/01/2001 Vicques Jura Obs. 4,5 km MPC · JPL
42114 2001 BH4 18/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
42115 2001 BO4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42116 2001 BY5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42117 2001 BD6 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42118 2001 BO6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42119 2001 BP7 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42120 2001 BU7 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42121 2001 BW7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42122 2001 BC8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42123 2001 BY8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42124 2001 BA9 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42125 2001 BE13 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42126 2001 BC15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
42127 2001 BT15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
42128 2001 BV15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
42129 2001 BG17 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42130 2001 BW19 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42131 2001 BE21 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42132 2001 BP24 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42133 2001 BQ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42134 2001 BO25 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
42135 2001 BK26 20/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42136 2001 BM26 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42137 2001 BO27 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42138 2001 BP28 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42139 2001 BQ29 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42140 2001 BM31 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42141 2001 BV31 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42142 2001 BY32 20/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42143 2001 BN37 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42144 2001 BW40 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42145 2001 BF41 24/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42146 2001 BN42 19/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
42147 2001 BW43 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42148 2001 BC46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42149 2001 BQ48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42150 2001 BD53 17/01/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
42151 2001 BD54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
42152 2001 BX57 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42153 2001 BG58 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42154 2001 BP62 29/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42155 2001 BA63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42156 2001 BV63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42157 2001 BX66 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42158 2001 BT70 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42159 2001 BT72 27/01/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
42160 2001 BH73 28/01/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
42161 2001 BJ74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42162 2001 BA76 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42163 2001 BC77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42164 2001 CT 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42165 2001 CQ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42166 2001 CL11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42167 2001 CR13 01/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42168 2001 CT13 01/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
42169 2001 CV13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42170 2001 CA16 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42171 2001 CP17 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42172 2001 CR17 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42173 2001 CQ18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42174 2001 CJ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
42175 Yuyang 2001 CR21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
42176 2001 CK22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42177 Bolin 2001 CL22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42178 2001 CO25 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42179 2001 CP25 01/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
42180 2001 CL26 01/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42181 2001 CY27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42182 2001 CP29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42183 Tubiana 2001 CY29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
42184 2001 CP30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
42185 2001 CS30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
42186 2001 CH32 11/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 12 km MPC · JPL
42187 2001 CS32 13/02/2001 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
42188 2001 CZ32 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42189 2001 CJ33 13/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42190 2001 CM36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
42191 Thurmann 2001 CJ37 14/02/2001 Vicques Jura Obs. 2,5 km MPC · JPL
42192 2001 CJ39 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42193 2001 CV43 15/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42194 2001 DP10 17/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42195 2001 DO17 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42196 2001 DE21 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
42197 2001 DM23 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42198 2001 DP23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42199 2001 DT23 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42200 2001 DJ26 17/02/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42201 2001 DH29 17/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
42202 2001 DC31 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42203 2001 DB35 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42204 2001 DW35 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42205 2001 DT38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42206 2001 DJ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42207 2001 DL46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42208 2001 DQ47 19/02/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
42209 2001 DF48 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42210 2001 DL49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42211 2001 DO49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42212 2001 DO51 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
42213 2001 DU51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42214 2001 DA52 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42215 2001 DO52 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42216 2001 DX52 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42217 2001 DK53 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42218 2001 DN59 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42219 2001 DY59 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42220 2001 DC60 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42221 2001 DA62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42222 2001 DT62 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42223 2001 DC63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42224 2001 DT65 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
42225 2001 DV72 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42226 2001 DO81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
42227 2001 DS93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42228 2001 DO95 18/02/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
42229 2001 DC99 17/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
42230 2001 DE108 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
42231 2001 EM1 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42232 2001 EH2 01/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42233 2001 EL2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42234 2001 EP2 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42235 2001 EM10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
42236 2001 EP19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
42237 2001 EG21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42238 2001 FF4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42239 2001 FB20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
42240 2001 FX34 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
42241 2001 FF45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42242 2001 FU61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42243 2001 FB65 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42244 2001 FH65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42245 2001 FB88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
42246 2001 FX121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
42247 2001 FU156 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
42248 2001 FU186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
42249 2001 HZ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42250 2001 KS12 18/05/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
42251 2001 LA 01/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42252 2001 LU2 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42253 2001 NQ12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
42254 2001 NX21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
42255 2001 OT22 18/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
42256 2001 OA63 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
42257 2001 OU68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
42258 2001 OZ68 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
42259 2001 OD81 29/07/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42260 2001 OX82 27/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
42261 2001 OC92 22/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
42262 2001 PE6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
42263 2001 PA42 11/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
42264 2001 QZ30 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42265 2001 QL69 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42266 2001 QZ77 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42267 2001 QJ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42268 2001 QO91 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42269 2001 QB117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42270 2001 QA139 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42271 Keikokubota 2001 QL154 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
42272 2001 QH179 28/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
42273 2001 QO245 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
42274 2001 QM264 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42275 2001 RG17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
42276 2001 SV35 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42277 2001 SQ51 16/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
42278 2001 SH265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
42279 2001 SP267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
42280 2001 SS267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
42281 2001 SW267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
42282 2001 SB283 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42283 2001 SQ316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42284 2001 TV8 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42285 2001 TN40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42286 2001 TN41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42287 2001 TE51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42288 2001 TC65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42289 2001 TY105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42290 2001 TU114 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42291 2001 TD121 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
42292 2001 TN150 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
42293 2001 UZ3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
42294 2001 UP5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
42295 Teresateng 2001 UG17 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
42296 2001 UJ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42297 2001 UL73 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42298 2001 UP123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
42299 2001 UQ136 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42300 2001 UU140 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42301 2001 UR163 21/10/2001 Kitt Peak DES 671 km MPC · JPL
42302 2001 VF10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42303 2001 VO18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42304 2001 VZ34 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42305 2001 VU44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42306 2001 VU46 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42307 2001 VC48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42308 2001 VM50 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42309 2001 VO86 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42310 2001 VB88 12/11/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
42311 2001 VB93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42312 2001 VY93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42313 2001 VH97 15/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42314 2001 VQ121 15/11/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
42315 2001 VW121 13/11/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
42316 2001 WT37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42317 2001 WW39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42318 2001 XV1 06/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42319 2001 XU15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42320 2001 XH17 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42321 2001 XE24 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42322 2001 XS49 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42323 2001 XQ55 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42324 2001 XX62 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42325 2001 XB89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42326 2001 XW104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42327 2001 XQ108 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42328 2001 XM133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42329 2001 XL169 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42330 2001 XC194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42331 2001 XJ195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42332 2001 XP211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42333 2001 XM214 11/12/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
42334 2001 XG222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42335 2001 XX232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42336 2001 XP247 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42337 2001 YK16 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42338 2001 YT80 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42339 2002 AX16 05/01/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
42340 2002 AH23 05/01/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
42341 2002 AK34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42342 2002 AU58 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42343 2002 AB63 11/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42344 2002 AT90 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42345 2002 AN118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42346 2002 AV131 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42347 2002 AV155 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42348 2002 BV9 18/01/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42349 2002 BH17 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
42350 2002 BN19 21/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
42351 2002 CB6 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
42352 2002 CV32 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42353 2002 CZ41 07/02/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
42354 Kindleberger 2002 CK43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
42355 Typhon 2002 CR46 05/02/2002 Palomar NEAT 192 km MPC · JPL
42356 2002 CA47 02/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
42357 2002 CS52 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
42358 2002 CO55 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42359 2002 CY63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42360 2002 CG99 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42361 2002 CS101 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42362 2002 CY102 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42363 2002 CL103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42364 2002 CS107 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42365 Caligiuri 2002 CM115 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,5 km MPC · JPL
42366 2002 CL125 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42367 2002 CQ134 07/02/2002 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
42368 2002 CC135 08/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42369 2002 CT135 08/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42370 2002 CB137 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42371 2002 CT141 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42372 2002 CD146 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42373 2002 CM174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42374 2002 CB175 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42375 2002 CA233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42376 2002 DQ2 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42377 KLENOT 2002 EU2 08/03/2002 Kleť KLENOT 2,3 km MPC · JPL
42378 2002 EL12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
42379 2013 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
42380 2065 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
42381 2090 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42382 2183 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42383 2231 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42384 2506 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42385 2844 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42386 3552 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
42387 4071 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42388 4111 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42389 4251 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
42390 4305 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42391 4753 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
42392 4908 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
42393 6012 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
42394 6111 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
42395 6193 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42396 6213 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42397 6326 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42398 6370 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42399 6372 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
42400 6587 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42401 6589 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
42402 6619 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
42403 Andraimon 6844 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
42404 7606 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
42405 9085 P-L 27/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42406 9104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42407 9509 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42408 9555 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
42409 1108 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
42410 3062 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42411 3249 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
42412 4320 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42413 1072 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42414 1130 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42415 1175 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
42416 1195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
42417 1613 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
42418 2081 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42419 2187 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
42420 2290 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42421 2306 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42422 3048 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42423 3085 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
42424 3120 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
42425 3227 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
42426 4634 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
42427 5061 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
42428 5089 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42429 5132 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
42430 5158 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42431 1051 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
42432 1134 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
42433 1887 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
42434 2121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
42435 2164 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
42436 2204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42437 2266 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42438 2317 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
42439 2355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42440 2484 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
42441 2492 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
42442 2603 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
42443 2640 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
42444 3064 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42445 3123 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
42446 3248 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
42447 3265 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42448 3393 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
42449 3496 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
42450 3504 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
42451 3727 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
42452 3970 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
42453 4055 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42454 4134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
42455 4293 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
42456 4322 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42457 4341 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
42458 4359 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
42459 5036 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42460 5106 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42461 5184 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
42462 5278 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42463 5601 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
42464 1978 RQ7 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,7 km MPC · JPL
42465 1978 VH4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
42466 1978 VP6 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
42467 1978 VX6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
42468 1979 QY2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,8 km MPC · JPL
42469 1981 DN3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
42470 1981 EO16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
42471 1981 ES16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
42472 1981 EN25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
42473 1981 ED26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
42474 1981 EJ27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
42475 1981 EW28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
42476 1981 EP36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
42477 1981 QB3 24/08/1981 La Silla H. Debehogne 6,7 km MPC · JPL
42478 Inozemtseva 1981 RX1 07/09/1981 Nauchnij L. G. Karachkina 5,0 km MPC · JPL
42479 Tolik 1981 SE7 28/09/1981 Nauchnij L. V. Zhuravleva 11 km MPC · JPL
42480 1985 RJ 14/09/1985 Anderson Mesa E. Bowell 6,9 km MPC · JPL
42481 1988 CX4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
42482 Fischer-Dieskau 1988 RT3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
42483 1990 VM1 12/11/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
42484 1990 WM6 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
42485 Stendhal 1991 BC1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
42486 1991 GY2 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42487 Ångström 1991 RY2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
42488 1991 RN17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
42489 1991 RL18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
42490 1991 SU 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
42491 1991 TF 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
42492 Brüggenthies 1991 TD7 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
42493 1991 TG14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 12 km MPC · JPL
42494 1991 UH1 29/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
42495 1991 VP12 11/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42496 1991 XB1 13/12/1991 Kiyosato S. Otomo 9,0 km MPC · JPL
42497 1992 BZ1 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
42498 1992 DG6 29/02/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
42499 1992 PE3 06/08/1992 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
42500 1992 RV6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42501 1992 YC 17/12/1992 Caussols C. Pollas 3,1 km MPC · JPL
42502 1993 CS1 10/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
42503 1993 FU4 17/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
42504 1993 FC8 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
42505 1993 FC20 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
42506 1993 FA21 21/03/1993 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
42507 1993 FJ25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
42508 1993 FR30 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
42509 1993 FV33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
42510 1993 FX55 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
42511 1993 FD77 21/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
42512 1993 FW81 18/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
42513 1993 SH15 18/09/1993 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
42514 1993 TG17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
42515 1993 TJ33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
42516 Oistrach 1993 VH5 11/11/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
42517 1993 XU1 14/12/1993 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
42518 1994 AH6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
42519 1994 AU6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
42520 1994 AB8 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
42521 1994 BO3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 12 km MPC · JPL
42522 Chuckberry 1994 CB17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
42523 Ragazzileonardo 1994 ES 06/03/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 2,3 km MPC · JPL
42524 1994 PN5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
42525 1994 PU18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42526 1994 PA36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
42527 1994 TO2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
42528 1995 FX7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
42529 1995 FA16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
42530 1995 GA 01/04/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
42531 McKenna 1995 LJ 05/06/1995 Siding Spring D. J. Asher 1,8 km MPC · JPL
42532 1995 OR 24/07/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
42533 1995 SM19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
42534 1995 UL7 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
42535 1995 VN9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42536 1995 VX13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
42537 1995 WZ1 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
42538 1995 WZ7 29/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
42539 1995 WQ9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42540 1995 WX17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42541 1996 AQ 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
42542 1996 AX 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
42543 1996 BR 16/01/1996 Sudbury D. di Cicco 7,5 km MPC · JPL
42544 1996 EL2 11/03/1996 Haleakala AMOS 4,9 km MPC · JPL
42545 1996 FR2 21/03/1996 Stroncone A. Vagnozzi 7,3 km MPC · JPL
42546 1996 GF1 15/04/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
42547 1996 GY19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
42548 1996 HU12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
42549 1996 HJ17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42550 1996 HU23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42551 1996 JH14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
42552 1996 RH25 11/09/1996 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
42553 1996 RN25 12/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
42554 1996 RJ28 11/09/1996 La Silla UDTS 27 km MPC · JPL
42555 1996 RU31 13/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
42556 1996 TA8 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 2,0 km MPC · JPL
42557 1996 TB67 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42558 1996 VV15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42559 1996 VH28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42560 1996 VL30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
42561 1996 XK6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
42562 1996 XZ17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
42563 1996 XK22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42564 1996 XF23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42565 1996 XF24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
42566 Ryutaro 1996 XQ25 03/12/1996 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
42567 1996 XF33 06/12/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
42568 1996 YC 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
42569 1996 YC1 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
42570 1996 YA2 20/12/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
42571 1996 YL3 18/12/1996 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
42572 1997 AO 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
42573 1997 AN1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
42574 1997 AE3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42575 1997 AD4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
42576 1997 AP5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42577 1997 AB18 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
42578 1997 BD5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
42579 1997 BV5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
42580 1997 CX22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42581 1997 CB29 07/02/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
42582 1997 EW4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
42583 1997 EP33 04/03/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
42584 1997 ET46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
42585 Pheidippides 1997 FJ1 30/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
42586 1997 FG3 31/03/1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42587 1997 GW6 02/04/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
42588 1997 GU15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42589 1997 GP33 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42590 1997 GW34 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42591 1997 GE42 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
42592 1997 HT 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
42593 Antoniazzi 1997 JQ 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,1 km MPC · JPL
42594 1997 JQ1 01/05/1997 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
42595 1997 PL 01/08/1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
42596 1997 SB 18/09/1997 Modra P. Zigo, A. Pravda 1,4 km MPC · JPL
42597 1997 SR5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42598 1997 UD8 29/10/1997 Kleť Kleť Obs. 5,3 km MPC · JPL
42599 1997 UT22 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 12 km MPC · JPL
42600 1997 YF10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42601 1998 AN10 02/01/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
42602 1998 BX6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
42603 1998 BP12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42604 1998 BT15 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
42605 1998 BR25 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
42606 1998 DD 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
42607 1998 DQ10 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
42608 1998 DD24 28/02/1998 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
42609 Daubechies 1998 DB34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42610 1998 DD35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
42611 1998 EU1 02/03/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
42612 1998 EL3 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42613 1998 EC4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42614 Ubaldina 1998 EY6 02/03/1998 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 2,2 km MPC · JPL
42615 1998 EV11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
42616 1998 EX20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
42617 1998 FJ1 20/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
42618 1998 FM8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
42619 1998 FE12 25/03/1998 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
42620 1998 FS13 26/03/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
42621 1998 FW20 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42622 1998 FF26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42623 1998 FT27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42624 1998 FJ28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42625 1998 FZ29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42626 1998 FU31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42627 1998 FF33 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42628 1998 FH41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42629 1998 FL43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42630 1998 FE47 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42631 1998 FR48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42632 1998 FQ53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42633 1998 FW58 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42634 1998 FF60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42635 1998 FS60 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42636 1998 FO61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42637 1998 FZ61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42638 1998 FL62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42639 1998 FW63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42640 1998 FX63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42641 1998 FD65 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42642 1998 FQ66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42643 1998 FX66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42644 1998 FE67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42645 1998 FW67 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42646 1998 FF69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42647 1998 FY69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42648 1998 FR72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42649 1998 FM76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42650 1998 FZ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42651 1998 FF77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42652 1998 FS78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42653 1998 FE88 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42654 1998 FC107 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42655 1998 FU108 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42656 1998 FU113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42657 1998 FC117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42658 1998 FQ118 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42659 1998 FR121 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42660 1998 FR126 29/03/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,0 km MPC · JPL
42661 1998 FT126 29/03/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,1 km MPC · JPL
42662 1998 FQ133 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42663 1998 FD134 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42664 1998 FG143 29/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42665 1998 HF4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
42666 1998 HU6 22/04/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
42667 1998 HK20 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42668 1998 HR20 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42669 1998 HH33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42670 1998 HY35 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42671 1998 HQ68 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42672 1998 HL91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42673 1998 HL94 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42674 1998 HS95 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42675 1998 HW119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42676 1998 HS121 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42677 1998 HY129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42678 1998 HR130 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42679 1998 HL138 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42680 1998 HL143 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42681 1998 HV143 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42682 1998 HF145 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42683 1998 HS148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
42684 1998 HQ150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42685 1998 JY 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
42686 1998 JH1 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
42687 1998 JS1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
42688 1998 JV4 01/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42689 1998 KX 23/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
42690 1998 KY5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
42691 1998 KT11 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42692 1998 KG35 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42693 1998 KQ38 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42694 1998 KQ44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42695 1998 KM54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42696 1998 KO62 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42697 Lucapaolini 1998 LP2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42698 1998 MB1 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
42699 1998 MO8 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42700 1998 MO10 19/06/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42701 1998 MD13 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42702 1998 ME19 19/06/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42703 1998 MM29 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42704 1998 MB32 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42705 1998 OW8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
42706 1998 QY 19/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
42707 1998 QM2 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,3 km MPC · JPL
42708 1998 QD11 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42709 1998 QM17 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42710 1998 QD20 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42711 1998 QY25 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,0 km MPC · JPL
42712 1998 QX28 23/08/1998 Xinglong SCAP 6,6 km MPC · JPL
42713 1998 QS33 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42714 1998 QW38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42715 1998 QE44 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42716 1998 QQ44 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42717 1998 QM47 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
42718 1998 QU52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
42719 1998 QL66 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42720 1998 QH69 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42721 1998 QM70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42722 1998 QX70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
42723 1998 QL73 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42724 1998 QJ76 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42725 1998 QK80 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42726 1998 QW84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42727 1998 QX85 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42728 1998 QX86 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42729 1998 QE90 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42730 1998 QE106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
42731 1998 QJ106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
42732 1998 RD1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
42733 1998 RH2 15/09/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
42734 1998 RH19 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42735 1998 RZ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42736 1998 RJ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42737 1998 RJ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42738 1998 RK46 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
42739 1998 RJ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42740 1998 RY62 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42741 1998 RW65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42742 1998 RT66 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42743 1998 RP73 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42744 1998 RH74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42745 1998 RK77 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42746 1998 SV8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
42747 Fuser 1998 SU10 21/09/1998 Pianoro V. Goretti 9,9 km MPC · JPL
42748 Andrisani 1998 SV10 21/09/1998 Pianoro V. Goretti 6,1 km MPC · JPL
42749 1998 SL25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
42750 1998 SO53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
42751 1998 SP55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
42752 1998 SV55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
42753 1998 SS59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
42754 1998 SN60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
42755 1998 ST61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
42756 1998 SA63 25/09/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
42757 1998 SY67 19/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42758 1998 SD72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
42759 1998 SR73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
42760 1998 SY78 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42761 1998 SK104 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42762 1998 SB116 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42763 1998 SV119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42764 1998 SJ122 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42765 1998 SR137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
42766 1998 SN143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
42767 1998 SJ150 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42768 1998 SA168 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
42769 1998 TA1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
42770 1998 TH5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
42771 1998 TB32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
42772 Kokotanekova 1998 TJ34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
42773 1998 UN15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
42774 1998 UZ20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
42775 Bianchini 1998 UO23 26/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 12 km MPC · JPL
42776 Casablanca 1998 UV26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
42777 1998 UY30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
42778 1998 UC33 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42779 1998 VD13 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
42780 1998 VW17 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42781 1998 VL28 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
42782 1998 VC48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
42783 1998 VV53 14/11/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
42784 1998 WD1 16/11/1998 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
42785 1998 WJ1 18/11/1998 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
42786 1998 WU4 18/11/1998 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
42787 1998 WC16 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
42788 1998 XF13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
42789 1998 XP74 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42790 1998 XS93 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42791 1999 AD6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
42792 1999 AM13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42793 1999 BN5 19/01/1999 Grasslands J. McGaha 5,5 km MPC · JPL
42794 1999 BL18 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42795 1999 CO12 14/02/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
42796 1999 CP53 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42797 1999 CL76 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42798 1999 DH2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
42799 1999 DV5 17/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42800 1999 FB28 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42801 1999 FK41 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42802 1999 GE15 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42803 1999 GG21 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42804 1999 GQ33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42805 1999 JU1 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
42806 1999 JR3 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42807 1999 JM12 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
42808 1999 JZ13 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42809 1999 JJ20 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
42810 1999 JP72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42811 1999 JN81 07/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42812 1999 JC94 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
42813 1999 JU121 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42814 1999 LR13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42815 1999 LH32 15/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
42816 1999 NZ1 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42817 1999 NB4 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42818 1999 NU4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
42819 1999 NF5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
42820 1999 NA7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42821 1999 NV11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42822 1999 NT13 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42823 1999 NO15 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42824 1999 NF16 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42825 1999 NK26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42826 1999 NX26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42827 1999 NC36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42828 1999 NH39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42829 1999 NN39 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42830 1999 NE40 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42831 1999 NF43 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42832 1999 NL44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42833 1999 NH48 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
42834 1999 NU48 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42835 1999 NS56 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42836 1999 OO3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42837 1999 PR1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
42838 1999 PP3 13/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
42839 1999 PP6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
42840 1999 RU 04/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
42841 1999 RO3 04/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
42842 1999 RK9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42843 1999 RV11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42844 1999 RC12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42845 1999 RV16 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
42846 1999 RJ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42847 1999 RC43 11/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
42848 1999 RT43 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
42849 Podjavorinská 1999 RK44 15/09/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 5,0 km MPC · JPL
42850 1999 RS50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42851 1999 RA51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42852 1999 RX52 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42853 1999 RP69 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42854 1999 RV70 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42855 1999 RF72 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42856 1999 RO73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42857 1999 RS84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42858 1999 RL88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42859 1999 RB89 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42860 1999 RC90 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42861 1999 RQ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42862 1999 RH97 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42863 1999 RD99 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42864 1999 RY101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42865 1999 RR103 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42866 1999 RJ104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42867 1999 RO113 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42868 1999 RT115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42869 1999 RD117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42870 1999 RM120 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42871 1999 RA123 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42872 1999 RB124 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42873 1999 RV127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42874 1999 RM128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42875 1999 RO128 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42876 1999 RS132 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42877 1999 RW133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42878 1999 RT135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42879 1999 RD136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42880 1999 RX138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42881 1999 RD145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42882 1999 RZ145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42883 1999 RJ146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42884 1999 RF148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42885 1999 RZ148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42886 1999 RL150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42887 1999 RV155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42888 1999 RH163 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42889 1999 RW164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42890 1999 RG167 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42891 1999 RH169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42892 1999 RF180 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
42893 1999 RQ180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42894 1999 RM181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42895 1999 RK182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42896 1999 RX182 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42897 1999 RZ187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42898 1999 RC190 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42899 1999 RV193 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42900 1999 RB195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42901 1999 RN196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42902 1999 RM197 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42903 1999 RL200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42904 1999 RV202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42905 1999 RC203 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
42906 1999 RK212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42907 1999 RN212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42908 1999 RL214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42909 1999 RH218 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
42910 Samanthalawler 1999 RB221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
42911 1999 RJ221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42912 1999 RQ221 05/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
42913 1999 RW223 07/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
42914 1999 RA232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
42915 1999 RD232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
42916 1999 RH238 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
42917 1999 SU1 21/09/1999 Calgary G. W. Billings 13 km MPC · JPL
42918 1999 SK4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
42919 1999 SS4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
42920 1999 SA8 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42921 1999 SH8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42922 1999 SP8 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42923 1999 SR18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42924 Betlem 1999 TJ2 02/10/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,7 km MPC · JPL
42925 1999 TC6 06/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,7 km MPC · JPL
42926 1999 TJ7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
42927 1999 TP7 07/10/1999 Powell Powell Obs. 2,8 km MPC · JPL
42928 1999 TX7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42929 Francini 1999 TW9 08/10/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 1,9 km MPC · JPL
42930 1999 TM11 06/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
42931 1999 TG17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
42932 1999 TF19 12/10/1999 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
42933 1999 TR19 15/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 6,5 km MPC · JPL
42934 1999 TL25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42935 1999 TS26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42936 1999 TL27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42937 1999 TU28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42938 1999 TY30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42939 1999 TJ31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42940 1999 TP38 01/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
42941 1999 TX74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
42942 1999 TK77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42943 1999 TH92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42944 1999 TQ93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42945 1999 TW94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42946 1999 TU95 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42947 1999 TB98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42948 1999 TR98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42949 1999 TV100 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42950 1999 TF101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42951 1999 TU101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42952 1999 TV102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42953 1999 TK109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42954 1999 TK118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42955 1999 TK121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42956 1999 TH122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42957 1999 TK122 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42958 1999 TB127 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42959 1999 TC136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42960 1999 TJ139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42961 1999 TD140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42962 1999 TQ140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42963 1999 TH144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42964 1999 TD147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42965 1999 TH151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42966 1999 TR151 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42967 1999 TR164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42968 1999 TT165 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42969 1999 TD173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42970 1999 TD174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42971 1999 TW180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42972 1999 TA181 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42973 1999 TU184 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42974 1999 TX186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42975 1999 TW196 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42976 1999 TL211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42977 1999 TH216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42978 1999 TL219 01/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
42979 1999 TR220 01/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
42980 1999 TM224 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
42981 Jenniskens 1999 TY224 02/10/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,6 km MPC · JPL
42982 1999 TC227 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
42983 1999 TJ228 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
42984 1999 TU228 02/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
42985 Marsset 1999 TR230 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
42986 1999 TP231 05/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
42987 1999 TB242 04/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
42988 1999 TK242 04/10/1999 Catalina CSS 9,8 km MPC · JPL
42989 1999 TO245 07/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
42990 1999 TM251 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42991 1999 TY251 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42992 1999 TH260 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42993 1999 TP270 03/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
42994 1999 TY273 05/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42995 1999 TR284 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42996 1999 TB291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42997 1999 UM1 18/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
42998 Malinafrank 1999 UV1 17/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,9 km MPC · JPL
42999 1999 UQ2 18/10/1999 Ondřejov P. Pravec 6,7 km MPC · JPL
43000 1999 UL8 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL

38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001