Danh sách tiểu hành tinh/562001–563000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562001 2015 XE57 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
562002 2015 XO58 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
562003 2015 XQ58 14/01/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2,5 km MPC · JPL
562004 2015 XA59 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
562005 2015 XV59 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
562006 2015 XD61 01/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
562007 2015 XM61 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562008 2015 XW62 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
562009 2015 XG63 21/12/2011 Crni Vrh J. Skvarč 1,1 km MPC · JPL
562010 2015 XN64 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
562011 2015 XZ64 04/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
562012 2015 XA65 01/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
562013 2015 XF65 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562014 2015 XZ65 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
562015 2015 XC66 13/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
562016 2015 XG66 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
562017 2015 XG69 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
562018 2015 XL69 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
562019 2015 XH75 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562020 2015 XT75 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
562021 2015 XX75 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
562022 2015 XP76 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562023 2015 XT77 11/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
562024 2015 XZ77 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
562025 2015 XK79 23/03/2003 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
562026 2015 XA80 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
562027 2015 XM80 30/12/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
562028 2015 XR80 30/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
562029 2015 XT81 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
562030 2015 XZ81 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
562031 2015 XG82 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
562032 2015 XY82 07/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
562033 2015 XJ83 19/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562034 2015 XV83 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562035 2015 XL85 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
562036 2015 XH86 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
562037 2015 XR86 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562038 2015 XX86 02/10/2010 Charleston R. Holmes 2,0 km MPC · JPL
562039 2015 XF88 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562040 2015 XA91 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
562041 2015 XR93 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
562042 2015 XB95 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
562043 2015 XY99 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
562044 2015 XK103 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
562045 2015 XN109 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
562046 2015 XA111 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
562047 2015 XH111 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562048 2015 XL111 18/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
562049 2015 XR111 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
562050 2015 XX112 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
562051 2015 XM120 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
562052 2015 XN121 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
562053 2015 XF122 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562054 2015 XQ124 16/11/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
562055 2015 XU124 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562056 2015 XV124 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
562057 2015 XY124 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
562058 2015 XO125 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
562059 2015 XL127 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
562060 2015 XS127 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562061 2015 XO131 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562062 2015 XY131 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562063 2015 XG133 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
562064 2015 XQ133 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
562065 2015 XV133 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
562066 2015 XX138 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
562067 2015 XK139 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
562068 2015 XO140 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562069 2015 XE141 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
562070 2015 XC142 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
562071 2015 XT142 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 610 m MPC · JPL
562072 2015 XL143 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562073 2015 XC145 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562074 2015 XT147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
562075 2015 XX148 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
562076 2015 XZ148 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
562077 2015 XZ149 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562078 2015 XA150 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562079 2015 XA152 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
562080 2015 XF152 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562081 2015 XO152 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562082 2015 XQ152 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
562083 2015 XQ154 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562084 2015 XX157 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
562085 2015 XO163 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
562086 2015 XH164 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
562087 2015 XV164 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562088 2015 XC167 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
562089 2015 XX170 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562090 2015 XB171 12/11/2015 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
562091 2015 XF171 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
562092 2015 XE172 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
562093 2015 XA175 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
562094 2015 XH175 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
562095 2015 XX176 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
562096 2015 XL180 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
562097 2015 XH181 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
562098 2015 XN181 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
562099 2015 XO182 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
562100 2015 XU187 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562101 2015 XC188 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562102 2015 XO188 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
562103 2015 XB190 19/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
562104 2015 XC190 15/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
562105 2015 XK192 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
562106 2015 XG194 13/03/2013 Palomar PTF 1,2 km MPC · JPL
562107 2015 XB195 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
562108 2015 XU196 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562109 2015 XY196 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
562110 2015 XO197 23/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
562111 2015 XJ198 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
562112 2015 XY199 26/05/2007 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
562113 2015 XL200 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
562114 2015 XP200 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562115 2015 XT200 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
562116 2015 XR201 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
562117 2015 XW201 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
562118 2015 XW203 12/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562119 2015 XE204 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562120 2015 XH205 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
562121 2015 XQ205 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
562122 2015 XE206 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
562123 2015 XH207 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
562124 2015 XV207 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
562125 2015 XH208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
562126 2015 XF209 01/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
562127 2015 XN209 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
562128 2015 XW209 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
562129 2015 XD211 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
562130 2015 XM211 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562131 2015 XJ213 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
562132 2015 XA214 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
562133 2015 XN217 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
562134 2015 XZ217 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 750 m MPC · JPL
562135 2015 XD218 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562136 2015 XJ218 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562137 2015 XE220 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
562138 2015 XK220 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562139 2015 XP221 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
562140 2015 XC225 31/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562141 2015 XG227 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
562142 2015 XT228 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
562143 2015 XN230 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562144 2015 XS231 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562145 2015 XY234 06/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
562146 2015 XS235 06/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
562147 2015 XR239 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
562148 2015 XE240 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562149 2015 XM243 30/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
562150 2015 XT243 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
562151 2015 XO244 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
562152 2015 XU244 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
562153 2015 XX244 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562154 2015 XC245 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562155 2015 XG245 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562156 2015 XH245 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562157 2015 XK245 06/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562158 2015 XN245 05/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562159 2015 XV245 17/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
562160 2015 XJ251 12/10/2015 ESA OGS ESA OGS 830 m MPC · JPL
562161 2015 XP255 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562162 2015 XP257 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562163 2015 XT257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
562164 2015 XL258 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
562165 2015 XD259 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
562166 2015 XK259 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562167 2015 XQ259 26/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
562168 2015 XQ260 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
562169 2015 XV260 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
562170 2015 XJ263 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
562171 2015 XX263 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
562172 2015 XN264 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
562173 2015 XJ268 06/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562174 2015 XZ271 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562175 2015 XK272 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562176 2015 XF276 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
562177 2015 XG276 04/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
562178 2015 XN277 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
562179 2015 XZ278 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
562180 2015 XJ279 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
562181 2015 XP282 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
562182 2015 XY283 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562183 2015 XB284 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
562184 2015 XO284 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562185 2015 XV289 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
562186 2015 XW291 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
562187 2015 XE294 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
562188 2015 XU295 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
562189 2015 XR297 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
562190 2015 XJ298 31/01/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
562191 2015 XU298 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
562192 2015 XF300 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
562193 2015 XR300 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
562194 2015 XD308 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562195 2015 XR308 16/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
562196 2015 XH309 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562197 2015 XS309 07/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562198 2015 XT309 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
562199 2015 XJ310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
562200 2015 XN311 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562201 2015 XF312 09/10/2011 Ka-Dar V. Gerke 1,2 km MPC · JPL
562202 2015 XR312 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562203 2015 XV312 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562204 2015 XH313 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
562205 2015 XQ313 05/03/2002 Apache Point SDSS Collaboration 820 m MPC · JPL
562206 2015 XM315 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
562207 2015 XB317 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
562208 2015 XG317 08/07/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
562209 2015 XO322 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562210 2015 XB323 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562211 2015 XH324 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
562212 2015 XE325 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
562213 2015 XP325 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
562214 2015 XG326 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562215 2015 XL326 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562216 2015 XQ326 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
562217 2015 XG327 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
562218 2015 XC329 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
562219 2015 XV329 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
562220 2015 XL332 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
562221 2015 XQ332 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
562222 2015 XT332 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
562223 2015 XA333 12/06/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
562224 2015 XD333 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562225 2015 XK333 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
562226 2015 XS334 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
562227 2015 XD336 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
562228 2015 XS336 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
562229 2015 XZ341 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562230 2015 XE345 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
562231 2015 XJ346 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
562232 2015 XX346 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
562233 2015 XQ347 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
562234 2015 XC348 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562235 2015 XV348 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
562236 2015 XA349 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
562237 2015 XV349 22/11/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 940 m MPC · JPL
562238 2015 XJ350 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 750 m MPC · JPL
562239 2015 XX350 11/02/2000 La Silla C. Cavadore, F. Colas 680 m MPC · JPL
562240 2015 XG353 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
562241 2015 XK353 20/12/2011 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
562242 2015 XR353 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
562243 2015 XC355 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562244 2015 XG355 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
562245 2015 XP355 24/10/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
562246 2015 XE356 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562247 2015 XH356 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562248 2015 XP357 17/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
562249 2015 XR357 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
562250 2015 XH358 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
562251 2015 XA359 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562252 2015 XV359 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562253 2015 XF360 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
562254 2015 XG360 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562255 2015 XL362 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562256 2015 XR362 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
562257 2015 XN364 21/01/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
562258 2015 XE365 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562259 2015 XJ365 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
562260 2015 XK365 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
562261 2015 XN365 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
562262 2015 XU366 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562263 2015 XM367 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562264 2015 XP368 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
562265 2015 XS369 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
562266 2015 XD370 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562267 2015 XG370 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562268 2015 XW370 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
562269 2015 XZ372 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562270 2015 XS374 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
562271 2015 XQ376 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
562272 2015 XU377 21/01/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
562273 2015 XC378 17/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562274 2015 XW379 08/12/2015 Calar Alto-CASADO S. Hellmich, S. Mottola 181 km MPC · JPL
562275 2015 XH380 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
562276 2015 XK380 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562277 2015 XU380 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
562278 2015 XD381 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562279 2015 XF381 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562280 2015 XK383 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
562281 2015 XM383 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562282 2015 XR383 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
562283 2015 XT383 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562284 2015 XV383 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562285 2015 XJ384 15/12/2015 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
562286 2015 XG391 12/05/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
562287 2015 XE394 23/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
562288 2015 XL394 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
562289 2015 XU394 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
562290 2015 XX394 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562291 2015 XB395 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562292 2015 XE395 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562293 2015 XM395 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562294 2015 XN395 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562295 2015 XQ395 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
562296 2015 XR395 19/01/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
562297 2015 XS395 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
562298 2015 XT395 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562299 2015 XX395 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562300 2015 XA396 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562301 2015 XE396 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562302 2015 XL396 14/12/2010 ESA OGS ESA OGS 2,0 km MPC · JPL
562303 2015 XO396 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
562304 2015 XU396 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562305 2015 XV396 28/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
562306 2015 XG397 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562307 2015 XM397 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562308 2015 XG398 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
562309 2015 XJ398 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
562310 2015 XP398 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
562311 2015 XT398 27/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562312 2015 XV398 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562313 2015 XA399 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
562314 2015 XJ399 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562315 2015 XQ400 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
562316 2015 XY401 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562317 2015 XE402 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562318 2015 XF402 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562319 2015 XU402 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
562320 2015 XV402 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
562321 2015 XK403 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562322 2015 XM403 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
562323 2015 XQ403 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562324 2015 XT403 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
562325 2015 XW403 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562326 2015 XY403 10/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
562327 2015 XD404 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562328 2015 XE404 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
562329 2015 XQ404 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562330 2015 XS404 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562331 2015 XW404 10/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562332 2015 XA405 03/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
562333 2015 XB405 03/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562334 2015 XM405 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562335 2015 XP405 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562336 2015 XH406 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562337 2015 XK406 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562338 2015 XO406 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
562339 2015 XQ406 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562340 2015 XV406 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562341 2015 XW406 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562342 2015 XE407 01/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
562343 2015 XM407 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562344 2015 XO407 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562345 2015 XV407 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562346 2015 XZ407 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
562347 2015 XD408 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
562348 2015 XO408 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562349 2015 XV408 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562350 2015 XW408 05/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562351 2015 XJ409 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562352 2015 XM409 31/01/2004 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
562353 2015 XP409 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562354 2015 XQ409 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562355 2015 XZ410 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562356 2015 XJ411 17/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
562357 2015 XO411 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
562358 2015 XZ411 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
562359 2015 XG412 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562360 2015 XH412 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562361 2015 XO412 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562362 2015 XT412 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
562363 2015 XD413 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
562364 2015 XP413 28/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
562365 2015 XT413 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
562366 2015 XZ413 01/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
562367 2015 XP415 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562368 2015 XV415 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
562369 2015 XR416 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562370 2015 XT416 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562371 2015 XY416 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562372 2015 XE417 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562373 2015 XG418 02/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562374 2015 XZ418 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
562375 2015 XF419 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
562376 2015 XH419 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
562377 2015 XX419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562378 2015 XT420 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
562379 2015 XV420 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
562380 2015 XW420 14/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562381 2015 XY420 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562382 2015 XB421 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
562383 2015 XD421 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
562384 2015 XE421 14/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562385 2015 XH421 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
562386 2015 XX421 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
562387 2015 XZ421 02/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562388 2015 XS422 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562389 2015 XH440 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
562390 2015 XP443 10/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
562391 2015 XR443 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
562392 2015 XK444 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562393 2015 XZ446 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
562394 2015 XB449 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
562395 2015 XX452 14/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
562396 2015 XZ455 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
562397 2015 XA458 09/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562398 2015 XA467 09/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562399 2015 XS467 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562400 2015 YL1 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562401 2015 YG2 23/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
562402 2015 YY2 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
562403 2015 YD4 16/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562404 2015 YT4 25/02/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
562405 2015 YL5 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
562406 2015 YN5 28/11/2002 Haleakala AMOS 1,4 km MPC · JPL
562407 2015 YP5 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562408 2015 YR5 29/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
562409 2015 YC6 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562410 2015 YO6 19/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
562411 2015 YH7 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562412 2015 YD9 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
562413 2015 YF9 25/09/2014 Charleston R. Holmes 1,6 km MPC · JPL
562414 2015 YL9 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562415 2015 YS10 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562416 2015 YV10 23/01/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
562417 2015 YZ10 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562418 2015 YP11 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
562419 2015 YV11 30/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
562420 2015 YX11 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
562421 2015 YV12 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562422 2015 YQ13 21/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562423 2015 YG14 13/03/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
562424 2015 YN14 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562425 2015 YR14 01/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562426 2015 YG15 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
562427 2015 YJ15 03/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562428 2015 YM15 01/02/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
562429 2015 YS15 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
562430 2015 YB16 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562431 2015 YO16 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562432 2015 YZ16 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,00 km MPC · JPL
562433 2015 YA17 14/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
562434 2015 YU17 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562435 2015 YW17 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562436 2015 YG19 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562437 2015 YM19 14/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
562438 2015 YW19 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562439 2015 YF20 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562440 2015 YJ20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562441 2015 YQ20 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562442 2015 YZ21 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
562443 2015 YE23 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562444 2015 YM23 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562445 2015 YO23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562446 2015 YR23 30/09/2014 Piszkesteto P. Székely 1,2 km MPC · JPL
562447 2015 YV23 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562448 2015 YW23 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562449 2015 YY23 09/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
562450 2015 YV24 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562451 2015 YF25 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562452 2015 YL25 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
562453 2015 YQ25 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562454 2015 YB26 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562455 2015 YD26 04/05/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1,9 km MPC · JPL
562456 2015 YK27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562457 2015 YX27 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562458 2015 YY27 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
562459 2015 YE28 24/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
562460 2015 YQ28 21/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562461 2015 YY31 31/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562462 2016 AD 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
562463 2016 AV 23/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
562464 2016 AB1 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
562465 2016 AK1 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562466 2016 AO2 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562467 2016 AB3 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
562468 2016 AK3 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562469 2016 AQ3 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562470 2016 AR3 14/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
562471 2016 AT3 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562472 2016 AY3 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562473 2016 AP4 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
562474 2016 AV5 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562475 2016 AW5 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562476 2016 AA6 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
562477 2016 AH6 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562478 2016 AZ6 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
562479 2016 AA7 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562480 2016 AB7 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562481 2016 AF7 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562482 2016 AG7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562483 2016 AS7 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562484 2016 AP10 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562485 2016 AE11 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
562486 2016 AT11 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
562487 2016 AB12 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
562488 2016 AU13 15/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 890 m MPC · JPL
562489 2016 AY14 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562490 2016 AS18 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562491 2016 AH20 14/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
562492 2016 AX20 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
562493 2016 AY23 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562494 2016 AL24 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562495 2016 AT25 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562496 2016 AW25 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562497 2016 AU26 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562498 2016 AA27 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562499 2016 AC27 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
562500 2016 AJ28 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562501 2016 AS29 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562502 2016 AF30 10/12/2015 Oukaimeden M. Ory 1,4 km MPC · JPL
562503 2016 AK30 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562504 2016 AJ31 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562505 2016 AF32 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
562506 2016 AD33 03/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562507 2016 AE35 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562508 2016 AJ36 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562509 2016 AR36 10/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
562510 2016 AE37 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562511 2016 AG38 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562512 2016 AO39 19/09/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
562513 2016 AL41 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562514 2016 AW41 03/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562515 2016 AE42 11/10/2007 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
562516 2016 AS42 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562517 2016 AU42 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
562518 2016 AX42 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562519 2016 AE43 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562520 2016 AR43 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562521 2016 AA44 06/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562522 2016 AO44 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562523 2016 AP45 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
562524 2016 AQ45 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
562525 2016 AM47 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562526 2016 AF48 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562527 2016 AV48 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562528 2016 AB50 30/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562529 2016 AG50 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562530 2016 AU50 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
562531 2016 AL51 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
562532 2016 AD52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
562533 2016 AH52 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562534 2016 AK52 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
562535 2016 AP53 02/01/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 970 m MPC · JPL
562536 2016 AX53 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
562537 2016 AU54 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562538 2016 AW55 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
562539 2016 AE56 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562540 2016 AJ56 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562541 2016 AL56 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 1,7 km MPC · JPL
562542 2016 AB57 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
562543 2016 AG57 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562544 2016 AJ57 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
562545 2016 AY57 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562546 2016 AZ58 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562547 2016 AC59 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
562548 2016 AL60 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562549 2016 AR61 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562550 2016 AT61 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562551 2016 AZ62 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
562552 2016 AL63 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562553 2016 AO63 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
562554 2016 AY63 26/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
562555 2016 AF64 17/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
562556 2016 AC67 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
562557 2016 AM67 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,9 km MPC · JPL
562558 2016 AN67 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562559 2016 AO70 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562560 2016 AU71 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562561 2016 AM72 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562562 2016 AX72 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562563 2016 AP73 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562564 2016 AY73 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562565 2016 AS74 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562566 2016 AB75 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
562567 2016 AW75 16/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
562568 2016 AM76 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562569 2016 AT76 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
562570 2016 AF77 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562571 2016 AF79 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562572 2016 AY79 30/08/2000 La Silla La Silla Obs. 1,8 km MPC · JPL
562573 2016 AY81 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562574 2016 AH82 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
562575 2016 AV82 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562576 2016 AJ83 18/12/2007 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
562577 2016 AC84 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562578 2016 AR84 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
562579 2016 AG85 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562580 2016 AM87 28/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
562581 2016 AQ87 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
562582 2016 AS87 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
562583 2016 AT87 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
562584 2016 AZ87 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
562585 2016 AG88 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
562586 2016 AZ88 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562587 2016 AV89 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562588 2016 AJ90 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
562589 2016 AR90 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
562590 2016 AH93 24/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562591 2016 AW93 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
562592 2016 AZ94 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562593 2016 AH95 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
562594 2016 AJ96 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562595 2016 AL96 06/02/2008 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
562596 2016 AQ96 25/02/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,6 km MPC · JPL
562597 2016 AT96 13/03/2013 Flagstaff Lowell Discovery Tel. 770 m MPC · JPL
562598 2016 AM99 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562599 2016 AP99 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562600 2016 AC100 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562601 2016 AW100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562602 2016 AK101 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562603 2016 AC102 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562604 2016 AD103 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562605 2016 AY103 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562606 2016 AC104 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562607 2016 AH104 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562608 2016 AE105 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562609 2016 AM105 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562610 2016 AO105 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562611 2016 AD106 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562612 2016 AJ106 02/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
562613 2016 AA107 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
562614 2016 AD108 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562615 2016 AL108 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562616 2016 AF109 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562617 2016 AK109 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562618 2016 AO109 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562619 2016 AQ109 05/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
562620 2016 AW109 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562621 2016 AY112 03/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
562622 2016 AB114 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
562623 2016 AE114 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562624 2016 AM114 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562625 2016 AR114 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562626 2016 AW114 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562627 2016 AC115 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562628 2016 AN116 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562629 2016 AQ116 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562630 2016 AH118 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
562631 2016 AG119 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
562632 2016 AS119 13/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
562633 2016 AU119 26/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562634 2016 AC120 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562635 2016 AK120 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562636 2016 AM120 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562637 2016 AH121 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562638 2016 AO121 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
562639 2016 AW121 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562640 2016 AX121 22/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
562641 2016 AY121 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562642 2016 AS124 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562643 2016 AR125 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562644 2016 AP127 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
562645 2016 AU127 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562646 2016 AZ127 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
562647 2016 AM128 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
562648 2016 AN128 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562649 2016 AZ128 29/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
562650 2016 AY129 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
562651 2016 AH130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
562652 2016 AL130 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562653 2016 AS131 19/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
562654 2016 AW131 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
562655 2016 AN136 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562656 2016 AS136 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
562657 2016 AC137 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
562658 2016 AV138 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
562659 2016 AZ139 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562660 2016 AR140 17/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
562661 2016 AP141 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
562662 2016 AT141 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562663 2016 AH142 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562664 2016 AJ142 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562665 2016 AQ142 06/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562666 2016 AW142 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
562667 2016 AR143 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562668 2016 AU143 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562669 2016 AX143 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562670 2016 AN144 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562671 2016 AF145 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562672 2016 AU145 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562673 2016 AV145 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562674 2016 AF146 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562675 2016 AJ148 10/01/2002 Cima Ekar Asiago Obs. 2,2 km MPC · JPL
562676 2016 AS149 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
562677 2016 AZ152 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562678 2016 AX153 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
562679 2016 AZ154 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562680 2016 AE155 23/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562681 2016 AM155 25/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
562682 2016 AU159 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562683 2016 AG160 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562684 2016 AX160 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562685 2016 AY160 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562686 2016 AK163 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562687 2016 AO166 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
562688 2016 AA167 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562689 2016 AS168 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562690 2016 AX168 07/06/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
562691 2016 AW169 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562692 2016 AK171 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
562693 2016 AU171 11/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
562694 2016 AZ171 31/12/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
562695 2016 AW172 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
562696 2016 AZ172 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562697 2016 AC173 12/05/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
562698 2016 AM174 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562699 2016 AR174 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562700 2016 AX174 22/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562701 2016 AP175 03/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562702 2016 AX175 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562703 2016 AB176 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562704 2016 AK176 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
562705 2016 AD177 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562706 2016 AM177 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562707 2016 AB178 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562708 2016 AO179 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
562709 2016 AB180 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
562710 2016 AH180 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
562711 2016 AW180 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562712 2016 AT181 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562713 2016 AV181 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562714 2016 AP182 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
562715 2016 AE183 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
562716 2016 AL183 25/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562717 2016 AB184 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562718 2016 AZ184 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562719 2016 AA185 06/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562720 2016 AG185 03/12/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
562721 2016 AL185 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562722 2016 AV185 25/09/2014 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
562723 2016 AD186 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562724 2016 AY186 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562725 2016 AE187 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562726 2016 AK187 11/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
562727 2016 AO187 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562728 2016 AZ187 29/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
562729 2016 AA188 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562730 2016 AB188 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562731 2016 AC188 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
562732 2016 AM188 23/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
562733 2016 AP188 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562734 2016 AY188 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
562735 2016 AM190 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562736 2016 AV191 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562737 2016 AY191 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
562738 2016 AB194 17/01/2004 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
562739 2016 AU200 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562740 2016 AG207 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
562741 2016 AM208 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
562742 2016 AP211 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
562743 2016 AZ215 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
562744 2016 AB216 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562745 2016 AP217 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
562746 2016 AU217 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
562747 2016 AG218 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562748 2016 AH218 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562749 2016 AL218 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562750 2016 AN218 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
562751 2016 AP218 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562752 2016 AS218 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562753 2016 AT218 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562754 2016 AV218 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562755 2016 AX218 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
562756 2016 AY218 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562757 2016 AZ218 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562758 2016 AC219 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562759 2016 AH219 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562760 2016 AL219 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562761 2016 AR220 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
562762 2016 AS220 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562763 2016 AU220 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562764 2016 AV220 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
562765 2016 AY220 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
562766 2016 AA221 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562767 2016 AB221 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
562768 2016 AP221 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562769 2016 AQ221 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562770 2016 AS221 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562771 2016 AV221 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562772 2016 AA222 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562773 2016 AD222 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562774 2016 AL222 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
562775 2016 AM222 10/11/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 990 m MPC · JPL
562776 2016 AP222 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562777 2016 AV222 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562778 2016 AM223 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562779 2016 AG224 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
562780 2016 AH224 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562781 2016 AK224 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
562782 2016 AX224 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562783 2016 AY224 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562784 2016 AA225 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
562785 2016 AF225 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562786 2016 AG225 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562787 2016 AH225 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562788 2016 AJ225 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562789 2016 AK225 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562790 2016 AM225 07/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
562791 2016 AQ225 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562792 2016 AS225 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562793 2016 AU225 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562794 2016 AV225 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
562795 2016 AC226 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562796 2016 AG226 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
562797 2016 AL226 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562798 2016 AW226 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
562799 2016 AX226 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
562800 2016 AB227 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562801 2016 AG227 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
562802 2016 AP227 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
562803 2016 AQ227 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562804 2016 AA229 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
562805 2016 AC229 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
562806 2016 AN229 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
562807 2016 AO231 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562808 2016 AA232 15/06/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
562809 2016 AL232 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562810 2016 AX232 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562811 2016 AC233 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562812 2016 AV233 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562813 2016 AW233 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562814 2016 AY234 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
562815 2016 AJ235 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562816 2016 AK235 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562817 2016 AN236 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562818 2016 AY236 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
562819 2016 AD237 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562820 2016 AF237 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
562821 2016 AG237 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
562822 2016 AK237 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
562823 2016 AN237 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562824 2016 AS237 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
562825 2016 AT237 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
562826 2016 AU238 01/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
562827 2016 AO239 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562828 2016 AT239 02/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
562829 2016 AW239 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562830 2016 AE240 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562831 2016 AG240 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
562832 2016 AV240 06/03/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
562833 2016 AW240 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
562834 2016 AX240 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562835 2016 AE241 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
562836 2016 AW241 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
562837 2016 AK242 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562838 2016 AN242 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562839 2016 AL243 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562840 2016 AW243 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,0 km MPC · JPL
562841 2016 AA244 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562842 2016 AP244 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562843 2016 AQ244 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562844 2016 AV244 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562845 2016 AY244 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
562846 2016 AB245 04/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
562847 2016 AC245 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562848 2016 AD245 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562849 2016 AT245 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562850 2016 AJ246 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562851 2016 AR246 26/10/2014 Observatorio Cala I. d. l. Cueva, J. L. Ferrer 1,9 km MPC · JPL
562852 2016 AF247 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
562853 2016 AJ248 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562854 2016 AY248 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562855 2016 AJ249 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562856 2016 AX249 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562857 2016 AO250 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562858 2016 AW250 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562859 2016 AB251 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562860 2016 AG251 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562861 2016 AK251 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
562862 2016 AT251 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562863 2016 AV251 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562864 2016 AE253 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
562865 2016 AM253 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562866 2016 AQ253 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562867 2016 AE255 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562868 2016 AJ255 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562869 2016 AD256 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562870 2016 AT256 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
562871 2016 AW256 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,0 km MPC · JPL
562872 2016 AD257 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
562873 2016 AY257 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562874 2016 AM258 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562875 2016 AV258 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562876 2016 AZ258 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562877 2016 AB259 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
562878 2016 AQ259 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562879 2016 AD260 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562880 2016 AJ260 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
562881 2016 AO260 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562882 2016 AR260 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562883 2016 AA261 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562884 2016 AD261 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
562885 2016 AG261 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
562886 2016 AT261 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
562887 2016 AH264 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562888 2016 AN264 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562889 2016 AS264 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
562890 2016 AX264 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562891 2016 AC265 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562892 2016 AE265 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562893 2016 AN265 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
562894 2016 AT265 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
562895 2016 AC266 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
562896 2016 AJ266 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562897 2016 AM266 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562898 2016 AO266 18/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
562899 2016 AD268 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562900 2016 AL268 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
562901 2016 AV268 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562902 2016 AP269 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
562903 2016 AQ269 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
562904 2016 AW269 04/11/2013 XuYi PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
562905 2016 AX269 10/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
562906 2016 AC270 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562907 2016 AE271 28/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
562908 2016 AM271 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562909 2016 AQ271 09/12/2015 ESA OGS ESA OGS 1,4 km MPC · JPL
562910 2016 AD273 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562911 2016 AH274 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562912 2016 AR274 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562913 2016 AT274 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562914 2016 AF275 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562915 2016 AH275 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
562916 2016 AM276 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562917 2016 AL277 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562918 2016 AW277 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
562919 2016 AY277 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562920 2016 AD278 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562921 2016 AJ278 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562922 2016 AV279 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562923 2016 AE280 01/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562924 2016 AF281 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
562925 2016 AK285 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562926 2016 AS291 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562927 2016 AV301 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562928 2016 AE302 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
562929 2016 AH306 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562930 2016 AE307 14/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562931 2016 AD313 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
562932 2016 AK315 12/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
562933 2016 AV322 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
562934 2016 AO326 10/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
562935 2016 BV1 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562936 2016 BG2 03/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 790 m MPC · JPL
562937 2016 BL2 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562938 2016 BM2 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562939 2016 BP2 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
562940 2016 BT3 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
562941 2016 BY3 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
562942 2016 BK4 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
562943 2016 BH6 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
562944 2016 BS7 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562945 2016 BS8 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562946 2016 BD10 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
562947 2016 BO14 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
562948 2016 BA16 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562949 2016 BD16 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
562950 2016 BZ16 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562951 2016 BN17 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562952 2016 BT17 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562953 2016 BA18 26/02/2012 Oukaimeden C. Rinner 1,6 km MPC · JPL
562954 2016 BF18 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
562955 2016 BG18 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562956 2016 BJ18 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
562957 2016 BT18 14/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
562958 2016 BH19 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562959 2016 BP19 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
562960 2016 BR19 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562961 2016 BY20 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
562962 2016 BY21 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
562963 2016 BK22 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
562964 2016 BM22 03/06/2014 La Palma O. Vaduvescu 2,2 km MPC · JPL
562965 2016 BR22 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
562966 2016 BU22 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
562967 2016 BY22 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
562968 2016 BA23 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
562969 2016 BG23 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562970 2016 BP23 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
562971 2016 BG24 23/02/2012 Mount Graham R. P. Boyle, V. Laugalys 1,1 km MPC · JPL
562972 2016 BO24 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
562973 2016 BA25 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562974 2016 BS25 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
562975 2016 BW25 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
562976 2016 BT26 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
562977 2016 BC28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
562978 2016 BK28 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
562979 2016 BB29 03/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 820 m MPC · JPL
562980 2016 BB30 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
562981 2016 BB32 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
562982 2016 BR32 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
562983 2016 BB33 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
562984 2016 BP33 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,4 km MPC · JPL
562985 2016 BB35 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
562986 2016 BL35 28/12/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 1,2 km MPC · JPL
562987 2016 BB37 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
562988 2016 BN40 29/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
562989 2016 BY41 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562990 2016 BX42 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
562991 2016 BA44 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
562992 2016 BB44 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
562993 2016 BJ44 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
562994 2016 BP44 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
562995 2016 BU45 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
562996 2016 BS46 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
562997 2016 BH47 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
562998 2016 BN47 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
562999 2016 BW47 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563000 2016 BB48 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

558.000s  • 559.000s  • 560.000s  • 561.000s  • 562.000s  • 563.000s  • 564.000s  • 565.000s  • 566.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001