Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/494001–495000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494001 2016 AB111 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
494002 2016 AF111 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
494003 2016 AS111 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494004 2016 AX112 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
494005 2016 AZ112 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494006 2016 AD113 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494007 2016 AW113 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494008 2016 AN114 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494009 2016 AU115 27/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
494010 2016 AZ118 08/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
494011 2016 AJ121 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494012 2016 AT121 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,8 km MPC · JPL
494013 2016 AR122 09/04/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
494014 2016 AV139 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494015 2016 AK143 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494016 2016 AU146 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494017 2016 AA147 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494018 2016 AJ154 13/03/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
494019 2016 AB155 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494020 2016 AK155 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
494021 2016 AR157 16/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
494022 2016 AU166 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494023 2016 AW167 27/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
494024 2016 AY171 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
494025 2016 AQ172 01/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
494026 2016 AU173 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494027 2016 AE174 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494028 2016 AU174 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494029 2016 AO175 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494030 2016 AP184 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494031 2016 AY184 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494032 2016 AJ185 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494033 2016 AM187 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
494034 2016 AN192 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
494035 2016 BX1 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494036 2016 BW2 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494037 2016 BD5 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494038 2016 BO16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
494039 2016 BL17 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494040 2016 BQ17 15/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
494041 2016 BA19 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
494042 2016 BC21 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494043 2016 BU23 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494044 2016 BG25 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
494045 2016 BC30 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
494046 2016 BJ30 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494047 2016 BT30 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494048 2016 BU31 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494049 2016 BA33 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
494050 2016 BR33 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494051 2016 BN35 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
494052 2016 BO36 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494053 2016 BF37 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494054 2016 BO44 09/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
494055 2016 BT48 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494056 2016 BA50 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494057 2016 BW51 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
494058 2016 BG53 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494059 2016 BC54 12/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
494060 2016 BT55 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
494061 2016 BU55 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494062 2016 BX56 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494063 2016 BL60 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494064 2016 BQ60 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494065 2016 BK64 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494066 2016 BN65 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
494067 2016 BF67 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494068 2016 BU67 22/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
494069 2016 BZ67 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
494070 2016 BE68 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494071 2016 BK69 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494072 2016 BW70 02/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
494073 2016 BZ70 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
494074 2016 BC71 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
494075 2016 BV71 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
494076 2016 BK72 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494077 2016 BL72 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494078 2016 BB74 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494079 2016 BY75 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494080 2016 BY76 11/10/1977 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
494081 2016 BC81 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494082 2016 CX 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
494083 2016 CJ2 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494084 2016 CU2 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
494085 2016 CK9 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
494086 2016 CF11 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494087 2016 CU13 03/09/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
494088 2016 CR14 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494089 2016 CP15 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
494090 2016 CA17 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494091 2016 CE17 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494092 2016 CW21 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494093 2016 CU23 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494094 2016 CH26 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494095 2016 CW33 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494096 2016 CL35 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
494097 2016 CG36 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494098 2016 CN36 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
494099 2016 CL37 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494100 2016 CK38 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494101 2016 CH39 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494102 2016 CE40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
494103 2016 CL40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494104 2016 CN40 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494105 2016 CT40 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494106 2016 CB42 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494107 2016 CE44 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494108 2016 CP45 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494109 2016 CH48 05/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
494110 2016 CT50 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494111 2016 CK58 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494112 2016 CY71 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
494113 2016 CM75 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494114 2016 CP94 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494115 2016 CG105 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
494116 2016 CL105 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494117 2016 CD108 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
494118 2016 CL109 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494119 2016 CO113 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
494120 2016 CJ115 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
494121 2016 CE126 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
494122 2016 CK126 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
494123 2016 CL138 17/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
494124 2016 CH140 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494125 2016 CM145 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494126 2016 CP148 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494127 2016 CN153 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
494128 2016 CW153 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494129 2016 CK158 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494130 2016 CJ166 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
494131 2016 CM171 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494132 2016 CB172 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
494133 2016 CP180 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494134 2016 CA182 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
494135 2016 CP185 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494136 2016 CZ187 19/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
494137 2016 CP188 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
494138 2016 CJ198 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
494139 2016 CD199 13/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
494140 2016 CW199 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
494141 2016 CR201 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494142 2016 CR202 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
494143 2016 CN208 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494144 2016 CA215 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
494145 2016 CZ218 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494146 2016 CM219 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
494147 2016 CQ238 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
494148 2016 CL239 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
494149 2016 CL250 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494150 2016 CJ251 02/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
494151 2016 CY255 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
494152 2016 CD256 28/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
494153 2016 CU259 27/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
494154 2016 CY259 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
494155 2016 CE264 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494156 2016 CQ264 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
494157 2016 DP15 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
494158 2016 EX 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
494159 2016 ED68 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
494160 2016 ED76 17/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
494161 2016 ED89 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494162 2016 EV107 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494163 2016 FK2 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
494164 2016 GD112 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494165 2016 GU112 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494166 2016 GF113 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494167 2016 GZ122 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494168 2016 GE126 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494169 2016 GA133 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494170 2016 GJ133 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494171 2016 GT145 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494172 2016 GZ145 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494173 2016 GO164 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494174 2016 GR164 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494175 2016 GR165 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494176 2016 GS174 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
494177 2016 GC175 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494178 2016 GX176 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494179 2016 GA185 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
494180 2016 GF229 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494181 2016 GF230 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494182 2016 GD242 15/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
494183 2016 GA247 18/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
494184 2016 GC247 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
494185 2016 GF247 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
494186 2016 GG247 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494187 2016 GM247 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494188 2016 GZ248 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494189 2016 GL249 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494190 2016 GQ249 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494191 2016 HC1 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494192 2016 HG1 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
494193 2016 HJ1 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
494194 2016 HK1 13/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
494195 2016 HP1 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
494196 2016 HQ1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494197 2016 HF6 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494198 2016 HE7 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494199 2016 HG7 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
494200 2016 HV7 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494201 2016 HJ9 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494202 2016 HT9 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
494203 2016 HB10 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494204 2016 HO11 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494205 2016 HT13 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494206 2016 HM14 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494207 2016 HQ14 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494208 2016 HZ14 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494209 2016 HH15 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494210 2016 HO15 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
494211 2016 HC16 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494212 2016 HS18 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494213 2016 HQ23 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
494214 2016 JV6 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
494215 2016 JX6 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
494216 2016 JP19 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
494217 2016 JJ25 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494218 2016 JR36 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
494219 2016 LN8 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
494220 2016 LK42 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
494221 2016 NZ6 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494222 2016 ND10 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
494223 2016 NQ11 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
494224 2016 NQ17 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494225 2016 NB21 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
494226 2016 NP24 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
494227 2016 NX24 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
494228 2016 ND36 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
494229 2016 NY43 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
494230 2016 NZ44 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494231 2016 NA47 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494232 2016 NL50 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
494233 2016 NE52 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494234 2016 NJ53 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494235 2016 PE3 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494236 2016 PX9 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494237 2016 PM10 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
494238 2016 PN13 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494239 2016 PB24 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
494240 2016 PP25 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494241 2016 PT27 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
494242 2016 PL29 10/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
494243 2016 PU55 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494244 2016 PD59 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494245 2016 PC75 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
494246 2016 QB1 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
494247 2016 QR6 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494248 2016 QE13 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494249 2016 QL14 25/09/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
494250 2016 QM17 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494251 2016 QO20 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494252 2016 QM21 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494253 2016 QK23 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
494254 2016 QP30 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494255 2016 QX30 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
494256 2016 QH34 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494257 2016 QN35 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
494258 2016 QA39 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494259 2016 QH39 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
494260 2016 QL41 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494261 2016 QW49 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494262 2016 QS52 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494263 2016 QT53 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494264 2016 QC54 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494265 2016 QL55 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494266 2016 QY55 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494267 2016 QO57 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
494268 2016 QZ64 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494269 2016 QY65 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494270 2016 QU69 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
494271 2016 QO70 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
494272 2016 QR73 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
494273 2016 QZ77 08/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
494274 2016 QB78 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494275 2016 QQ83 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
494276 2016 RL3 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
494277 2016 RG4 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494278 2016 RW6 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494279 2016 RZ6 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494280 2016 RC10 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494281 2016 RS10 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494282 2016 RJ11 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494283 2016 RE12 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
494284 2016 RC13 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494285 2016 RD13 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494286 2016 RH13 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
494287 2016 RF14 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494288 2016 RJ15 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494289 2016 RM15 10/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
494290 2016 RJ21 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494291 2016 RN23 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494292 2016 RP25 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494293 2016 RG27 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494294 2016 RP29 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494295 2016 RM30 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
494296 2016 RT34 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
494297 2016 RJ35 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494298 2016 RJ36 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494299 2016 RC42 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494300 2016 SQ4 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494301 2016 SO7 15/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
494302 2016 SA8 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494303 2016 SG9 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
494304 2016 SM9 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
494305 2016 SV10 01/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
494306 2016 SG11 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494307 2016 SY11 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494308 2016 SF14 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
494309 2016 SE16 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494310 2016 SH18 08/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
494311 2016 SJ19 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
494312 2016 SU21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494313 2016 SG22 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494314 2016 SG29 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494315 2016 SD35 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
494316 2016 SL38 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494317 2016 SP44 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494318 2016 SD46 30/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
494319 2016 TK1 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494320 2016 TO1 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494321 2016 TU1 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494322 2016 TO3 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
494323 2016 TQ3 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
494324 2016 TO9 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
494325 2016 TU9 27/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
494326 2016 TS11 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
494327 2016 TL13 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494328 2016 TX13 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494329 2016 TG14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494330 2016 TY16 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494331 2016 TO22 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
494332 2016 TD25 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494333 2016 TT29 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494334 2016 TR30 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
494335 2016 TZ33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494336 2016 TJ34 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494337 2016 TL35 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
494338 2016 TS36 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
494339 2016 TB43 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494340 2016 TK43 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494341 2016 TZ43 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
494342 2016 TQ46 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494343 2016 TC47 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494344 2016 TU48 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494345 2016 TD54 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494346 2016 TS57 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494347 2016 TZ59 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
494348 2016 TZ63 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494349 2016 TP64 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
494350 2016 TD70 28/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494351 2016 TA74 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494352 2016 TB74 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494353 2016 TW76 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494354 2016 TE78 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
494355 2016 TX79 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494356 2016 TQ89 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494357 2016 TN90 20/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
494358 2016 TY90 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494359 2016 TT91 25/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
494360 2016 UO1 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494361 2016 UG6 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
494362 2016 UX8 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494363 2016 UB12 04/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
494364 2016 UD12 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
494365 2016 UJ16 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
494366 2016 UH20 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
494367 2016 UB23 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494368 2016 UL23 12/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
494369 2016 UN23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
494370 2016 UM25 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494371 2016 UC27 01/01/2009 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
494372 2016 UV27 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494373 2016 UQ28 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
494374 2016 UZ28 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494375 2016 UU30 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494376 2016 UC33 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494377 2016 UT33 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494378 2016 UV34 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494379 2016 UM39 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494380 2016 UW42 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494381 2016 UQ43 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494382 2016 UU45 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494383 2016 UJ46 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494384 2016 UR47 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494385 2016 UV47 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494386 2016 UE48 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494387 2016 UH48 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494388 2016 UK48 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
494389 2016 UR49 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494390 2016 UM50 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494391 2016 UF51 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
494392 2016 UQ51 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
494393 2016 UJ52 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494394 2016 UR53 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
494395 2016 UB54 21/08/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
494396 2016 UM55 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494397 2016 UP56 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
494398 2016 UE58 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494399 2016 UT58 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494400 2016 UU58 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494401 2016 UA59 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
494402 2016 UB59 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494403 2016 UC59 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494404 2016 UF59 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494405 2016 UQ59 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
494406 2016 UZ59 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494407 2016 UZ60 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
494408 2016 UQ62 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
494409 2016 UG64 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
494410 2016 UJ64 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494411 2016 UV69 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
494412 2016 UA70 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494413 2016 UB70 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494414 2016 US72 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
494415 2016 UX72 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494416 2016 UB73 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494417 2016 UF74 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494418 2016 UW74 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494419 2016 UP75 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
494420 2016 UR75 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494421 2016 US75 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
494422 2016 UM81 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
494423 2016 UO81 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494424 2016 UK82 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494425 2016 UQ83 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
494426 2016 UW83 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494427 2016 UO84 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
494428 2016 UW84 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
494429 2016 UK85 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
494430 2016 UD86 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494431 2016 UR88 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494432 2016 UE89 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
494433 2016 UM89 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494434 2016 UL90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494435 2016 UT90 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494436 2016 UV90 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494437 2016 UW90 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494438 2016 US93 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494439 2016 UP96 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494440 2016 UJ104 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494441 2016 UQ104 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
494442 2016 UY112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
494443 2016 UG116 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
494444 2016 UC117 07/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494445 2016 UW118 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494446 2016 UT121 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494447 2016 UD138 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
494448 2016 UO142 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494449 2016 UP142 25/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
494450 2016 UY142 06/09/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
494451 2016 UC143 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494452 2016 UF143 19/02/2012 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
494453 2016 UD144 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494454 2016 UW145 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
494455 2016 UB146 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494456 2016 UU146 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494457 2016 VY7 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
494458 2016 VH9 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494459 2016 VQ9 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494460 2016 VA11 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494461 2016 VF11 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494462 2016 VJ12 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494463 2016 VS15 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494464 2016 VZ15 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494465 2016 WH4 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
494466 2016 WD5 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494467 2016 WM5 03/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494468 2016 WU10 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
494469 2016 WV10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494470 2016 WK11 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
494471 2016 WF12 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494472 2016 WM12 03/10/1997 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
494473 2016 WJ13 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494474 2016 WL13 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494475 2016 WJ18 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494476 2016 WC19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494477 2016 WC22 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494478 2016 WL22 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494479 2016 WQ23 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
494480 2016 WV24 04/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
494481 2016 WF25 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494482 2016 WG27 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494483 2016 WH27 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494484 2016 WX32 22/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
494485 2016 WG33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494486 2016 WB34 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
494487 2016 WY35 21/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
494488 2016 WF39 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494489 2016 WR41 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
494490 2016 WL42 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494491 2016 WQ43 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
494492 2016 WV43 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494493 2016 WN45 03/01/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
494494 2016 WP45 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
494495 2016 WZ45 08/12/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
494496 2016 WQ46 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494497 2016 WV47 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494498 2016 WU49 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494499 2016 WZ49 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
494500 2016 WL50 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494501 2016 WO50 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494502 2016 WV50 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494503 2016 WO53 15/09/2012 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
494504 2016 WU54 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494505 2016 WE55 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
494506 2016 WH55 23/11/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
494507 2016 XY 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494508 2016 XG5 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494509 2016 XS9 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494510 2016 XT9 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494511 2016 XN15 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
494512 2016 XS22 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
494513 2016 XY22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
494514 2016 YP8 21/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
494515 2016 YQ9 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
494516 2016 YM10 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494517 2016 YN10 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
494518 2016 YA11 28/12/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
494519 2016 YD11 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
494520 2016 YN12 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494521 2016 YT12 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
494522 2016 YU12 16/07/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
494523 2016 YX12 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494524 2016 YE13 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494525 2017 AU 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
494526 2017 AO2 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
494527 2017 AS5 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494528 2017 AA6 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
494529 2017 AN6 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494530 2017 AF7 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494531 2017 AU11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
494532 2017 AB12 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494533 2017 AO12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
494534 2017 AT12 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494535 2017 AV12 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494536 2017 AW12 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494537 2017 AJ14 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494538 2017 AN14 15/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
494539 2017 AA15 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
494540 2017 AD15 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494541 2017 AE17 12/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
494542 2017 AF17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
494543 2017 AX17 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
494544 2017 AB18 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
494545 2017 AL20 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494546 2017 BZ1 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494547 2017 BY3 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
494548 2017 BZ3 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494549 2017 BN5 14/12/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
494550 2017 BF6 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
494551 2017 BO7 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494552 2017 BR7 28/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
494553 2017 BY7 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
494554 2017 BB8 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
494555 2017 BF8 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
494556 2017 BH8 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494557 2017 BO8 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
494558 2017 BQ8 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
494559 2017 BT8 15/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
494560 2017 BW8 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494561 2017 BD9 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494562 2017 BL9 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
494563 2017 BA10 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
494564 2017 BF11 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494565 2017 BD12 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494566 2017 BL12 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494567 2017 BX14 29/08/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
494568 2017 BA18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
494569 2017 BN24 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
494570 2017 BB28 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494571 2017 BL28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
494572 2017 BZ28 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
494573 2017 BN33 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
494574 2017 BD35 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494575 2017 BX35 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494576 2017 BY37 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
494577 2017 BD38 03/11/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
494578 2017 BX41 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
494579 2017 BB47 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494580 2017 BQ54 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494581 2017 BC58 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
494582 2017 BM59 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
494583 2017 BE64 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494584 2017 BH65 27/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
494585 2017 BF68 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
494586 2017 BW73 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494587 2017 BK85 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494588 2017 BU87 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494589 2017 BH88 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494590 2017 BU89 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
494591 2017 BD94 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494592 2017 BQ101 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
494593 2017 BL102 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494594 2017 BP102 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494595 2017 BR102 28/07/2011 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
494596 2017 BK107 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494597 2017 BY109 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494598 2017 BA110 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
494599 2017 BJ111 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
494600 2017 BS111 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494601 2017 BU111 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
494602 2017 BQ112 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
494603 2017 BB114 13/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
494604 2017 BL116 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
494605 2017 BG121 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
494606 2017 BN122 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494607 2017 BJ124 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494608 2017 BS124 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494609 2017 BU124 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494610 2017 BV124 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494611 2017 BJ125 31/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
494612 2017 BR129 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494613 2017 BL132 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494614 2017 BC133 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
494615 2017 BD133 19/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
494616 2017 BF133 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494617 2017 BC135 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
494618 2017 CN 01/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
494619 2017 CW2 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494620 2017 CY2 22/01/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
494621 2017 CF3 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494622 2017 CS3 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
494623 2017 CR4 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494624 2017 CN7 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494625 2017 CL10 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494626 2017 CZ10 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
494627 2017 CC12 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
494628 2017 CU12 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
494629 2017 CP13 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494630 2017 CW21 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
494631 2017 CN27 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
494632 2017 CB28 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
494633 2017 CP29 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
494634 2017 CF30 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494635 2017 CO30 20/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
494636 2017 DN7 05/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
494637 2017 DD9 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
494638 2017 DH12 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494639 2017 DM31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494640 2017 DU31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
494641 2017 DQ45 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
494642 2017 DG48 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
494643 2017 DU70 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494644 2017 DE73 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494645 2017 DE76 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494646 2017 DS77 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494647 2017 DX78 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
494648 2017 DH79 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494649 2017 DJ79 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
494650 2017 DZ83 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494651 2017 DF85 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
494652 2017 DM94 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494653 2017 DH107 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494654 1995 ST28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494655 1998 WX38 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
494656 2000 CD127 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494657 2000 TP40 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
494658 2000 UG11 25/10/2000 Socorro LINEAR APO · PHA · 300 m MPC · JPL
494659 2000 YQ13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494660 2001 RP47 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
494661 2001 RO75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
494662 2001 RT100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
494663 2001 SG117 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
494664 2001 TZ18 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
494665 2001 TQ84 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
494666 2001 UT31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
494667 2001 WX1 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
494668 2002 AH19 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
494669 2002 CG226 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
494670 2002 MQ1 18/06/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
494671 2002 QK81 30/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
494672 2002 RE267 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
494673 2002 SM61 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
494674 2002 TC311 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
494675 2002 VX14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 3,7 km MPC · JPL
494676 2002 VD111 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
494677 2003 SJ111 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494678 2003 SQ116 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494679 2003 SZ197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
494680 2003 SC393 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
494681 2003 SE427 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494682 2003 TJ54 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
494683 2003 WJ15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494684 2003 WO163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494685 2004 BK77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
494686 2004 CD50 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494687 2004 ED25 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
494688 2004 FN53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494689 2004 JR 09/05/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
494690 2004 JQ1 11/05/2004 Socorro LINEAR APO · 360 m MPC · JPL
494691 2004 MB2 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494692 2004 PL26 08/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
494693 2004 PT63 10/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
494694 2004 RS96 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
494695 2004 RR328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
494696 2004 RN335 13/09/2004 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
494697 2004 SW55 24/09/2004 Siding Spring SSS 260 m MPC · JPL
494698 2004 TL13 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
494699 2004 TS92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494700 2004 TR100 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494701 2004 TF242 08/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
494702 2004 VK59 09/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
494703 2004 XN62 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
494704 2004 YK36 21/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
494705 2005 ED76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494706 2005 GL9 03/04/2005 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
494707 2005 GD219 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
494708 2005 JY74 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
494709 2005 LP19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494710 2005 MO13 30/06/2005 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
494711 2005 NL85 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
494712 2005 NG122 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
494713 2005 OU2 29/07/2005 Siding Spring SSS 540 m MPC · JPL
494714 2005 QS40 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
494715 2005 QB82 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
494716 2005 SQ89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494717 2005 SE121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494718 2005 SF151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494719 2005 SD171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494720 2005 SM171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494721 2005 SO191 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494722 2005 SD233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494723 2005 SA245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494724 2005 SX256 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
494725 2005 SR289 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
494726 2005 TF3 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
494727 2005 TL183 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
494728 2005 UA5 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494729 2005 UG38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494730 2005 UT50 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
494731 2005 UR74 23/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
494732 2005 UV107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494733 2005 UF115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494734 2005 UC133 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494735 2005 UA242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494736 2005 UC337 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494737 2005 UP395 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494738 2005 UC431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494739 2005 UA454 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494740 2005 UA511 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494741 2005 UP520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
494742 2005 VM 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494743 2005 VF17 28/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
494744 2005 VG60 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
494745 2005 VE84 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494746 2005 WQ56 30/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
494747 2005 WG65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
494748 2005 WU119 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494749 2005 WL172 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494750 2005 WZ180 01/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
494751 2005 WG186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494752 2005 WJ197 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494753 2005 YJ9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494754 2005 YU141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494755 2005 YR143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494756 2005 YE291 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494757 2006 BZ92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494758 2006 BO108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494759 2006 BH279 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
494760 2006 DX12 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494761 2006 DE23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
494762 2006 DX108 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494763 2006 DD133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
494764 2006 FU17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494765 2006 GU34 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
494766 2006 HH12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494767 2006 HQ26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494768 2006 HE73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494769 2006 HQ85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
494770 2006 HM102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494771 2006 JG3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494772 2006 JD15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494773 2006 JE27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494774 2006 JF33 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494775 2006 KL26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494776 2006 KS32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494777 2006 KN44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494778 2006 KX70 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494779 2006 KC94 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494780 2006 QN72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494781 2006 SR86 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
494782 2006 SX117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
494783 2006 SL366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
494784 2006 TN37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494785 2006 TJ44 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494786 2006 TL67 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
494787 2006 TF83 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494788 2006 TD126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494789 2006 UB61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
494790 2006 UR169 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
494791 2006 UW217 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
494792 2006 UY282 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494793 2006 UU336 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494794 2006 VU13 23/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
494795 2006 WM175 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494796 2006 WV181 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494797 2006 XY9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494798 2006 XL59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494799 2006 YV18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494800 2006 YV42 23/12/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494801 2007 AA17 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494802 2007 BS17 17/01/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
494803 2007 CU36 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494804 2007 DU69 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
494805 2007 DS85 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494806 2007 HZ39 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
494807 2007 JF37 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494808 2007 LV37 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494809 2007 RH143 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494810 2007 RB150 13/09/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
494811 2007 RE155 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494812 2007 RS202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494813 2007 RF239 05/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
494814 2007 RC278 05/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
494815 2007 RA308 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494816 2007 SG 04/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
494817 2007 SD22 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494818 2007 TX10 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
494819 2007 TP39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494820 2007 TK43 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
494821 2007 TN80 21/09/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
494822 2007 TT104 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
494823 2007 TC110 07/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
494824 2007 TA137 15/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
494825 2007 TT145 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494826 2007 TE165 08/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
494827 2007 TF199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494828 2007 TP229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494829 2007 TM248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
494830 2007 TG253 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494831 2007 TJ288 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
494832 2007 TS298 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494833 2007 TW299 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494834 2007 TO428 11/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
494835 2007 TD431 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494836 2007 UR9 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
494837 2007 UM96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494838 2007 UU104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494839 2007 VL334 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494840 2007 WJ1 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494841 2007 XC16 14/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
494842 2007 YH14 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
494843 2008 AO25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494844 2008 AN28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494845 2008 AQ33 30/12/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
494846 2008 AY76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
494847 2008 CO5 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
494848 2008 CR6 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494849 2008 CA48 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494850 2008 CZ77 06/02/2008 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
494851 2008 CY137 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494852 2008 CC154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494853 2008 CT205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
494854 2008 CN210 02/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
494855 2008 CX214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
494856 2008 DY48 14/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
494857 2008 DD53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494858 2008 EZ11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494859 2008 ET17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494860 2008 ER26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
494861 2008 EH36 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494862 2008 EB38 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
494863 2008 ED112 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494864 2008 EK135 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
494865 2008 EE141 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494866 2008 EH167 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494867 2008 FY63 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
494868 2008 FF125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494869 2008 GZ15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
494870 2008 GB43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494871 2008 GK74 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
494872 2008 GG81 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
494873 2008 GO93 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494874 2008 GU96 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
494875 2008 GW116 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
494876 2008 HX 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494877 2008 HT1 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
494878 2008 HD48 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
494879 2008 HF67 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
494880 2008 SQ7 23/09/2008 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
494881 2008 SF36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494882 2008 SH51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494883 2008 SV58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
494884 2008 SZ66 26/08/2008 Črni Vrh J. Zakrajšek 3,4 km MPC · JPL
494885 2008 ST86 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
494886 2008 SD106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494887 2008 SE108 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494888 2008 SC180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
494889 2008 SH185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
494890 2008 SG267 23/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
494891 2008 TO9 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
494892 2008 TW135 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494893 2008 UH20 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494894 2008 UO22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494895 2008 UA53 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494896 2008 UC81 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
494897 2008 UG97 25/10/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
494898 2008 UB121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
494899 2008 UD136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494900 2008 UJ198 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
494901 2008 UN199 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
494902 2008 UO213 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494903 2008 UQ254 01/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
494904 2008 UK266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494905 2008 UN282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494906 2008 UU288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
494907 2008 UG290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
494908 2008 UA310 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
494909 2008 UX315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
494910 2008 UK358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
494911 2008 US359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494912 2008 VH25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
494913 2008 VO40 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494914 2008 VD43 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
494915 2008 VM56 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
494916 2008 VV73 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494917 2008 WF3 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
494918 2008 WQ27 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
494919 2008 WU31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494920 2008 WC62 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
494921 2008 WE80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494922 2008 WJ115 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494923 2008 WW140 02/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
494924 2008 WC141 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
494925 2008 XG14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
494926 2008 XW21 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494927 2008 YC27 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
494928 2008 YH85 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
494929 2008 YO93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
494930 2008 YV98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
494931 2008 YL114 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494932 2009 AU37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494933 2009 BO2 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494934 2009 BF38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
494935 2009 BB44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494936 2009 BS53 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494937 2009 BO81 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494938 2009 CU15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
494939 2009 DA48 28/01/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
494940 2009 DQ60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
494941 2009 EE13 14/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
494942 2009 EH22 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494943 2009 FS25 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494944 2009 FG35 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
494945 2009 FQ52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
494946 2009 HJ25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494947 2009 JV17 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
494948 2009 OE9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
494949 2009 OW9 28/07/2009 Tiki N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
494950 2009 PV9 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
494951 2009 PN15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
494952 2009 QX4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
494953 2009 RP14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494954 2009 RQ18 17/08/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
494955 2009 RH19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
494956 2009 RQ58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494957 2009 SK23 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
494958 2009 SZ46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
494959 2009 SH73 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
494960 2009 SZ120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
494961 2009 SV235 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
494962 2009 SJ250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
494963 2009 TH9 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
494964 2009 TA15 13/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
494965 2009 TL40 15/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
494966 2009 UR82 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494967 2009 UB106 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494968 2009 UA151 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
494969 2009 VO13 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
494970 2009 VA32 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
494971 2009 VB36 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
494972 2009 VQ67 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
494973 2009 VT96 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
494974 2009 WL78 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494975 2009 WO106 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
494976 2009 WY135 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
494977 2009 WN146 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
494978 2009 WJ148 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
494979 2009 WE165 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
494980 2009 WZ215 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494981 2009 WE260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
494982 2009 XR14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
494983 2010 AW33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
494984 2010 AJ37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
494985 2010 AS41 06/01/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
494986 2010 AO55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494987 2010 BK86 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
494988 2010 CC2 05/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
494989 2010 CY108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
494990 2010 CZ117 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
494991 2010 CM229 09/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
494992 2010 EL77 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
494993 2010 EB100 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
494994 2010 FU29 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
494995 2010 GP97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
494996 2010 HD76 28/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
494997 2010 HY113 27/05/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
494998 2010 JR31 05/05/2010 Tzec Maun E. Schwab 590 m MPC · JPL
494999 2010 JU39 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
495000 2010 JF46 07/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

490.000s  • 491.000s  • 492.000s  • 493.000s  • 494.000s  • 495.000s  • 496.000s  • 497.000s  • 498.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001