Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/106001–107000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106001 2000 SR283 23/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
106002 2000 SE284 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106003 2000 SQ284 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106004 2000 SN285 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106005 2000 SO285 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106006 2000 SY285 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106007 2000 SX287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106008 2000 SY288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106009 2000 SG290 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106010 2000 SR290 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106011 2000 SU291 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106012 2000 SF292 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106013 2000 SQ292 27/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
106014 2000 SZ292 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106015 2000 SK293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106016 2000 SS293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106017 2000 SH294 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106018 2000 SK294 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106019 2000 SN294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106020 2000 SS294 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106021 2000 SX294 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106022 2000 SK296 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106023 2000 SN296 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106024 2000 SC297 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106025 2000 SG297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106026 2000 ST297 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106027 2000 SV298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106028 2000 SB299 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106029 2000 SN299 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106030 2000 SB300 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106031 2000 SL300 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106032 2000 SO302 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106033 2000 SJ303 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106034 2000 SK303 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106035 2000 SU303 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106036 2000 SE304 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106037 2000 SU304 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106038 2000 SG305 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106039 2000 SH305 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106040 2000 SR305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106041 2000 SU305 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106042 2000 SK306 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106043 2000 SA307 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
106044 2000 SB307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106045 2000 SD307 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106046 2000 SF307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106047 2000 SG307 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106048 2000 SW307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106049 2000 SX307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106050 2000 SP308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106051 2000 SJ312 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106052 2000 ST312 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106053 2000 SJ313 27/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
106054 2000 SN313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106055 2000 SP313 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106056 2000 SF315 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106057 2000 SZ315 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106058 2000 SE316 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106059 2000 SK316 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106060 2000 SS316 30/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
106061 2000 SU317 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106062 2000 ST318 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106063 2000 SR319 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106064 2000 SA323 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106065 2000 ST324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
106066 2000 SZ324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
106067 2000 SC328 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106068 2000 SC329 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
106069 2000 SJ330 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106070 2000 SK333 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
106071 2000 SS335 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
106072 2000 SU335 26/09/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106073 2000 SP338 25/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
106074 2000 SO339 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
106075 2000 SX339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
106076 2000 SB345 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
106077 2000 SB347 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
106078 2000 SK347 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106079 2000 SF348 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106080 2000 SN348 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106081 2000 SU348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
106082 2000 SP350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
106083 2000 SR352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
106084 2000 SA355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
106085 2000 SO355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
106086 2000 SE356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
106087 2000 SY357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
106088 2000 SB359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
106089 2000 SJ359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
106090 2000 SY359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
106091 2000 SZ361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
106092 2000 SK362 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
106093 2000 SD366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
106094 2000 SA368 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106095 2000 SP369 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
106096 2000 TQ 02/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,2 km MPC · JPL
106097 2000 TC2 04/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
106098 2000 TC5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106099 2000 TF7 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106100 2000 TX9 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106101 2000 TT12 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106102 2000 TE13 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106103 2000 TM13 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106104 2000 TZ15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106105 2000 TW16 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106106 2000 TG18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106107 2000 TC19 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106108 2000 TF19 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106109 2000 TV21 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106110 2000 TW21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106111 2000 TS22 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106112 2000 TT23 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106113 2000 TF25 02/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106114 2000 TC27 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106115 2000 TU27 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106116 2000 TP28 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106117 2000 TH29 03/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106118 2000 TT32 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
106119 2000 TZ32 04/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106120 2000 TM33 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106121 2000 TP33 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106122 2000 TE34 07/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
106123 2000 TK35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
106124 2000 TL35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
106125 2000 TS35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
106126 2000 TH36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
106127 2000 TM36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
106128 2000 TR37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106129 2000 TM38 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106130 2000 TC39 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106131 2000 TO39 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106132 2000 TT40 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106133 2000 TA41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106134 2000 TZ41 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106135 2000 TE42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106136 2000 TH42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106137 2000 TC43 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106138 2000 TO43 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106139 2000 TQ43 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106140 2000 TP44 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106141 2000 TQ44 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106142 2000 TT44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106143 2000 TU44 01/10/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
106144 2000 TL46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
106145 2000 TQ49 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106146 2000 TU50 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106147 2000 TB51 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106148 2000 TH51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106149 2000 TN51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106150 2000 TF54 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106151 2000 TR56 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106152 2000 TZ56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
106153 2000 TM57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
106154 2000 TV58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
106155 2000 TB59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
106156 2000 TU59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
106157 2000 TJ60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
106158 2000 TT60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
106159 2000 TU60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
106160 2000 TG61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
106161 2000 TQ62 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106162 2000 TR62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106163 2000 TT64 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
106164 2000 TA65 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106165 2000 TC65 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106166 2000 TN66 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106167 2000 TS66 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
106168 2000 TE67 02/10/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
106169 2000 TP67 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106170 2000 TF68 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
106171 2000 TT70 05/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106172 2000 UF 19/10/2000 Ondřejov L. Kotková 5,4 km MPC · JPL
106173 2000 UX2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
106174 2000 UX3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106175 2000 UL5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106176 2000 UQ5 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106177 2000 UZ5 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106178 2000 UA6 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106179 2000 UD6 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106180 2000 UL6 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106181 2000 UY6 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106182 2000 UF7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106183 2000 US8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106184 2000 UG9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106185 2000 UP9 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
106186 2000 US9 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
106187 2000 UY9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106188 2000 UZ10 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106189 2000 UM11 26/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 1,8 km MPC · JPL
106190 2000 UH12 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106191 2000 UL12 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106192 2000 UP12 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106193 2000 UU14 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106194 2000 UF15 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106195 2000 UM15 29/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
106196 2000 UF16 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106197 2000 UO17 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106198 2000 UQ18 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106199 2000 UR18 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106200 2000 UA19 27/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106201 2000 UR21 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
106202 2000 UE22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106203 2000 UB23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106204 2000 UP27 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106205 2000 UY28 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
106206 2000 UR29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106207 2000 UU29 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106208 2000 UW30 26/10/2000 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
106209 2000 UQ31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
106210 2000 UA32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
106211 2000 UR32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
106212 2000 UJ33 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
106213 2000 UU33 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106214 2000 UZ34 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106215 2000 UD35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106216 2000 US35 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106217 2000 UT35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106218 2000 UV35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106219 2000 UC36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106220 2000 UD37 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106221 2000 UA38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106222 2000 UN38 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106223 2000 UX38 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106224 2000 UA39 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106225 2000 UN39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106226 2000 US39 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106227 2000 UA40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106228 2000 UB40 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106229 2000 UM40 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106230 2000 UB41 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
106231 2000 UL41 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106232 2000 UK42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106233 2000 UP43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106234 2000 UJ44 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106235 2000 UP44 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106236 2000 UN45 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106237 2000 UU45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106238 2000 UW45 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106239 2000 UM46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106240 2000 UB47 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106241 2000 UC47 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106242 2000 UL47 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106243 2000 UX47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106244 2000 UX48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106245 2000 UZ48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106246 2000 UF50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106247 2000 UA51 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106248 2000 UO51 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106249 2000 UK52 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106250 2000 UM52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106251 2000 UA54 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106252 2000 UV54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106253 2000 UE56 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106254 2000 UU56 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106255 2000 UE57 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106256 2000 UK57 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106257 2000 UJ58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106258 2000 UN59 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106259 2000 UX59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106260 2000 UC60 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106261 2000 UD60 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106262 2000 UZ60 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106263 2000 UG62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106264 2000 UP62 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106265 2000 UX62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106266 2000 UA63 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106267 2000 UZ63 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106268 2000 UD64 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106269 2000 UW64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106270 2000 UK66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106271 2000 UO67 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106272 2000 UP67 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106273 2000 UB68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106274 2000 UU69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106275 2000 UY69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106276 2000 UB70 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106277 2000 UA71 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
106278 2000 UZ71 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106279 2000 UN72 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106280 2000 UQ72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106281 2000 UW73 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106282 2000 UP74 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106283 2000 UZ74 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106284 2000 UG76 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106285 2000 UG77 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106286 2000 UK77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106287 2000 UP77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106288 2000 UK78 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106289 2000 UY78 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106290 2000 UR79 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106291 2000 UW79 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106292 2000 UM80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106293 2000 US81 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106294 2000 UH82 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106295 2000 UJ82 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106296 2000 UE83 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106297 2000 UQ83 31/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106298 2000 UX83 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106299 2000 UJ84 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106300 2000 UX84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106301 2000 UJ86 31/10/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
106302 2000 UJ87 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106303 2000 UO87 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106304 2000 UO88 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106305 2000 UD90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106306 2000 UU91 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106307 2000 UD92 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106308 2000 UN92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106309 2000 UU92 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106310 2000 UX92 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106311 2000 UL93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106312 2000 UC94 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106313 2000 UE94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106314 2000 UJ94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106315 2000 UP94 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
106316 2000 UA96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106317 2000 UK96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106318 2000 UP97 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106319 2000 UD98 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106320 2000 UN98 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106321 2000 US98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106322 2000 UQ99 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106323 2000 UD100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106324 2000 UD101 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106325 2000 UE101 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106326 2000 UN101 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106327 2000 UF102 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106328 2000 UV102 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106329 2000 UL104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106330 2000 UU104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106331 2000 UW105 29/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106332 2000 UO106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106333 2000 UC107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106334 2000 UM107 30/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106335 2000 UV107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106336 2000 UW107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106337 2000 UZ107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106338 2000 UE108 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106339 2000 UT108 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106340 2000 UV108 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106341 2000 UZ108 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106342 2000 UP110 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106343 2000 UT110 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106344 2000 UC111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
106345 2000 UQ111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
106346 2000 UA112 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
106347 2000 UG112 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106348 2000 UJ112 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106349 2000 VE 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
106350 2000 VM1 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106351 2000 VH2 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106352 2000 VA3 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
106353 2000 VX3 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106354 2000 VD4 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106355 2000 VS4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106356 2000 VX4 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106357 2000 VD5 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106358 2000 VE5 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106359 2000 VP6 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106360 2000 VB7 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106361 2000 VK7 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
106362 2000 VB8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106363 2000 VE8 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106364 2000 VO8 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106365 2000 VS8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
106366 2000 VM9 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106367 2000 VQ9 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106368 2000 VZ9 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106369 2000 VE10 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106370 2000 VT10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106371 2000 VA11 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106372 2000 VJ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106373 2000 VP11 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106374 2000 VQ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106375 2000 VT13 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
106376 2000 VW13 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106377 2000 VY13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106378 2000 VG14 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106379 2000 VL14 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106380 2000 VE15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106381 2000 VB16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106382 2000 VF16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106383 2000 VG16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106384 2000 VQ16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106385 2000 VH17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106386 2000 VP17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106387 2000 VR17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106388 2000 VV17 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106389 2000 VN20 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106390 2000 VR20 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106391 2000 VZ21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106392 2000 VB22 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106393 2000 VW22 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106394 2000 VG24 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106395 2000 VL24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106396 2000 VQ24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106397 2000 VO25 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106398 2000 VP25 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106399 2000 VS25 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106400 2000 VO27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106401 2000 VB28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106402 2000 VD28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106403 2000 VN28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106404 2000 VV28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106405 2000 VJ29 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106406 2000 VM29 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106407 2000 VN29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106408 2000 VK30 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106409 2000 VE31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106410 2000 VJ31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106411 2000 VK31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106412 2000 VL31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106413 2000 VD32 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106414 2000 VM32 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
106415 2000 VR32 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
106416 2000 VC34 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106417 2000 VC35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106418 2000 VU35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106419 2000 VO37 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106420 2000 VC38 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106421 2000 VE38 01/11/2000 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
106422 2000 VC42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106423 2000 VH42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106424 2000 VN42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106425 2000 VU42 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106426 2000 VN43 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106427 2000 VT43 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106428 2000 VV43 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106429 2000 VZ43 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106430 2000 VN45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
106431 2000 VU45 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106432 2000 VB48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106433 2000 VM48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106434 2000 VV49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106435 2000 VM50 02/11/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
106436 2000 VB51 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
106437 2000 VL51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106438 2000 VK52 03/11/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
106439 2000 VL52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106440 2000 VM52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106441 2000 VA53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106442 2000 VL54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106443 2000 VN54 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106444 2000 VP54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106445 2000 VN55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106446 2000 VT55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106447 2000 VA56 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106448 2000 VN56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106449 2000 VU56 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106450 2000 VJ57 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106451 2000 VX57 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106452 2000 VJ59 06/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106453 2000 VC60 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106454 2000 VJ60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
106455 2000 VJ62 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106456 2000 VW62 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106457 2000 WC 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
106458 2000 WT2 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106459 2000 WD3 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106460 2000 WV3 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106461 2000 WZ3 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
106462 2000 WP4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106463 2000 WR4 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106464 2000 WU4 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106465 2000 WZ4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106466 2000 WF7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
106467 2000 WJ7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106468 2000 WO7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106469 2000 WR8 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106470 2000 WU9 21/11/2000 Farpoint G. Hug 1,4 km MPC · JPL
106471 2000 WJ11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 1,6 km MPC · JPL
106472 2000 WK12 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
106473 2000 WV13 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106474 2000 WZ13 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106475 2000 WF14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106476 2000 WU15 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106477 2000 WZ16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106478 2000 WH18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106479 2000 WP18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106480 2000 WX18 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106481 2000 WD19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 7,7 km MPC · JPL
106482 2000 WA22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106483 2000 WF22 20/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
106484 2000 WV22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106485 2000 WU23 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106486 2000 WG24 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106487 2000 WH24 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106488 2000 WY24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106489 2000 WA25 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106490 2000 WB26 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106491 2000 WG28 23/11/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
106492 2000 WJ28 23/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
106493 2000 WM29 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106494 2000 WL30 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106495 2000 WD31 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106496 2000 WK31 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106497 2000 WO31 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
106498 2000 WD33 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106499 2000 WE33 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106500 2000 WW34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106501 2000 WN36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106502 2000 WO36 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106503 2000 WS36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106504 2000 WT36 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106505 2000 WY36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106506 2000 WS38 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
106507 2000 WO39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106508 2000 WR39 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106509 2000 WM41 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106510 2000 WN41 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106511 2000 WK42 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106512 2000 WP42 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106513 2000 WH43 21/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
106514 2000 WN44 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106515 2000 WS44 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106516 2000 WN45 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106517 2000 WQ45 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106518 2000 WR49 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106519 2000 WY49 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106520 2000 WA51 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106521 2000 WC51 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106522 2000 WM53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106523 2000 WE55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106524 2000 WJ55 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106525 2000 WZ55 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106526 2000 WN56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106527 2000 WW56 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106528 2000 WA57 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106529 2000 WZ57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106530 2000 WA58 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106531 2000 WY58 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
106532 2000 WC59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106533 2000 WD60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106534 2000 WK60 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106535 2000 WR62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
106536 2000 WV62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
106537 McCarthy 2000 WB63 23/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 1,3 km MPC · JPL
106538 2000 WK63 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106539 2000 WA66 28/11/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
106540 2000 WD66 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106541 2000 WE66 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106542 2000 WP66 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106543 2000 WA67 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106544 2000 WJ68 27/11/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
106545 Colanduno 2000 WL68 28/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 5,0 km MPC · JPL
106546 2000 WF69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106547 2000 WH69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106548 2000 WN69 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106549 2000 WS69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106550 2000 WG72 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106551 2000 WT72 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106552 2000 WW73 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106553 2000 WP74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106554 2000 WM75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106555 2000 WX75 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106556 2000 WC77 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106557 2000 WJ77 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106558 2000 WW80 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106559 2000 WC81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106560 2000 WH82 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106561 2000 WL83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106562 2000 WQ83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106563 2000 WR85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106564 2000 WY85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106565 2000 WE86 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106566 2000 WJ88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106567 2000 WK88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106568 2000 WV88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106569 2000 WC89 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106570 2000 WY89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106571 2000 WB90 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106572 2000 WN90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106573 2000 WR90 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106574 2000 WH94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106575 2000 WO94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106576 2000 WX94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106577 2000 WB95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106578 2000 WA97 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106579 2000 WO98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106580 2000 WZ98 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106581 2000 WK100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106582 2000 WH101 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106583 2000 WE102 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106584 2000 WG104 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106585 2000 WJ105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106586 2000 WL105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
106587 2000 WH106 25/11/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
106588 2000 WW106 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106589 2000 WN107 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
106590 2000 WQ107 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106591 2000 WF108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106592 2000 WM108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106593 2000 WO108 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106594 2000 WW108 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
106595 2000 WT109 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106596 2000 WE110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106597 2000 WG111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106598 2000 WZ112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106599 2000 WA113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106600 2000 WX113 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106601 2000 WE114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106602 2000 WH114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106603 2000 WM114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106604 2000 WN114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106605 2000 WD115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106606 2000 WR115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106607 2000 WU115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106608 2000 WM116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106609 2000 WN116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106610 2000 WU116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106611 2000 WJ120 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106612 2000 WR120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106613 2000 WN121 26/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
106614 2000 WQ121 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106615 2000 WY121 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106616 2000 WJ122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106617 2000 WB123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106618 2000 WJ123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106619 2000 WB124 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
106620 2000 WL124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106621 2000 WM124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106622 2000 WP124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106623 2000 WT124 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106624 2000 WV124 27/11/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
106625 2000 WC125 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106626 2000 WE126 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106627 2000 WG126 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106628 2000 WH126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106629 2000 WY128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
106630 2000 WF130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
106631 2000 WX130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
106632 2000 WH131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
106633 2000 WP131 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106634 2000 WY131 30/11/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
106635 2000 WL132 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
106636 2000 WQ132 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106637 2000 WU132 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
106638 2000 WB133 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106639 2000 WL133 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
106640 2000 WN133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106641 2000 WR133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106642 2000 WL134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106643 2000 WO134 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106644 2000 WT134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106645 2000 WV134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106646 2000 WW134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106647 2000 WC135 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106648 2000 WU135 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
106649 2000 WW135 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106650 2000 WO136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106651 2000 WA137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
106652 2000 WV140 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106653 2000 WW140 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106654 2000 WA141 21/11/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
106655 2000 WP141 19/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106656 2000 WE142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
106657 2000 WK142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
106658 2000 WA143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
106659 2000 WU143 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106660 2000 WV143 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106661 2000 WH144 21/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
106662 2000 WW144 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106663 2000 WY144 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106664 2000 WY145 23/11/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
106665 2000 WA146 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
106666 2000 WL146 23/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106667 2000 WN146 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
106668 2000 WO146 23/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106669 2000 WF147 28/11/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
106670 2000 WX149 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
106671 2000 WT150 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106672 2000 WK151 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106673 2000 WL151 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106674 2000 WA152 30/11/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
106675 2000 WC152 30/11/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
106676 2000 WO152 29/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106677 2000 WP152 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106678 2000 WR152 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106679 2000 WV152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106680 2000 WK153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106681 2000 WO153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
106682 2000 WL154 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106683 2000 WW154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106684 2000 WA155 30/11/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
106685 2000 WE156 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106686 2000 WM156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106687 2000 WQ157 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106688 2000 WS157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106689 2000 WW157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106690 2000 WK158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106691 2000 WW158 30/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106692 2000 WF159 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
106693 2000 WT161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
106694 2000 WV161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
106695 2000 WP164 22/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
106696 2000 WT164 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
106697 2000 WA165 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
106698 2000 WO166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
106699 2000 WA167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
106700 2000 WX167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106701 2000 WA168 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106702 2000 WC168 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106703 2000 WF168 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106704 2000 WN168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
106705 2000 WC169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
106706 2000 WK169 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106707 2000 WF170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
106708 2000 WJ170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
106709 2000 WF171 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
106710 2000 WB172 25/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106711 2000 WE173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
106712 2000 WH173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
106713 2000 WY173 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106714 2000 WZ173 26/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
106715 2000 WJ174 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106716 2000 WN174 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106717 2000 WQ174 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106718 2000 WS174 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106719 2000 WD175 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106720 2000 WR175 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106721 2000 WJ177 27/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106722 2000 WA179 25/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
106723 2000 WE179 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106724 2000 WG179 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106725 2000 WF180 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106726 2000 WQ180 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
106727 2000 WT181 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
106728 2000 WR182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
106729 2000 WS182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
106730 2000 WA183 17/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106731 2000 WW183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
106732 2000 WE184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
106733 2000 WQ184 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
106734 2000 WT184 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
106735 2000 WM185 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106736 2000 WN185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106737 2000 WK186 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106738 2000 WG187 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
106739 2000 WS187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
106740 2000 WL188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
106741 2000 WD189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
106742 2000 WQ189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
106743 2000 WU189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
106744 2000 WP190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
106745 2000 WU191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
106746 2000 WE192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
106747 2000 XD2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106748 2000 XG2 03/12/2000 Olathe L. Robinson 1,4 km MPC · JPL
106749 2000 XS2 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106750 2000 XR3 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106751 2000 XL4 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106752 2000 XS4 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106753 2000 XU4 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106754 2000 XZ4 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106755 2000 XF5 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106756 2000 XS5 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
106757 2000 XW5 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
106758 2000 XK6 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106759 2000 XT6 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
106760 2000 XD7 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106761 2000 XW8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106762 2000 XU9 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106763 2000 XK10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106764 2000 XG11 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
106765 2000 XW11 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106766 2000 XB12 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106767 2000 XW13 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
106768 2000 XG14 01/12/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
106769 2000 XA15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106770 2000 XD15 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106771 2000 XE15 05/12/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
106772 2000 XT15 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106773 2000 XG16 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106774 2000 XM16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106775 2000 XR16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106776 2000 XP18 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106777 2000 XQ18 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106778 2000 XL19 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106779 2000 XP19 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106780 2000 XW19 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
106781 2000 XU20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106782 2000 XB21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106783 2000 XJ21 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106784 2000 XQ21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106785 2000 XU21 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106786 2000 XZ21 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
106787 2000 XO22 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106788 2000 XQ22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106789 2000 XZ22 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106790 2000 XW23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106791 2000 XF24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106792 2000 XR24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106793 2000 XB26 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106794 2000 XK26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106795 2000 XP26 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106796 2000 XQ26 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106797 2000 XX27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106798 2000 XN28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106799 2000 XD31 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106800 2000 XN31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106801 2000 XT31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106802 2000 XX32 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106803 2000 XX33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106804 2000 XY33 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106805 2000 XM35 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106806 2000 XO35 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106807 2000 XE37 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106808 2000 XX38 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106809 2000 XP39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106810 2000 XY39 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106811 2000 XE40 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106812 2000 XV40 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106813 2000 XW41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106814 2000 XN42 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106815 2000 XR42 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
106816 2000 XE43 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106817 Yubangtaek 2000 XC44 06/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, Y.-H. Park 4,4 km MPC · JPL
106818 2000 XV44 08/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
106819 2000 XC45 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106820 2000 XJ45 07/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106821 2000 XX45 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106822 2000 XN47 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106823 2000 XB49 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106824 2000 XJ51 06/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106825 2000 XY53 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
106826 2000 YF 16/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106827 2000 YU 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106828 2000 YG1 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
106829 2000 YL1 17/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106830 2000 YC4 19/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
106831 2000 YQ4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
106832 2000 YU6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106833 2000 YF7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106834 2000 YN7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106835 2000 YE8 22/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
106836 2000 YG8 20/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
106837 2000 YW8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106838 2000 YT9 23/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
106839 2000 YJ10 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106840 2000 YA11 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106841 2000 YB11 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106842 2000 YT12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
106843 2000 YV12 25/12/2000 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
106844 2000 YQ14 25/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,1 km MPC · JPL
106845 2000 YR14 24/12/2000 Farpoint G. Hug 2,1 km MPC · JPL
106846 2000 YY15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
106847 2000 YO16 28/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 5,4 km MPC · JPL
106848 2000 YP16 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106849 2000 YC17 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106850 2000 YN18 21/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106851 2000 YS19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,2 km MPC · JPL
106852 2000 YV19 22/12/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
106853 2000 YZ19 27/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
106854 2000 YB21 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
106855 2000 YN21 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
106856 2000 YF22 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
106857 2000 YU22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
106858 2000 YT23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
106859 2000 YC26 23/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106860 2000 YO26 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106861 2000 YV26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106862 2000 YZ26 25/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
106863 2000 YA27 25/12/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
106864 2000 YL27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
106865 2000 YU27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106866 2000 YQ28 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106867 2000 YR28 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106868 2000 YK31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
106869 Irinyi 2000 YY31 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,6 km MPC · JPL
106870 2000 YN32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106871 2000 YP32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106872 2000 YV32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106873 2000 YA33 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106874 2000 YD33 23/12/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
106875 2000 YW33 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106876 2000 YN34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106877 2000 YU34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106878 2000 YZ35 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106879 2000 YA36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106880 2000 YM36 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106881 2000 YX36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106882 2000 YY36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106883 2000 YJ37 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106884 2000 YN37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106885 2000 YY37 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106886 2000 YC38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106887 2000 YC39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106888 2000 YM39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106889 2000 YW39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106890 2000 YA40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106891 2000 YV40 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106892 2000 YK41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106893 2000 YS41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106894 2000 YT41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106895 2000 YX41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106896 2000 YL43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106897 2000 YO43 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106898 2000 YU43 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106899 2000 YF44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106900 2000 YA45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106901 2000 YB45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106902 2000 YJ45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106903 2000 YN45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106904 2000 YH46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106905 2000 YP46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106906 2000 YJ47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106907 2000 YZ47 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106908 2000 YX48 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106909 2000 YA49 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106910 2000 YF49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106911 2000 YH49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106912 2000 YN49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106913 2000 YF50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106914 2000 YO51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106915 2000 YX51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106916 2000 YS52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106917 2000 YT52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106918 2000 YZ52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106919 2000 YC53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106920 2000 YG54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106921 2000 YN54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106922 2000 YM55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106923 2000 YM57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106924 2000 YT57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106925 2000 YS58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106926 2000 YG61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106927 2000 YV61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106928 2000 YQ62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106929 2000 YV62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106930 2000 YY63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106931 2000 YC64 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106932 2000 YN64 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106933 2000 YY64 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
106934 2000 YJ65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
106935 2000 YB66 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106936 2000 YF66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
106937 2000 YV66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
106938 2000 YR69 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106939 2000 YX69 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106940 2000 YF70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106941 2000 YR70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106942 2000 YY70 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106943 2000 YX72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106944 2000 YA73 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106945 2000 YN75 30/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
106946 2000 YD76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106947 2000 YL76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106948 2000 YM76 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106949 2000 YO76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106950 2000 YW76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106951 2000 YQ77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106952 2000 YW77 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106953 2000 YL78 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106954 2000 YS78 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106955 2000 YY78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106956 2000 YZ78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106957 2000 YJ79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106958 2000 YN79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106959 2000 YR79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106960 2000 YU79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106961 2000 YZ79 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106962 2000 YO80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106963 2000 YC81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106964 2000 YJ82 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106965 2000 YR84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106966 2000 YF85 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106967 2000 YK85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106968 2000 YT86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106969 2000 YB87 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
106970 2000 YU89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106971 2000 YB90 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106972 2000 YN90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106973 2000 YR90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106974 2000 YW90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106975 2000 YW91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106976 2000 YP92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106977 2000 YG93 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106978 2000 YO94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106979 2000 YV94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106980 2000 YM96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106981 2000 YU96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106982 2000 YJ97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106983 2000 YC98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106984 2000 YJ98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106985 2000 YD99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106986 2000 YC100 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106987 2000 YG100 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
106988 2000 YE101 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
106989 2000 YN102 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
106990 2000 YX102 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106991 2000 YL103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106992 2000 YT103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106993 2000 YC106 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106994 2000 YJ106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106995 2000 YO107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106996 2000 YP107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106997 2000 YR108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106998 2000 YA109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106999 2000 YG109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107000 2000 YU109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

102.000s  • 103.000s  • 104.000s  • 105.000s  • 106.000s  • 107.000s  • 108.000s  • 109.000s  • 110.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001