Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/184001–185000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184001 2004 EQ78 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184002 2004 EO80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184003 2004 EH82 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184004 2004 EO84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
184005 2004 EH90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184006 2004 EF91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184007 2004 EX92 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
184008 2004 EY92 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184009 2004 EJ95 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184010 2004 EE97 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184011 Andypuckett 2004 FT4 19/03/2004 Antares R. Holmes 1,2 km MPC · JPL
184012 2004 FT12 16/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
184013 2004 FY20 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184014 2004 FA24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
184015 2004 FH24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184016 2004 FW27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184017 2004 FP31 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
184018 2004 FP33 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
184019 2004 FM35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
184020 2004 FA36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184021 2004 FY36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184022 2004 FE39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184023 2004 FY39 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184024 2004 FO42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184025 2004 FG44 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184026 2004 FO45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184027 2004 FG50 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184028 2004 FJ55 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184029 2004 FH62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
184030 2004 FT63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184031 2004 FX64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184032 2004 FA65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
184033 2004 FD65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
184034 2004 FM66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184035 2004 FF67 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
184036 2004 FL67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
184037 2004 FD75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184038 2004 FW77 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
184039 2004 FG82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184040 2004 FJ82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184041 2004 FQ84 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184042 2004 FF86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184043 2004 FG86 19/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
184044 2004 FM86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184045 2004 FV87 19/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
184046 2004 FH90 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184047 2004 FX92 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184048 2004 FU96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
184049 2004 FB99 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184050 2004 FL99 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
184051 2004 FQ102 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184052 2004 FR102 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184053 2004 FN110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
184054 2004 FM113 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184055 2004 FD126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
184056 2004 FE128 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
184057 2004 FY130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
184058 2004 FC139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
184059 2004 FG143 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184060 2004 FR146 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
184061 2004 FM148 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184062 2004 FZ151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
184063 2004 FS162 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184064 Miner 2004 GM 10/04/2004 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
184065 2004 GW4 11/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
184066 2004 GQ7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
184067 2004 GT7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184068 2004 GX7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184069 2004 GH9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184070 2004 GW12 11/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
184071 2004 GD17 10/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184072 2004 GM17 11/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184073 2004 GU18 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
184074 2004 GS20 10/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
184075 2004 GU20 10/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
184076 2004 GY23 13/04/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
184077 2004 GC24 13/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184078 2004 GY25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184079 2004 GC27 14/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184080 2004 GC30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184081 2004 GR33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184082 2004 GY34 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184083 2004 GR36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184084 2004 GY38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184085 2004 GS39 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
184086 2004 GG40 11/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184087 2004 GP41 13/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184088 2004 GD53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
184089 2004 GZ58 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
184090 2004 GE70 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184091 2004 GL72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184092 2004 GZ72 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
184093 2004 GG77 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
184094 2004 GF81 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184095 2004 HH3 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
184096 Kazlauskas 2004 HB4 16/04/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
184097 2004 HQ4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184098 2004 HG8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184099 2004 HM10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184100 2004 HQ10 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184101 2004 HE11 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
184102 2004 HC12 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
184103 2004 HT17 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184104 2004 HQ23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184105 2004 HP24 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
184106 2004 HZ27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184107 2004 HB28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
184108 2004 HG30 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184109 2004 HZ30 21/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
184110 2004 HX36 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
184111 2004 HC38 23/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
184112 2004 HB43 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184113 2004 HZ43 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184114 2004 HM47 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
184115 2004 HJ49 23/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
184116 2004 HY54 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184117 2004 HQ56 26/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
184118 2004 HG58 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184119 2004 HG59 25/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
184120 2004 HU59 25/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
184121 2004 HF60 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
184122 2004 HG62 30/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
184123 2004 HQ66 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184124 2004 HW71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184125 2004 HG72 26/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
184126 2004 JD1 09/05/2004 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
184127 2004 JJ1 11/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
184128 2004 JB11 12/05/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
184129 2004 JL11 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
184130 2004 JT12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
184131 2004 JH14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184132 2004 JN14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184133 2004 JX14 09/05/2004 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
184134 2004 JQ15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184135 2004 JA17 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
184136 2004 JB18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
184137 2004 JU18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184138 2004 JM19 13/05/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
184139 2004 JC20 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184140 2004 JW22 10/05/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
184141 2004 JG23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184142 2004 JN26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
184143 2004 JQ27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184144 2004 JY30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
184145 2004 JC32 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184146 2004 JB36 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
184147 2004 JW36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
184148 2004 JT51 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
184149 2004 JD52 14/05/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
184150 2004 JY53 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184151 2004 KY 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
184152 2004 KQ1 18/05/2004 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
184153 2004 KJ5 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184154 2004 KF6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
184155 2004 KW7 19/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
184156 2004 KY14 23/05/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
184157 2004 KF16 24/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
184158 2004 KX16 24/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184159 2004 LW 05/06/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
184160 2004 LW1 06/06/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
184161 2004 LM2 07/06/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
184162 2004 LB3 06/06/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184163 2004 LX4 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184164 2004 LX6 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
184165 2004 LC9 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
184166 2004 LK9 13/06/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
184167 2004 LS16 13/06/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
184168 2004 LD28 13/06/2004 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
184169 2004 LC31 13/06/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
184170 2004 MX1 18/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
184171 2004 MH4 17/06/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184172 2004 NM19 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
184173 2004 NC24 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184174 2004 NS25 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
184175 2004 NT28 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184176 2004 NK30 13/07/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
184177 2004 NA31 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
184178 2004 NV31 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
184179 2004 NC33 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
184180 2004 NN33 15/07/2004 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
184181 2004 OO 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
184182 2004 OC4 17/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
184183 2004 ON4 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
184184 2004 OX11 27/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
184185 2004 PX 06/08/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
184186 2004 PZ1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
184187 2004 PX3 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
184188 2004 PX17 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184189 2004 PO19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
184190 2004 PY19 08/08/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
184191 2004 PD25 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184192 2004 PC30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
184193 2004 PO30 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
184194 2004 PS32 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
184195 2004 PU33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184196 2004 PF36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
184197 2004 PA49 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
184198 2004 PF55 08/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
184199 2004 PH63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
184200 2004 PZ65 06/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184201 2004 PE71 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
184202 2004 PL74 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
184203 2004 PG75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
184204 2004 PS75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 7,1 km MPC · JPL
184205 2004 PJ81 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
184206 2004 PS83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
184207 2004 PQ88 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
184208 2004 PR94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
184209 2004 PA99 08/08/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
184210 2004 PB107 15/08/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184211 2004 PN111 15/08/2004 Siding Spring SSS 7,4 km MPC · JPL
184212 2004 PB112 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 123 km MPC · JPL
184213 2004 PJ115 08/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
184214 2004 QU3 21/08/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
184215 2004 QJ27 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
184216 2004 QV27 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184217 2004 RM23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184218 2004 RF40 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184219 2004 RU45 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
184220 2004 RQ58 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184221 2004 RS67 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
184222 2004 RA68 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
184223 2004 RD69 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184224 2004 RB74 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184225 2004 RB81 08/09/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
184226 2004 RR89 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
184227 2004 RW89 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
184228 2004 RE90 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
184229 2004 RO103 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
184230 2004 RD136 07/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
184231 2004 RQ147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184232 2004 RS147 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184233 2004 RA151 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
184234 2004 RK152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184235 2004 RR186 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
184236 2004 RQ197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
184237 2004 RM206 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
184238 2004 RF208 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
184239 2004 RE227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
184240 2004 RM232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184241 2004 RD235 10/09/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
184242 2004 RL244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
184243 2004 RQ253 06/09/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
184244 2004 RW290 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184245 2004 RY315 15/09/2004 Siding Spring SSS 7,2 km MPC · JPL
184246 2004 RY332 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
184247 2004 RZ332 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
184248 2004 SX11 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
184249 2004 SE29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184250 2004 SD33 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
184251 2004 SD47 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
184252 2004 TV5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184253 2004 TP7 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
184254 2004 TC16 08/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
184255 2004 TQ65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
184256 2004 TG66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
184257 2004 TF96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
184258 2004 TC106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184259 2004 TY116 05/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
184260 2004 TJ124 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
184261 2004 TW124 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184262 2004 TH147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
184263 2004 TP179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184264 2004 TZ287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184265 2004 UL8 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184266 2004 VW14 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS APO · 470 m MPC · JPL
184267 2004 XD 01/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
184268 2004 XU5 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
184269 2004 XO11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184270 2004 XU41 09/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
184271 2004 XL90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184272 2004 XR114 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
184273 2004 XR137 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184274 2004 YW24 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
184275 Laffra 2005 AX 06/01/2005 Nogales J.-C. Merlin 820 m MPC · JPL
184276 2005 AU19 06/01/2005 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
184277 2005 AB22 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
184278 2005 AS32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
184279 2005 AM43 15/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184280 Yperion 2005 AQ47 13/01/2005 Jarnac Jarnac Obs. 11 km MPC · JPL
184281 2005 AK59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
184282 2005 BV2 19/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
184283 2005 BX10 16/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
184284 2005 BK12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
184285 2005 CO7 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184286 2005 CW13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184287 2005 CW17 02/02/2005 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
184288 2005 CD25 04/02/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
184289 2005 CG31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184290 2005 CV61 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 960 m MPC · JPL
184291 2005 CT79 15/02/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
184292 2005 EK 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184293 2005 EB2 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
184294 2005 ES25 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
184295 2005 EJ37 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184296 2005 EG38 01/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
184297 2005 EZ46 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
184298 2005 ES60 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
184299 2005 ES78 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
184300 2005 ED114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184301 2005 EY153 09/03/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
184302 2005 EU178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184303 2005 EP181 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
184304 2005 EV198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
184305 2005 ET199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184306 2005 ES203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184307 2005 ED206 13/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
184308 2005 EY209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184309 2005 EC260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
184310 2005 EZ263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
184311 2005 ER270 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
184312 2005 EG278 09/03/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
184313 2005 EO283 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184314 Mbabamwanawaresa 2005 EO302 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 233 km MPC · JPL
184315 2005 EB314 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
184316 2005 EP315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184317 2005 EV323 04/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
184318 Fosanelli 2005 GC1 02/04/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,7 km MPC · JPL
184319 2005 GF2 01/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
184320 2005 GK7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
184321 2005 GA8 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184322 2005 GH30 04/04/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
184323 2005 GD32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
184324 2005 GB39 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
184325 2005 GN60 06/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 890 m MPC · JPL
184326 2005 GA73 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184327 2005 GD81 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
184328 2005 GB91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
184329 2005 GY96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184330 2005 GV97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184331 2005 GV101 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
184332 2005 GF102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184333 2005 GX108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184334 2005 GY127 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
184335 2005 GB133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
184336 2005 GM139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
184337 2005 GN143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184338 2005 GB151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184339 2005 GA154 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184340 2005 GM163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184341 2005 GX176 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
184342 2005 GG178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184343 2005 GW218 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
184344 2005 HO2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184345 2005 HO4 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
184346 2005 HF6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184347 2005 HO6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184348 2005 HW7 30/04/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
184349 2005 JV 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
184350 2005 JL1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184351 2005 JY7 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 880 m MPC · JPL
184352 2005 JA16 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184353 2005 JK22 08/05/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
184354 2005 JZ35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184355 2005 JL38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
184356 2005 JP51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184357 2005 JJ55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
184358 2005 JW67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
184359 2005 JB68 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
184360 2005 JC68 04/05/2005 Siding Spring SSS 880 m MPC · JPL
184361 2005 JW76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
184362 2005 JF91 11/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
184363 2005 JX101 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
184364 2005 JE103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184365 2005 JP104 10/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184366 2005 JW106 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
184367 2005 JC110 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
184368 2005 JE119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184369 2005 JH134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
184370 2005 JB144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
184371 2005 JU155 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
184372 2005 JH160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
184373 2005 JS161 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
184374 2005 KT4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184375 2005 KM7 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
184376 2005 KS9 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
184377 2005 KL10 29/05/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
184378 2005 KS11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
184379 2005 LL8 03/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
184380 2005 LN8 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
184381 2005 LW8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184382 2005 LZ15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184383 2005 LU16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184384 2005 LA18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184385 2005 LO18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184386 2005 LS43 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184387 2005 LY43 11/06/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
184388 2005 LG44 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184389 2005 LE47 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
184390 2005 LY47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184391 2005 LY52 04/06/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184392 2005 ME2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
184393 2005 MU2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
184394 2005 MH5 21/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184395 2005 MV5 21/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184396 2005 ME6 24/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184397 2005 MP8 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184398 2005 MV10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184399 2005 MF12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
184400 2005 MG12 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184401 2005 MP12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184402 2005 MA13 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
184403 2005 MQ14 28/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
184404 2005 MD15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184405 2005 MD18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184406 2005 MT20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184407 2005 MF22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184408 2005 MZ22 30/06/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
184409 2005 MF25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184410 2005 MO30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
184411 2005 MG31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184412 2005 MO31 30/06/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184413 2005 MS32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184414 2005 MQ37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184415 2005 MK39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184416 2005 ML39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184417 2005 MM41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184418 2005 MY46 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184419 2005 MF52 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
184420 2005 MJ52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184421 2005 NG2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184422 2005 NE4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184423 2005 NY6 03/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184424 2005 ND8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184425 2005 NJ9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184426 2005 NK9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184427 2005 NG12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
184428 2005 NT13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184429 2005 ND14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184430 2005 NW17 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184431 2005 NX17 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184432 2005 NX19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
184433 2005 NT20 02/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
184434 2005 NS21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184435 2005 NM22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
184436 2005 NW23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184437 2005 NQ26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
184438 2005 NR28 05/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
184439 2005 NV31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184440 2005 NX31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
184441 2005 NG32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184442 2005 NQ35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184443 2005 NC45 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184444 2005 ND46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
184445 2005 NF46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
184446 2005 NQ49 04/07/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
184447 2005 NR49 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184448 2005 NV51 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184449 2005 NL55 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
184450 2005 NV57 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184451 2005 NR59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
184452 2005 NH63 13/07/2005 RAS A. Lowe 6,1 km MPC · JPL
184453 2005 NX63 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
184454 2005 NH64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184455 2005 NB67 02/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
184456 2005 NY69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
184457 2005 NL76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184458 2005 NW79 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
184459 2005 NH80 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
184460 2005 NN80 13/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
184461 2005 NR80 14/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
184462 2005 ND81 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184463 2005 NS81 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
184464 2005 NW81 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184465 2005 NZ84 02/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184466 2005 NT85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
184467 2005 NZ86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
184468 2005 NX98 10/07/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
184469 2005 NC99 10/07/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184470 2005 NU99 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184471 2005 NU100 02/07/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184472 2005 NK101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
184473 2005 NN122 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
184474 2005 OA 16/07/2005 RAS A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
184475 2005 OV 17/07/2005 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
184476 2005 OZ1 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
184477 2005 OD2 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
184478 2005 OO5 28/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
184479 2005 OS5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184480 2005 OB9 26/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
184481 2005 OE11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184482 2005 OG12 29/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
184483 2005 OX14 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
184484 2005 OQ15 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184485 2005 OY17 30/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
184486 2005 OA18 30/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184487 2005 OG18 30/07/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
184488 2005 ON18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184489 2005 OY18 31/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184490 2005 OE21 28/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184491 2005 OJ21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184492 2005 OM21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
184493 2005 OX21 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184494 2005 OE26 17/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184495 2005 OD27 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184496 2005 OF27 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
184497 2005 PC1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
184498 2005 PP2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184499 2005 PZ2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184500 2005 PR5 08/08/2005 Village-Neuf Village-Neuf Obs. 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184501 Pimprenelle 2005 PV5 09/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
184502 2005 PM6 09/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
184503 2005 PN7 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184504 2005 PZ9 04/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
184505 2005 PQ11 04/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
184506 2005 PM13 04/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
184507 2005 PS15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
184508 Courroux 2005 PR16 10/08/2005 Vicques M. Ory 4,4 km MPC · JPL
184509 2005 PC19 02/08/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
184510 2005 QS 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184511 2005 QT 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
184512 2005 QP2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
184513 2005 QW3 24/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
184514 2005 QS4 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
184515 2005 QL6 24/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184516 2005 QM7 24/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184517 2005 QR8 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184518 2005 QT9 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184519 2005 QU10 24/08/2005 Needville Needville Obs. 5,3 km MPC · JPL
184520 2005 QD16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184521 2005 QJ16 25/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
184522 2005 QS16 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184523 2005 QM18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184524 2005 QR18 25/08/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
184525 2005 QA19 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184526 2005 QL19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
184527 2005 QR20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
184528 2005 QO22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
184529 2005 QG24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
184530 2005 QV24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184531 2005 QC25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
184532 2005 QQ25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
184533 2005 QA26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184534 2005 QY29 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
184535 Audouze 2005 QN30 29/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 4,9 km MPC · JPL
184536 2005 QV30 24/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
184537 2005 QT32 25/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184538 2005 QW35 25/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
184539 2005 QG36 25/08/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
184540 2005 QR37 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184541 2005 QB38 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
184542 2005 QM39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
184543 2005 QR40 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
184544 2005 QZ42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
184545 2005 QS44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184546 2005 QK45 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184547 2005 QJ46 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
184548 2005 QN47 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
184549 2005 QT47 26/08/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
184550 2005 QH48 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184551 2005 QJ48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184552 2005 QM48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184553 2005 QH49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184554 2005 QK49 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
184555 2005 QR50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184556 2005 QU51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
184557 2005 QN52 27/08/2005 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
184558 2005 QK53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184559 2005 QU56 29/08/2005 Jarnac Jarnac Obs. 890 m MPC · JPL
184560 2005 QZ59 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
184561 2005 QH62 26/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
184562 2005 QE66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184563 2005 QZ66 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184564 2005 QS72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184565 2005 QD74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
184566 2005 QX78 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
184567 2005 QF79 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
184568 2005 QL80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184569 2005 QU82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
184570 2005 QF85 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
184571 2005 QU90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184572 2005 QE91 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
184573 2005 QK92 26/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184574 2005 QQ93 26/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
184575 2005 QW93 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
184576 2005 QD94 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
184577 2005 QL94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184578 2005 QB100 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
184579 2005 QP105 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184580 2005 QD106 27/08/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
184581 2005 QM106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
184582 2005 QC107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184583 2005 QY113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
184584 2005 QX115 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184585 2005 QZ115 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184586 2005 QA116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184587 2005 QB118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184588 2005 QF119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184589 2005 QK119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184590 2005 QM122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184591 2005 QD126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184592 2005 QV128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184593 2005 QY130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184594 2005 QV142 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184595 2005 QC144 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184596 2005 QJ148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
184597 2005 QL148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
184598 2005 QM148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
184599 2005 QA150 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184600 2005 QN154 27/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184601 2005 QY160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
184602 2005 QL161 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
184603 2005 QG162 29/08/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
184604 2005 QG174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
184605 2005 QF177 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
184606 2005 QH178 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184607 2005 QF182 31/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
184608 2005 QG182 31/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184609 2005 QJ182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184610 2005 RN 01/09/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,8 km MPC · JPL
184611 2005 RG3 05/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184612 2005 RU6 03/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
184613 2005 RV8 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
184614 2005 RC9 08/09/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
184615 2005 RD10 06/09/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
184616 2005 RE11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
184617 2005 RJ12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184618 2005 RJ16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184619 2005 RS21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
184620 Pippobattaglia 2005 RA24 10/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
184621 2005 RD26 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
184622 2005 RN26 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184623 2005 RS26 08/09/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
184624 2005 RT29 07/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
184625 2005 RX32 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
184626 2005 RH40 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
184627 2005 RX43 03/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184628 2005 RU45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
184629 2005 SX1 23/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
184630 2005 SS2 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
184631 2005 SK4 24/09/2005 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
184632 2005 SO9 25/09/2005 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
184633 2005 SU11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184634 2005 SB12 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
184635 2005 SG12 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
184636 2005 SD13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184637 2005 SL14 25/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184638 2005 SS15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184639 2005 SX18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
184640 2005 SF20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184641 2005 SG20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184642 2005 SX20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184643 2005 SB21 26/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
184644 2005 SJ22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184645 2005 ST22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
184646 2005 SC24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
184647 2005 SM24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
184648 2005 SY26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184649 2005 SQ29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184650 2005 SG31 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
184651 2005 SX31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184652 2005 SD33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
184653 2005 SQ34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
184654 2005 SF35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184655 2005 SQ35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184656 2005 SW35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184657 2005 SX39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184658 2005 SO40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
184659 2005 SJ41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
184660 2005 SK47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184661 2005 SW51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184662 2005 SE52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184663 2005 SM52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
184664 2005 SK55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184665 2005 SX55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184666 2005 SQ58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184667 2005 SO59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184668 2005 SK60 26/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
184669 2005 SF61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184670 2005 SP61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184671 2005 SW62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184672 2005 SL64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184673 2005 SX64 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184674 2005 SC65 26/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184675 2005 SQ71 23/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
184676 2005 SC75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184677 2005 SJ77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184678 2005 SU77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184679 2005 SM78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184680 2005 ST79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184681 2005 SB81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184682 2005 SF84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
184683 2005 SL85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184684 2005 SS85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184685 2005 SN86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184686 2005 SP87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184687 2005 SR87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
184688 2005 SS90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184689 2005 SL95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184690 2005 SV95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184691 2005 SV97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184692 2005 SJ101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184693 2005 SG103 25/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184694 2005 SL104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184695 2005 ST104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184696 2005 SO111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184697 2005 SG114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184698 2005 SJ114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
184699 2005 SK115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
184700 2005 SV115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184701 2005 SN117 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
184702 2005 SH122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184703 2005 SD123 29/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184704 2005 SG123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
184705 2005 SJ123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184706 2005 SQ129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184707 2005 SL131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184708 2005 SD134 30/09/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,5 km MPC · JPL
184709 2005 SA138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184710 2005 SL138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184711 2005 SV140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184712 2005 SA141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184713 2005 SR147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184714 2005 SJ150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184715 2005 SD153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184716 2005 SG155 26/09/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
184717 2005 SV157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184718 2005 SU160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184719 2005 SC162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184720 2005 SH162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
184721 2005 SG163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184722 2005 SP164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
184723 2005 SQ165 28/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
184724 2005 SU166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184725 2005 SE170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
184726 2005 SQ172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184727 2005 SQ173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
184728 2005 SX176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184729 2005 SV179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184730 2005 SM180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
184731 2005 SY180 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184732 2005 SG185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
184733 2005 SF186 29/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
184734 2005 SC190 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184735 2005 SL192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
184736 2005 SV204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
184737 2005 SA205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
184738 2005 SS207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184739 2005 SO210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184740 2005 SS217 30/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
184741 2005 SU217 30/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
184742 2005 SA225 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184743 2005 SE230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184744 2005 SB238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184745 2005 SD245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184746 2005 SU246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184747 2005 SA247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
184748 2005 SE247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184749 2005 SK247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
184750 2005 SM248 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
184751 2005 SQ249 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184752 2005 SM252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184753 2005 SF253 24/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184754 2005 SJ253 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184755 2005 SS254 22/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
184756 2005 SX254 22/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
184757 2005 SN255 22/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
184758 2005 SN257 22/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
184759 2005 SK263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184760 2005 SX266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
184761 2005 SR268 24/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
184762 2005 SG278 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184763 2005 SZ278 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184764 2005 SL279 23/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184765 2005 SO285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
184766 2005 TO3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184767 2005 TR4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
184768 2005 TS7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184769 2005 TZ8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184770 2005 TU9 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184771 2005 TO10 02/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
184772 2005 TY13 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
184773 2005 TC16 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
184774 2005 TG17 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184775 2005 TH18 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
184776 2005 TN18 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
184777 2005 TL26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184778 Kevinoberheim 2005 TL27 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 1,6 km MPC · JPL
184779 Bericoberheim 2005 TO27 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 4,2 km MPC · JPL
184780 2005 TN28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
184781 2005 TW29 04/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184782 2005 TT33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184783 2005 TU39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184784 Bettiepage 2005 TZ41 03/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
184785 2005 TP47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184786 2005 TE53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
184787 2005 TH54 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184788 2005 TL55 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184789 2005 TY56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
184790 2005 TD57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
184791 2005 TM58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184792 2005 TT63 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
184793 2005 TJ64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
184794 2005 TK64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184795 2005 TR74 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184796 2005 TO81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184797 2005 TQ85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184798 2005 TW87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184799 2005 TE90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184800 2005 TV98 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184801 2005 TE101 07/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
184802 2005 TH101 07/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
184803 2005 TB110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184804 2005 TF112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
184805 2005 TX115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184806 2005 TH121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184807 2005 TK122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
184808 2005 TX122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184809 2005 TQ124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184810 2005 TG126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184811 2005 TX127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184812 2005 TK129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184813 2005 TU129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184814 2005 TF135 05/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
184815 2005 TP136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184816 2005 TS136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184817 2005 TJ140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184818 2005 TX140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184819 2005 TU160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184820 2005 TR162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184821 2005 TY162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
184822 2005 TK167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184823 2005 TX170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
184824 2005 TA178 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
184825 2005 TZ178 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
184826 2005 TE190 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
184827 2005 TP190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184828 2005 TX191 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
184829 2005 UJ 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184830 2005 UQ6 29/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184831 2005 UY8 20/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184832 2005 UV9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184833 2005 UA10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
184834 2005 UP14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184835 2005 UG21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184836 2005 UV22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
184837 2005 UD26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184838 2005 UX33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
184839 2005 UT36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184840 2005 UL37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
184841 2005 US38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184842 2005 UY38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
184843 2005 UO42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184844 2005 UB45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184845 2005 UP45 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
184846 2005 UT45 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184847 2005 UR46 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184848 2005 UH49 23/10/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
184849 2005 UE51 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
184850 2005 UG53 23/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
184851 2005 UT53 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
184852 2005 UV53 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
184853 2005 UM56 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184854 2005 UP57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184855 2005 UK58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184856 2005 UW61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184857 2005 UF66 22/10/2005 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
184858 2005 UJ67 22/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184859 2005 UU72 23/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
184860 2005 UD82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184861 2005 UY86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184862 2005 UU87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184863 2005 UQ89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184864 2005 UM95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184865 2005 UA96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184866 2005 UC97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184867 2005 UD109 22/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
184868 2005 UJ113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184869 2005 UA115 22/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184870 2005 UB116 23/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184871 2005 UP127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184872 2005 UR128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184873 2005 UU140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
184874 2005 UQ160 22/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
184875 2005 UP176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184876 2005 UY178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
184877 2005 US182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184878 Gotlib 2005 UK187 26/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 3,2 km MPC · JPL
184879 2005 UL194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184880 2005 UE199 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184881 2005 UR211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184882 2005 UZ212 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
184883 2005 UL213 22/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
184884 2005 UF214 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
184885 2005 UY214 27/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184886 2005 UT221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184887 2005 UO226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
184888 2005 UW226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184889 2005 UY234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184890 2005 UZ236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184891 2005 UM237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184892 2005 UB244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184893 2005 UN253 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
184894 2005 UO254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184895 2005 UO255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184896 2005 UO256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184897 2005 UV260 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
184898 2005 UA263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184899 2005 UF267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184900 2005 UZ269 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184901 2005 UK280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184902 2005 US296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184903 2005 UW311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
184904 2005 UK321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184905 2005 UX325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
184906 2005 UZ327 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
184907 2005 UR334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184908 2005 UL349 25/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
184909 2005 UQ353 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
184910 2005 UM363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184911 2005 UP365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184912 2005 UN382 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184913 2005 UQ382 27/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
184914 2005 UF389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
184915 2005 UO402 28/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
184916 2005 UW407 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
184917 2005 UY468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184918 2005 UO472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184919 2005 UH485 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
184920 2005 UQ492 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
184921 2005 UV494 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
184922 2005 UP497 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
184923 2005 UN502 30/10/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
184924 2005 UX508 25/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
184925 2005 UF511 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
184926 2005 UA518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
184927 2005 UZ523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
184928 2005 UL524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
184929 2005 VN2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184930 Gobbihilda 2005 VU4 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 6,7 km MPC · JPL
184931 2005 VZ4 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
184932 2005 VU16 03/11/2005 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
184933 2005 VK33 01/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
184934 2005 VD42 03/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
184935 2005 VY43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184936 2005 VZ44 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184937 2005 VA87 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
184938 2005 VA94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184939 2005 VP109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184940 2005 VB110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184941 2005 VM111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
184942 2005 VP112 08/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184943 2005 VX123 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184944 2005 WR6 21/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184945 2005 WK12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184946 2005 WU44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184947 2005 WS50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
184948 2005 WM59 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
184949 2005 WG76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184950 2005 WT83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184951 2005 WH90 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
184952 2005 WG91 28/11/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
184953 2005 WL91 28/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
184954 2005 WA100 28/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
184955 2005 WZ101 29/11/2005 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
184956 2005 WC104 28/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
184957 2005 WS106 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184958 2005 WR111 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
184959 2005 WW118 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
184960 2005 WP132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
184961 2005 WY145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
184962 2005 WY151 28/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
184963 2005 WK156 29/11/2005 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
184964 2005 WA160 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184965 2005 WX167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184966 2005 WM180 21/11/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
184967 2005 WA182 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
184968 2005 WG182 25/11/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
184969 2005 WN191 22/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
184970 2005 XF36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184971 2005 XJ92 07/12/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
184972 2005 YE1 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184973 2005 YN8 23/12/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
184974 2005 YH76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
184975 2006 BZ30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184976 2006 BN70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
184977 2006 BQ110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
184978 2006 BM121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
184979 2006 BG162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
184980 2006 BM213 22/01/2006 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
184981 2006 BK222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
184982 2006 BV252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
184983 2006 CS19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
184984 2006 CQ31 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
184985 2006 CC51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
184986 2006 DW143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
184987 2006 DY157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184988 2006 FF12 23/03/2006 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
184989 2006 KA56 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184990 2006 KE89 28/05/2006 Anderson Mesa LONEOS APO 2,0 km MPC · JPL
184991 2006 LZ6 11/06/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184992 2006 ML6 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
184993 2006 MA7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184994 2006 MD11 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184995 2006 MT12 22/06/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
184996 2006 OP6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
184997 2006 OQ6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
184998 2006 OU11 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184999 2006 PD 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 830 m MPC · JPL
185000 2006 PY5 12/08/2006 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL

180.000s  • 181.000s  • 182.000s  • 183.000s  • 184.000s  • 185.000s  • 186.000s  • 187.000s  • 188.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001