Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/145001–146000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145001 2005 EW203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145002 2005 EY204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145003 2005 EZ205 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145004 2005 ER206 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145005 2005 ES212 04/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
145006 2005 EH214 07/03/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145007 2005 ER219 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
145008 2005 EO221 11/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
145009 2005 EW221 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145010 2005 EE222 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145011 2005 ET236 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
145012 2005 EU236 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
145013 2005 EO237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145014 2005 EC240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145015 2005 ES240 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145016 2005 EE242 11/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
145017 2005 ED246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145018 2005 EP247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145019 2005 EB250 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
145020 2005 EA253 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
145021 2005 EB257 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
145022 2005 EC259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
145023 2005 EB260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145024 2005 EU260 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
145025 2005 EH264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145026 2005 EK266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145027 2005 ET266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145028 2005 EY267 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
145029 2005 ER269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145030 2005 ET269 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
145031 2005 EB272 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145032 2005 EX272 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145033 2005 ET275 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145034 2005 EC278 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
145035 2005 EC282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145036 2005 EW282 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145037 2005 EC291 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145038 2005 EF295 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145039 2005 EB312 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
145040 2005 FB2 18/03/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
145041 2005 FJ6 31/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 850 m MPC · JPL
145042 2005 FO6 30/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145043 2005 FE7 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145044 2005 FH7 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145045 2005 FP7 30/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
145046 2005 GD2 01/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
145047 2005 GW3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145048 2005 GR4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145049 2005 GR6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145050 2005 GN7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145051 2005 GT10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
145052 2005 GY10 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
145053 2005 GX11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
145054 2005 GD12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145055 2005 GQ12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145056 2005 GT12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
145057 2005 GM13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
145058 2005 GM19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
145059 2005 GL20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
145060 2005 GV20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145061 2005 GK21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145062 Hashikami 2005 GS22 04/04/2005 Kitami K. Endate 4,4 km MPC · JPL
145063 2005 GZ22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
145064 2005 GD23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
145065 2005 GX23 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145066 2005 GJ26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
145067 2005 GO27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145068 2005 GF30 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145069 2005 GG31 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145070 2005 GR32 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145071 2005 GW32 04/04/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145072 2005 GX32 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145073 2005 GY32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145074 2005 GO33 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
145075 Zipernowsky 2005 GV33 06/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
145076 2005 GY36 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145077 2005 GL38 03/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145078 2005 GO39 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145079 2005 GZ43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145080 2005 GG45 05/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145081 2005 GV49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145082 2005 GE50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
145083 2005 GB53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
145084 2005 GE53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145085 2005 GY53 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145086 2005 GC54 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
145087 2005 GK54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145088 2005 GW54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145089 2005 GY59 05/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145090 2005 GF60 09/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145091 2005 GM64 02/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145092 2005 GR66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145093 2005 GS73 04/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
145094 2005 GW73 04/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
145095 2005 GB74 04/04/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
145096 2005 GP74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
145097 2005 GU74 05/04/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145098 2005 GJ86 04/04/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
145099 2005 GX87 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
145100 2005 GJ88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145101 2005 GM88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145102 2005 GW90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
145103 2005 GC96 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145104 2005 GU101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145105 2005 GW101 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
145106 2005 GF105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
145107 2005 GG105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145108 2005 GB113 06/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145109 2005 GL113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145110 2005 GF117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145111 2005 GN119 09/04/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
145112 2005 GK121 05/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
145113 2005 GH123 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145114 2005 GJ123 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
145115 2005 GP124 09/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
145116 2005 GT126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
145117 2005 GV129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145118 2005 GJ130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145119 2005 GS132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145120 2005 GF135 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
145121 2005 GC136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145122 2005 GD136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145123 2005 GD139 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145124 2005 GT139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
145125 2005 GU141 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145126 2005 GV144 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145127 2005 GL147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145128 2005 GG149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145129 2005 GH150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145130 2005 GF153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145131 2005 GM153 13/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
145132 2005 GZ157 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145133 2005 GO158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145134 2005 GU160 12/04/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
145135 2005 GU161 13/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145136 2005 GY161 14/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
145137 2005 GW162 13/04/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
145138 2005 GB163 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
145139 2005 GV165 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
145140 2005 GV167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
145141 2005 GF168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145142 2005 GX168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145143 2005 GL170 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145144 2005 GU171 12/04/2005 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
145145 2005 GV171 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
145146 2005 GC172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145147 2005 GD175 14/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
145148 2005 GR176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145149 2005 GX177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
145150 2005 GX178 15/04/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
145151 2005 GH179 13/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
145152 2005 GS181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145153 2005 GJ182 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
145154 2005 GD201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
145155 2005 HD 16/04/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,2 km MPC · JPL
145156 2005 HO 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145157 2005 HY1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145158 2005 HU3 28/04/2005 RAS A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
145159 2005 HM4 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
145160 2005 HY4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
145161 2005 HZ4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145162 2005 HG5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145163 2005 HT6 28/04/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
145164 2005 HA7 30/04/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
145165 2005 HS7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
145166 2005 JL 03/05/2005 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
145167 2005 JF1 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145168 2005 JD3 03/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
145169 2005 JF3 03/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145170 2005 JL3 05/05/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
145171 2005 JV3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145172 2005 JX3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145173 2005 JX4 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145174 2005 JC5 04/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145175 2005 JF5 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145176 2005 JJ5 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145177 2005 JX13 01/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
145178 2005 JN14 01/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145179 2005 JB16 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145180 2005 JA20 04/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
145181 2005 JK20 04/05/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
145182 2005 JT20 04/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
145183 2005 JD21 04/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
145184 2005 JK21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145185 2005 JP21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
145186 2005 JQ21 04/05/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
145187 2005 JW22 01/05/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
145188 2005 JJ24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145189 2005 JM24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
145190 2005 JR26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145191 2005 JG27 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145192 2005 JO27 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145193 2005 JL29 03/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
145194 2005 JM29 03/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
145195 2005 JM30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145196 2005 JX31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
145197 2005 JY31 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
145198 2005 JP32 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145199 2005 JQ32 04/05/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
145200 2005 JR32 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145201 2005 JQ33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145202 2005 JS33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
145203 2005 JZ33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
145204 2005 JT34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145205 2005 JP36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145206 2005 JQ36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145207 2005 JS36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145208 2005 JJ38 06/05/2005 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
145209 2005 JY38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145210 2005 JZ38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145211 2005 JO39 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145212 2005 JY43 04/05/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145213 2005 JE44 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145214 2005 JF44 04/05/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
145215 2005 JM46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
145216 2005 JO48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145217 2005 JZ48 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
145218 2005 JH49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145219 2005 JQ55 04/05/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
145220 2005 JC56 06/05/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
145221 2005 JT57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
145222 2005 JY60 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
145223 2005 JS61 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
145224 2005 JR63 10/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
145225 2005 JO66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145226 2005 JE67 04/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
145227 2005 JG67 04/05/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
145228 2005 JF68 06/05/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
145229 2005 JT70 07/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145230 2005 JM75 09/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
145231 2005 JX77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
145232 2005 JU79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145233 2005 JB80 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
145234 2005 JQ80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145235 2005 JB83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145236 2005 JY84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
145237 2005 JE85 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145238 2005 JO87 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
145239 2005 JW88 11/05/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
145240 2005 JN91 08/05/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
145241 2005 JT91 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145242 2005 JS92 11/05/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
145243 2005 JX95 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145244 2005 JO98 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
145245 2005 JX102 09/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
145246 2005 JN103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145247 2005 JK105 11/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
145248 2005 JB106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145249 2005 JJ109 03/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
145250 2005 JN112 09/05/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
145251 2005 JP112 09/05/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145252 2005 JO117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145253 2005 JJ118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145254 2005 JP119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145255 2005 JB122 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145256 2005 JL125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
145257 2005 JQ127 12/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145258 2005 JT127 12/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
145259 2005 JA128 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
145260 2005 JJ128 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145261 2005 JM130 13/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145262 2005 JL131 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
145263 2005 JB133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145264 2005 JF133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145265 2005 JZ133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145266 2005 JE134 14/05/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
145267 2005 JW134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
145268 2005 JZ136 12/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
145269 2005 JC138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
145270 2005 JE138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145271 2005 JP138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145272 2005 JE139 13/05/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
145273 2005 JH139 13/05/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
145274 2005 JD140 14/05/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145275 2005 JN140 14/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
145276 2005 JA144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
145277 2005 JQ146 13/05/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
145278 2005 JZ146 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145279 2005 JG147 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
145280 2005 JS147 13/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
145281 2005 JH156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145282 2005 JM160 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145283 2005 JF163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145284 2005 JY165 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
145285 2005 JN167 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145286 2005 JP167 12/05/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
145287 2005 JN175 02/05/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
145288 2005 JL177 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145289 2005 JU177 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
145290 2005 JX177 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
145291 2005 JO178 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
145292 2005 JA179 14/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
145293 2005 KE 16/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
145294 2005 KX2 16/05/2005 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
145295 2005 KK6 18/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145296 2005 KC7 19/05/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
145297 2005 KS7 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
145298 2005 KB8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
145299 2005 KE8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
145300 2005 KK8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145301 2005 KY8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
145302 2005 KD9 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
145303 2005 KH9 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
145304 2005 KZ9 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
145305 2005 KT10 31/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
145306 2005 KC11 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
145307 2005 KA12 31/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
145308 2005 LD1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
145309 2005 LE1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
145310 2005 LF1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
145311 2005 LH1 03/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
145312 2005 LB3 03/06/2005 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
145313 2005 LK3 03/06/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
145314 2005 LE5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145315 2005 LR5 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
145316 2005 LV5 03/06/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
145317 2005 LA6 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
145318 2005 LT13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145319 2005 LC14 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145320 2005 LE16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145321 2005 LU18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
145322 2005 LP22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
145323 2005 LR22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
145324 2005 LE25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145325 2005 LG28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
145326 2005 LB33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145327 2005 LA36 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145328 2005 LH36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
145329 2005 LH38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145330 2005 LR38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145331 2005 LC39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145332 2005 LT45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145333 2005 LG49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145334 2005 LP49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145335 2005 LM50 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
145336 2005 LM52 02/06/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
145337 2005 MG1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
145338 2005 MR2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
145339 2005 MD3 21/06/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
145340 2005 MZ3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145341 2005 MT7 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
145342 2005 MS9 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145343 2005 MY9 23/06/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145344 2005 MN11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145345 2005 MA12 28/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
145346 2005 MU12 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145347 2005 MB13 29/06/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
145348 2005 MJ15 29/06/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145349 2005 MS15 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
145350 2005 MR18 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145351 2005 ML19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145352 2005 MF21 30/06/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
145353 2005 MK21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
145354 2005 MY21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145355 2005 MM22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145356 2005 MV23 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
145357 2005 ME25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
145358 2005 MX25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145359 2005 ME26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145360 2005 MC27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145361 2005 MF29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
145362 2005 MV29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145363 2005 MH31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145364 2005 MB35 30/06/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145365 2005 MT35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
145366 2005 MP39 29/06/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
145367 2005 MS41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145368 2005 MB43 30/06/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
145369 2005 MK43 24/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
145370 2005 MZ43 27/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
145371 2005 MT44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145372 2005 MZ44 27/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
145373 2005 MV49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
145374 2005 MJ50 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
145375 2005 NK4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145376 2005 NA6 04/07/2005 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
145377 2005 NJ6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145378 2005 NB8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145379 2005 NU8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145380 2005 NK11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
145381 2005 NR12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
145382 2005 NY12 04/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
145383 2005 NE14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
145384 2005 NA16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
145385 2005 NF16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145386 2005 NY16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145387 2005 NV18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145388 2005 NP24 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145389 2005 NH31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145390 2005 NW31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145391 2005 ND39 02/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
145392 2005 NS39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
145393 2005 NB43 05/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
145394 2005 NT43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145395 2005 ND51 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145396 2005 NE53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
145397 2005 NC54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
145398 2005 NH54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
145399 2005 NJ56 05/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145400 2005 NN65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145401 2005 NL70 04/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
145402 2005 NT72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145403 2005 NC73 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145404 2005 NX79 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
145405 2005 NK80 13/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
145406 2005 NL83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
145407 2005 NN83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
145408 2005 NJ84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145409 2005 NT86 03/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
145410 2005 NN87 04/07/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
145411 2005 NL99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145412 2005 OO 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145413 2005 OK8 26/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
145414 2005 OM13 29/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
145415 2005 OW14 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,7 km MPC · JPL
145416 2005 OA24 30/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
145417 2005 PC2 02/08/2005 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
145418 2005 PO11 04/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
145419 2005 PW15 04/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
145420 2005 PP17 06/08/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
145421 2005 PD19 02/08/2005 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
145422 2005 PT20 07/08/2005 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
145423 2005 QQ4 24/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
145424 2005 QC16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
145425 2005 QP39 26/08/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
145426 2005 QS48 26/08/2005 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
145427 2005 QE52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
145428 2005 QP64 26/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
145429 2005 QO65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
145430 2005 QH72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
145431 2005 QZ77 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145432 2005 QJ78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
145433 2005 QU79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
145434 2005 QV84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145435 2005 QU87 27/08/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
145436 2005 QF90 25/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
145437 2005 QC94 26/08/2005 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
145438 2005 QM94 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
145439 2005 QQ101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
145440 2005 QU143 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 7,5 km MPC · JPL
145441 2005 QY157 26/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
145442 2005 QB160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
145443 2005 QR165 31/08/2005 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
145444 2005 QD175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
145445 Le Floch 145445|Le Floch}} 02/09/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,4 km MPC · JPL
145446 2005 RN10 08/09/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
145447 2005 RE12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145448 2005 RJ26 06/09/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
145449 2005 RN27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
145450 2005 RM31 13/09/2005 Črni Vrh Črni Vrh 7,9 km MPC · JPL
145451 2005 RM43 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 584 km MPC · JPL
145452 2005 RN43 10/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica cubewano ( 806 km MPC · JPL
145453 2005 RR43 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 702 km MPC · JPL
145454 2005 SL3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145455 2005 SU3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145456 2005 SA5 24/09/2005 Vicques M. Ory 8,5 km MPC · JPL
145457 2005 SE5 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
145458 2005 SF22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
145459 2005 SA25 25/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
145460 2005 SZ31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145461 2005 SD69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145462 2005 ST69 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145463 2005 SU112 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
145464 2005 SW133 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
145465 2005 SS134 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145466 2005 SN165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
145467 2005 ST167 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145468 2005 SH173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
145469 2005 SE222 27/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
145470 2005 SJ222 27/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
145471 2005 ST234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
145472 2005 SD256 22/09/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
145473 2005 SL262 23/09/2005 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
145474 2005 SA278 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 267 km MPC · JPL
145475 Rehoboth 2005 TP52 12/10/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,4 km MPC · JPL
145476 2005 TW65 02/10/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
145477 2005 TM76 05/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
145478 2005 TC86 03/10/2005 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
145479 2005 TE124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145480 2005 TB190 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 584 km MPC · JPL
145481 2005 UA72 23/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
145482 2005 UD130 24/10/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
145483 2005 UM142 25/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
145484 2005 UV273 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
145485 2005 UN398 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
145486 2005 UJ438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 21 km MPC · JPL
145487 2005 UG455 29/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
145488 Kaczendre 2005 VP3 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
145489 2005 VG33 04/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
145490 2005 VB102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
145491 2005 VX108 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
145492 2005 WD6 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
145493 2005 WA7 21/11/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
145494 2005 WO35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145495 2005 WK37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145496 2005 WQ113 27/11/2005 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
145497 2005 XZ67 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
145498 2005 YQ190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145499 2006 BV33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
145500 2006 BL59 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145501 2006 BC101 23/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
145502 2006 BA191 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145503 2006 BJ215 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
145504 2006 BC242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145505 2006 BN258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145506 2006 DH10 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
145507 2006 DW40 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
145508 2006 DO50 22/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
145509 2006 DX65 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
145510 2006 DZ82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
145511 2006 DL93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145512 2006 DP93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145513 2006 DY96 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
145514 2006 DN119 20/02/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
145515 2006 DA122 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
145516 2006 DC148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145517 2006 DX152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145518 2006 DN199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
145519 2006 DD208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145520 2006 EA16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145521 2006 EC30 03/03/2006 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
145522 2006 EU38 04/03/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
145523 Lulin 2006 EM67 07/03/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,9 km MPC · JPL
145524 2006 FS 22/03/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
145525 2006 FY2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
145526 2006 FC11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145527 2006 FV19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
145528 2006 FB29 24/03/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
145529 2006 FQ31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145530 2006 FW32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145531 2006 FF33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145532 2006 FD42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
145533 2006 FE51 24/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
145534 Jhongda 2006 GJ 01/04/2006 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 2,1 km MPC · JPL
145535 2006 GP3 08/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 5,6 km MPC · JPL
145536 2006 GP19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145537 2006 GB20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145538 2006 GP28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145539 2006 GU35 07/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
145540 2006 GR47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145541 2006 HN24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145542 2006 HA82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145543 2006 JF38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
145544 2006 JP46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145545 Wensayling 2006 KA39 22/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 5,8 km MPC · JPL
145546 Suiqizhong 2006 KU67 25/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,6 km MPC · JPL
145547 2006 KC87 27/05/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
145548 2006 KG99 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
145549 2006 KJ124 23/05/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
145550 2006 KA125 29/05/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
145551 2006 LX1 10/06/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
145552 2006 LZ1 11/06/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
145553 2006 LN5 03/06/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
145554 2006 MJ9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
145555 2006 MQ12 19/06/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
145556 2006 MG14 17/06/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
145557 2006 ML14 22/06/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145558 Raiatea 2006 OR 17/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
145559 Didiermüller 2006 OO1 18/07/2006 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
145560 2006 OG2 18/07/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145561 2006 OV2 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
145562 Zurbriggen 2006 OY6 24/07/2006 Marly P. Kocher 1,9 km MPC · JPL
145563 2006 ON7 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
145564 2006 OF9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
145565 2006 OH10 24/07/2006 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
145566 Andreasphilipp 2006 ON10 25/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 5,3 km MPC · JPL
145567 2006 OZ10 19/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145568 2006 OJ11 20/07/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
145569 2006 OL11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145570 2006 OM11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145571 2006 OY11 21/07/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
145572 2006 OJ12 21/07/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
145573 2006 OA13 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
145574 2006 OD13 21/07/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
145575 2006 OV15 20/07/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
145576 2006 PE 03/08/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 6,3 km MPC · JPL
145577 2006 PK1 08/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
145578 2006 PA4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
145579 2006 PQ6 12/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
145580 2006 PM10 13/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
145581 2006 PJ11 13/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
145582 2006 PP11 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
145583 2006 PB14 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
145584 2006 PT14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
145585 2006 PU15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145586 2006 PD16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
145587 2006 PT16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145588 Sudongpo 2006 PQ17 15/08/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 940 m MPC · JPL
145589 2006 PC18 15/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
145590 2006 PF25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
145591 2006 PE31 13/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
145592 2006 PL33 13/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145593 Xántus 2006 QE1 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
145594 2006 QH2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145595 2006 QE3 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
145596 2006 QS3 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
145597 2006 QP6 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145598 2006 QZ6 17/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
145599 2006 QV8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145600 2006 QS11 16/08/2006 Siding Spring SSS 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145601 2006 QV19 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145602 2006 QG20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
145603 2006 QP24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145604 2006 QD25 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145605 2006 QE27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145606 2006 QH29 22/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
145607 2006 QK30 20/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145608 2006 QL35 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
145609 2006 QU35 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145610 2006 QG37 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
145611 2006 QP42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
145612 2006 QQ45 19/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
145613 2006 QT47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145614 2006 QF48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145615 2006 QL54 17/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
145616 2006 QV54 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
145617 2006 QS60 20/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145618 2006 QX78 23/08/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
145619 2006 QT80 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
145620 2006 QE94 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
145621 2006 QG95 16/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145622 2006 QM95 16/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
145623 2006 QL100 24/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145624 2006 QB102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145625 2006 QR107 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145626 2006 QT119 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145627 2006 RY102 14/09/2006 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
145628 2135 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
145629 2188 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145630 2214 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145631 2215 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
145632 2216 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
145633 2227 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145634 2516 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
145635 2585 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145636 2597 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145637 2671 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
145638 2715 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
145639 2847 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
145640 3008 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
145641 3562 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
145642 4058 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145643 4064 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
145644 4107 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
145645 4125 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
145646 4170 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
145647 4193 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
145648 4223 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
145649 4233 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
145650 4242 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145651 4264 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
145652 4278 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
145653 4333 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
145654 4728 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
145655 4740 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
145656 4788 P-L 24/09/1960 Palomar PLS AMO 1,9 km MPC · JPL
145657 6218 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
145658 6596 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
145659 6697 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
145660 6701 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
145661 6714 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
145662 6737 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
145663 6805 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145664 6848 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
145665 6859 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145666 6882 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145667 9537 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
145668 1071 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
145669 2244 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145670 4241 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
145671 1073 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145672 1321 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
145673 1333 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
145674 1524 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
145675 2002 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
145676 2093 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145677 2172 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145678 2251 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
145679 2402 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
145680 3002 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145681 3018 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145682 3131 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
145683 3275 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
145684 3279 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
145685 4075 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
145686 4077 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
145687 1072 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
145688 2159 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
145689 2219 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
145690 2280 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
145691 2319 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
145692 2625 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
145693 3112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145694 3198 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145695 3290 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
145696 3361 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
145697 3394 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145698 3471 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
145699 3499 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
145700 4139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145701 4269 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
145702 4274 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145703 4389 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
145704 4537 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145705 5149 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145706 1981 EE6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
145707 1981 EN10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
145708 1981 EB32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
145709 Rocknowar 1981 SK9 28/09/1981 Siding Spring E. Colombini 2,3 km MPC · JPL
145710 1989 SF3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
145711 1989 TY6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
145712 1991 BQ1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
145713 1991 TQ15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
145714 1992 DK7 29/02/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
145715 1992 DX10 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
145716 1993 FC23 21/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
145717 1993 FQ41 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
145718 1993 FT57 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
145719 1993 FG81 18/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
145720 1993 OX7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
145721 1993 PG 13/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
145722 1993 TZ46 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
145723 1993 YT 21/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
145724 1994 AA10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145725 1994 CB5 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145726 1994 GF2 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145727 1994 PL29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
145728 1994 RO 07/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,1 km MPC · JPL
145729 1994 RS4 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145730 1994 UG10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145731 1995 AU 05/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
145732 Kanmon 1995 DH1 21/02/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 1,8 km MPC · JPL
145733 1995 DL5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145734 1995 HT2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145735 1995 OW7 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145736 1995 SN9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145737 1995 SN11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145738 1995 SW21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145739 1995 SX27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
145740 1995 SZ68 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145741 1995 SM70 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145742 1995 SV74 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145743 1995 SN77 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145744 1995 UV10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145745 1995 UT13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145746 1995 UR18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145747 1995 UF39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145748 1995 UP50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145749 1995 UT55 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145750 1995 VT13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145751 1995 YK6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145752 1995 YV11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
145753 1996 AK6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145754 1996 HF26 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
145755 1996 TC37 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
145756 1996 TZ38 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
145757 1996 VO17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
145758 1997 CL7 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145759 1997 CG25 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
145760 1997 EO3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
145761 1997 ES24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145762 1997 GC12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145763 1997 GS14 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145764 1997 GD31 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
145765 1997 HR3 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145766 1997 MX 26/06/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
145767 1997 PW 03/08/1997 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
145768 Petiška 1997 PT2 12/08/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,7 km MPC · JPL
145769 1997 SR14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145770 1997 TW24 13/10/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 3,3 km MPC · JPL
145771 1997 VD2 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
145772 1997 WC4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145773 1997 WH4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145774 1998 BE17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145775 1998 BE20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
145776 1998 BB21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145777 1998 BG21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145778 1998 BL24 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
145779 1998 CC 01/02/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 600 m MPC · JPL
145780 1998 DG8 21/02/1998 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
145781 1998 FO41 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
145782 1998 FE74 29/03/1998 Bologna E. Colombini 3,5 km MPC · JPL
145783 1998 KF 16/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
145784 1998 KY3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
145785 1998 MO33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145786 1998 OT11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
145787 1998 QH4 18/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
145788 1998 QZ18 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
145789 1998 QJ31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145790 1998 QE36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145791 1998 QM77 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145792 1998 QV83 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145793 1998 QX96 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145794 1998 QJ109 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145795 1998 RA16 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
145796 1998 RM22 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145797 1998 RB23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145798 1998 RA30 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145799 1998 RE51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145800 1998 RY59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145801 1998 RF80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145802 1998 SC9 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145803 1998 SW12 23/09/1998 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
145804 1998 SX41 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145805 1998 SC42 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145806 1998 SA77 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
145807 1998 SU77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145808 1998 SQ83 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
145809 1998 SF84 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145810 1998 SR86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145811 1998 ST104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145812 1998 SX115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
145813 1998 SJ125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
145814 1998 SD140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145815 1998 SN149 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145816 1998 SC152 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145817 1998 SQ161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145818 1998 SF170 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145819 1998 TB2 12/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
145820 Valeromeo 1998 TL7 15/10/1998 Ceccano G. Masi 1,4 km MPC · JPL
145821 1998 TK12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145822 1998 TW18 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
145823 1998 UH1 19/10/1998 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
145824 1998 UP34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145825 1998 UE42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145826 1998 UP45 23/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
145827 1998 VA7 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
145828 1998 VS25 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145829 1998 VC42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145830 1998 VY56 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145831 1998 VB57 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
145832 1998 WG31 19/11/1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
145833 1998 WY37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
145834 1998 WH39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145835 1998 XW23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145836 1998 XE63 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
145837 1998 YZ2 16/12/1998 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
145838 1998 YF11 18/12/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
145839 1998 YK12 23/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
145840 1998 YW18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145841 1998 YH20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
145842 1999 AL6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145843 1999 AD10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
145844 1999 AG26 09/01/1999 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
145845 1999 BS26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145846 1999 CC13 14/02/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
145847 1999 CQ13 14/02/1999 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
145848 1999 CP36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145849 1999 CE43 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145850 1999 CA66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
145851 1999 CS69 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
145852 1999 CN93 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
145853 1999 CX97 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
145854 1999 CS98 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145855 1999 CV105 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145856 1999 CY114 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145857 1999 EY2 10/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145858 1999 EM8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145859 1999 JH135 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
145860 1999 KO3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145861 1999 LF1 07/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
145862 1999 ML2 22/06/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145863 1999 NT15 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
145864 1999 NE41 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
145865 1999 RC4 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145866 1999 RL55 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
145867 1999 RJ131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145868 1999 RA138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145869 1999 RQ140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145870 1999 RU179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145871 1999 RJ186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145872 1999 RB214 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145873 1999 RA219 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
145874 1999 RY236 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145875 1999 RV249 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145876 1999 RF259 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145877 1999 SP11 30/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145878 1999 SS14 29/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
145879 1999 SW21 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145880 1999 TE 01/10/1999 High Point D. K. Chesney 1,5 km MPC · JPL
145881 1999 TC32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145882 1999 TU32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145883 1999 TT51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145884 1999 TY83 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145885 1999 TF87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145886 1999 TY98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145887 1999 TM100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145888 1999 TT103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145889 1999 TC125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145890 1999 TP139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145891 1999 TS147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145892 1999 TD151 15/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
145893 1999 TG165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145894 1999 TF167 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
145895 1999 TA169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145896 1999 TF190 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
145897 1999 TT191 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145898 1999 TT192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145899 1999 TT197 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145900 1999 TO219 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145901 1999 TV237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145902 1999 TF239 04/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
145903 1999 TK248 08/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145904 1999 TK250 09/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
145905 1999 TK266 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145906 1999 TE269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145907 1999 TX272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145908 1999 TO297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145909 1999 TR320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145910 1999 UB 16/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
145911 1999 UT9 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145912 1999 UX19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
145913 1999 US24 28/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145914 1999 UE25 28/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
145915 1999 UP38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
145916 1999 UK47 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145917 1999 VT34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145918 1999 VC77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145919 1999 VF104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145920 1999 VW129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145921 1999 VT137 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145922 1999 VZ138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145923 1999 VY160 14/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
145924 1999 VY189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145925 1999 VJ201 03/11/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
145926 1999 VP216 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145927 1999 VW228 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145928 1999 WX11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145929 1999 WJ12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145930 1999 WK12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145931 1999 XO5 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
145932 1999 XQ16 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145933 1999 XG17 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145934 1999 XT41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145935 1999 XN43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145936 1999 XK46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145937 1999 XS47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145938 1999 XW51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145939 1999 XF61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145940 1999 XR62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145941 1999 XB81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
145942 1999 XC82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145943 1999 XG89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145944 1999 XR125 07/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145945 1999 XF127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
145946 1999 XL151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145947 1999 XZ177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145948 1999 XV190 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145949 1999 XD191 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145950 1999 XZ198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145951 1999 XL200 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145952 1999 XL201 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145953 1999 XN217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145954 1999 XW217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145955 1999 XE227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145956 1999 XJ234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145957 1999 XK245 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145958 1999 XB248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145959 1999 XL248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145960 1999 XV255 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
145961 1999 XC265 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145962 Lacchini 1999 YH5 29/12/1999 Colleverde V. S. Casulli 2,4 km MPC · JPL
145963 1999 YC7 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145964 1999 YY7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145965 1999 YM8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145966 1999 YM16 30/12/1999 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
145967 2000 AZ28 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145968 2000 AM31 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145969 2000 AP32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145970 2000 AA34 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145971 2000 AG38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145972 2000 AH39 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145973 2000 AR43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145974 2000 AK55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
145975 2000 AF57 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145976 2000 AR65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
145977 2000 AS85 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145978 2000 AT92 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145979 2000 AO112 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145980 2000 AZ152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
145981 2000 AF159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145982 2000 AG161 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145983 2000 AH162 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145984 2000 AG214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145985 2000 AJ215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145986 2000 AF225 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145987 2000 AN228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145988 2000 BC4 26/01/2000 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
145989 2000 BL15 30/01/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
145990 2000 BE21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145991 2000 BA34 30/01/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145992 2000 CY9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145993 2000 CA10 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145994 2000 CL12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145995 2000 CQ17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145996 2000 CU20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145997 2000 CE22 02/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
145998 2000 CE23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145999 2000 CV30 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146000 2000 CZ40 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

141.000s  • 142.000s  • 143.000s  • 144.000s  • 145.000s  • 146.000s  • 147.000s  • 148.000s  • 149.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001