Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/604001–605000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604001 Iagiellonica 2015 KC7 Bản mẫu:MoMP 24/02/2014 Tincana  · 1.3 km MPC · JPL
604002 2015 KN7 18/05/2015 Mount Lemmon 3:2 3.6 km MPC · JPL
604003 2015 KT8 05/08/2005 Palomar  · 4.3 km MPC · JPL
604004 2015 KX10 28/03/2015 Haleakala  · 1.3 km MPC · JPL
604005 2015 KZ12 30/03/2015 Haleakala  · 1.2 km MPC · JPL
604006 2015 KX15 08/03/2014 Mount Lemmon  · 1.1 km MPC · JPL
604007 2015 KP17 24/01/2014 Haleakala  · 1.1 km MPC · JPL
604008 2015 KA19 31/10/2008 Catalina H 620 m MPC · JPL
604009 2015 KV19 03/08/2002 Palomar  · 2.7 km MPC · JPL
604010 2015 KR26 30/03/2015 Haleakala  · 1.1 km MPC · JPL
604011 2015 KD27 24/04/2015 Haleakala  · 1.3 km MPC · JPL
604012 2015 KY30 24/11/2012 Kitt Peak  · 1.9 km MPC · JPL
604013 2015 KF31 18/11/2007 Mount Lemmon  · 2.6 km MPC · JPL
604014 2015 KT36 24/05/2006 Mount Lemmon  · 1.0 km MPC · JPL
604015 2015 KG41 03/06/2011 Mount Lemmon  · 810 m MPC · JPL
604016 2015 KZ41 20/05/2015 Haleakala  · 600 m MPC · JPL
604017 2015 KR43 22/12/2008 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
604018 2015 KR44 12/11/2012 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
604019 2015 KR45 15/09/2007 Mount Lemmon  · 2.9 km MPC · JPL
604020 2015 KO46 11/09/2007 Mount Lemmon  · 1.8 km MPC · JPL
604021 2015 KJ47 12/09/2007 Mount Lemmon  · 960 m MPC · JPL
604022 2015 KP47 11/10/2007 Catalina  · 2.4 km MPC · JPL
604023 2015 KW47 02/01/2009 Kitt Peak  · 1.7 km MPC · JPL
604024 2015 KH51 30/10/2007 Mount Lemmon  · 1.6 km MPC · JPL
604025 2015 KR51 20/05/2015 Haleakala  · 890 m MPC · JPL
604026 2015 KE52 09/05/2002 Socorro  · 1.9 km MPC · JPL
604027 2015 KB53 23/08/2003 Palomar  · 910 m MPC · JPL
604028 2015 KM53 20/05/2015 Haleakala  · 790 m MPC · JPL
604029 2015 KO53 18/03/2010 Mount Lemmon  · 1.6 km MPC · JPL
604030 2015 KA55 08/03/2005 Mount Lemmon  · 2.0 km MPC · JPL
604031 2015 KJ56 21/04/2009 Mount Lemmon  · 2.6 km MPC · JPL
604032 2015 KL56 19/10/2012 Haleakala  · 1.2 km MPC · JPL
604033 2015 KN56 20/05/2015 Haleakala  · 1.9 km MPC · JPL
604034 2015 KP58 18/10/2012 Haleakala  · 2.5 km MPC · JPL
604035 2015 KR58 06/03/2002 Siding Spring  · 940 m MPC · JPL
604036 2015 KD60 22/09/2003 Kitt Peak  · 2.1 km MPC · JPL
604037 2015 KY61 08/10/2012 Mount Lemmon  · 880 m MPC · JPL
604038 2015 KA62 01/05/2011 Haleakala  · 1.2 km MPC · JPL
604039 2015 KP66 25/04/2015 Haleakala  · 600 m MPC · JPL
604040 2015 KJ67 25/04/2015 Haleakala  · 720 m MPC · JPL
604041 2015 KW70 01/02/2003 Kitt Peak  · 3.2 km MPC · JPL
604042 2015 KY70 09/02/2014 Mount Lemmon  · 2.8 km MPC · JPL
604043 2015 KP71 31/12/2013 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
604044 2015 KB72 03/12/2000 Haleakala  · 1.2 km MPC · JPL
604045 2015 KJ72 15/05/2005 Mount Lemmon  · 3.1 km MPC · JPL
604046 2015 KT72 26/11/2012 Mount Lemmon  · 2.7 km MPC · JPL
604047 2015 KR73 25/04/2015 Haleakala  · 760 m MPC · JPL
604048 2015 KC74 18/05/2015 Mount Lemmon  · 2.5 km MPC · JPL
604049 2015 KS74 14/02/2010 Kitt Peak  · 1.2 km MPC · JPL
604050 2015 KF75 03/03/2009 Kitt Peak  · 2.2 km MPC · JPL
604051 2015 KB77 23/04/2015 Haleakala  · 710 m MPC · JPL
604052 2015 KZ78 31/12/2007 Mount Lemmon  · 2.6 km MPC · JPL
604053 2015 KK82 21/05/2015 Haleakala  · 2.5 km MPC · JPL
604054 2015 KT82 14/02/2010 Mount Lemmon  · 1.3 km MPC · JPL
604055 2015 KD85 21/05/2015 Haleakala  · 1.1 km MPC · JPL
604056 2015 KB86 13/11/2006 Catalina  · 790 m MPC · JPL
604057 2015 KR87 24/02/2014 Haleakala  · 2.2 km MPC · JPL
604058 2015 KH89 30/03/2015 Haleakala  · 670 m MPC · JPL
604059 2015 KU89 06/06/2011 Haleakala  · 640 m MPC · JPL
604060 2015 KP90 21/10/2012 Haleakala  · 1.8 km MPC · JPL
604061 2015 KC91 23/04/2015 Haleakala  · 770 m MPC · JPL
604062 2015 KL97 29/11/2013 Haleakala  · 2.6 km MPC · JPL
604063 2015 KD99 27/11/2013 Haleakala  · 820 m MPC · JPL
604064 2015 KC101 30/03/2015 Haleakala  · 740 m MPC · JPL
604065 2015 KB102 01/11/2008 Mount Lemmon  · 1.8 km MPC · JPL
604066 2015 KH102 21/05/2015 Haleakala  · 1.7 km MPC · JPL
604067 2015 KO102 07/11/2012 Mount Lemmon  · 1.7 km MPC · JPL
604068 2015 KH103 08/05/2010 Mount Lemmon  · 1.9 km MPC · JPL
604069 2015 KK103 26/09/2008 Kitt Peak  · 720 m MPC · JPL
604070 2015 KG104 19/08/2011 Haleakala  · 1.4 km MPC · JPL
604071 2015 KB108 06/10/2012 Haleakala  · 980 m MPC · JPL
604072 2015 KH109 07/11/2008 Mount Lemmon  · 1.2 km MPC · JPL
604073 2015 KT110 26/11/2012 Mount Lemmon  · 1.1 km MPC · JPL
604074 2015 KO119 14/07/1999 Socorro  · 1.5 km MPC · JPL
604075 2015 KY119 28/03/2015 Haleakala  · 2.0 km MPC · JPL
604076 2015 KK123 27/02/2015 Haleakala  · 1.4 km MPC · JPL
604077 2015 KO123 15/01/2008 Mount Lemmon  · 2.5 km MPC · JPL
604078 2015 KW124 25/04/2006 Kitt Peak  · 1.8 km MPC · JPL
604079 2015 KT126 11/04/2015 Mount Lemmon  · 1.3 km MPC · JPL
604080 2015 KG127 07/09/2008 Catalina  · 640 m MPC · JPL
604081 2015 KQ127 11/12/2013 Haleakala  · 2.8 km MPC · JPL
604082 2015 KT127 22/03/2015 Mount Lemmon  · 570 m MPC · JPL
604083 2015 KK130 18/04/1998 Kitt Peak  · 3.2 km MPC · JPL
604084 2015 KU131 22/05/2015 Haleakala  · 1.6 km MPC · JPL
604085 2015 KM134 07/10/2012 Haleakala  · 660 m MPC · JPL
604086 2015 KQ134 20/04/2015 Haleakala  · 1.4 km MPC · JPL
604087 2015 KM138 12/05/2015 Mount Lemmon  · 1.6 km MPC · JPL
604088 2015 KZ139 24/05/2015 Haleakala  · 780 m MPC · JPL
604089 2015 KR140 18/05/2015 Haleakala  · 790 m MPC · JPL
604090 2015 KX141 22/10/2003 Kitt Peak  · 2.4 km MPC · JPL
604091 2015 KK142 30/11/2006 Kitt Peak  · 3.3 km MPC · JPL
604092 2015 KY143 22/11/2012 Kitt Peak  · 1.6 km MPC · JPL
604093 2015 KF145 18/04/2015 Mount Lemmon  · 1.3 km MPC · JPL
604094 2015 KH146 25/04/2015 Haleakala  · 1.9 km MPC · JPL
604095 2015 KL146 21/01/2014 Catalina  · 2.3 km MPC · JPL
604096 2015 KA147 25/04/2015 Haleakala  · 990 m MPC · JPL
604097 2015 KB147 08/10/2008 Kitt Peak  · 1.0 km MPC · JPL
604098 2015 KC147 18/04/2015 Haleakala  · 890 m MPC · JPL
604099 2015 KK147 13/12/2012 Mount Lemmon  · 1.2 km MPC · JPL
604100 2015 KW148 24/05/2015 Haleakala  · 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604101 2015 KA149 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604102 2015 KV150 10/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
604103 2015 KD152 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604104 2015 KL152 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604105 2015 KR153 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604106 2015 KV156 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604107 2015 KT160 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604108 2015 KX160 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604109 2015 KU164 21/05/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 1.3 km MPC · JPL
604110 2015 KY166 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604111 2015 KW167 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604112 2015 KF169 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
604113 2015 KB170 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604114 2015 KA171 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
604115 2015 KO171 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604116 2015 KP171 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
604117 2015 KU171 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
604118 2015 KQ172 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
604119 2015 KW172 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604120 2015 KA179 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.4 km MPC · JPL
604121 2015 KF184 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
604122 2015 KO184 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604123 2015 KK185 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
604124 2015 KX187 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
604125 2015 KP197 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
604126 2015 KU205 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604127 2015 LB 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604128 2015 LL 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604129 2015 LD1 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
604130 2015 LD3 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604131 2015 LH3 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
604132 2015 LY4 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604133 2015 LG5 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604134 2015 LT5 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604135 2015 LP10 09/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604136 2015 LD11 13/12/2006 Socorro LINEAR 3.3 km MPC · JPL
604137 2015 LS13 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604138 2015 LU13 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
604139 2015 LF16 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
604140 2015 LL19 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604141 2015 LO19 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
604142 2015 LO20 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2.8 km MPC · JPL
604143 2015 LR23 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604144 2015 LC25 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604145 2015 LZ26 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
604146 2015 LF27 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604147 2015 LN28 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
604148 2015 LJ32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604149 2015 LJ33 10/10/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
604150 2015 LE36 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
604151 2015 LM38 13/04/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
604152 2015 LT38 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604153 2015 LB39 27/09/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 610 m MPC · JPL
604154 2015 LG40 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
604155 2015 LW40 25/05/2015 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
604156 2015 LP43 05/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
604157 2015 LN44 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604158 2015 LY45 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604159 2015 LR48 26/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
604160 2015 LN52 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604161 2015 LV52 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
604162 2015 LB54 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604163 2015 MS 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604164 2015 MP2 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604165 2015 MZ5 25/07/2006 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
604166 2015 MB10 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604167 2015 MC12 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
604168 2015 MV13 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604169 2015 MU17 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604170 2015 MY19 19/03/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
604171 2015 MY20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
604172 2015 ME22 04/09/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
604173 2015 MS23 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
604174 2015 MB24 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
604175 2015 ML24 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
604176 2015 MW27 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
604177 2015 MA29 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
604178 2015 MO29 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
604179 2015 MZ29 25/05/2015 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
604180 2015 MW32 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604181 2015 MD33 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
604182 2015 MC34 14/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604183 2015 MH36 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
604184 2015 MQ36 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
604185 2015 MG37 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604186 2015 MV42 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604187 2015 MY42 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604188 2015 MD43 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604189 2015 MW43 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
604190 2015 MK49 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604191 2015 MT52 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604192 2015 MJ55 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
604193 2015 MV55 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604194 2015 MW57 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604195 2015 MT62 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
604196 2015 MB63 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604197 2015 MO66 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 340 m MPC · JPL
604198 2015 ML67 14/04/2002 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
604199 2015 MZ67 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
604200 2015 MT70 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604201 2015 MR75 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
604202 2015 MW80 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
604203 2015 MD83 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604204 2015 MM84 31/07/2005 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
604205 2015 MP84 28/07/2003 Palomar NEAT 5.0 km MPC · JPL
604206 2015 MO92 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604207 2015 MH93 10/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
604208 2015 MY98 23/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604209 2015 MH100 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604210 2015 MK102 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604211 2015 MD105 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604212 2015 MJ111 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
604213 2015 MX111 24/11/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
604214 2015 MD113 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604215 2015 MP116 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
604216 2015 MK120 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.6 km MPC · JPL
604217 2015 MH122 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
604218 2015 MS122 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
604219 2015 MX123 28/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604220 2015 ME127 06/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604221 2015 MZ132 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604222 2015 MZ135 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604223 2015 MX137 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
604224 2015 MZ140 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604225 2015 MA141 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604226 2015 MF142 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604227 2015 MK144 24/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
604228 2015 MA147 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604229 2015 MD147 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
604230 2015 MM149 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604231 2015 MH150 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
604232 2015 ML155 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
604233 2015 MF156 21/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
604234 2015 MW163 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604235 2015 MC167 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604236 2015 MS167 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604237 2015 MR178 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604238 2015 MD182 02/10/2003 La Palma A. Fitzsimmons 1.4 km MPC · JPL
604239 2015 MB186 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604240 2015 MC186 19/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604241 2015 NK 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
604242 2015 NE2 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604243 2015 NL5 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
604244 2015 NB9 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
604245 2015 NE11 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
604246 2015 NQ14 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604247 2015 NM16 10/09/2010 Bisei SG Center N. Hashimoto, T. Sakamoto 2.2 km MPC · JPL
604248 2015 NM19 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604249 2015 NY19 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604250 2015 NW20 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
604251 2015 NA21 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
604252 2015 NC21 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
604253 2015 NX26 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604254 2015 NH30 08/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604255 2015 NW36 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604256 2015 NZ36 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604257 2015 OK2 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
604258 2015 OC7 06/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
604259 2015 OF7 18/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604260 2015 OR7 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604261 2015 OP9 30/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
604262 2015 OS14 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604263 2015 OV15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
604264 2015 ON17 18/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604265 2015 OY18 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.2 km MPC · JPL
604266 2015 OR23 20/07/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 1.9 km MPC · JPL
604267 2015 OS32 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604268 2015 OB34 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604269 2015 OC34 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604270 2015 OQ38 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
604271 2015 OY39 16/10/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
604272 2015 OB40 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604273 2015 ON44 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604274 2015 OC48 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604275 2015 OT53 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.4 km MPC · JPL
604276 2015 OK56 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
604277 2015 OK58 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604278 2015 OS59 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604279 2015 OG60 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604280 2015 OK60 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604281 2015 OD61 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604282 2015 OL61 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
604283 2015 OJ62 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604284 2015 OO65 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604285 2015 OV65 14/08/2006 Siding Spring SSS 2.3 km MPC · JPL
604286 2015 OH66 05/10/2005 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
604287 2015 OZ66 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604288 2015 OT68 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604289 2015 OE69 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604290 2015 OR70 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604291 2015 OG75 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604292 2015 OE81 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 380 m MPC · JPL
604293 2015 OF86 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604294 2015 OS86 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604295 2015 ON88 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
604296 2015 OR88 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604297 2015 ON91 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604298 2015 OL92 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604299 2015 OV95 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604300 2015 OH96 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604301 2015 OZ96 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604302 2015 OP99 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
604303 2015 OW100 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604304 2015 OL101 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604305 2015 OO101 25/12/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2.8 km MPC · JPL
604306 2015 OD102 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604307 2015 OG102 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
604308 2015 OT102 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604309 2015 OQ103 29/04/2014 ESA OGS ESA OGS 2.3 km MPC · JPL
604310 2015 OA104 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604311 2015 OL104 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604312 2015 OE105 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604313 2015 OW105 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604314 2015 OK106 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604315 2015 OJ108 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
604316 2015 OP120 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604317 2015 OD122 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604318 2015 OH122 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604319 2015 OW123 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604320 2015 OU126 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604321 2015 ON127 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604322 2015 OC128 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604323 2015 OO128 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
604324 2015 OA130 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604325 2015 ON131 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604326 2015 OP137 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604327 2015 OU137 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604328 2015 OB143 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604329 2015 OL144 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
604330 2015 OQ148 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604331 2015 PE1 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
604332 2015 PE6 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604333 2015 PT6 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604334 2015 PT7 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604335 2015 PX7 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604336 2015 PF8 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604337 2015 PU8 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604338 2015 PE22 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
604339 2015 PA26 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604340 2015 PU29 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604341 2015 PE30 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604342 2015 PL33 08/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604343 2015 PS33 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
604344 2015 PW33 30/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 530 m MPC · JPL
604345 2015 PX40 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
604346 2015 PL41 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604347 2015 PT43 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604348 2015 PB44 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
604349 2015 PK46 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604350 2015 PP48 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
604351 2015 PW50 09/04/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
604352 2015 PY50 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604353 2015 PQ52 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
604354 2015 PY53 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604355 2015 PO56 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604356 2015 PN59 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604357 2015 PW59 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604358 2015 PA64 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604359 2015 PU64 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604360 2015 PZ68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604361 2015 PE71 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604362 2015 PY77 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604363 2015 PC78 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
604364 2015 PN85 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604365 2015 PO96 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
604366 2015 PA102 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604367 2015 PB104 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
604368 2015 PJ104 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604369 2015 PK106 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604370 2015 PX110 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604371 2015 PB112 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604372 2015 PC113 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604373 2015 PD117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
604374 2015 PK121 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
604375 2015 PX123 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604376 2015 PK125 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
604377 2015 PP125 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604378 2015 PH127 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604379 2015 PS130 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
604380 2015 PE135 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604381 2015 PK136 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
604382 2015 PA139 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604383 2015 PH143 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
604384 2015 PM143 15/01/2013 ESA OGS ESA OGS 1.8 km MPC · JPL
604385 2015 PW144 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
604386 2015 PA147 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604387 2015 PN150 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604388 2015 PR150 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604389 2015 PJ162 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
604390 2015 PB163 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604391 2015 PC166 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604392 2015 PK172 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604393 2015 PG186 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
604394 2015 PG189 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604395 2015 PU191 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604396 2015 PZ191 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604397 2015 PD193 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604398 2015 PJ194 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604399 2015 PQ201 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604400 2015 PQ203 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604401 2015 PN205 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
604402 2015 PU205 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604403 2015 PU210 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604404 2015 PT211 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604405 2015 PF218 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
604406 2015 PY218 25/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1.4 km MPC · JPL
604407 2015 PG223 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604408 2015 PJ231 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604409 2015 PU233 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
604410 2015 PM234 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604411 2015 PW237 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604412 2015 PS240 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604413 2015 PR244 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604414 2015 PC247 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604415 2015 PV248 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604416 2015 PL251 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604417 2015 PO252 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604418 2015 PG254 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604419 2015 PC255 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
604420 2015 PM257 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604421 2015 PS257 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604422 2015 PE260 18/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.2 km MPC · JPL
604423 2015 PB262 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604424 2015 PF262 19/12/2012 Calar Alto-CASADO S. Mottola 1.9 km MPC · JPL
604425 2015 PT264 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
604426 2015 PB268 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
604427 2015 PU268 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604428 2015 PH271 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604429 2015 PD274 12/06/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.5 km MPC · JPL
604430 2015 PP275 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604431 2015 PF280 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604432 2015 PH283 01/10/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
604433 2015 PE288 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604434 2015 PP288 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604435 2015 PS288 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
604436 2015 PM289 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604437 2015 PF292 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604438 2015 PH292 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604439 2015 PL300 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604440 2015 PL305 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604441 2015 PY305 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604442 2015 PQ310 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604443 2015 PX312 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
604444 2015 PN313 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.7 km MPC · JPL
604445 2015 PJ315 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
604446 2015 PX317 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604447 2015 PU320 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604448 2015 PD321 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604449 2015 PB332 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604450 2015 PC332 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604451 2015 PM334 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604452 2015 PY334 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604453 2015 PS338 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604454 2015 PV346 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604455 2015 QY 21/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.2 km MPC · JPL
604456 2015 QF2 30/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
604457 2015 QD7 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604458 2015 QU7 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604459 2015 QQ8 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604460 2015 QA10 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604461 2015 QP12 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
604462 2015 QV12 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3.0 km MPC · JPL
604463 2015 QD13 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604464 2015 QY13 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604465 2015 QA14 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
604466 2015 QC14 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604467 2015 QB15 07/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
604468 2015 QL15 19/08/2015 La Palma A. Ferragamo, O. Vaduvescu 2.0 km MPC · JPL
604469 2015 QE16 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604470 2015 QE18 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604471 2015 QU25 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.4 km MPC · JPL
604472 2015 QM26 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604473 2015 QH27 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604474 2015 RE1 28/09/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 1.5 km MPC · JPL
604475 2015 RP1 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604476 2015 RR1 16/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 2.1 km MPC · JPL
604477 2015 RD3 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604478 2015 RO8 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
604479 2015 RZ8 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604480 2015 RM11 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
604481 2015 RQ13 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604482 2015 RK16 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604483 2015 RY21 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604484 2015 RD24 13/08/2015 XuYi PMO NEO 2.8 km MPC · JPL
604485 2015 RN24 05/10/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
604486 2015 RS25 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604487 2015 RM28 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604488 2015 RZ28 18/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
604489 2015 RP33 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604490 2015 RS33 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
604491 2015 RV33 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604492 2015 RL38 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604493 2015 RF40 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604494 2015 RJ41 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604495 2015 RL42 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
604496 2015 RA43 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
604497 2015 RT48 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604498 2015 RC51 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604499 2015 RU51 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
604500 2015 RE55 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604501 2015 RK55 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604502 2015 RX59 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604503 2015 RC60 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
604504 2015 RV62 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604505 2015 RE64 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604506 2015 RZ64 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604507 2015 RA65 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604508 2015 RE65 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604509 2015 RX65 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
604510 2015 RQ70 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604511 2015 RK74 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604512 2015 RD75 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604513 2015 RQ79 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
604514 2015 RF85 30/08/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
604515 2015 RY85 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
604516 2015 RA86 24/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
604517 2015 RH86 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
604518 2015 RZ86 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604519 2015 RF87 20/09/2015 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
604520 2015 RL88 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
604521 2015 RO89 08/09/2004 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
604522 2015 RP89 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
604523 2015 RW89 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604524 2015 RG91 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
604525 2015 RY92 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
604526 2015 RW98 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604527 2015 RO99 28/07/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
604528 2015 RB104 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
604529 2015 RF105 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
604530 2015 RY105 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604531 2015 RV114 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604532 2015 RA116 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604533 2015 RK121 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
604534 2015 RP135 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604535 2015 RC137 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604536 2015 RG142 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604537 2015 RU144 22/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604538 2015 RS149 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604539 2015 RO153 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604540 2015 RT153 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604541 2015 RC154 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
604542 2015 RD163 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604543 2015 RT163 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604544 2015 RZ168 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604545 2015 RP170 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604546 2015 RR171 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604547 2015 RW172 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
604548 2015 RK173 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604549 2015 RG176 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604550 2015 RL176 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604551 2015 RO177 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604552 2015 RJ178 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604553 2015 RO181 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604554 2015 RX181 04/09/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604555 2015 RQ189 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
604556 2015 RY190 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604557 2015 RO191 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604558 2015 RR194 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
604559 2015 RT194 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604560 2015 RJ196 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604561 2015 RQ197 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604562 2015 RF198 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604563 2015 RL202 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
604564 2015 RS202 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 1.6 km MPC · JPL
604565 2015 RP203 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604566 2015 RN204 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604567 2015 RX206 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604568 2015 RN207 09/04/2003 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
604569 2015 RQ210 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
604570 2015 RK213 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604571 2015 RK216 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604572 2015 RT216 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604573 2015 RY216 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
604574 2015 RG218 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
604575 2015 RV222 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604576 2015 RX223 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604577 2015 RL227 25/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
604578 2015 RR227 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604579 2015 RX230 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
604580 2015 RE231 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604581 2015 RK231 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604582 2015 RZ233 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604583 2015 RB234 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604584 2015 RP235 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604585 2015 RP237 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604586 2015 RW241 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604587 2015 RT247 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604588 2015 RD248 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604589 2015 RB255 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604590 2015 RE255 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604591 2015 RQ258 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604592 2015 RU259 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604593 2015 RY268 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
604594 2015 RX270 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604595 2015 RT271 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604596 2015 RF292 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
604597 2015 RB296 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604598 2015 RR300 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604599 2015 RK302 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604600 2015 RT303 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604601 2015 RZ303 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604602 2015 RP307 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604603 2015 RD318 06/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604604 2015 RT324 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604605 2015 RL331 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604606 2015 RS336 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604607 2015 SF3 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604608 2015 ST4 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604609 2015 SZ4 27/02/2012 La Palma La Palma Obs. 2.2 km MPC · JPL
604610 2015 SY5 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
604611 2015 SO6 10/01/2014 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
604612 2015 SA7 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
604613 2015 SP8 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
604614 2015 SD12 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604615 2015 SR12 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604616 2015 ST12 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604617 2015 SD13 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604618 2015 SP13 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604619 2015 SX13 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
604620 2015 SG16 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
604621 2015 ST16 24/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604622 2015 ST17 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
604623 2015 SN18 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604624 2015 SF19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
604625 2015 SV23 28/08/2009 La Sagra OAM Obs. 2.6 km MPC · JPL
604626 2015 SX24 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604627 2015 SZ26 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604628 2015 ST27 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604629 2015 SV28 15/10/2009 La Sagra OAM Obs. 2.2 km MPC · JPL
604630 2015 SN29 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
604631 2015 SD48 23/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604632 2015 TX 26/08/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
604633 2015 TY2 01/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604634 2015 TD3 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604635 2015 TP4 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
604636 2015 TW6 14/09/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
604637 2015 TC7 29/08/2006 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
604638 2015 TZ7 14/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
604639 2015 TD10 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604640 2015 TX11 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604641 2015 TA14 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604642 2015 TX15 02/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604643 2015 TQ16 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
604644 2015 TY17 07/11/2010 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
604645 2015 TE19 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
604646 2015 TS19 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604647 2015 TX21 02/09/2010 La Sagra OAM Obs. 2.9 km MPC · JPL
604648 2015 TY22 06/10/2015 Oukaimeden C. Rinner 2.9 km MPC · JPL
604649 2015 TH23 09/10/1999 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
604650 2015 TN27 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604651 2015 TQ28 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604652 2015 TO29 31/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
604653 2015 TV30 06/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604654 2015 TW30 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604655 2015 TD31 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604656 2015 TF34 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604657 2015 TU34 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604658 2015 TB35 05/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604659 2015 TL35 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
604660 2015 TR35 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604661 2015 TZ35 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
604662 2015 TU36 22/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
604663 2015 TF37 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604664 2015 TR39 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604665 2015 TX39 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
604666 2015 TB40 30/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604667 2015 TN40 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
604668 2015 TE42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604669 2015 TP45 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
604670 2015 TS45 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604671 2015 TW45 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604672 2015 TG46 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604673 2015 TY50 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604674 2015 TA54 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604675 2015 TH54 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604676 2015 TR55 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
604677 2015 TA57 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604678 2015 TB58 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604679 2015 TG58 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
604680 2015 TP65 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604681 2015 TL73 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
604682 2015 TE74 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
604683 2015 TA77 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
604684 2015 TQ85 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
604685 2015 TE93 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604686 2015 TJ99 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
604687 2015 TO99 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604688 2015 TJ100 08/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604689 2015 TM108 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604690 2015 TN125 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
604691 2015 TT126 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604692 2015 TC128 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604693 2015 TS128 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604694 2015 TH129 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
604695 2015 TH136 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
604696 2015 TQ138 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
604697 2015 TP151 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604698 2015 TG152 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604699 2015 TZ156 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604700 2015 TW163 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604701 2015 TV164 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
604702 2015 TR165 09/10/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604703 2015 TW165 13/09/2006 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
604704 2015 TQ166 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604705 2015 TJ168 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604706 2015 TJ179 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
604707 2015 TL179 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604708 2015 TB185 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604709 2015 TU188 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604710 2015 TX189 28/09/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
604711 2015 TF190 06/11/2010 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
604712 2015 TH190 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604713 2015 TQ190 04/11/2004 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
604714 2015 TO191 31/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.4 km MPC · JPL
604715 2015 TF192 28/09/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
604716 2015 TZ193 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604717 2015 TH195 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604718 2015 TV195 10/10/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
604719 2015 TZ199 19/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604720 2015 TG202 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
604721 2015 TX202 02/12/2004 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
604722 2015 TR205 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
604723 2015 TT206 17/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.0 km MPC · JPL
604724 2015 TM207 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604725 2015 TN207 11/09/2006 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
604726 2015 TH210 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
604727 2015 TL211 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604728 2015 TU214 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604729 2015 TN215 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604730 2015 TR216 18/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604731 2015 TN217 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604732 2015 TE219 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604733 2015 TA220 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604734 2015 TY223 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
604735 2015 TM227 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
604736 2015 TL231 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604737 2015 TZ231 01/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
604738 2015 TU233 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
604739 2015 TA234 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
604740 2015 TK234 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
604741 2015 TH237 13/10/2004 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
604742 2015 TW239 23/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
604743 2015 TD241 07/09/2004 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
604744 2015 TK241 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
604745 2015 TE249 08/09/2015 XuYi PMO NEO 2.3 km MPC · JPL
604746 2015 TA250 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604747 2015 TQ254 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604748 2015 TS256 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.8 km MPC · JPL
604749 2015 TL258 27/08/2009 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
604750 2015 TO260 06/10/2015 Baldone I. Eglītis 2.8 km MPC · JPL
604751 2015 TN262 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
604752 2015 TU262 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604753 2015 TU264 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604754 2015 TG267 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604755 2015 TS267 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604756 2015 TT270 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604757 2015 TP273 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604758 2015 TH274 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604759 2015 TE275 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
604760 2015 TJ276 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
604761 2015 TG278 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604762 2015 TM280 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
604763 2015 TM282 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
604764 2015 TA284 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
604765 2015 TC285 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
604766 2015 TX285 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604767 2015 TB287 11/09/2004 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
604768 2015 TQ287 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604769 2015 TP288 12/10/2015 Space Surveillance Space Surveillance Telescope 2.0 km MPC · JPL
604770 2015 TB289 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604771 2015 TT291 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604772 2015 TS293 26/02/2012 La Palma La Palma Obs. 2.0 km MPC · JPL
604773 2015 TW294 06/09/2015 SATINO Remote J. Jahn 2.8 km MPC · JPL
604774 2015 TN295 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604775 2015 TF297 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604776 2015 TE298 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604777 2015 TG298 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
604778 2015 TE303 19/09/2009 Catalina CSS 3.5 km MPC · JPL
604779 2015 TO304 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604780 2015 TP304 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
604781 2015 TV304 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604782 2015 TW306 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
604783 2015 TD307 03/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
604784 2015 TC309 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604785 2015 TQ310 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
604786 2015 TQ312 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
604787 2015 TO313 14/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1.5 km MPC · JPL
604788 2015 TR315 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
604789 2015 TB316 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604790 2015 TN316 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
604791 2015 TF318 08/09/2015 XuYi PMO NEO 3.3 km MPC · JPL
604792 2015 TJ318 15/08/2009 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
604793 2015 TO318 17/09/2009 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
604794 2015 TY320 10/12/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
604795 2015 TG322 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604796 2015 TO327 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604797 2015 TO328 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604798 2015 TM333 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
604799 2015 TX335 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
604800 2015 TG337 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604801 2015 TU338 15/10/2015 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
604802 2015 TK342 29/12/2011 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
604803 2015 TN347 12/10/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
604804 2015 TV347 25/07/2014 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
604805 2015 TR349 19/03/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
604806 2015 TQ351 09/03/2003 Palomar 710 m MPC · JPL
604807 2015 TM356 19/09/2009 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
604808 2015 TS358 10/10/2015 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
604809 2015 TG366 15/05/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
604810 2015 TB369 25/07/2014 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
604811 2015 TE369 19/09/2003 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
604812 2015 TS369 15/09/2009 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
604813 2015 TZ369 31/08/2005 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
604814 2015 TV373 04/07/2003 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
604815 2015 TR374 08/10/2015 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
604816 2015 TM379 10/10/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
604817 2015 TS381 31/05/2014 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
604818 2015 TN387 03/10/2015 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
604819 2015 TW387 10/10/2015 Haleakala 3.1 km MPC · JPL
604820 2015 TQ409 02/10/2015 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
604821 2015 TR409 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
604822 2015 TK411 12/10/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
604823 2015 TM411 11/10/2015 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
604824 2015 TM415 15/10/2015 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
604825 2015 TX416 12/10/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
604826 2015 TY416 10/10/2015 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
604827 Rietavas 2015 TT429 Bản mẫu:MoMP 11/10/2015 Baldone 580 m MPC · JPL
604828 2015 TF436 09/10/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
604829 2015 UU12 10/04/2013 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
604830 2015 UW14 18/10/2015 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
604831 2015 UR16 24/06/2008 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
604832 2015 UQ17 25/02/2012 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
604833 2015 UQ20 27/09/2003 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
604834 2015 UB24 16/04/2013 Haleakala 2.8 km MPC · JPL
604835 2015 UB25 15/11/2010 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
604836 2015 UH25 12/08/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
604837 2015 UZ25 23/09/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
604838 2015 UM27 23/09/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
604839 2015 UF29 18/08/2009 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
604840 2015 UE36 02/07/2014 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
604841 2015 UM36 09/09/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
604842 2015 UG39 02/03/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
604843 2015 US39 21/08/2015 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
604844 2015 UB47 28/08/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
604845 2015 UZ52 23/11/2011 Kitt Peak 970 m MPC · JPL
604846 2015 US53 25/12/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
604847 2015 UQ54 12/08/2015 Haleakala 660 m MPC · JPL
604848 2015 UU56 12/08/2015 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
604849 2015 UE57 18/09/2009 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
604850 2015 UO60 30/01/2012 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
604851 2015 UW60 28/06/2014 Haleakala 7:4 2.5 km MPC · JPL
604852 2015 UJ63 20/08/2009 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
604853 2015 UB64 17/09/2009 Catalina 3.0 km MPC · JPL
604854 2015 UU69 28/10/2010 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
604855 2015 UG70 31/10/2010 Piszkesteto 3.0 km MPC · JPL
604856 2015 UR70 23/09/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
604857 2015 UD71 12/08/2015 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
604858 2015 UB72 20/09/2015 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
604859 2015 UJ73 06/11/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
604860 2015 UC74 15/03/2007 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
604861 2015 UG76 08/11/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
604862 2015 UL79 12/08/2015 Haleakala 2.8 km MPC · JPL
604863 2015 UM79 26/05/2014 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
604864 2015 UU79 24/10/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
604865 2015 UF80 30/09/2003 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
604866 2015 UO80 08/01/2011 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
604867 2015 UQ87 20/08/2009 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
604868 2015 UF88 23/05/2014 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
604869 2015 UT88 21/10/2015 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
604870 2015 UE91 24/10/2015 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
604871 2015 UJ91 23/10/2015 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
604872 2015 UK97 23/10/2015 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
604873 2015 UQ98 16/10/2015 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
604874 2015 VT 10/12/2002 Socorro 790 m MPC · JPL
604875 2015 VR3 03/04/2008 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
604876 2015 VN4 09/08/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
604877 2015 VB6 09/09/2015 Haleakala Tj (2.98) 2.3 km MPC · JPL
604878 2015 VE6 01/02/2012 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
604879 2015 VA8 28/04/2014 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
604880 2015 VR16 08/03/2013 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
604881 2015 VE25 03/11/2007 Mount Lemmon H 560 m MPC · JPL
604882 2015 VC39 04/02/2006 Junk Bond 1.9 km MPC · JPL
604883 2015 VC40 22/09/2009 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
604884 2015 VP42 19/08/2009 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
604885 2015 VL44 23/07/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
604886 2015 VZ44 27/01/2007 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
604887 2015 VY47 16/02/2007 Palomar 2.6 km MPC · JPL
604888 2015 VC51 25/07/2015 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
604889 2015 VE54 30/09/2006 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
604890 2015 VK54 07/05/2014 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
604891 2015 VH57 14/10/2015 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
604892 2015 VY58 02/12/2010 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
604893 2015 VC59 12/10/2015 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
604894 2015 VQ61 24/06/2014 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
604895 2015 VO62 21/09/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
604896 2015 VU67 30/10/2005 Mount Lemmon 3.6 km MPC · JPL
604897 2015 VP68 08/09/2002 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
604898 2015 VY71 13/12/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
604899 2015 VA76 15/11/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
604900 2015 VG79 23/09/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
604901 2015 VP85 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604902 2015 VG93 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
604903 2015 VY104 16/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
604904 2015 VT106 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
604905 2015 VQ107 17/08/2009 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
604906 2015 VP108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
604907 2015 VG114 03/11/2015 Space Surveillance Space Surveillance Telescope 3.3 km MPC · JPL
604908 2015 VX115 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
604909 2015 VE116 13/10/2010 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
604910 2015 VS117 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604911 2015 VD118 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3.9 km MPC · JPL
604912 2015 VW119 29/08/2009 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
604913 2015 VK122 27/08/2009 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
604914 2015 VZ124 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
604915 2015 VG125 27/08/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
604916 2015 VK129 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604917 2015 VS132 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
604918 2015 VY134 06/11/2004 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
604919 2015 VF135 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604920 2015 VV137 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604921 2015 VM147 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604922 2015 VE150 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
604923 2015 VV150 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604924 2015 VW152 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
604925 2015 VK158 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604926 2015 VR176 01/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604927 2015 VK189 07/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
604928 2015 WK5 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
604929 2015 WO7 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
604930 2015 WA16 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
604931 2015 WV32 21/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
604932 2015 XY2 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604933 2015 XL3 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604934 2015 XC12 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
604935 2015 XA22 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604936 2015 XO29 10/11/2015 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
604937 2015 XT30 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604938 2015 XJ43 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604939 2015 XT46 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
604940 2015 XJ51 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604941 2015 XQ57 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
604942 2015 XZ63 06/09/2004 Needville Needville Obs. 2.0 km MPC · JPL
604943 2015 XQ99 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
604944 2015 XZ105 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604945 2015 XX115 01/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604946 2015 XT118 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604947 2015 XM124 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
604948 2015 XB125 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604949 2015 XC129 08/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
604950 2015 XG130 18/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604951 2015 XL130 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
604952 2015 XN131 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604953 2015 XZ136 07/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604954 2015 XW143 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604955 2015 XP144 20/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604956 2015 XX144 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
604957 2015 XF148 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
604958 2015 XM148 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
604959 2015 XL151 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
604960 2015 XR154 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
604961 2015 XW157 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
604962 2015 XA165 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604963 2015 XZ167 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
604964 2015 XA171 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
604965 2015 XL172 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604966 2015 XR172 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604967 2015 XW172 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
604968 2015 XY179 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
604969 2015 XP185 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
604970 2015 XM188 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4.5 km MPC · JPL
604971 2015 XG191 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
604972 2015 XV191 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
604973 2015 XE193 16/04/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.2 km MPC · JPL
604974 2015 XH198 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
604975 2015 XP198 06/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
604976 2015 XS200 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.4 km MPC · JPL
604977 2015 XL210 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
604978 2015 XE224 29/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 2.4 km MPC · JPL
604979 2015 XB230 18/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
604980 2015 XF234 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604981 2015 XC247 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
604982 2015 XF264 06/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
604983 2015 XQ264 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604984 2015 XX272 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
604985 2015 XF285 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604986 2015 XO303 11/04/2013 Oukaimeden C. Rinner 3.5 km MPC · JPL
604987 2015 XW311 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
604988 2015 XX311 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
604989 2015 XQ318 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
604990 2015 XL338 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604991 2015 XA346 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
604992 2015 XP346 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
604993 2015 XP347 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
604994 2015 XZ348 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
604995 2015 XT359 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
604996 2015 XK362 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
604997 2015 XM365 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
604998 2015 XN373 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
604999 2015 XH392 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
605000 2015 XT397 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL

600.000s  • 601.000s  • 602.000s  • 603.000s  • 604.000s  • 605.000s  • 606.000s  • 607.000s  • 608.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001