Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML

Tủ sách mở Wikibooks

Ngôn ngữ này dùng để soạn thảo nội dung thông tin của trang mạng nhằm mục đích gởi văn kiện thông tin đến với mọi người sử dụng máy vi tính trên toàn thế giới. Ngôn ngữ HTML là một tập hợp của nhiều thẻ lệnh dưới dạng

<Thẻ_Lệnh>Thông_Tin</Thẻ_Lệnh>


Danh sách các thẻ lệnh HTML[sửa]