Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Chú thích

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh Chú Thích dùng để ghi lại miêu tả về một sự kiện.Thí dụ như Chú thích về chương trình, người biên soạn, chức năng của một trình hay một hàm hay một lệnh.

Cú Pháp

[sửa]
</* Dòng chú thích  */>
<!-- 
Nhiều dòng chú thích
 -->

Tham số

[sửa]
Chú Thích - Biên Soạn bởi Quach Trung Thanh

Thí dụ

[sửa]
</* Copy right . All right reserved*/>
<!-- TÊN TRĨNH : Trình hiển thị ngày giờ BIÊN SOẠN : Quach Trung Thanh -->