Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Hiển thị mã nguồn (xmp)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML hiển thị mã nguồn trang mạng

Cú pháp

[sửa]
<xmp>Mả nguồn</xmp>

Thí Dụ

[sửa]
<xmp>
<html>
<head>
<title>Hiển Thị Mả Nguồn</title>
</head>
<body>
Hiển thị Mả Nguồn
</body>
</html>
</xmp>