Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Khung (frame)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML dùng để chia Cửa Sổ thành nhiều Khung

Cú Pháp

[sửa]
<frameset (cols=20%,*|rows=20%,*)>
<frame  target=Đích src=Địa_Chỉ_Trang_Mạng>
<frame  target=Đích src=Địa_Chỉ_Trang_Mạng>
</frame>
Tham số
Frameset - Khung
Frame - Khung
Target - Nơi Hiển Thị
Scr - Nguồn
Cols - Cột
Rows - Dòng

Thí Dụ

[sửa]

Tạo 3 khung dọc theo phần trăm 25% hiển thị trang mạng frame_a.htm ,50% hiển thị trang mạng frame_b.htm , 25% hiển thị trang mạng frame_c.htm

<frameset cols="25%,*,25%">
  <frame src="frame_a.htm">
  <frame src="frame_b.htm">
  <frame src="frame_c.htm">
</frameset>


Tạo 1 khung có hai khung ngang theo phần trăm 40% hiển thị trang mạng Yahoo, 60% hiển thị trang mạng Google

<frameset rows=40%,*>
<frame src="http://www.yahoo.ca"></frame>
<frame src="http://www.google.ca"></frame>
</frame>
</frameset>