Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Bảng (table)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh HTML dùng để tạo một Bảng có nhiều hàng và cột để chứa dữ liệu, hình ảnh ...

Cú pháp[sửa]

<! Ðịnh nghĩa Bảng
<TABLE
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  BORDER=n
  CELLPADDING=n
  WIDTH=n%>
<! Ðịnh nghĩa Dòng
<TR
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  VALIGN=v-align-type>
<! Ðịnh nghĩa Cột
<TD
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  COLSPAN=n
  ROWSPAN=n
  VALIGN=v-align-type>
</TD>
</TR>
</TABLE>
Tham số
ALIGN Định hàng
BACKGROUNDNền
BGCOLORMàu nền
BORDERBiên giới
CELLPADDINGn
WIDTHChiều dài
VALIGNHàng Dọc
COLSPANn
ROWSPANn

Thí Dụ[sửa]

Tạo một bảng có hiển thị biên giới có 2 dòng và 2 cột

<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>Dòng 1 Cột 1</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Dòng 2 Cột 2</TD>
</TR>
</TABLE>


Tạo một bảng không có hiển thị biên giới có 2 dòng và 2 cột

<TABLE BORDER=>
<TR>
<TD>Dòng 1 Cột 1</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Dòng 2 Cột 2</TD>
</TR>
</TABLE>