Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Nền (Base)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML dùng để khai báo nền chung cho Kiểu Chử , Khung hiển thị và Liên kết như ở dưới đây

Kiểu Chử <base Font="Tham Số">
Khung hiển thị <base Target="Tham Số">
Liên kết <base Href="Tham Số">

Cú pháp[sửa]

Cú Pháp
<base Font size=+2 face=Arial color=Blue></base>
<base Target=newwin></base>
<Base Href=http://www.yahoo.com/></base>


Tham số

Kiểu chữ

Size kích thước chử
Face Loại chử dùng
Color Màu chử

Khung hiển thị

_Blank - Cửa sổ trống không
_Self - Cửa sổ hiện tại
newwin - Cửa sổ có tên newwin

Liên kết

http://www.yahoo.com/

Thí Dụ[sửa]

<Base font size=+2 face=Arial color=Blue></base>
<Base target=_self></base>
<Base href=http://www.geocities.com/></base>