Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Hình ảnh (image)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML để chèn hình trong trang mạng

Cú Pháp

[sửa]

<Img

Src=tên_hình.gif
Width=Chiều Dài
Height=Chiều Cao
Alt=Miêu Tả
Border=Viền
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài

</Img>


Tham số
Src tên_hình.gif
Width Chiều Dài
Height Chiều Cao
Alt Miêu Tả
Border Viền
Hspace Khỏang_Cách_Chiều_Cao
Vspace Khỏang_Cách_Chieu_Dài

Thí Dụ

[sửa]
<img src=Hinh.gif alt=Hình Tôi align=middle hspace=5 vspace=5 />