Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Mục (a name)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML để tạo một mục đề trong trang mạng tương tợ như tạo một Mục Lục

Cú pháp[sửa]

<a name = #Tên_Mục A>Mục A</a>
Tham khảo
name tên

Thí Dụ[sửa]

<a name=#A> A
<a name=#B> B
<a name=#Z> Z

Hiển thị đề mục

A
B
Z