Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Liên kết (a href)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML cho biết liên kết đến một trang mạng trên mạng toàn cầu hay cho biết liên kết đến một mục của một trang mạng trên mạng toàn cầu

Cú pháp

[sửa]
<a href=tên trang mạng liên kết> liên kết đến trang mạng geocities</a>
<a href=tên trang mạng liên kết#A> liên kết đến mục A của trang mạng geocities</a>
Tham số
href = tên trang mạng liên kết
href = tên trang mạng liên kết mục A

Thí dụ

[sửa]

Tạo liên kết đến trang mạng geocities

<a href= http://www.geocities.com/index.htm>Liên kết đến trang mạng geocities</a>

Tạo liên kết đến mục A của trang mạng geocities

<a href= http://www.geocities.com/index.htm#A>Liên kết đến mục A của trang mạng geocities</a>