Sách HTML

Tủ sách mở Wikibooks


Giới thiệu[sửa]

HTML một ngôn ngữ lập trình trang mạng cao cấp có cấu trúc và hệ thống dùng trong việc lập trình tạo ra các trang mạng. HTML viết tắt của Hyper Text Markup Language. Ngôn ngữ này dùng để soạn thảo nội dung thông tin của trang mạng nhằm mục đích gởi văn kiện thông tin đến với mọi người sử dụng máy vi tính trên toàn thế giới. Ngôn ngữ HTML là một tập hợp của nhiều thẻ lệnh dưới dạng

<Thẻ_Lệnh>Thông_Tin</Thẻ_Lệnh>


Trang mạng có thể soạn thảo bằng cách biên soạn các Thẻ Lệnh trong những Trình Soạn Thảo Văn Bản thường như NotePad hoặc WordPad có sẵn trong Window. Ngoài ra, còn có các Trình chuyên về Thảo Trang Mạng như Frontpage của Microsoft hoặc Dreamweaver của Adobe để soạn thảo trang mạng mà không cần phải biết gì về thẻ lệnh HTML. Ngôn ngữ HTML tạo trang mạng tĩnh dưới dạng hồ sơ với tên đuôi là .htm hay .html

Nội dung[sửa]

Biên soạn[sửa]