Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Chèn một hàng chữ (P)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML dùng để Xuống Hàng hay tạo một hàng chử .

Cú Pháp[sửa]

Tạo một Hàng Chử tiếng anh This is a paragraph
<P>This is a paragraph </P>
Xuống Hàng
<P>

Thí dụ[sửa]

<! Xuống Dòng !>
<P>

<! Start new paragraph
<P>This is a paragraph</P>