Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Nhạc nền (bgsound)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML dùng để nhúng nhạc nền trong trang mạng

Cú pháp[sửa]

<bgsound src="tên_nhạc.wav" loop="infinite | 1, 2, 3, ..." autostart="true|false"><bgsound>
Tham số
src - Tên nhac
loop - vào vòng
autostart - Tự động khởi động

Thí dụ[sửa]

Trong trình duyệt internet explorer

<bgsound src="tên_nhạc.wav" loop="infinite / 1, 2, 3, ..." autostart="true|false">


Trong trình duyệt Firefox, Netscape, Opera, Safari,Chrome===

<embed src="tên_nhạc.wav" autostart="true"></embed>