Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Thẻ miêu tả (Meta Tag)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh miêu tả (Meta Tag) được dùng trong các việc sau

  1. miêu tả trang mạng
  2. miêu tả Thông Tin cho Máy Tìm
  3. miêu tả Thông Tin Tiêu chuẩn Mã dùng trong trang mạng
  4. miêu tả Hiệu ứng Dùng Trong Trang Mạng

Cú Pháp[sửa]

<Meta Name="Thuộc Tính" Content="Giá Trị">

Với

Name - robots | revisit-after | language |
Giá Trị
http-equiv - Content-Type |

Thí dụ[sửa]

Thẻ Miêu Tả Thông Tin cho Máy Tìm[sửa]

 <meta name="robots" content="all">
 <meta name="robots" content="index">
 <meta name="robots" content="follow">
 <meta name="revisit-after" CONTENT="30 days">

Thẻ Miêu Tả Thông Tin ngôn ngữ dùng trong trang mạng[sửa]

<meta name="language" content="english, en, Vietnamese,vn"

Thẻ Miêu Tả Thông Tin Tiêu chuẩn Mã dùng trong trang mạng[sửa]

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

Thẻ Miêu Tả Hiệu Ứng Dùng Trong Trang Mạng[sửa]

Cú pháp[sửa]

Khi vào trang mạng

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=Thời_Gian,Transition=Chỉ_Số_Hiệu_Ứng)">

Khi thoát khỏi trang mạng

<meta http-equiv="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=Thời_Gian,Transition=Chỉ_Số_Hiệu_Ứng)">


Thí dụ[sửa]

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(Duration=2.0,Transition=23)">
<meta http-equiv="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=3.0,Transition=23)">

Các Hiệu Ứng[sửa]

Có Tất cả 23 Hiệu Úng (effect). Dùng Hiệu Ứng vói Chỉ_Số_Hiệu_Ứng 23 sẻ được hiệu ứng tự động

Hiệu Ứng (Effect) Chỉ_Số_Hiệu_Ứng (Value)
Box in (Hình Vuông Nhỏ Dần) 0
Box out (Hình Vuông Lớn Dần) 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Random (Tự Động) 23