Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Liên kết nhúng (Embed)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh HTML chèn nhạc trực tiếp vào trang mạng

Cú Pháp[sửa]

<embed 
Src= Nguồn nhạc 
Width = Chiều Ngang
Height = Chiều Cao
>
Tham số
ScrNguồn nhạc
Width Chiều Ngang
Height Chiều Cao

Thí dụ[sửa]

<EMBED Src="clouds.mid" Width="145" Height="61">

Hiển thị trên màn hình

Nhạc cluods.mid với chiều dài 145 chiều ngang 61