Học PHP

Tủ sách mở Wikibooks

PHP: Hypertext Preprocessor, thường được viết tắt thành PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

 1. Cấu trúc cú pháp
 2. Chú thích
 3. Biến số
 4. Hằng số
 5. Phép toán
 6. Biến môi trường
 7. Kiểu dữ liệu
 8. Mảng
 9. Xét điều kiện
 10. Vòng lặp
 11. Hàm
 12. Lớp và đối tượng
 13. Mệnh lệnh

Liên kết[sửa]


Biên soạn[sửa]

Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988