Học PHP

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Học HTML | Nhập môn CSS | Tự học JavaScript | Học Pascal | Học PHP | Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C | VBScript

PHP hay Hypertext Preprocessorlà một ngôn ngữ lập trình biên tập củng giống như ngôn ngử HTML, chạy trên máy chủ và trả về mã HTML cho trình duyệt trang mạng . Khác với HTML, PHP hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường Window, Unix, Linix.

Các mã lệnh PHP được nhúng vào các trang web, các trang này thường có phần mở rộng là .php, .php3, .php4. Khi client gởi yêu cầu “cần tải các trang này về” đến web server, đầu tiên web server sẽ phân tích và thi hành các mã lệnh PHP được nhúng trong, sau đó trả về một trang web kết quả đã được xử lí cho client.

Bạn có thể hỏi, tại sau có nhiều tuỳ chọn như ASP, Cold Fusion, Perl, Java, Python nhưng chúng ta lại chọn PHP? Và câu trả lời là: bởi nó là một ngôn ngữ rất dễ dùng, dễ học, cú pháp lệnh đơn giản, các biến không cần phải khai báo trước khi dùng, tự động ép kiểu(typecast), chạy nhanh, tập hàm built-in rất phong phú, có mã nguồn mở…

  1. Cấu trúc cú pháp
  2. Phép toán
  3. Biến số
  4. Biến môi trường
  5. Kiểu dữ liệu
  6. Mảng
  7. Xét điều kiện
  8. Vòng lặp
  9. Hàm
  10. Lớp và đối tượng