Học PHP/Phép toán

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cũng như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác trong PHP cũng có các phén toán (toán tử)

Toán Cơ Bản[sửa]

+ : phép cộng 
- : phép trừ 
* : phép nhân 
/ : phép chia 
% : phép chia lấy phần dư (ví dụ: 5%2 = 1) 
++: tăng một đơn vị (ví dụ: <? $a=5; $a++; print $a; //kết quả: 6 ?>)
--: giảm một đơn vị 

Các phép gán[sửa]

phép gán Ví dụ Kết quả 
=      x=y x = y 
+=    x +=y x = x+y 
-=    x -=y x = x-y 
*=    x *=y x = x*y 
/=    x /=y x = x/y 
%=    x %=y x = x%y 

Phép toán so sánh[sửa]

phép toán  ý nghĩa      ví dụ    kết quả trả về 
==     so sanh bằng    3==9    false 
!=     so sanh khác    3!=9    true 
>=     lớn hơn hoặc bằng  9>=3    true 
<=     nhỏ hơn hoặc bằng  9<=3    false 
>      so sánh lớn hơn   9>3     true 
<     so sánh nhỏ hơn   9<3     false 

Toán logic[sửa]

Toán tử Phép toán  ý nghĩa 
&&     and    a&&b : true nếu a và b đều đúng và false nếu a sai hoặc b sai 
||     or     a||b : true nếu a đúng hoặc b đúng và false nếu a và b đều sai 
!      not     !a : true nếu a sai và false nếu a đúng