Bước tới nội dung

Học PHP/Xét điều kiện

Tủ sách mở Wikibooks

Các cấu trúc của PHP điều tương tự C/C++, và được mở rộng thêm.

Cấu trúc rẽ nhánh IF

[sửa]

Cấu trúc if thường

[sửa]
if(<điều kiện>)
 <Khối>

Cấu trúc if...else

[sửa]
if(<điều kiện>)
 <Khối lệnh 1>
else
 <Khối lệnh 2>

Cấu trúc if...else . if...else

[sửa]
if(<điều kiện>)
 <Khối lệnh 1>
else if
 <Khối lệnh 2>
else
 <Khối lệnh 3>

Cấu trúc switch như sau

[sửa]
switch(<Biến>)
{
 case <Giá trị 1> :
  <Khối lệnh 1>
 case <Giá trị 2> :
  <Khối lệnh 2>
  ....
 default :
  <Khối lệnh mặc định> 
}