Học PHP/Biến số

Tủ sách mở Wikibooks

Biến số[sửa]

Trong PHP một biến có thể là một số, chuỗi, mảng . Khác với nhiều ngôn ngữ khác, trong PHP, chúng ta không cần khai báo trước các biến.


Khai báo biến số[sửa]

Biến số trong PHP được khai báo bắt đầu bằng dấu $

$Tên_Biến_Số

Ví dụ[sửa]

<? 
$str = 'PHP Basic'; //chuỗi 
$num = 5; //số 
$array = array(5,'php','basic'); // mảng 
print $str; //kquả: PHP Basic 
print $num; //kquả: 5 
?>