Học PHP/Hằng số

Tủ sách mở Wikibooks

Hằng số là số có giá trị không đổi

Cú pháp
define(Tên, Giá trị, Kiểu chữ Thường/Hoa)
Ví dụ
<?php
// case-insensitive constant name
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!", true);
echo greeting;
?>