Học PHP/Vòng lặp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cấu trúc lặp[sửa]

Vòng lặp for:

for(<Khởi tạo>;<Điều kiện>;<Tăng bước>)
 <Khối lệnh>

Các khối <Khởi tạo>, <Tăng bước> có thể gồn nhiều lệnh tách nhau bởi dấu phẩy.Vòng lặp kết thúc khi điều kiện bằng False ( hoặc 0). Ví dụ :

for ($i = 1, $j = 0; $i <= 10; $j += $i, $i++)
 print $i;

Cấu trúc whiledo{}while tương tự C/C++ :

while(<Điều kiện>)
 <Khối lệnh>
do{
 <Khối lệnh>
}while(<Điều kiện>

==Câu lệnh Break và Continue==
Hai câu lệnh này được đặt trong các cấu trúc lặp trên. 
''Break'' dùng để thoát ngay khỏi một vòng lặp. 
''Continue'' dùng để nhảy tới bước tiếp theo của vòng lặp, bỏ qua các lệnh phía sau nó.
Ví dụ :
<pre>
$i = 10 ;
while()
{
 if($i == 0)
  break;
 $i-- ;
}
for($i = 0; $i < 10; $i++)
{
 if($i == 5)
  continue ;
 echo $i ;
}