Sách JavaScript

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
| Sách HTML | Tự học JavaScript | Sách VBScript | Sách PHP | Sách C | Sách PASCAL | Sách VB | Học Python

JavaScript (JS) sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập Trình Trang Mạng HTML cơ bản và theo hướng Đối Tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn .