Sách CSS

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| Sách HTML | Sách CSS | Sách JavaScript | Sách VBScript | Sách PHP | Sách C | Sách PASCAL | Sách VB | Học Python

Sách CSS[sửa]

Ngôn ngữ định dạng thể hình ngôn ngử CSS . CSS hay Cascading Style Sheets có nghỉa là Trang định dạng thể hình . CSS là tập họp các lệnh CSS dùng để định dạng thể hình các phần tử của trang mạng để làm cho giao diện của trang mạng thêm đẹp hơn. Theo quy ước

  • Mổi phần tử trong trang mạng có một thuộc tính
  • Mổi thuộc tính có một giá trị riêng

Định dạng thể hình phần tử trang mạng bằng cách gán một Giá Trị(Value) cho một Thuộc Tính (Property) của một hoặc nhiều Phần Tử (Element) của trang mạng

Mục Lục[sửa]


Biên soạn[sửa]