Học Pascal

Tủ sách mở Wikibooks


Pascal là ngôn ngữ lập trình cấu trúc bậc cao (High level Structured Programming Language) do Niklaus Wirth thiết kế năm 1968 và xuất bản năm 1970. Một ngôn ngữ lập trình rất dễ dùng để tạo trình ứng dụng dùng các dòng lệnh bằng tiếng Anh.

Mệnh lệnh Pascal[sửa]

 1. Cấu trúc trình Pascal 100% hoàn tất
 2. Khai báo 100% hoàn tất
 3. Phép toán 100% hoàn tất
 4. Thư viện 100% hoàn tất
 5. Kiểu dữ liệu 100% hoàn tất
 6. Vòng lặp 100% hoàn tất
 7. Câu lệnh rẽ nhánh 100% hoàn tất
 8. Mảng 100% hoàn tất
 9. Tập hợp 50% hoàn tất
 10. Kiểu tệp 100% hoàn tất
 11. Hàm và Thủ tục 100% hoàn tất
 12. Kiểu đối tượng 0% hoàn tất
 13. Đồ họa 25% hoàn tất
 14. Danh sách lệnh 100% hoàn tất
 15. Kinh nghiệm khi code 25% hoàn tất

Thư viện mả nguồn Pascal[sửa]

 1. Ứng dụng vào bài toán 25% hoàn tất
 2. Thu vien ma nguon

Liên kết[sửa]

Biên soạn[sửa]

Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988