Bước tới nội dung

Học Pascal/Thư viện thủ tục

Tủ sách mở Wikibooks

Đây là Thư Viện những Thủ Tục Pascal Hửu Dụng

Giới Thiệu Tác Giả

[sửa]
Procedure About;
Begin
Clrscr;
writeln;writeln;writeln;writeln;writeln;
writeln('_______________________________________');
writeln('Tác Giả : Quách Trung Thành      ');
writeln('University of Manitoba . 1984-1988   ');
writeln('B.Sc.E.E. Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering');
writeln('URL : http://www.geocities.com/qtt12003/index.htm');
writeln('Email : quach_thanh@hotmail.com');
writeln('_______________________________________')
End;

Giới Thiệu Trình

[sửa]
Procedure ProgramName;
Begin
Clrscr;
writeln;writeln;writeln;writeln;writeln;
writeln('_______________________________________');
writeln('Tên Trình : Amortization.pas      ');
writeln('Trình tính tiền trả nợ hàng tháng   ');
writeln('Phiên Bản 1.0 . 2000-2007       ');
writeln('Cấm Sao Chép Dưới Mọi Hình Thức    ');
writeln('_______________________________________')
End;

Thông Tin

[sửa]
Procedure Info;
Begin
write('Bấm bất kỳ nút nào để tiếp tục ...');readln
End;

Chờ

[sửa]
Procedure Wait(Var timedelay:integer);
Begin
delay(timedelay);
End;

Ghi Thông Tin tại x,y

[sửa]
Procedure Writeline(Var msg:string);
Begin
gotoXY(x,y);writeln(msg)
End;

Hỏi Ngừng hay tiếp tục

[sửa]
Procedure Continue;
Begin
 Writeln('Continue ? (Y)es or (N)o');
 answer := readln(response);
 Case answer of
 'Y' : Clrscr;
 'N' : Clrscr;
End;

Danh Sách Chọn Mục

[sửa]
Procedure Menu;

Begin
 Clrscr;
 writeln;writeln;writeln;
 writeln('________________________________');
 writeln('                ');
 writeln('     MAIN MENU       ');
 writeln('________________________________');
 writeln('                ');
 writeln('1. Compound Interest Investment ');
 writeln('2. Monthly Payment of a Loan  ');
 writeln('3. Loan Amortization      ');
 writeln('________________________________');
 writeln('                ');
 writeln('Please Choose 1-3        ');
 choice := readln(number);
 Case choice of
 '1' : FinalPayment;
 '2' : MonthlyPayment;
 '3' : LoanAmortization
End;

Đọc Ghi Hồ Sơ

[sửa]
Procedure Continue;
Begin
 Writeln('Continue ? (Y)es or (N)o');
 answer := readln(response);
 Case answer of
 'Y' : Clrscr;
 'N' : Clrscr;
End;

Hiển Thị Ngày Giờ

[sửa]
Procedure NgayGio;
Uses Crt;
Const
 Weekday : array[0..6] of string[9]=('Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday')
Var
 Day,Month,Year,Weekday:word;
 Hour,Min,Sec,Sec100:word;

Begin
 GetDate(Year,Month,Day,Weekday);
 Writeln('Today is : ', Weekday, ' ',Month, ' / ',Day, ' / ',Year;
 GetTime(Hour,Min,Sec,Sec100);
 Writeln('Time now is : ',Hour,' : ',Min,' : ',Sec,' : ',Sec100);
End.

Âm Thanh

[sửa]
Procedure SoundOn(Note,Tone,DelayLen:word);
Begin
 Sound(Note*Tone div 2);
 Delay(DelayLen);
End;

Tiếng Còi Xe Cảnh Sát

[sửa]
Procedure Siren;
Begin
 Sound(Note*Tone div 2);
 Delay(DelayLen);
End;