Học Pascal/Vòng lặp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái niệm[sửa]

Vòng lặp được dùng để thực thi một số việc giống nhau, được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tìm được kết quả. ==Lặp với số lần biết trước==

For...Do[sửa]

Cú pháp
 • Dạng tiến:
FOR <biến đếm> := <giá tr đầu> TO <giá tr cui> DO <câu lnh>;
 • Dạng lùi:
FOR <biến đếm> := <giá tr cui> DOWNTO <giá tr đầu> DO <câu lnh>;

Trong đó: Chữ xiên

 • <giá trị đầu> ≤ <giá trị cuối>.
 • <câu lệnh> là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh kép.
Thí dụ
For i:=1 to 1000 Do        {Vòng lặp đếm đúng 1000 thì ngừng}
 writeln(i,#32);
<source>

<source lang="pascal">
For i:=10 downto 1 Do        {Vòng lặp đếm ngược từ 10 đến 1}'''''Chữ đậm'''
 writeln(i,#32);
<source>

==Lp vi s ln không biết trước==
===While...Do===

==== Cú pháp ====
<source lang="pascal">
WHILE <điu kin> DO <câu lnh>;

Trong đó:

 • <điều kiện> là biểu thức logic.
  <câu lệnh> là một câu lệnh đơn hoặc ghép.

Quá trình dịch và thực hiện[sửa]

Khi <điều kiện> đúng, While...do sẽ thực hiện <câu lệnh> cho đến khi <điều kiện> sai.

While-do

Kill this love Boy with luv

Thí dụ[sửa]

Đếm số
i := 0;
While (i<10) Do
 Begin 
 i := i + 1;
 write(i,' ');
 End;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chuẩn hoá xâu
s:='  Wikibooks Tu  sach mo  cho  mot the gioi   mo   ';
While (s[1]=#' ') do delete(s,1,1);
While (s[length(s)]=' ') do delete(s,length(s),1);
while (pos(' ',s)<>0) do delete(s,pos(' ',s),1);
writeln('Xâu chuẩn hoá: ',s);
Xâu chuẩn hoá: Wikibooks Tu sach mo cho mot the gioi mo

Repeat...Until[sửa]

Cú pháp
REPEAT <câu lnh> UNTIL <điu kin>;
Thí dụ

<source lang="pascal"> i := 0; Repeat

i:= i + 1;
write(i,';')

Until i=10;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<source lang="pascal"> s:='Wikibooks tieng Viet'; repeat

 delete(s,1,1);