Bước tới nội dung

Sách HTML/Mẫu đơn

Tủ sách mở Wikibooks

Đơn là một phần tử HTML dùng để thông tin giữa máy người sử dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ qua thẻ lệnh HTML <form></form>. Một Đơn bao gồm nhiều phần tử như hộp chữ, nút, nút chọn, vùng chữ, bảng liệt kê ... Mỗi phần tử của đơn có tên riêng, giá trị và cách khai báo riêng

Khai báo[sửa]

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
  phần tử của một đơn
</form>

Danh sách các phần tử của một đơn[sửa]

Hộp Thoại[sửa]

Được sử dụng để nhập dữ liệu

Cú pháp

<form>
  <input type="text" name="tên">
</form>

Thí dụ

hộp thoại

Vòng Chọn[sửa]

Được sử dụng để chọn 1 thuộc tính

Cú pháp

<form>
  <input type="radio" name="ten" value="giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Thí dụ

Vòng Chọn

Hộp Chọn[sửa]

Cho phép người dùng chọn nhiều thuộc tính

Cú pháp

<form>
  <input type="checkbox" name="ten" value:"giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Ví dụ

Hộp Chọn

Vùng Chữ[sửa]

Một vùng để soạn thảo văn bản

Cú pháp

<form>
  <textarea rows="số dòng" cols="số cột"> Văn bản thể hiện ban đầu </textarea>
</form>

Thí dụ

Nút Chọn[sửa]

Nút Thường
<form action="">
<input type="button" value="Hello world!">
</form>
Nút Xóa

Khi người dùng nhấn vào nút này thì trình duyệt sẻ khởi tạo lại giá trị ban đầu

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
  <input type="reset" value="tên của nút">
</form>
Nút Gởi

Khi người dùng nhấn vào nút này thì các giá trị sẻ được chuyển đến trang sử lý

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
  <input type="submit" value="tên của nút">
</form>

Thí dụ

Bảng Lựa Chọn[sửa]