Sách HTML/Cấu trúc trang mạng HTML

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mọi Trang mạng HTML đê có cấu trúc sau

  1. Mở Đầu Trang Mạng <HTML>
  2. Tiêu Đề Trang Mạng <TITLE>Tiêu Đề Trang Mạng</TITLE>
  3. Đầu Đề <HEAD> Khai Báo </HEAD>
  4. Thân Bài <BODY>Nội Dung của trang mạng</BODY>
  5. Kết Thúc Trang Mạng </HTML>


<html>
<head>
<title>Tên Trang Mạng</title>

<!-- Thẻ Lệnh Miêu Tả HTML -->

<!-- Định hình trang mạng -->
<style>
    Thẻ Lệnh HTML
</style>
<style scr=dinhhinh.css></style>

<!--Mả Javascript-->
<script language=javascript>
     Mả Lệnh Javascript
</script>

<script language=javascript scr=thuvienma.js></script>
</head>

<body>
Nội Dung Trang Mạng
</body>
</html>