Bước tới nội dung

Sách HTML/Cấu trúc trang mạng HTML

Tủ sách mở Wikibooks

Cấu trúc trang mạng HTML[sửa]

Mọi Trang mạng HTML đê có cấu trúc sau

  1. Mở Đầu Trang Mạng <HTML>
  2. Tiêu Đề Trang Mạng <TITLE>Tiêu Đề Trang Mạng</TITLE>
  3. Đầu Đề <HEAD> Khai Báo </HEAD>
  4. Thân Bài <BODY>Nội Dung của trang mạng</BODY>
  5. Kết Thúc Trang Mạng </HTML>

Cú pháp[sửa]

<html>
<head>
<title>Tên Trang Mạng</title>

<!-- Thẻ Lệnh Miêu Tả HTML -->

<!-- Định hình trang mạng -->
<style>
    Thẻ Lệnh HTML
</style>
<style scr=dinhhinh.css></style>

<!--Mả Javascript-->
<script language=javascript>
     Mả Lệnh Javascript
</script>

<script language=javascript scr=thuvienma.js></script>
</head>

<body>
Nội Dung Trang Mạng
</body>
</html>

Thí dụ[sửa]

Trang Mạng Trống[sửa]

<html>
<head>
<title>Trang Mang Trong</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Trang Mạng Chào Mừng[sửa]

<html>
<head>
<title>Trang Chao Mung</title>
</head>
<body>
Xin Chào bạn đến voi trang mạng của chúng tôi
</body>
</html>

Trang Mạng Mục Lục[sửa]

<html>
<head>
<title>Trang Mục Lục</title>
</head>
<body>
<a href=#A>A</a> | <a href=#B>B</a> | ... | <a href=#Z>Z</a></body>
<hr>
<a name=A>A
a
<hr>
<a name=B>B
b
<hr>
<a name=Z>Z
z
</html>