Sách PHP

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
| Sách HTML | Sách JavaScript | Sách VBScript | Sách PHP | Sách C | Sách PASCAL | Sách VB | Học Python

Ngôn ngữ lập trình PHP[sửa]

PHP hay Hypertext Preprocessorlà một ngôn ngữ lập trình biên tập củng giống như ngôn ngử HTML, chạy trên máy chủ và trả về mã HTML cho trình duyệt trang mạng . Khác với HTML, PHP hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường Window, Unix, Linix.

Các mã lệnh PHP được nhúng vào các trang web, các trang này thường có phần mở rộng là .php, .php3, .php4. Khi client gởi yêu cầu “cần tải các trang này về” đến web server, đầu tiên web server sẽ phân tích và thi hành các mã lệnh PHP được nhúng trong, sau đó trả về một trang web kết quả đã được xử lí cho client.

Bạn có thể hỏi, tại sau có nhiều tuỳ chọn như ASP, Cold Fusion, Perl, Java, Python nhưng chúng ta lại chọn PHP? Và câu trả lời là: bởi nó là một ngôn ngữ rất dễ dùng, dễ học, cú pháp lệnh đơn giản, các biến không cần phải khai báo trước khi dùng, tự động ép kiểu(typecast), chạy nhanh, tập hàm built-in rất phong phú, có mã nguồn mở…

Mục Lục[sửa]

Tham Khảo[sửa]

Tiếng Việt . http://phpbasic.com/Học PHP, Học PHP, Wikipedia PHP

Tiếng Anh . Học PHP

Tủ Sách[sửa]

Biên soạn[sửa]