Bước tới nội dung

Sách PHP/Vòng lặp

Tủ sách mở Wikibooks

Vòng lặp for

[sửa]
Cú pháp
for(<Khởi tạo>;<Điều kiện>;<Tăng bước>)
 <Khối lệnh>

Các khối <Khởi tạo>, <Tăng bước> có thể gồn nhiều lệnh tách nhau bởi dấu phẩy.Vòng lặp kết thúc khi điều kiện bằng False ( hoặc 0).

Ví dụ
for ($i = 1, $j = 0; $i <= 10; $j += $i, $i++)
 print $i;

While

[sửa]
Cú pháp
while(<Điều kiện>)
 <Khối lệnh>

Do ...While

[sửa]
do{
 <Khối lệnh>
}while(<Điều kiện>

Break

[sửa]

Thoát ngay khỏi một vòng lặp

Cú pháp
Break;
Ví dụ
$i = 10 ;
while()
{
 if($i == 0)
  break;
 $i-- ;
}

Continue

[sửa]

Dùng để nhảy tới bước tiếp theo của vòng lặp, bỏ qua các lệnh phía sau nó.

Cú pháp
Continue;
Ví dụ
for($i = 0; $i < 10; $i++)
{
 if($i == 5)
  continue ;
 echo $i ;
}