Bước tới nội dung

Sách PHP/Mảng

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm

[sửa]

Mảng là một danh sách các phần tử có cùng kiểu dữ liệu . Mảng có thể là mảng một chiều hay nhiều chiều

Mảng Một Chiều

[sửa]

Mảng một chiều có chỉ mục

[sửa]

Mảng một chiều có chỉ mục: là mảng được quản lý bằng cách sử dụng chỉ số dưới kiểu integer để biểu thị vị trí của giá trị yêu cầu.

Cú pháp
$name[index1];
Ví dụ

Một mảng một chiều có thể được tạo ra như sau:

           
$meat[1]="steak";
$meat[2]="turkey";

Nếu bạn thực thi dòng lệnh sau

print $meat[1]; thì trên trình duyệt sẽ hiển thị dòng sau: steak.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm array( ) của PHP để tạo ra một mảng.Ví dụ:

$meat=array("chicken","steak","turkey");

Mảng một chiều kết hợp

[sửa]

Mảng một chiều kết hợp rất thuận lợi khi dùng để ánh xạ một mảng sử dụng các từ hơn là sử dụng các integer, nó giúp ta giảm bớt thời gian và các mã yêu cầu để hiển thị một giá trị cụ thể. Ví dụ: bạn muốn ghi lại tất cả các thức ăn và các cặp rượu ngon.

$pairings["zinfandel"] = "Broiled Veal Chops";
$pairings["merlot"] = "Baked Ham";
$pairings["sauvignon"] = "Prime Rib";

Một cách khác là bạn có thể sử dụng hàm array( ) của PHP để tạo ra một mảng loại này, ví dụ như sau:

$pairings = array( zinfandel => "Broiled Veal Chops",
merlot => "Baked Ham",sauvignon => "Prime Rib",
sauternes => "Roasted Salmon");

Mảng nhiều chiều

[sửa]

Mảng nhiều chiều có chỉ mục

[sửa]

Chức năng của nó cũng giống như mảng một chiều có chỉ mục, ngoại trừ việc nó có thêm một mảng chỉ mục được dùng để chỉ định một phần tử.

Cú pháp
$name[index1] [index2]..[indexN];
Thí Dụ

Một mảng hai chiều có chỉ mục được tạo ra như sau:

$position = $chess_board[5][4];

Mảng đa chiều kết hợp

[sửa]

khá hữu ích trong PHP. Giả sử bạn muốn ghi lại các cặp rượu-thức ăn, không chỉ loại rượu, mà cả nhà sản xuất. Bạn có thể thực hiện như sau:

$pairings["Martinelli"] ["zinfandel"] = "Broiled Veal Chops";
$pairings["Beringer"] ["merlot"] = "Baked Ham";

$pairings["Jarvis"] ["sauvignon"] = "Prime Rib";