Sách đại số

Tủ sách mở Wikibooks


Môn toán dùng biến số để thay thế các con số _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biên soạn Quách trung thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada