Sách đại số/Biểu thức đại số

Tủ sách mở Wikibooks

Biểu thức đại số tạo từ nhiều đơn thức đại số cùng , các ngoặc đơn kép cùng với các phép toán đại số .

Thí dụ[sửa]

Với

Đơn thức đại số .
Dấu ngoặc đơn . ()
Toán đại số . +, /


Phép toán biểu thức đại số[sửa]

Quy ước[sửa]

Thứ tự thực thi phép toán biểu thức đại số như sau

1. Ngoặc {} [] ()
2. Lũy thừa
3. Nhân, Chia X /
4. Công, trừ + -

Thí dụ[sửa]Loại biểu thức đại số[sửa]

Có 2 loại đẳng thức đại số

  1. Hằng đẳng thức đại số -
  2. Bất đẳng thức đại số -

Đẳng thức đại số[sửa]

Đẳng thức đại số là một biểu thức đại số bằng nhau có hai vế ngăn cách bởi dấu bằng =

Bình phương tổng 2 số đại số

Bình phương hiệu 2 số đại số

Tổng 2 bình phương

Hiệu 2 bình phương

Tổng 2 lập phương

Hiệu 2 lập phương

Bất đẳng thức đại số[sửa]

Bất Đẳng Thức Đại Số là một biểu thức đại số có hai vế ngăn cách bởi dấu > hay <

Thí Dụ[sửa]
2x > 5
2x + y > 5
2x 5 < 5
2x + y < 5

Toán bất đẳng thức đại số[sửa]

>
>