Sách đại số/Biểu thức đại số

Tủ sách mở Wikibooks

Biểu thức đại số tạo từ nhiều đơn thức đại số , các ngoặc đơn kép cùng với các phép toán đại số .