Sách đại số/Dải số

Tủ sách mở Wikibooks

Dải Số là một chuổi số có định dạng sau

Thí dụ[sửa]

Dải số của các số tự nhiên
Dải số của các số tự nhiên chẳn
Dải số của các số tự nhiên lẻ


Phép toán dải số[sửa]

Tổng dải số đại số[sửa]

Tổng dải số đại số hay Chuổi số là phép toán tìm tổng của một dải số

Ký hiệu

Thí dụ

Tích dải số[sửa]

=

Tích cấp số cộng[sửa]

Chứng minh[sửa]

Tích của n phần tử của cấp số cộng bắt đầu từ phần tử với công sai , với số hạng là

trong đó là ký hiệu của giai thừa trên (tiếng Anh: upper factorial)

Đây là tổng quát hoá từ tích được ký hiệu là tới tích của

với các số nguyên dương cho bởi công thức

Còn là ký hiệu của Hàm gamma.

(Công thức này không bao gồm trường hợp là số âm hoặc không).

Thi' du.[sửa]

[sửa]