Danh sách tiểu hành tinh/88901–89000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88901 2001 SA347 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88902 2001 SF349 26/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88903 2001 TL 06/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88904 2001 TF1 07/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88905 2001 TN1 11/10/2001 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
88906 Moutier 2001 TT1 11/10/2001 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
88907 2001 TY2 07/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
88908 2001 TZ4 08/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88909 2001 TG7 13/10/2001 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
88910 2001 TZ7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
88911 2001 TN8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88912 2001 TS8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88913 2001 TG9 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88914 2001 TQ9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88915 2001 TG10 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88916 2001 TS10 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88917 2001 TZ10 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88918 2001 TN11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88919 2001 TC12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88920 2001 TO12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88921 2001 TR12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88922 2001 TK14 06/10/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
88923 2001 TR14 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
88924 2001 TZ17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
88925 2001 TC18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
88926 2001 TA20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88927 2001 TQ20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88928 2001 TE21 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88929 2001 TR22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88930 2001 TR23 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88931 2001 TZ25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88932 2001 TG31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88933 2001 TB32 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88934 2001 TE32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88935 2001 TF32 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88936 2001 TN32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88937 2001 TQ33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88938 2001 TR33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88939 2001 TX33 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88940 2001 TA34 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88941 2001 TO34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88942 2001 TK35 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
88943 2001 TR35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88944 2001 TF36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88945 2001 TW36 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88946 2001 TD37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88947 2001 TF37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88948 2001 TU37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88949 2001 TH38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88950 2001 TL38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88951 2001 TM38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88952 2001 TW38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88953 2001 TC39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88954 2001 TE42 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88955 2001 TW42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88956 2001 TF43 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88957 2001 TT44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88958 2001 TV44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88959 2001 TZ44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88960 2001 TN45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
88961 Valpertile 2001 TH47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 4,5 km MPC · JPL
88962 2001 TR50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88963 2001 TX53 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88964 2001 TX54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88965 2001 TA55 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88966 2001 TC56 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88967 2001 TG56 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88968 2001 TN57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88969 2001 TU57 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88970 2001 TQ58 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88971 2001 TS58 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88972 2001 TT58 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88973 2001 TA59 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88974 2001 TD59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88975 2001 TH59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88976 2001 TN60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88977 2001 TL62 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88978 2001 TR62 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88979 2001 TG63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88980 2001 TQ64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88981 2001 TW65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88982 2001 TA66 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88983 2001 TV67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88984 2001 TW67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88985 2001 TG68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88986 2001 TW70 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88987 2001 TF71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88988 2001 TO71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88989 2001 TQ71 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88990 2001 TT71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88991 2001 TV71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88992 2001 TJ72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88993 2001 TF74 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88994 2001 TX74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88995 2001 TR75 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88996 2001 TY75 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88997 2001 TG76 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88998 2001 TV76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88999 2001 TH77 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89000 2001 TD78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL