Danh sách tiểu hành tinh/88801–88900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88801 2001 SN122 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88802 2001 SR124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88803 2001 SD129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88804 2001 SU129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88805 2001 SY129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88806 2001 SS131 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88807 2001 SV134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88808 2001 SF135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88809 2001 SH139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88810 2001 SU142 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88811 2001 SN143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88812 2001 SQ146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88813 2001 SJ147 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88814 2001 SE148 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88815 2001 SX149 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88816 2001 SE151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88817 2001 SV151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88818 2001 SF153 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88819 2001 SP153 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88820 2001 SZ153 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88821 2001 SB154 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88822 2001 SK155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88823 2001 SF158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88824 2001 SM158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88825 2001 SG159 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88826 2001 SM160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88827 2001 SJ161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88828 2001 SO161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88829 2001 SS162 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88830 2001 SY162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88831 2001 SO163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88832 2001 SY165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88833 2001 SA169 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88834 2001 SJ169 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88835 2001 SX171 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88836 2001 SC175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88837 2001 SL175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88838 2001 SS175 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88839 2001 SJ176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88840 2001 SC177 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88841 2001 SZ177 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88842 2001 SF178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88843 2001 SK178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88844 2001 SE179 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88845 2001 SN179 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88846 2001 SJ180 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88847 2001 SN191 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88848 2001 ST202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88849 2001 SB205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88850 2001 SL222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88851 2001 SW222 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88852 2001 SN230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88853 2001 ST231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88854 2001 SD235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88855 2001 SD236 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88856 2001 SE237 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88857 2001 SK237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88858 2001 SN240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88859 2001 SF245 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88860 2001 SO247 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88861 2001 SR247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88862 2001 SF249 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88863 2001 SP249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88864 2001 SY250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
88865 2001 ST251 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88866 2001 SW251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88867 2001 SN252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88868 2001 SF253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88869 2001 ST256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88870 2001 SF260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88871 2001 SG260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88872 2001 SV260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88873 2001 SY260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88874 Wongshingsheuk 2001 SV264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
88875 Posky 2001 SB265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
88876 2001 SD265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
88877 2001 SJ265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
88878 Bowenyueli 2001 SQ266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
88879 Sungjaoyiu 2001 SA268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
88880 2001 SF270 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
88881 2001 SW278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
88882 2001 ST279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
88883 2001 SY280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
88884 2001 SX282 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88885 2001 SD283 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88886 2001 SA286 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
88887 2001 SD288 27/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
88888 2001 SE288 27/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
88889 2001 SR291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
88890 2001 SJ292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88891 2001 SX298 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88892 2001 SP305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88893 2001 SE306 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88894 2001 SX313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88895 2001 SC322 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88896 2001 SB342 21/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
88897 2001 SM342 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88898 2001 SN343 22/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
88899 2001 SB346 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
88900 2001 SC346 25/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL