Danh sách tiểu hành tinh/87901–88000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87901 2000 SN306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87902 2000 SQ307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87903 2000 ST308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87904 2000 SR309 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87905 2000 SH310 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
87906 2000 SP310 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87907 2000 SQ310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87908 2000 SJ311 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
87909 2000 SH312 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87910 2000 SV312 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87911 2000 SZ312 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87912 2000 SS313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87913 2000 SU313 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87914 2000 SY313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87915 2000 SB315 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87916 2000 SH315 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87917 2000 SF316 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
87918 2000 SQ316 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87919 2000 SZ316 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87920 2000 SM317 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87921 2000 SC318 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
87922 2000 SM318 29/09/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
87923 2000 SV318 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87924 2000 SB319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87925 2000 SG319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87926 2000 SZ319 27/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
87927 2000 SN321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
87928 2000 SB328 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87929 2000 SA331 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87930 2000 SS333 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87931 2000 ST333 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
87932 2000 SW343 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87933 2000 SL346 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
87934 2000 SF347 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87935 2000 SG347 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87936 2000 SG350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87937 2000 SM350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87938 2000 SL351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
87939 2000 SF353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
87940 2000 SQ354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87941 2000 SG356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
87942 2000 SP356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87943 2000 SM357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87944 2000 SZ357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
87945 2000 SQ358 24/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
87946 2000 SW359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
87947 2000 SJ360 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
87948 2000 SY361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
87949 2000 SR362 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87950 2000 SG367 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87951 2000 SZ368 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
87952 2000 SV369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
87953 2000 SC370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
87954 Tomkaye 2000 TK 02/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,5 km MPC · JPL
87955 2000 TL4 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87956 2000 TM4 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
87957 2000 TQ12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87958 2000 TS15 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87959 2000 TF18 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87960 2000 TU19 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87961 2000 TV19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87962 2000 TB20 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
87963 2000 TK21 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87964 2000 TM28 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87965 2000 TX28 06/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
87966 2000 TX32 03/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87967 2000 TR33 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87968 2000 TS33 05/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87969 2000 TV37 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87970 2000 TT38 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87971 2000 TW38 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
87972 2000 TJ39 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87973 2000 TX39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87974 2000 TR41 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87975 2000 TR42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87976 2000 TP43 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87977 2000 TY43 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87978 2000 TG44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87979 2000 TL45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87980 2000 TT53 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87981 2000 TS55 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87982 2000 TA57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87983 2000 TB57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
87984 2000 TP57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
87985 2000 TJ58 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87986 2000 TD59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
87987 2000 TF59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
87988 2000 TZ62 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87989 2000 UG1 21/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,7 km MPC · JPL
87990 2000 UV4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87991 2000 UK6 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87992 2000 UL7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87993 2000 UM10 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87994 2000 UA11 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87995 2000 UF12 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87996 2000 UP21 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87997 2000 UG24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87998 2000 UY27 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87999 2000 UX28 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88000 2000 UB36 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL