Danh sách tiểu hành tinh/89001–89100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89001 2001 TH78 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89002 2001 TK78 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89003 2001 TR78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89004 2001 TE79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89005 2001 TH79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89006 2001 TT79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89007 2001 TY79 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89008 2001 TA80 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89009 2001 TC80 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89010 2001 TT80 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89011 2001 TY80 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89012 2001 TU82 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
89013 2001 TD83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89014 2001 TE83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89015 2001 TW85 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89016 2001 TW87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89017 2001 TT88 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89018 2001 TQ89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89019 2001 TC90 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89020 2001 TK91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89021 2001 TC94 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89022 2001 TX94 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89023 2001 TB98 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89024 2001 TP99 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
89025 2001 TD101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89026 2001 TZ101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89027 2001 TN102 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
89028 2001 TB105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89029 2001 TK105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89030 2001 TQ105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89031 2001 TF106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89032 2001 TH106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89033 2001 TO106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89034 2001 TZ106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89035 2001 TM107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89036 2001 TV107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89037 2001 TZ107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89038 2001 TL109 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89039 2001 TN109 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89040 2001 TS109 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89041 2001 TU111 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89042 2001 TG112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89043 2001 TJ112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89044 2001 TG113 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89045 2001 TP114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89046 2001 TK115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89047 2001 TT115 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89048 2001 TF116 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89049 2001 TA117 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89050 2001 TM117 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89051 2001 TF118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89052 2001 TR118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89053 2001 TQ122 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89054 2001 TR122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89055 2001 TT123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89056 2001 TK125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89057 2001 TK127 12/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
89058 2001 TP130 08/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
89059 2001 TR130 10/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
89060 2001 TG133 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
89061 2001 TU134 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
89062 2001 TW134 13/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
89063 2001 TV146 10/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
89064 2001 TX146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
89065 2001 TK147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
89066 2001 TZ147 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
89067 2001 TE148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
89068 2001 TQ148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89069 2001 TG149 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
89070 2001 TV149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
89071 2001 TF150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
89072 2001 TS151 10/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
89073 2001 TC153 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
89074 2001 TD154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
89075 2001 TG158 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
89076 2001 TH158 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
89077 2001 TU159 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
89078 2001 TC162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
89079 2001 TQ165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89080 2001 TA166 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89081 2001 TE166 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89082 2001 TB167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89083 2001 TA170 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89084 2001 TQ171 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89085 2001 TU171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
89086 2001 TG172 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89087 2001 TS174 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89088 2001 TY181 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89089 2001 TF182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89090 2001 TK182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89091 2001 TS187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89092 2001 TY188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89093 2001 TA189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89094 2001 TN189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89095 2001 TU189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89096 2001 TB190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89097 2001 TS190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89098 2001 TM192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89099 2001 TF193 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89100 2001 TN194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL