Danh sách tiểu hành tinh/86901–87000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86901 2000 HW44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
86902 2000 HQ45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
86903 2000 HK46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86904 2000 HM46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86905 2000 HT46 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86906 2000 HZ46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86907 2000 HB47 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86908 2000 HD48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86909 2000 HH48 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
86910 2000 HM48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86911 2000 HE50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86912 2000 HN50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86913 2000 HE51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86914 2000 HG51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86915 2000 HV51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86916 2000 HG54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86917 2000 HT54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86918 2000 HY54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86919 2000 HE56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
86920 2000 HM56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86921 2000 HV56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86922 2000 HZ56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86923 2000 HV58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
86924 2000 HG59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86925 2000 HO59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
86926 2000 HN60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86927 2000 HH61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
86928 2000 HJ62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
86929 2000 HL65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86930 2000 HO65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86931 2000 HV65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
86932 2000 HY65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
86933 2000 HB66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86934 2000 HY66 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86935 2000 HO69 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86936 2000 HZ69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86937 2000 HB70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86938 2000 HK70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86939 2000 HV70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
86940 2000 HJ71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86941 2000 HY71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86942 2000 HD72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86943 2000 HA77 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
86944 2000 HN81 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86945 2000 HE85 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
86946 2000 HG85 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
86947 2000 HV85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
86948 2000 HK86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86949 2000 HE87 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
86950 2000 HC88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86951 2000 HL88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86952 2000 HT89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86953 2000 HS91 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86954 2000 HF96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86955 2000 HK96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86956 2000 HD97 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86957 2000 HB101 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86958 2000 JQ 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86959 2000 JG1 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86960 2000 JM1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86961 2000 JO1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86962 2000 JN2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86963 2000 JS2 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86964 2000 JV2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86965 2000 JD6 02/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86966 2000 JP8 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86967 2000 JB9 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86968 2000 JW10 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86969 2000 JN11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86970 2000 JW11 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86971 2000 JG13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86972 2000 JM13 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86973 2000 JS14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86974 2000 JH15 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86975 2000 JZ16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86976 2000 JJ17 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86977 2000 JQ17 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86978 2000 JT18 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86979 2000 JW19 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86980 2000 JT22 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86981 2000 JM24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86982 2000 JG25 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86983 2000 JA26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86984 2000 JF26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86985 2000 JU29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86986 2000 JM30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86987 2000 JW30 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86988 2000 JB31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86989 2000 JO32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86990 2000 JJ34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86991 2000 JX34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86992 2000 JN35 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86993 2000 JH36 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86994 2000 JP36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86995 2000 JG37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86996 2000 JM37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86997 2000 JQ37 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86998 2000 JG39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86999 2000 JG40 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87000 2000 JE43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL