Danh sách tiểu hành tinh/87001–87100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87001 2000 JN44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87002 2000 JK46 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87003 2000 JL46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87004 2000 JU49 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87005 2000 JJ52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87006 2000 JU53 11/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87007 2000 JF55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87008 2000 JK55 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87009 2000 JN55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87010 2000 JR55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87011 2000 JQ56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87012 2000 JM57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87013 2000 JP57 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87014 2000 JV57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87015 2000 JJ58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87016 2000 JJ62 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87017 2000 JJ63 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87018 2000 JL63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87019 2000 JY63 10/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87020 2000 JA64 10/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87021 2000 JR65 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87022 2000 JU65 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87023 2000 JC66 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87024 2000 JS66 05/05/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
87025 2000 JT66 07/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
87026 2000 JH76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87027 2000 JJ77 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
87028 2000 JA78 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87029 2000 JP81 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87030 2000 JO82 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87031 2000 JS83 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87032 2000 JE84 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87033 2000 KK 24/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
87034 2000 KT1 26/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
87035 2000 KE2 26/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87036 2000 KW3 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87037 2000 KC4 27/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
87038 2000 KU4 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87039 2000 KT5 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87040 2000 KJ6 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87041 2000 KV6 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87042 2000 KX6 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87043 2000 KQ7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87044 2000 KC8 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87045 2000 KJ9 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87046 2000 KT12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87047 2000 KZ16 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87048 2000 KT20 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87049 2000 KP21 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87050 2000 KS21 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87051 2000 KO26 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87052 2000 KG27 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87053 2000 KZ29 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87054 2000 KU30 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87055 2000 KP32 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87056 2000 KX34 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87057 2000 KD35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87058 2000 KY35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87059 2000 KZ36 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87060 2000 KF39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
87061 2000 KP45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
87062 2000 KC53 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87063 2000 KO53 29/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87064 2000 KW54 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87065 2000 KM56 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87066 2000 KP56 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87067 2000 KA57 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87068 2000 KN58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
87069 2000 KE59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
87070 2000 KP59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
87071 2000 KM61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
87072 2000 KF62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
87073 2000 KF66 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87074 2000 KC68 30/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
87075 2000 KK70 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87076 2000 KL73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
87077 2000 KS73 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87078 2000 KC74 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87079 2000 KG75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87080 2000 KH75 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87081 2000 KH76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87082 2000 KU76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87083 2000 KV76 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87084 2000 KY76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87085 2000 KU78 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87086 2000 KZ81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87087 2000 KA83 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
87088 Joannewheeler 2000 LY 02/06/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,4 km MPC · JPL
87089 2000 LF1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
87090 2000 LX2 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87091 2000 LB3 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87092 2000 LK3 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87093 2000 LW6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
87094 2000 LA7 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
87095 2000 LO7 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87096 2000 LU9 06/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87097 Lomaki 2000 LJ10 07/06/2000 Kleť M. Tichý, J. Tichá 2,6 km MPC · JPL
87098 2000 LS10 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87099 2000 LV12 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87100 2000 LU14 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL